AV en Syndicus

5 antwoorden [Laatste bericht]
nojens
Offline
Beste ,

Kan een A.V.samengeroepen worden zonder de syndicus daar bij te betrekken .
Indien ja , kan in deze vergadering de syndicus ontslagen worden en / of kan de syndicus ten alle tijde ontslagen worden ondanks een kontract met een looptijd van 2 jaar .
Indien een of beiden kan/kunnen , hoe dient de syndicus van zijn ontslag verwittigd te worden .

Graag reactie

Met briendelijke groeten .

Nojens
 
wimke
Offline
AV en syndicus
Beste,


Het lijkt mij onmogelijk om rechtsgeldig te vergaderen zonder de syndicus wanneer deze niet hetzij zelf ontslag genomen heeft of door een algemene vergadering ontslagen werd.
Indien er een contract bestaat voor een bepaalde duur zal deze vroegtijdig ontslagen syndicus zijn rechten doen gelden om een verplichtte tenuitvoering van dit contract te eisen (schadevergoeding gelijk aan de vergoeding voor de nog resterende periode ). Van het ogenblik dat deze ontslagen is dient mijns inziens  de voorzitter van de raad van mede-eigendom samen met 1/5 van de rechtsgeldige stemmen een nieuwe bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen om een nieuwe syndicus aan te stellen.

Wimke
Willy Govaers
nojens
Offline
AV en Syndicus


Beste Wimke , 

Naar aanleiding van alinea 2 van Uw antwoord 

Kan een kontract die een looptijd van de syndicus vermeld het hierondervermelde te niet doen :


Art.577-8

§ 6. De algemene vergadering kan steeds de syndicus ontslaan. Zij kan hem eveneens,
indien zij dit wenselijk acht, een voorlopig syndicus toevoegen voor een welbepaalde
duur of voor welbepaalde doeleinden.
§ 7. Bij verhindering of in gebreke blijven van de syndicus kan de rechter, voor de
duur
die hij bepaalt, op verzoek van iedere mede-eigenaar een voorlopig syndicus aanwijzen.
De syndicus moet door de verzoeker in het geding worden geroepen.

Graag een antwoord

Dank op voorhand .
Met briendelijke groeten .

Nojens
 
deskundige
Offline
Beste, Artikel 577-6ยง2 B.W.
Beste,
Artikel 577-6§2 B.W. voorziet duidelijk dat het bijeenroepen van een vergadering in eerste instantie aan de syndicus wordt voorbehouden.

Wanneer één of meerdere eigenaars die tezamen minstens 1/5de van de aandelen in de gemeenschap bezitten, de syndicus verzoeken om een vergadering samen te roepen en deze laatste weigert binnen de 30 kalenderdagen volgend op het verzoek dit te doen, dan kan één van die eigenaars die om de bijeenroeping verzocht en derhalve de brief mee tekende, de vergadering zonder verdere tussenkomst van de syndicus samenroepen.

De vraag dient aangetekend aan de syndicus te worden gericht. Uiteraard is het aangewezen om gelijktijdig de te behandelen dagordepunten in de brief weer te geven.

Wanneer één of meerdere eigenaars die geen 20% van de aandelen bezitten, dezelfde vraag aan de syndicus zouden stellen, namelijk verzoek tot bijeenroeping vergadering, dan kunnen deze bij weigering door de syndicus, conform artikel 577-9§3 B.W., aan de Vrederechter vragen om de vergadering te gelasten.

Mvg.

nojens
Offline
AV en Syndicus .
Aan Deskundige ,

Dank U voor het verstaanbare antwoord  op mijn vraag .

Groeten .
Met briendelijke groeten .

Nojens
 
Quimmo
Offline
Kleine tip

Misschien nog als kleine tip toe te voegen dat u in de brief naar de huidige syndicus best heel expliciet stelt hoe u het agendapunt vermeld wil zien op de uitnodiging voor de bijzondere algemene vergadering. Bijvoorbeeld "Ontslag huidige syndicus en aanstelling van nieuwe syndicus" en duidelijk vermeldt dat dit ongewijzigd op de agenda moet komen.

Ik heb al meerdere verhalen gelezen van syndici die een dergelijke agendapunt vertalen als 'Bevestiging van de syndicus' en dan bent u weer vertrokken voor heel wat discussie.

Verder zegt de wet inderdaad dat u de syndicus kunt ontslaan en dat kan ook wanneer hij nog een lopend contract voor 2 jaar heeft. De wet zegt echter niet dat dit kan zonder betaling van een opzegvergoeding, dus die kunt u volgens mij niet vermijden als ze in het contract staat.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom