contract syndicus van een VME

13 antwoorden [Laatste bericht]
Joseph Van Nuffel
Offline

is er ergens een wettelijk gegeven dat weergeeft dat de syndicus het contract van de VME
niet op de website mag plaatsen? Syndicus weigert momenteel, niettegenstaande zij werken met een platform per VME. Contract ligt ter inzage op het kantoor krijg ik telkens als antwoord.
dank

nescio1
Offline
neen
 
Dat de syndicus een zekere confidentialiteit rondom zijn contract, zoals dat dikwijls gebeurt in de zakenwereld, nastreeft is niet abnormaal.
 
 
Was het contract ter inzage voor de AV (her)benoeming syndicus?
Wie heeft het contract getekend namens de VME?
Wat is in het contract zelf opgenomen inzake confidentialiteit?
Hebt u al een afspraak ten kantore gemaakt met de syndicus?
 
Wat interesseert u eigenlijk in het contract?
 
Mogelijk compromis:
 
Vraag de syndicus een kopie van het contract zonder bedragen.
Vul de voor u belangrijke bedragen aan bij een bezoek ten kantore.
 
 
Uitsmijter:
 
B.W. Art. 577-6 § 4
 
SIEBE
Offline
contract syndicus
Er is geen enkele reden waarom syndicus contract niet online zou zetten.
Bovendien moet hij op de AV bij aanstelling of verlenging zijn contractvoorwaarden bekenbaar maken. Iedere eigenaar heeft het recht om de voorwaarden te kennen.

Indien hij u geen kopie per mail berzorgd, heeft hij wat te verbergen ( zeker qua aanrekening bijkomende kosten ).
Is toch met elk contract zo : men moet toch de condities kennen vooraleer met tekent of laat ondertekenen.

Onbetrouwbare syndicus. En hiermee spreek ik uit ervaring.
 
SIEBE
Offline
contract zonder bedragen
Mogelijk compromis : zulke opmerking ben ik niet gewoon van Nescio1.

Hij is verplicht zijn tarieven openlijk mede te delen aan de eigenaars. TS mag toch weten wat hij moet betalen en zeker wat betreft de extra kosten aanrekeningen.
Waar gaan wij naar toe ??
Jan 001
Offline
Contract syndicus
Joseph Van Nuffel

Bij het ondertekenen op de AV van het contract van de syndicus, blijft er bij mij maar 2 vragen liggen:

- Wie heeft dit contract destijds ondertekend op deze AV?
- Wie heeft dan het dubbel van dit contract in zijn bezit?

Want dat wordt toch altijd in tweevoud opgemaakt, zodat iedere partij een exemplaar in zijn bezit heeft.

Dus eigenlijk zou de voorzitter van deze AV, de CvdR, iemand van de RvME of een mede-eigenaar moeten zijn, dat dit contract zou ondertekend hebben op deze AV, dat is toch gemakkelijk om na te gaan, vermoed ik.

Dus kan men daar het exemplaar gaan bezichtenen en/of copieren als de syndicus dat niet wil prijsgeven.
SIEBE
Offline
contract syndicus
Bij het aanstellen syndicus op een AV : wordt beslist om het contract te ondertekenen.
De eigenaars moeten zeker toch al een offerte ontvangen hebben want normaal zijn er 3 offertes syndici. Dus op de AV wordt de keuze gemaakt. Offerte = details.
De AV duidt persoon aan welke contract ondertekend, dus eigenaars vragen hem/haar om een kopie, waarop ze recht hebben.
Ondertekenaar is gekend, dus zoals Jan 001 zegt kopie is in zijn bezit. En ook vraag wie heeft offertes aangevraagd ?

Waarom syndicus geen contract openbaar maakt, roept bij mij vragen op.
SCORPIOEN
Offline
contract syndicus


.
.De  syndicus mag geen kosten aanrekenen aan M-Eigenaars voor diensten die niet opgesomd zijn in de overeenkomst, behalvve latere beslissingen van de AV

Een M-E  moet dus kennis hebben van die overeenkomst.

.




 


mvg

waquarius
Offline
syndicuscontract ondertekenen namens VME
Inpikkend op de post van Siebe @5 : dit probleem. Enkele maanden geleden loopt de AV van een VME met 20 kavels in het honderd  n.a.v. onenigheid over verhuur voor korte periodes via internetplatformen door een paar eigenaars. Door de grote verwarring komt er de facto een einde aan de vergadering . Gevolg: er is geen syndicus meer en er is ook geen RvME en geen RC aangesteld. Juridisch vacuüm dus.  De uittredende syndicus-mede-eigenaar wordt door de voorzitter van dez AV verzocht om de continuÎteit te verzekeren. Wat gebeurt. Een tijdje geleden roept deze voorzitter een BAV samen om een nieuwe syndicus aan te stellen. Dat lukt,  maar er wordt nagelaten mede-eigenaars te mandateren om het contract met de nieuwe syndicus te ondertekenen... Wat nu ? Is er een andere oplossing , dan nog maar eens een BAV bijeen te roepen ? Dank bij voorbaat voor nuttige reactie(s).

wqs

SIEBE
Offline
#7
Indien de voorzitter van de AV door de AV gemandateerd is om het contract te ondertekenen is dat oké. Dan moeten niet alle eigenaars dit ondertekenen ( alhoewel dit te prefereren is ). Voorzitter zelf kan geen eigen initiatieven nemen, bevoegdheid enkel de AV leiden.

Indien de voorzitter een BAV bijeenroept moet dat met 20% van de aandelen gebeuren.
SCORPIOEN
Offline
contract syndicus

#7

Was die " onenigheid over verhuur voor korte periodes...." bij het bespreken van een punt van de agenda, dan had de Voorzitter van  vergadering kunnen ingrijpen en  verder gaan met het volgend punt van de agenda .
 Als de tumult echt uit de hand liep kon hij de vergadering opschorten, en eventuele herrieschoppers vragen de vergadering te verlaten. De vergadering blijft geldig, al blijven er  alleen de de voorzitter en de secretaris over (er zullen er altijd wel meer zijn die blijven).
En de stembeurten zouden geldig zijn gezien deze berekend worden op basis van de op het moment van de stemmiing, aanwezige mede- eigenaars ( als er maar 3 zijn kan je al een volstrekte meerdedrheid hebben).


Nu heeft die voorzitter van de laatste algemene vergadering eigenlijk  een voorlopige syndicus aangesteld, maar feitelijk had hij moeten beroep doen op de vrederechter omhoogdringend een tijdelijke syndicus aan te stellen, en stelt hem de ontslagnemende yndicus voor, maar die zal moeten aan Algemene vergadering organiseren voor het aanduiden van RME, CVR... en het verkiezen van en nieuwe syndicus. Die "tijdelijke door de rechtbank aangestelde syndicus " krijgt wel een mandaat van hoogstens 3 jaar, moest er nog geen nieuwe syndicus rechtmatig verkozen zijn door een Algemene Vergadering.

#8 siebe
Ik spreek uitdrukkelijk van " de voorzitter van de laatste Algemene Vergadering " om komaf te maken met " voorzitter van de VME ",  een gangbare titel of mandaat die niet bestaan.



 


mvg

SIEBE
Offline
SCORPIOEN
Een voorzitter is enkel bevoegd om de AV in goede order te leiden en de agendapunten te laten afwerken. Zeker de orde te laten bewaren.
Een voorzitter van de VME bestaat niet.

De voorzitter in #8 die ik bedoel is de voorzitter van de laatste AV, en als eigenaar kan hij met 20% van de aandelen een BAV bijeen laten roepen. Niet op zijn eentje.
Voorzitter van een AV geldt slecht voor die ene AV.

Wij ziotten volledig op dezelfde lijn.
waquarius
Offline
contract syndicus ondertekenen

Heibel was n.a.v. bespreking vernieuwd RIO. Er werd geen enkel agendapunt meer behandeld , en de vergadering ging daarop uiteen. Korte tijd later was er Covid-19 en werd opnieuw vergaderen onmogelijk. Toen dat wel weer kon, werd door de voorzitter van die laatste AV een BAV bijeengeroepen op basis van art.577-6, §2, met als enige agendapunt het aanstellen van een nieuwe syndicus ( met unanimiteit), zonder evenwel af te spreken wie het contract met die nieuwe syndicus zou ondertekenen. De situatie zijnde wat ze is,  zou men niet kunnen uitgaan van de veronderstelling dat de voorzitter daartoe stilzwijgend gemandateerd is, omdat hij het is , die het initiatief genomen heeft voor die BAV. ?  

wqs

SIEBE
Offline
#11
Stilzwijgend kan men de vorige voorzitter geen mandaat geven om een contract te ondertekenen. Op de BAV moet beslist worden dat hij of iemand anders het contract tekent.

Men kan ook volledig op veilig spelen en de aanwezige ja stemmers het contract mede laten ondertekenen. ( indien de ja stemmers de meerderheid halen ).
waquarius
Offline
ondertekenen contract
#12
Oké, Siebe, Bedankt.
Er was unanimiteit, dus alle aanwezigen laten ondertekenen lijkt mij idd een mogelijke oplossing en wellicht ook de zekerste.

wqs