geen algemene vergadering enkel stemformulier verzenden?

8 antwoorden [Laatste bericht]
steffi
Offline
Onze jaarlijkse algemene vergadering VME moest reeds in oktober 2020 gehouden worden. Door de Corona crisis werd ze steeds uitgesteld.

Nu is belslist door de syndicus dat er dit jaar geen algemene vergadering VME zal gehouden worden. Er wordt ons enkel gevraagd om een stemformulier via e mail door te sturen.

Is dit jurisisch in orde? er zal tegelijkertijd waarschijnlijk ook een andere syndicus aangesteld worden.

Het had toch ook een AV via Facetime of zoom gehouden kunnen worden??

Hoe zien jullie dit alles 

Graag een reactie indien mogelijk

dank bij voorbaat 
Steffi
Baton
Offline
AV mogelijk.............

 

U kan de syndicus " verplichten " een AV te houden :

- wanneer een dringende beslissing aangewezen is
- op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen bezitten
- de algemene vergaderingen die heden conform de sanitaire maatregelen kunnen doorgaan zijn toegelaten

De algemene vergadering die noch fysisch noch op afstand kunnen plaatsvinden, kunnen schriftelijk gehouden worden. Tot 09 maart 2021 gelden nieuwe regels voor de schriftelijke algemene vergadering.
  • lees volledig :
  • https://www.agoria.be/nl/Mede-eigendom-Eindelijk-versoepeling-in-de-organisatie-van-de-Algemene-Vergadering
https://legalnews.be/burgerlijk-recht/verbintenissenrecht/de-algemene-vergadering-binnen-de-vme-tijdens-de-tweede-golf-forum-advocaten/
Baton
Offline
link

https://legalnews.be/burgerlijk-recht/verbintenissenrecht/de-algemene-ve...

en


Tijdelijke versoepeling van de schriftelijke procedure
De Wet op de mede-eigendom laat toe om schriftelijk beslissingen te nemen. Normaal kan dat echter enkel mits éénparigheid van stemmen. Dat is in de praktijk weinig werkbaar. Daarom zorgt de Wet Corona – Justitie tijdelijk voor een belangrijke versoepeling.

Tot en met 9 maart 2021 kan rechtsgeldig via schriftelijke weg beslist worden wanneer de helft van de mede-eigenaars het schriftelijk stemformulier indient en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Enkel de ondertekende stemformulieren die binnen de drie weken na verzending van de oproeping met de post of elektronisch worden bezorgd aan de syndicus zijn geldig.
 
De beslissingen worden genomen met de normale meerderheden, zoals die op een fysieke algemene vergadering zouden gelden, conform art. 577-7 van het Burgerlijk Wetboek. Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige stemmen niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.
 
De syndicus stelt voor deze schriftelijke besluitvorming notulen op. Daarin staan onder meer de namen van de mede-eigenaars wier stembrieven in aanmerking zijn genomen. Per punt wordt vermeld wie heeft tegengestemd of zich heeft onthouden. 
 

nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 § 2
 
U kan de syndicus gewoon vragen een schriftelijke AV in te richten.
 
U kan een (B)AV eisen volgens hoger vermeld wetsartikel.
 
 
nescio1
Offline
eigenlijk weinig verandering, stramien blijft

 
Wij gaan er van uit dat het niet de bedoeling van de wetgever was gans de wetgeving rondom de AV “op de schop te gooien”.
 
Het gebruikelijke stramien dient dan ook behouden te worden om tot een wettelijk geldige vergadering te komen.
 
Vooreerst dient de syndicus de bijeenroeping aangetekend te verzenden, behoudens vroegere instemming met oproeping via ander communicatiemiddel.
 
De bijeenroeping zal, zoals wettelijk opgelegd, de agenda bevatten en de regels voor raadpleging van de geagendeerde punten.
De gebruikelijke periode van vijftien dagen dient gerespecteerd te worden.
 
De bijeenroeping zal dan ook eindigen met een formule als: Op …(datum) verzenden wij de stemformulieren.
 
Dit geeft de mede-eigenaar mogelijkheid navraag te doen bij niet-ontvangst.
 
 
Voor de verdere afwikkeling verwijzen wij naar hoger.
 
 
Piet6472
Offline
Uitstel algemene vergadering
Wij hebben dezelfde vraag. Onze AV had in principe moeten doorgaan in october maar werd omwille van covid uitgesteld voor onbepaalde duur. Op de vraag om op tenminste een aantal dringende punten schriftelijk te mogen stemmen werd door de syndicus niet gereageerd.
Wij hebben ook recht op een terugbetaling van een gedeelte van ons vooraf gestorte aandeel in de algemene kosten. Omwille van het feit dat er geen algemene vergadering is, kan ook de afrekening van de kosten niet goedgekeurd worden en kan dus ook het teveel betaalde niet terug betaald worden. Dit alles volgens onze syndicus.
Piet
nescio1
Offline
eigenlijk blijft alles bij het oude vertrouwde

 
Zoals in # 1 aangehaald blijft:
 
B.W. Art. 577-6 § 2 (tweede alinea) 
gelden.
 
 
“ ... kan ook de afrekening van de kosten niet goedgekeurd worden ….“
 
Correct, slechts na goedkeuring door de AV van de eindejaarsrekening kan de syndicus uitbetalingen doen.
 
Stel hierover een agendapunt voor.
 
 
nescio1
Offline
B.W. Art.577-6 § 10 +++ syndicus = opstelle(r)/(n) notulen

Vergeet niet de syndicus, aangetekend, uit te nodigen op uw BAV.
 
baguetje
Offline
alle
Ook onze A.V. is nog steeds uitgesteld.

De syndicus heeft ondertussen wel de jaarlijkse afrekening aangeboden waarover niet gestemd werd. M.i. had de RVM hier initiatief moeten nemen.

De syndicus heeft eveneens zijn balans voorgelegd samen met het overzicht van de facturen. Financieel lijkt alles in orde.

De commissaris heeft zijn werk NIET gedaan. Is dat correct? Moet hij bij de volgende reguliere A.V. dan 2 verslagen voorleggen?

Het RIO moest normaal goedgekeurd worden in de uitgestelde A.V. Is de VME wettelijk in orde?

Worden beslissingen ivm meerjarige contracten die afhankelijk zijn van de jaarlijkse goedkeuring ook automatisch verlengd?
baguetje