geen kwijting rekeningen, wat dan?

9 antwoorden [Laatste bericht]
Pojkan23
Offline
Beste forumleden,
Ik zou graag weten of er in het geval er op de AV geen kwijting wordt gegeven over het boekjaar, er een andere oplossing bestaat dan de vrederechter?
In dit geval zijn er in de boekhouding en eindafrekeningen oneindig veel cijfers verkeerd in de boekhouding en de syndicus heeft geen opmerkingen van de CvR willen aannemen. Een Kleine correcties zullen m.a.w. niet volstaan.
Is de situatie dan hangende zonder betalingen van eindafrekeningen tot er een oplossing werd gevonden voor de boekhouding?

Misschien staat het ergens op dit forum, maar ik vond het alleszins niet.
Dank alvast!
nescio1
Offline
terminologie: d├ęcharge heeft betrekking op de syndicus,
SIEBE
Offline
kwijting
Mijn persoonlijke visie :
Op de AV kunnen de mede eigenaars kwijting of non kwijting geven omtrent de boekhouding. De tegenstemmers hebben dan binnen de 4 maanden recht op verzet/vrederechter. Of zelfs onderzoek/inspectie door gespecialiseerd deskundige en zeker bij flagrante inbreuken. Eigenaars mogen hun stem uitbrengen om al of niet de boekhouding goed te keuren. Afkeuring is met 50% + 1
Indien de rekencommissaris tegenwerking van de syndicus heeft ondervonden, moet deze dit vermelden in zijn jaarverslag, maar niet aanraden om geen kwijting te geven aan de syndicus. Wel noodzakelijk zijn persoonlijke opmerkingen/vaststellingen en welke inbreuken.
De boekhouding is een onderdeel van het wettelijk mandaat van de syndicus.
In het geval van TS : zeker geen kwijting geven aan de syndicus.

Natuurlijk moeten de tegenstemmers 50 % + 1 uitmaken om effectief de werkwijzen van de syndicus te wraken.

In ieder geval TS samen met de anderen de syndicus aangetekend in gebreke stellen. Antwoorden binnen de 30 dagen, indien niet vrederechter inschakelen.

De eindafrekening blijft dan openstaan en is niet betaalbaar tot opheldering en de nodige aanpassingen.
De gewone provisies zeker blijven betalen !

Indien geen reacties van syndicus : ontslag vragen bij BAV of door vrederechter een voorlopige syndicus aanstellen.

p.s. Het is best mogelijk dat de boekhouding afgekeurd wordt met 49% de syndicus toch kwijting kan verwerven 51 %
Het is dan aan tegenstemmers om actie te ondernemen binnen de 4 maanden.
 
traveller
Offline
Onterechte betaling aan privepersonen ten laste van de rek.VME


   Beste , Ook hier zijn talrijke onterechte aanrekeningen gebeurd

    opvragingen van de notaris a d syndic gewoon betaald van de rekening van de VME .
  1/  voor openbare verkoop van 1 app. na failliet van de bouwheer : 250 eu
       op de factuur vermeld handgeschreven ; wachten tot na regeling faillissement "
       werd niet gevolgd.
       
   2/ Opvragingen door dezelfde notaris a d syndic , bewust? laten liggen tt de eigenaar verhuisd was en samen met bovenstaande betaald van de rek.van de VME : 200 eu

    Ook na faillissement van de bouwheer , alles is in handen van de curator 
    werden aan de bouwheer -eigenaar van het appartement een ongehoord aantal rappels verstuurd voor 550 eu in 2020 en zover wij de faktuur hebben 240 of 300 eu in 2021.
   Tot in de maand van openbare verkoop (en zonder bewijs " nog voor 120 eu in Jan . 2022 allemaal overgemaakt naar rekenig van de syndic.
   allen 30 euro t stuk . ( waar een 1ste  rappel 2 eu en volgende 25 eu zou kosten ).

   Wat kunnen wij als RC of de overige eigenaars hiertegen ondernemen 
Alg . vergadering van zat .5 /2

  alvast bedankt
SIEBE
Offline
AV 5.2
Beste TS,

Als rekencommissaris de boekhouding niet goedkeuren en uw bemerkingen/misbruiken in het jaarverslag vermelden. Ook geen kwijting geven aan de syndicus.

Alle door u vermelde kosten zijn PRIVATIEVE KOSTEN. Deze moeten normaal door de syndicus gafactureerd worden aan de betrokken privatieve eigenaars(s), en zijn voor hun rekening.

Syndici factureren deze maar graag op de VME, dan moet de VME de kosten dragen bij niet betaling en aanmaningskosten en rappels. Is een laffe truc maar veel toegepast om de syndicus te vrijwaren van niet-betalers. En de VME te laten opdraaien voor incassokosten of gerechteliojke kosten, advocaat ...

GEEN KWIJTING
Baton
Offline
geen kwijting/traveller


Zoals gewoonlijk , correct antwoord van #4 Siebe , die kosten mag men de VME niet aanrekenen maar wel oa.

Art. 3.94. Overdracht van een kavel

§ 4. De kosten voor de mededeling van de krachtens de paragrafen 1 tot 3 vereiste informatie worden gedragen door de uittredende mede-eigenaar.

tip :kijk ook even na wat de statuten en het RIO bepalen mbt.die kosten.

traveller
Offline
geldigheid van de Algemene Vergadering

  Beste ,

  Zoals verwacht is in de AV geen rekening gehouden met de nochthans vele en duidelijke onregelmatigheden opgemaakt door de RC . Deze wist alles zo danig inkleden dat alle opmerkingen van tafel werden geveegd en het leek of alle verrichtingen klopten .
-Met beloftes en uitgebreide weerleggingen zijn de aanwezige eigenaars rond de vinger gedraaid . de RC is op die manier volkomen belachelijk gemaakt .
Uiteindelijk is een nieuwe voorzitter aangesteld die zo mogelijk nog minder thuis is in wat regelementering betreft .
-Wat vermeld wordt in het Verslag is zeer algemeen en onvolledig , er zouden slechts 2 punten besproken zijn .
-Er werd ook niet gestemd alhoewel vooraf door de syndic stembiljetten opgemaakt werden want eerst was de vergadering digitaal voorzien.
.Geen vermelding van wie voor of tegen of op welk punt gestemd heeft..
-de syndic vermeld " de vergadering keurt de rekeningen van afgelopen werkjaar goed " . 
-Ook staat er 9 appartementen alhoewel er 10 zijn . 
-De vergadering kan doorgaan "9 eigenaars zijn aanwezig " met de volmacht van eigenaar 10 is geen rekening gehouden en deze staat ook niet vermeld. 
Het verslag is uiteindelijk ENKEL door de nieuwe voorzitter en de syndicus ondertekend .
-Niet door de RC en door géén enkele aanwezige eigenaar .
 Is deze vergadering geldig of wat kan nog ondernomen worden     alvast bedankt
Baton
Offline
tussen wal en schip


Tussen wal en schip.....maak schoon schip.
Alle leden van de VME , waaronder uzelf, roeien met de riemen die ze hebben.
Wat ik wil zeggen is : maak schoon schip en neem het niet langer dat men denkt dat men kan doen wat men wil.
Elke VME heeft duidelijke richtlijnen , spelregels die moeten waarborgen dat de eigendomsmaterie en de rechtmatige belangen van elkeen niet aangetast worden.

Alle organen van de VME , syndicus , Raad en CvR moeten de statuten van het gebouw, basisakten en reglement van mede-eigendom respecteren en verplicht volgen.
Het RIO en de beslissingen van de AV eveneens.

Als men er een zooitje van maakt neem dan uw verantwoordelijkheid op en ga niet akkoord en doe beroep op een vrederechter als "praten" "communiceren" "vragen" niet helpt, dat is uw enige wettelijke mogelijkheid .

Zoek gelijkgezinden en onderneem actie....
Investeer 150€ aan een advocaat mede-eigendom en roept een halt toe aan die onbetamelijke praktijken, waarvan u nota bene als lid van die vereniging op de hoogte bent van die onregelmatigheden...... 

U kent waarschijnlijk de uitdrukking :
.”Niemand kan een rechtmatig belang of rechten vorderen voortvloeiende uit zijn eigen onachtzaamheid of onbetamelijkheid (nemo auditur turpitudinem allegans; ex turpi causa acto non oritur).

Tinneros
Offline
raadlegen vrederechter na onregematigheden in AV

   beste ,
dank voor de reactie .
Er is geen enkele eigenaar die ook maar iets van wetten of wet op de medeeigendom kent , beter nog : 
die het WIL zien 
.en hoe zouden WIJ dat dan weten ? 
de syndic , die zal het wel weten , die maakt gretig gebruik van hun onwetentheid en wij zijn de moeilijke .
Het zal dus quasi onmogelijk zijn om steun te krijgen .
Mijn echtgenoot heeft dan ook onmiddelijk laten weten zich niet meer verkiesbaar te stellen als RC .
Vermits er slechts 10 app. zijn is een raad van medeigendom niet verplicht , en dan is er ook geen .
"Niemand die weet dat het bestaat .
 
Baton
Offline
# Tinneros


#Tinneros , u haalt perfect aan waar het schoentje wringt nml. bij de VME zelf.

Een uitspraak van een vrederechter spreekt voor zich :

“Een algemene vergadering betreft een soeverein orgaan. Zij wordt aangestuurd door mede-eigenaars die met kennis van zaken betrokken worden in het beslissingsproces. Zij horen zich vooraf duidelijk en voldoende te informeren over de ernst en de toedracht van gedane voorstellen en beslissingen. Zij kunnen zich bijtijds laten adviseren door een deskundige van hun keuze dan wel zich informeren bij een proffessionele syndicus die als specialist inzake het beheer van mede-eigendommen aandient".


tip :
- u kan altijd een raad van mede-eigenaars oprichten in uw VME mits een eenvoudige AV beslissing , vanaf 20 app. is het een verplichting maar onder de 20 kan men deze voorzien.
- wet mede-eigendom , dwingend van toepassing (dwingend = men kan daar niet van afwijken , ook de syndicus niet !)
https://www.biv.be/sites/default/files/download_document/wet_mede-eigendom_uittreksel_uit_boek_3_goederen_van_het_burgerlijk_wetboek_11-01-2022.pdf