Hoe kunnen we onze huidige Syndicus ontslaan?

39 antwoorden [Laatste bericht]
naicwill
Offline
termijnen
wet:

Art. 577-6
§ 2 Onverminderdhet eerste lid, houdt de syndicus een algemene vergadering op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Dit verzoek wordt bij een ter post aangetekende brief aan de syndicus gericht, die binnen de dertig dagen na de ontvangst van het verzoek de bijeenroeping verzendt aan de mede-eigenaars. Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen.


§ 3 De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd.

Behalve in spoedeisende gevallen, wordt die bijeenroeping ten minste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering ter kennis gebracht, tenzij het reglement van  mede-eigendom in een langere termijn heeft voorzien.
 
Cobra
Offline
ontslaan syndicus
De materie rond het ontslaan van een syndicus blijft mij onduidelijk, ik lees verschillende mogelijkheden op het internet:
  • Ik lees bv dat een schriftelijk opzeg ook kan, als dat unaniem gebeurt; in dat geval kunnen alle eigenaars de aangetekende ontslagbrief aan de syndicus voor akkoord tekenen; en in die brief ook de opvolger syndicus aanduiden.
  •  
  • Ik lees ook dat de VME op elk moment de syndicus kan ontslaan, waarom moet die dan eerst zelf een vergadering samenroepen, waar dat die dan ook nog eens 30 dagen tijd voor heeft; zo ben je toch enorm gebonden. Hij/zij kan ook zichzelf uitbetalen.
  •  
  • Kan de Raad van Mede-eigendom en/of de voorzitter de rekening van de VME blokkeren om verdere fouten te voorkomen?
  •  
  • Misschien zijn er op dit vlak ook verschillende visies in omloop al naargelang de specialist ter zake, of is echt duidelijk wetgeving en/of rechtspraak, en waar kan ik die vinden?
naicwill
Offline
Deskundige Peter leyseelel in
Deskundige Peter leyseelel in een vorige post:
Beste,

Enkel en alleen de algemene vergadering stelt de syndicus aan of ontslaat hem (tenzij tussenkomst van de rechtbank).

Als u van uw mandaat af wil, dan zal u daarvoor een vergadering moeten bijeenroepen waar dan op de agenda uw ontslag staat ingeschreven. U kan dus niet zomaar van de ene dag op de andere uw mandaat beëindigen zonder dat u een vergadering heeft samengeroepen.

Tijdens deze vergadering dient de AV dan een nieuwe syndicus aan  te stellen, zoniet belandt de VME in een juridisch vacuüm wat maakt dat ze van die dag geen kapitein meer aan het roer heeft staan en aldus als een stuurloos schip ronddobbert. 

Wanneer dit gebeurt, kan enkel en alleen de rechter worden gevat die dan een voorlopig syndicus dient aan te stellen. Aangezien u ook mede-eigenaar bent, heeft u er dus ook alle belang bij dat op het moment dat u uw ontslag aanbiedt, er een nieuwe syndicus wordt aangesteld.

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Peter LEYSEELE geeft juridisch advies inzake gedwongen mede-eigendom.
naicwill
Offline
Noch voorzitter noch Rvme
  Kan de Raad van Mede-eigendom en/of de voorzitter de rekening van de VME blokkeren om verdere fouten te voorkomen?

Nogmaals Peter leyseele'


Beste,

Een raad van mede-eigendom heeft inzake geen enkele autonome appreciatie- dan wel beslissingsbevoegdheid.

Het is de algemene vergadering die over de aanstelling en het ontslag beslist.

Houd er rekening mee dat een of alle leden in solidum persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gehouden wanneer zij buiten hun bevoegdheid treden of hun mandaat overschrijden.

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Peter LEYSEELE geeft juridisch advies inzake gedwongen mede-eigendom.
naicwill
Offline
http://quimmo.ys.be/nl/forums
naicwill
Offline
syndicus verzendt agenda ,stelt hiervan notulen op.

Art. 577-6

§ 2 De syndicus houdt een algemene vergadering tijdens de in het reglement van mede-eigendom vastgelegde periode of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen.
Onverminderd het eerste lid, houdt de syndicus een algemene vergadering op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Dit verzoek wordt bij een ter post aangetekende brief aan de syndicus gericht, die binnen de dertig dagen na de ontvangst van het verzoek de bijeenroeping verzendt aan de mede-eigenaars. Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen.
§ 3 De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd.
§ 11 De leden van de vereniging van mede-eigenaars kunnen, mits eenparigheid, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De syndicus stelt hiervan notulen op.
§ 12 De syndicus neemt binnen de dertig dagen na de algemene vergadering de beslissingen, bedoeld in de §§10 en 11 op in het register bedoeld in artikel 577-10, § 3 en bezorgt deze binnen diezelfde termijn aan de mede-eigenaars en ander syndici

samenvattend :
1.de oude syndicus verzendt de agenda met volgende punten:
   - ontslag oude syndicus
   - verkiezing nieuwe syndicus met kandidaten.
     
2. Stemmingm op algemene vergadering 
      
-ontslag oude syndicus
     -verkiezing nieuwe syndicus
   Beiden bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de
    mede-eigenaars 
die op het ogenblik van de stemming
    aanwezig of vertegenwoordigd zijn


    Of

   schriftelijk algemene vergadering:

     -ontslag oude syndicus met eenparigheid
     -verkiezing nieuwe syndicus mits eenparigheid

3. De oude syndicus stelt de notulen op.

4.De oude syndicus bezorgt de notulen aan de nieuwe syndicus.
 

   

 

naicwill
Offline
volmachthebber op rekening VME verplicht? x
naicwill
Offline
Schriftelijke algemene (buitengewone) vergadering
Gerti
Offline
Beste, Dat is bij ons ook

Beste,

Dat is bij ons ook een groot probleem.
Enkele mensen beseffen dat de syndicus niets doet, het goed kan zeggen en de wetten niet naleeft.
Ik ben de mensen aan het "wakker" schudden want de syndic gaat op een zeer listige manier te werk en maakt misbruik van de onwetendheid van de mensen en de oudere mensen.
Mensen die de wetten kennen en de syndicus daarop wijzen: daarmee zoeken zij problemen, blijven zij mailen en rond de pot draaien.

Ik vraag mij ook af voor wat de B.I.V. ze allemaal op de vingers kan tikken (voorbeelden) want die website van de B.I.V. is niet in mensentaal.

Nu concreet:

*de syndic mailde me dat ze mijn agendapunten niet op de agenda van AV zouden zetten en ik heb deze mail naar de B.I.V. doorgestuurd en ze zijn door hen ghiervoor al op de vingers getikt, alsook om constant olie op het vuur te gieten en hun uitdagende toon in hun mails.

*Hun RIO is ook niet in orde (bevat enkel huishoudelijk reglement): ook dit heb ik naar de B.I.V. doorgemaild en moeten ze nu verantwoorden.

*Ondertussen constateer ik ook dat 2 werknemers die bij de syndic werken samen een bedrijf hebben, waar de syndic soms beroep op doet om vb. nieuwe roosters aan de garagepoort te bestellen, regenputten te laten invetten omdat die klik-klak geven als er een auto overrijdt maar dat lost niets op, ... Volgens mij is dat belangenvermening en kan dit ook aan de B.I.V. aangegeven worden

*Wat betreft het EPC van gemeenschappelijke delen (wettelijk verplicht vanaf 2022) vragen zij maar 1 offerte op en deze vragen zij bij een mede-eigenaar op die energie-expert is terwijl ik denk dat dit ook niet onpartijdig is en ook bij de B.I.V. aangekaart kan worden (ik heb één gevonden voor meer dan de helft van de prijs minder)

*En de "hamvraag": wij wensen de syndic buiten te stemmen maar verre van iedereen is "wakker", m.a.w. kent de wetgeving niet. Ik heb massa's punten om op de AV te behandelen en aan de mensen met bewijzen aan te tonen wat onze syndic verkeerd doet. Echter de verkiezing tot verlenging syndic is altijd aan het begin van de vergadering en de punten van de mede-eigenaars komen altijd op het einde van de vergadering. 
De RME kan misschien wel vragen om dit om te draaien maar dan zal de syndic dit duidelijk door hebben. De voorzitter mag de volgorde van de agendapunten ook wijzigen maar de voorzitter wordt à la minute verkozen en als die de syndic niet buiten wil, zal hij die volgorde ook niet veranderen en bovendien: mocht hij zelf de syndic niet meer willen dan is deze mede-eigenaar ook niet op de hoogte dat hij de volgorde zelf mag wijzigen. 
Het is echt onlogisch om zulke volgorde te handhaven op een AV. Mensen moeten toch eerst kunnen zeggen wat ze van de syndic vonden in het voorbije jaar en of hij zijn werk goed gedaan heeft alvorens te stemmen voor verlenging syndic of stopzetting met hem? 
HOE MOET MEN DIT AANPAKKEN ZODAT DE SYNDIC VOOR EEN VERRASING KOMT TE STAAN WANT EERST MOETEN WE ALLE MEDE-EIGENAARS KUNNEN AANTONEN WAT DE SYNDIC ALLEMAAL UITSTEEKT EN DAT ZE NIETS DOEN VOOR HUN ERELOON. We hebben ook offertes van 3 nieuwe syndici maar ik denk dat dit niet genoeg is en dat je ze ook direct mag/moet uitnodigen om zich voor te stellen maar dan moeten de mensen à la minute een nieuwe beslissen? anders wordt de voorzitter syndic? (dus je moet dat als agenda-punt op de agenda zetten: "stemming nieuwe syndic".

Ik zou graag eerst hebben dat alle mede-eigenaars hun inbreng kunnen doen en dat de nieuwe syndici zich dan kunnen voorstellen en dat er daarna gestemd wordt maar hoe want de syndic heeft wel een advocaat in dienst en zij spelen het spel zeer sluw.

Graag uw deskundig advies!