Beslissingen genomen door een AV.

15 antwoorden [Laatste bericht]
ALIBI
Offline
Vraag voor experts in deze materie:

​Kunnen beslissingen, door een AV volledig legaal en correct genomen, gecorrigeerd of zelfs vernietigd worden door de een of andere regionale overheid, zoals b.v. een gewestregering?

Dank voor een eventuele toelichting!?
ALIBI
nescio1
Offline
panta rhei
lebragard
Offline
neen , kan niet ?
Ben zelf geen expert ter zake , maar geef toch graag mijn standpunt.

Beslissingen genomen door de AV , zijn rechtsgeldig voor die VME.
Indien iemand het niet eens is met die beslissing kan hij naar de rechtbank om die beslissing aan te vechten. (termijn 4 maanden)

Citaat van Peter LEYSEELE in andere discussie op web
"Een genomen beslissing op een (vorige) Algemene Vergadering mag NIET herhaald worden op een volgende AV. Een dagordepunt, waarover reeds een definitieve beslissing voorligt, kan NIET opnieuw ter beslissing worden voorgebracht. Dat toch doen zou de rechtszekerheid wegnemen. Wanneer een beslissing werd genomen en deze werd niet vernietigd, dan krijgt deze, na het verlopen van de protesttermijn “kracht van gewijsde”, wat betekent dat ze definitief en onaantastbaar wordt.


Indien iemand het niet eens is : kan men enkel deze beslissing , laten aanpassen of vernietigen dmv. een procedure bij de rechtbank

en dan nu de experts , waarvoor dank
ALIBI
Offline
DANKJEWEL voor de erg
DANKJEWEL voor de erg uitvoerige documentatie...
​ik ga mijn best doen om de toepassing ervan te "begrijpen"!!
???
​Toch nog even verder detailleren:
- kan een regionale overheid de toepassing van de (nationale) wet dd.
​02 juni 2010 door b.v. een AV van een VME,  betwisten, laat staan annuleren??
​- concreet: is de beslissing kan een AV, correct genomen volgens de bepalingen van de vigerende wet, vatbaar voor betwisting door een regionale instelling?
ALIBI
ALIBI
Offline
Even benadrukken dat de
Even benadrukken dat de situatie (beslissing van de AV) NIET voor een rechtbank maar voor een regionale instantie (!) wordt gebracht, die dan, zonder enige juridische tusssenkomst, de geldigheid betwist.
​De toepassing van wet dd. 02 juni 2010 is een "nationale materie"; is een regionale overheid bevoegd om hierin tussen te komen door de beslissing van de AV aan te vechten???
Quid?
 
ALIBI
lebragard
Offline
bevoegd
Of de regionale overheid bevoegd is laat ik in het midden , zo ze wil procederen , ja dat kan
iedereen kan een procedure opstarten ....democratie.
De VME blijft toch ook "verantwoordelijk" voor zijn eigen genomen beslissingen !

Welke beslissing van de AV wil de regionale overheid aan vechten ?
ALIBI
Offline
Betwisting: - een
Betwisting:
- een fundamentele wijziging aan een gebouw (dat deel uitmaakt van een complex) geeist (!) door de eigenaar; deze wijziging werd door de AV unaniem geweigerd.
ALIBI
lebragard
Offline
fundamentele wijziging
Is de fundamentele wijziging van het gebouw noodzakelijk uit veligheidsoverwegingen ?
stedebouwkundige voorschriften ?  ect...Lijkt me een heel dossier en niet mogelijk om daar iets over te zeggen.
Indien de eisende eigenaar een regionale overheid aan zijn kant (gelijk) heeft dan is het best mogelijk dat deze de noodzakelijke maatregelen gaat nemen incluis een procedure met alle gevolgen van dien , advocaat , kosten ect...

en nu de experts , dank


 
ALIBI
Offline
Dus, dan zou een regionale
Dus, dan zou een regionale overheid de toepassing van een "nationaal" gestelde wet kunnen gaan betwisten???
​De gewenste wijziging aan het gebouw gaat uitsluitend om een z.g. "artistieke" wijziging waarin de regionale overheid zich zou "vinden"!?
De A.V. neemt een beslissing voor dewelke ze wetmatig bevoegd is, mààr een regionaal orgaan wil zich er bij moeien om deze legale toepassing ongedaan maken....??
Wàt nog?
​N.B. Toch nog even aan herinneren dat de wet dd. 02.06.2010 een nationaal gestemde wet is!!
​Quid?
 
ALIBI
Astrid Clabots
Offline
Beslissing AV - beslissing administratieve overheid - VME


Geachte

Onderscheidt u twee dingen :

A. Contractuele bepalingen tussen mede - eigenaren onder de vorm van beslissingen van de AV. De beslissingen van de AV raken de onderlinge verhouding tussen partijen. De overeenkomst tussen partijen is een rechtsfeit waarmee derden rekening mee moeten houden voor zover deze rechtsverhouding rechtmatig is, strookt met openbare orde en goede zeden, en niet indruist tegen dwingende wetgeving.

B. Dwingende wetgeving krijgt voorrang op beslissingen die partijen contractuele maken (zoals beslissingen van de AV) en die daarmee strijdig zijn.

C. Administratiefrechtelijke beslissingen zoals bijvoorbeeld een bouwvergunning hebben niet altijd voorrang op een contractueel beding.
Duidelijkste voorbeeld : Een eigenaar krijgt stedenbouwkundig de vergunning om onderin een appartementsgebouw een horecazaak uit te baten.
In de statuten staat dat horeca niet toegelaten is. De bouwvergunning verschaft de eigenaar geen vrijbrief om zich niet te moeten houden aan de statuten.

Kunt u hier mee verder  ?

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten

lebragard
Offline
beslissing AV
@clabots , uw tekst :
A. Contractuele bepalingen tussen mede - eigenaren onder de vorm van beslissingen van de AV. De beslissingen van de AV raken de onderlinge verhouding tussen partijen. De overeenkomst tussen partijen is een rechtsfeit waarmee derden rekening mee moeten houden voor zover deze rechtsverhouding rechtmatig is, strookt met openbare orde en goede zeden, en niet indruist tegen dwingende wetgeving.

B. Dwingende wetgeving krijgt voorrang op beslissingen die partijen contractuele maken (zoals beslissingen van de AV) en die daarmee strijdig zijn.

Punt A en B is niet volledig of/en correct weergegeven :

Punt A :
Regelmatig hier gelezen op het forum : beslissingen van de AV , niet aangevochten bij de vrederechter en ongeacht de rechtsverhouding , niet strokend met de openbare orde en .
goede zeden en niet conform de dwingende wetgeving , krijgen Kracht van Gewijsde.

 "Citaat van Peter LEYSEELE in andere discussie op web
"Een genomen beslissing op een (vorige) Algemene Vergadering mag NIET herhaald worden op een volgende AV. Een dagordepunt, waarover reeds een definitieve beslissing voorligt, kan NIET opnieuw ter beslissing worden voorgebracht. Dat toch doen zou de rechtszekerheid wegnemen. Wanneer een beslissing werd genomen en deze werd niet vernietigd, dan krijgt deze, na het verlopen van de protesttermijn “kracht van gewijsde”, wat betekent dat ze definitief en onaantastbaar wordt."

 
Punt B
Indien de beslissing van de AV niet aangevochten wordt bij de vrederechter (4mnd) ​heeft de dwingende wetgeving  geen voorrang.
Ook al is de genomen beslissing strijdig met de dwingende wetgeving of onregelmatig , onrechtvaardig of zelfs bedrieglijk is ---->rechtsgeldig - kracht van gewijsde.

Graag uw reactie.

 
nescio1
Offline
Fantastisch !!!! Schitterend !!!

Zo u de redenering in ”#2 Punt B” doortrekt, staan de beslissingen van de AV uiteindelijk zelfs boven de Grondwet.
 
 
lebragard
Offline
zou kunnen....
@nescio1
boven de grondwet ... zou kunnen ? 
Ikzelf ben meer dan eens zwaar teleurgesteld geweest dat onregelmatige , onrechtmatige en zelfs bedrieglijke beslissingen van een AV , indien niet aangevochten bij de vrederechter
kracht van gewijsde krijgt. 
Persoonlijk vind ik dit niet kunnen maar zo is het nu eenmaal....en ik vind dit niet fantastisch of schitterend , eerder onlogisch en een bric brac appartementswetgeving.

Logischer zou zijn , zoals in Nederland :

Een VvE besluit kan nietig of vernietigbaar zijn. Het gevolg van een nietig besluit is echter anders dan van een vernietigbaar besluit van de VvE. Bovendien zijn de mogelijkheden om op te treden tegen dergelijke besluiten anders.

Nietigheid en vernietigbaarheid

Een nietig besluit is een besluit dat in strijd is met de wet of de splitsingsakte en het toepasselijk modelreglement. Besluiten waarvoor de VvE geen beslissingsbevoegdheid heeft, zijn ook nietig. Een nietig besluit kan niet genomen worden en moet worden geacht niet te bestaan. Een vernietigbaar besluit is een besluit dat in strijd is met de bepalingen in de akte van splitsing over hoe besluiten tot stand komen: bijvoorbeeld over de vereiste meerderheid van bepaalde besluiten, het quorum of over de wijze van oproepen voor de vergadering. Ook zijn besluiten van de vergadering die in strijd zijn met het huishoudelijk reglement of VvE-besluiten die in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid vernietigbaar.
 

Mijn oplossing : pas de bestaande wetgeving aan en zorg ervoor dat de syndicus persoonlijk verantwoordelijk is voor de genomen beslissingen van de AV . 
Beslissingen strijdig met de statuten en wetgeving wel dan is de syndicus in persoon verantwoordelijk voor de eventuele gevolgschade ervan.

 
ALIBI
Offline
Bevoegdheid regionale overheid
Ik wil toch nog even terugkomen op de kern van de aangehaalde materie:

Mijn vraag blijft:
"Kan een regionale overheid, een legaal-correcte beslissing van de AV door een VME, ongedaan maken?"
​​Aangehaald feit: een mede-eigenaar legt  een opvallende verbouwing van zijn eigendom voor aan de AV.
De AV verwerpt unaniem de voorgestelde verbouwing omdat o.a. de privacy van de naburige mede-eigenaars in het gedrang komt.
​De mede-eigenaar in kwestie zou vervolgens (!?) van de regionale overheid toch een toelating (!) tot verbouwing verkregen hebben!

​Is dit legaal of niet?
 
ALIBI
nescio1
Offline
gescheiden wegen
Herlees # 9
lebragard
Offline
beslissing van de AV

@alibi
Beslissingen correct genomen en genotuleerd zijn rechtsgeldig voor die VME.
Indien de mede-eigenaar zijn verbouwing toch doet , ook al heeft hij een toelating van de regionale overheid is in overtreding . Hij moet de beslissingen genomen door de AV respecteren.
De statuten van het gebouw en beslissingen van de AV zijn de wet voor die VME.
De verbouwende mede-eigenaar kan zich wenden tot de vrederechter , advocaat ect...

http://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-...

Alibi , nu enkele maanden verder , graag uw update.