Beslissing algemene vergadering - Wanneer van kracht

4 antwoorden [Laatste bericht]
VERB1936
Offline

Wijziging gemeenschappelijke lasten/kosten (ook aandelen) en statuten zijn met de wettelijk verreiste meerderheid goedgekeurd op de A.V. van jan. 2015.
Deze beslissing tot wijziging statuten e.a. is dan opgenomen in een authentieke akte in dec. 2015.
In de periode jan. - dec. 2015 zijn dan een aantal onkostennota's verrekend allen volgens de oude verdeelsleutels en niet volgens de nieuwe zoals beslist in de A.V. van jan. 2015.
Ik meen begrepen te hebben dat de beslissing die door de A.V. werd genomen tot wijziging van de aandelen/gemeenschappelijke kosten en lasten, of welke andere beslissing ook, in principe ingaat op de dag waarop de A.V. tot wijziging heeft beslist dit echter op voorwaarde dat de beslissing op het hypotheekkantoor werd overgeschreven. Verwijs naar B.W. Art. 577-10 §4 en 577-9 §2.


Heb dan ook Syndicus gevraagd onkostennota's tot datum van de A.V. te verrekenen volgens de nieuwe B.A.
Syndicus stelt. Ik citeer: "Dit is juridisch niet mogelijk, we moeten pas de akte toepassen vanaf de akte datum, vanaf het ogenblik dat het vaste datum heeft verkregen en tegenstelbaar is gemaakt aan iedereen, ook de nieuwe eigenaars"
Mijn vraag is nu: Vanaf welke datum is een beslissing van een A.V. van kracht.

AppartementQ
Offline
Indien niet specifiek in de
Indien niet specifiek in de notulen opgenomen "niet tegenstelbaar aan derden"
(Wat juridisch gevaarlijk is omdat je de verdediging haar rechten ontneemt)

Meen ik ook dat minstens de vier maand na de AV moet afgewacht worden, vanaf dan zou de nieuwe regeling wel kunnen doorgaan, dus wel voor de volgende statutaire AV.
renaatb
Offline
opgenomen of niet in de notulen......
Ik deel Uw mening. Bij de minste twijfel, gewoon het verloop van de vooziene 4 maanden afwachten. Daarna kan er niets meer tegen ingebracht worden. 
Toch een opmerking : de syndicus acteert wat de leden van de AV (meer bepaald de meerderheid daarvan)  BESLISSEN. Hij wordt belast met het uitvoeren van die beslissingen zoals ze hem door de VME gedicteerd worden.
Wat NIET beslist werd maar ter sprake kwam tijdens de AV dient NIET geacteerd te worden door de syndicus. Inhoud en commentaar kan geacteerd worden door de secretaris. Er blijven dus sporen bestaan van wat besproken werd. In feite dient enkel het gedeelte dat door de syndicus geacteerd werd opgenomen te worden in de notulen......omdat het daar BESLISSINGEN betreft genomen bij voorziene meerderheid.
Normaal weet elke mede-eigenaar, die tekent op het einde van de vergadering, wat BESLIST werd en dus ook zal uitgevoerd worden. Daar dient niet meer op terug gekomen te worden. 4 maanden of geen 4 maanden ....enkel het feit dat de meerderheid der nog aanwezigen het genotuleerde document MEDE-ondertekend hebben ....maken het haast onmogelijk om dat nog in vraag te stellen. Wat de secretaris noteert is enkel een reflectie van wat aangebracht en besproken werd....maar waar geen bindende beslissing aan te pas kwam. Daar komt dus ook geen termijn voor verval aan te pas. Dat verklaart meteen waarom de wetgever  geen dwingend punt maakt van het feit dat zelfs indien de syndicus een copy van de notulen zoals ingeschreven in het verplichte register NIET verstuurt  naar de leden van de VME...... die leden ZELF maar eens moeten aandringen om een copy te krijgen...
naicwill
Offline
Deskundige Peter Leyseele
"Alleszins heb ik dit punt (herverdeling lasten m.b.t. lift) vorig jaar al voorgelegd op AV en dit werd natuurlijk weggestemd.

Een agendapunt dat verleden jaar op de agenda stond mag niet 
herhaald worden indien er niets gewijzigd is.

Citaat van Peter LEYSEELE in andere discussie op web
"Een genomen beslissing op een (vorige) Algemene Vergadering mag NIET herhaald worden op een volgende AV. Een dagordepunt, waarover reeds een definitieve beslissing voorligt, kan NIET opnieuw ter beslissing worden voorgebracht. Dat toch doen zou de rechtszekerheid wegnemen. Wanneer een beslissing werd genomen en deze werd niet vernietigd, dan krijgt deze, na het verlopen van de protesttermijn “kracht van gewijsde”, wat betekent dat ze definitief en onaantastbaar wordt.
De betrokken eigenaar kan dus enkel de beslissing aanvechten voor de Rechtbank binnen de 3 maanden na de Algemene Vergadering (oude wetgeving). Op een volgende AV eenzelfde dagordepunt laten herleven (zodat er opnieuw kan worden over gestemd en waardoor er een nieuwe protesttermijn zou ontstaan) kan niet en vormt rechtsmisbruik. Met de nieuwe appartementswet wordt de termijn op 4 maanden gebracht."

Repliek van Peter op zijn citaat op dezelfde site:
"Ik neem aan dat het hier mijn citaat betreft, hetwelk ik tevens handhaaf maar waar ik voor de volledigheid wel aan toevoeg dat een dagordepunt waarover reeds een beslissing werd genomen maar waaromtrent nadien een gewijzigde omstandigheid plaats grijpt, wel opnieuw op de agenda kan worden geplaatst. Om het met voorbeelden te stellen. In het eerste wordt bijvoorbeeld aan een eigenaar toestemming gegeven om nieuwe ramen te steken waarbij de indeling,... afwijkt van de "standaard" indeling. Wordt dit goedgekeurd door de vergadering en wordt deze beslissing niet aangevochten, dan kan dit punt nadien niet meer op de agenda worden geplaatst. Anders is het bijvoorbeeld wanneer de terrasrenovatie op de agenda staat. De vergadering keurt deze renovatie een eerste en bvb. tweede maal af omdat er op het ogenblik van stemming niet écht bouwfysische problemen voordoen. Zolang dit het geval is dient dit punt i.p.niet meer te worden behandeld (niettegenstaande het recht van elke eigenaar om te vragen om het telkens opnieuw op te nemen). Het vijfde jaar wordt er betonschade vastgesteld. Alsdan doet zich een gewijzigde situatie voor wat het opnieuw bespreken zonder meer verrechtvaardigt. In het eerste voorbeeld houdt het opnieuw beslissen rechtsmisbruik in wat in het verlengde ervan de rechtsonzekerheid in de hand werkt. In het tweede voorbeeld betreft het het in stand houden van het gemeenschappelijk patrimonium. Geval per geval dient dus te worden bekeken."

Tot daar de tekst van Peter Leyseele.
 

 

VERB1936
Offline
oldoende

Dank voor jullie reactie.
Beslissingen zijn duidelijk opgenomen in de notulen en met voldoende meerderheid goedgekeurd.
Een correctie betreft de datum wat u misschien al wel hebt gemerkt, het gaat over de periode jan. 2014 en dec. 2014. (niet 2015)
Begrijp helemaal niet waarom Syndicus blijft weigeren (heb hem reeds drie maal aangeschreven) onkosten nota's te verrekenen volgens de nieuwe aandelen. Hij blijft herhalen dat dit juridisch niet mogelijk is. Volgens hem kan dit pas vanaf datum authentieke akte.
Dit zou betekenen dat beslissing slechts kan worden aangevochten, zoals Syndicus beweert, pas vanaf datum authentieke akte en dus ook niet vroeger. Indien de beslissing dan wordt aangevochten voor de rechter bestaat de kans dat authentoeke akte terug moet worden gewijzigd. Dit slaat toch nergens op, en kan volgens mij niet.