Inhoud van de notulen van de SAV.

36 antwoorden [Laatste bericht]
Quimmo
Offline
@emmerdeuse: onderaan dit

@emmerdeuse: onderaan dit artikel vind je de volledige gecoördineerde versie van de wet: http://www.quimmo.be/nl/blog/de-nieuwe-wet-op-de-mede-eigendom-is-goedge...

@Lieve en Marc: het is inderdaad zo dat de meeste eigenaars laks en passief zijn, en hoofdzakelijk de energie opbrengen om wat te klagen en dan weer over te gaan tot de orde van de dag. Alsof er toch niets aan te doen is. En dat is niet de schuld van de wetgever, alhoewel de wet nog beter zou kunnen. Maar zelfs als er nu nog heel wat aan de wet toegevoegd wordt, zolang de eigenaars alles slikken zal het niet helpen. Onze ervaring is dat je beter gedurende het jaar zorgt voor bewustwording bij de eigenaars (online discussie zoals al zo vaak aangehaald), dan hoef je maar een paar assertieve mensen die op de vergadering hun mond open doen en de rest is dan ook mee. Maar als mensen pas op de vergadering je argumenten voor het eerst horen, zijn het woorden in de wind en wordt er daarna gewoon overgegaan tot een stemming, meestal volgens het voorstel van de syndicus.

De Belgen (ik ben er ook een) lijken me altijd de houding te hebben dat de overheid alles moet oplossen en dat ze zelf totaal geen initiatief moeten nemen. Het loopt niet in mijn gebouw? De wetgever moet het oplossen. Ik heb geen job? De overheid moet er mij één bezorgen. Er gaat wat dan ook niet? Mijn verantwoordelijkheid is beperkt tot er over te klagen (zoals over het weer), de oplossing moet van de overheid komen. Geen verwijt naar iemand persoonlijk hoor, maar ik erger me hoe langer hoe meer aan die houding.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

nescio1
Offline
notulen: kort schriftelijk verslag ....
van Dale  Woordenboek Hedendaags Nederlands (2004) :
notulen: kort schriftelijk verslag van wat besproken is in een vergadering 
http://www.elfri.be/vormvoorwaarden-proces-verbaal-algemene-vergadering-medeeigendom
Herman Anseeuw
Offline
Notulen versus verslag
Persoonlijk zie ik een verschil tussen notulen en verslag.

Notulen zijn m.i. gewoon de weergave van de beslissingen genomen tijdens een vergadering, met vermelding van :
- de omschrijving van de genomen beslissing (dus zoals geformuleerd in de agenda)
- de meerderheid waarmee de beslissing dient genomen te worden
- het resultaat van de beslissing met vermelding van het aantal stemmen (voor - tegen - onthoudingen)
- de namen van de mede-eigenaars die tegen stemden en deze die zich onthielden.
Aangevuld met de vermelding van het aantal aanwezige mede-eigenaars en de quota die zij samen vertegenwoordigen.
Meer hoeft dit niet te zijn.
Het dient dus geen weergave te zijn van wie wat heeft gezegd. Dat kan in het verslag.
Deze dienen op het einde van de vergadering voor gelezen te worden en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en alle nog aanwezigen. M.i. Is het eenvoudiger na elke beslissing snel het genotuleerde voor te lezen en akkoord aan de vergadering vragen.
Ondertekenen en niet paraferen. Paraferen doet men op de afzonderlijke bladzijde,
ondertekenen eenmaal op de laatste pagina.

 


Een verslag van een vergadering is m.i. dan de weergave van het verloop van de vergadering, het welkomstwoordje, wie zegt wat (indien men daar behoefte aan heeft), de varia enz..
Het verslag is maar volledig als daar dan de notulen en een kopij van de aanwezigheidslijst worden bijgevoegd. Het is dit verslag dat de syndicus binnen de 30 dagen dient verstuurd te worden.


Een verslag is mijn 
 
Atiro
nescio1
Offline
# 3, # 12, # 33 vrederechter vraagt ”volledige” notulen
nescio1
Offline
bij de duivel te biechten gaan
dmeerpa
Offline
Er is nog een andere reden

Er is nog een andere reden waarom de aanwegheidslijst in de notullen zou moeten staan. .

Nl. Art. 577-6 § 9. Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door haar in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd.

Hoe kan men nadien controlleren dan een lasthebber inderdaad niet deelgenomen heeft aan de stemming. Zoals ik in mijn topic aanhaal, mogen volgens mij kandidaten voor de RvME die tevens ook lastdrager zijn niet deelnemen aan de stemming. Als daar nadien een discussie over is, hebben de verkozenen van de RvME en de syndicus er alle baat bij om niet in hun ongelijk verklaard te worden, en zouden ze de volmachten kunnen aanpassen gezien niemand weet wie, lasthebber was, en voor hoeveel stemmen.

Ik heb dit gevraagd aan onze syndicus voor de vergadering van komende zondag, maar hij zegt dat dit niet haalbaar is (140 appartementen). Ik zal zondag bij aanvang van de vergadering het opnieuw eisen. Die lijst moeten ze toch hebben om het quorum te bepalen en de correcte stemming te controleren.