Betwisting en verzet beslissing A.V.

1 antwoord [Laatste bericht]
excelsior
Offline
Beste,

Indien men zich wenst te verzetten tegen een beslissing van de A.V. (bvb de syndicus noteert in het verslag dat de verlenging van zijn mandaat door de A.V. unaniem wordt goedgekeurd zonder dat er een stemming heeft plaats gehad, en zonder dat dit punt op de agenda van de A.V. was voorzien) Kan men via een aangetekend schrijven aan de syndicus verzet aantekenen vooralleer men, via een advocaat, naar de vrederchter stapt ?
Indien men naar de vrederechter moet stappen, wie betaalt dan het ereloon van de advocaat en de gerechtskosten ?

Dank bij voorbaat voor uw deskundig en gewaardeerd advies.

Vriendelijke groeten.
deskundige
Offline
Beste, Een vordering tot het
Beste,

Een vordering tot het laten vernietigen van een onrechtmatige, onregelmatige dan wel bedrieglijke beslissing dient binnen de 4 maanden na datum van de vergadering te worden ingeleid.

De Algemene Vergadering kan enkel en alleen beslissen over aangelegenheden die daadwerkelijk op de dagorde van de vergadering werden ingeschreven.

Aangezien u meldt dat de syndicus de verlening van zijn mandaat notuleerde, betekent dit dat de dag van de vergadering dit mandaat sowieso eindigde wat inhoudt dat de verlenging het voorwerp van een dagordepunt diende uit te maken.

Dit houdt onder de nieuwe wet tevens een vernieuwing van zijn schriftelijke beheersovereenkomst in.

Mondeling/stilzwijgende hernieuwing/ verlenging van een mandaat kan dus niet meer.

Aangezien het mandaat van de syndicus volgens uw gegevens dus niet rechtsgeldig werd verlengd, wil dit zeggen, er van uitgaande dat zijn mandaat tijdens de vergadering effectief een einde nam, dat het gebouw zich op dit moment in een juridisch vacuüm bevindt aangezien er wettelijk gezien op dit ogenblik geen andere syndicus aangesteld werd.
 
De syndicus dewelke zijn mandaat is vervallen en hierin niet werd herbevestigd, mag in naam en voor rekening van de VME geen enkele (rechts)handeling meer stellen.

Onder voorbehoud aangezien geen inzage/kennis van het volledige dossier, maar persoonlijk zou ik hier zeer snel tegen ageren en een en ander niet op zijn beloop laten.

Ik weet natuurlijk niet hoe de meerderheid van de andere eigenaars tegenover dit gebeuren staat, maar laat u/jullie best bijstaan door een deskundige en/of advocaat.

Afhankelijk van waar het gebouw is gelegen kan ik u wel helpen/doorverwijzen.

Ligt het gebouw in de nabijheid van Vlaams Brabant en/of Limburg, dan kan ik u de advocate die op dit formum advies verleent ten zeerste aanbevelen.

Mvg.