lasthebber

12 antwoorden [Laatste bericht]
jan lazou
Offline
Beste Quimmo,

Betreft: Art 577-6
Gegeven: een eigendomsrecht op een private kavel bezwaard met vruchtgebruik.
Vraag: moet er altijd een schriftelijke verklaring worden voorgelegd om als lasthebber te kunnen deelnemen aan de beraadslagingen van de AV?  Is een eenvoudige mondelinge overeenkomst niet voldoende?

Waarvoor dank!
jan lazou 

deskundige
Offline
Beste,Niettegenstaande het
Beste, Niettegenstaande het B.W. stelt dat lastgeving ook mondeling kan gebeuren,is dit onder de gewijzigde wet van 2 juni niet meer mogelijk. Deze laatste stelt dat wanneer een kavel zich in onverdeeldheid bevindt dan wel dat het eigendom van een privatieve kavel is verzwaard met een recht van opstal, vruchtgebruik,... dat het recht tot deelname aan de beraadslaging van de AV wordt geschorst tot dat een lasthebber werd aangeduid. Dit laatste was al van toepassing onder de wet van 1994 doch onder de huidige wet heeft de wetgever voorzien dat alle documenten betreffende de mede-eigendom, in casu oproeping voor vergaderingen, afrekeningen,..., naar de persoon moeten worden verstuurd die als lasthebber werd aangeduid. In aanvulling op bovenstaande is de inhoud van artikel 577-6 ยง1 B.W. duidelijk. Deze bepaalt immers dat " de belanghebbenden de syndicus schriftelijk de identiteit van hun lasthebber dienen mee te delen."
Quimmo
Offline
Moet schriftelijk

De wet zegt duidelijk : "De belanghebbenden delen de syndicus schriftelijk de identiteit van hun lasthebber mee."

Dit moet volgens mij wel maar 1x gebeuren en blijft dan geldig tot het herroepen wordt. Dit is ook niet enkel voor de algemene vergadering, maar ook voor het toesturen van de documenten van de AV, etc.

Ook als u voor een individuele vergadering een andere lasthebber wil aanduiden moet dit schriftelijk en op naam.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Van Wynsberghe Jan
Offline
Dit moet inderdaad
Dit moet inderdaad schriftelijk gebeuren. Stel dat er later ruzie is tussen naakte eigenaar en vriuchtgebruiker over een genomen beslissing dan kan de syndicus hiervoor aansprakelijk gehouden worden.
LizzyZK
Offline
En wat als de eigenaar
En wat als de eigenaar overleden is en je weet niet hoeveel erfgenamen er zijn, noch welke notaris de nalatenschap doet, noch wie de erfgenamen zijn. Wie nodig je dan uit?
Eentje is wel bekend maar die reageert niet en er zouden meerdere erfgenamen blijken te zijn...
Quimmo
Offline
Je kan maar uitnodigen wie je kent

Je kan maar uitnodigen wie je kent, natuurlijk. Ik neem aan dat daarmee de syndicus aan zijn/haar verplichtingen voldaan heeft.

Wet op de mede-eigendom zegt "In geval van overdracht, aanwijzing of splitsing van het eigendomsrecht op een privatieve kavel, deelt de optredende notaris aan de syndicus mee op welke dag de akte wordt verleden, alsook de identificatie van de betrokken privatieve kavel en de identiteit en het huidige en in voorkomend geval ook het nieuwe adres van de betrokken personen."

Ik vermoed dat dit ook het geval is bij een erfenis. En anders kunnen de erfgenamen zich ook bekend maken, maar het is in elk geval zo dat ze een lasthebber zullen moeten aanduiden.

Ik denk niet dat men de syndicus kan verwijten indien hij zelf geen initiatief neemt om de eigenaars te contacteren, maar het kan natuurlijk nooit kwaad de gekende erfgenaam aan te schrijven en te melden dat de erfgenamen onder elkaar een lasthebber moeten aanduiden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

nescio1
Offline
via een omweg?
Kan men de gegevens betreffende de eigenaars niet bekomen via het kadaster?

Federale OverheidsDienst Financiën "Aanvraag om kadastrale uittreksels"
AKRED KAD434
laspiaggia
Offline
antwoord
Normaal gezien wel, maar als de akte van successie nog niet verleden is, zal het kadaster dat ook niet weten denk ik.

naicwill
Offline
suggestie
syndicus doet navraag bij:
-registratiekantoor of er een attest van erfopvolging aangevraagd is en kan dan
  eventueel doorverwezen worden naar een notaris of erfgenamen.
-indien niet contact opnemen met Centraal Register van Testamenten (afgekort CRT) 
 die u dan doorverwijzen naar notaris of registratie.
http://www.taxworld.be/taxworld/aflevering-attesten-van-erfopvolging-voor-deblokkering-bankrekeningen-na-overlijden.html?LangType=2067
Herman Anseeuw
Offline
Lasthebber
Indien geen lasthebber is aangeduid wordt deelname aan de beraadslagingen geschorst. Dus ook aan de AV ? Heeft dit invloed op de berekening van hett aanwezigheidsquorum van de AV ? Enkele eigenaars die deze verplichting naast zich neerleggen zijn reeds voldoende om het noodzakelijke quorum niet te bereiken waardoor een tweede vergadering dient georganiseerd te worden.
Atiro
Quimmo
Offline
Inderdaad geen deelname aan de AV

Deelname aan de AV wordt inderdaad geschorst. Wie er niet is wordt idd niet meegerekend voor het aanwezigheidsquorum, maar de kans is toch eerder klein dat er meerdere kavels met een dergelijke situatie geconfornteerd worden?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

LizzyZK
Offline
Volgens mij kan je via het
Volgens mij kan je via het CRT enkel achterhalen of er al dan niet testamenten en HC bekend zijn van een overleden persoon. Wie de erfgenamen zijn kan je daar niet opvragen. Registratiekantoor is een mogelijkheid. Het probleem bij ons is niet enkel het uitnodigen of stemmen op AV maar wel het feit dat er zonder vergunning in de zolder een studio is gemaakt, extra woongelegenheid is gemaakt en moet nu geregulariseerd worden maar de persoon in kwestie is dus overleden en nu moeten erfgenamen het oplossen die dus niet te vinden zijn.

Quimmo
Offline
Is dat dringend?

Als er extra woongelegenheid is aangemaakt in de privatieve kavel lijkt me dat niet direct een dringende aangelegenheid voor de VME en zou ik wachten tot de erfgenamen zich bekend maken.

Eventueel kunt u de ene erfgenaam die u kent aangetekend aanschrijven dat het kavel niet in orde is en geregulariseerd moet worden. Indien hij het niet doorgeeft en de anderen maken zichzelf niet bekend, dan heeft u voorlopig uw werk gedaan, lijkt me.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom