Geen RvM

8 antwoorden [Laatste bericht]
Marie-Claire Thysen
Offline

In ons gebouw is er geen RvM. Er is al 2 jaren geen AV geweest en de vorige RvM heeft afgehaakt. Een eigenaar is nu naar de syndicus geweest en heeft bevolen dat alles langs hem moet passeren. De syndicus ging akkoord. Wat kunnen we doen?

SIEBE
Offline
RVM
Laat een BAV bijeenroepen : 20% van de aandelen.
Duidelijke agendapunten vermelden op de uitnodiging.
Syndicus is hier volledig in fout. Agendapunt misschien vervanging door een nieuwe syndicus en deze ontslag.

Eigenaar kan zelf geen beslissingen nemen of de taak van syndicus in zijn plaats uitvoeren.
De syndicus alleen is verantwoordelijk voor zijn beheer. RVM heeft enkel een controle functie.
nescio1
Offline
diverse aspecten
 
Een dergelijke syndicus ondergraaft het monopolie dat de vastgoedmakelaars toegekend geweest is inzake het vertegenwoordigen van een VME.
 
Met deze redeneerswijze kan iedereen syndicus worden, wat binnen het strikte kader van de wet appartementsmede-eigendom 2010-2018 trouwens mogelijk is.
 
Klacht bij het B.I.V. is eigenlijk vanzelfsprekend.
 
http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding
 
nescio1
Offline
mogelijk overtreding van:
 
B.W. Art. 577-8 § 5 (wetgeving versie 2018)
 
nescio1
Offline
naamlening:
nescio1
Offline
raad = meervoud

 
RvME wordt beheerst door:
 
B.W. Art. 577-8/1 § 1 (wetgeving versie 2018)
 
Verplicht vanaf minstens 20 kavels uitgezonderd kelders, … 
 
B.W. Art. 577-8/1 § 2 (wetgeving versie 2018)
 
Facultatief < 20 kavels.
 
 
Door het gebruik van het woord “raad” moet deze samengesteld zijn uit meerdere personen.
 
Om staking van stemmen te voorkomen gaat men ervan uit dat de minimum (maar voldoende) samenstelling drie personen is.

 
 
Marie-Claire Thysen
Offline
RvM
Hartelijk dank. Wij zullen wachten tot er een fysieke AV kan gehouden worden. De keer dat we schriftelijk hebben gestemd mochten we de namen van de eigenaars, die tegen hadden gestemd, niet weten en dit om de goede sfeer in de blok niet te bederven.
SIEBE
Offline
#6
Het is verplicht om de neen stemmers te vermelden in het verslag van de AV.
Ieder heeft vrij stemrecht.
nescio1
Offline
geen geheim = tegenstemmers en onthoudingen verplicht in notulen
 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2020122002
HOOFDSTUK 19 Afdeling 2 Art. 55
 
“Benevens de gegevens vermeld in artikel 577-6, § 10, eerste lid, van het oud Burgerlijk Wetboek, notuleert de syndicus tevens de naam van de mede-eigenaars wier stembrieven in aanmerking zijn genomen.”
 
m.a.w. het stemgedrag van alle deelnemers is steeds gekend.
 
 
Buiten de uitzonderingswetgeving stelt het probleem zich niet wegens de dan vereiste unanimiteit.