mede-eigenaar syndicus

34 antwoorden [Laatste bericht]
Baton
Online
interpreteren

 

Niet alle (onregelmatige) AV beslissingen houden een wijziging in van de statuten en zo ja moeten deze (wat men doelbewust nog al eens durft te vergeten (!) het voorwerp zijn van een authentieke akte. (cfr.art. 577-4§1)
 
Indien niet opgenomen in de statuten dan is dit zo en een fout van de syndicus/raad VME.
Verder is OOK voor de nieuwe eigenaar van toepassing : art. 577-10§4 :
"Iedere bepaling van het reglement van interne orde en iedere beslissing van de algemene vergadering kan rechtstreeks worden tegengesteld door degenen waaraan zij tegenstelbaar zijn."
 
 
Uw laatste opmerking is wat voorbarig , het Arrest van 2008 blijft overeind ook na de wetsaanpassing van 2018 en vergeet vooral niet dat er nog andere beroepsmogelijkheden voorzien zijn voor elke (nieuwe) mede-eigenaar dan art.577-9§2. 
 
't appartement
Offline
alles lezen en correct citeren

Aangezien u de wetsartkels onvolledig en dus niet correct citeert heeft deze dovemansdiscussie geen enkele zin.

Ik neem niet meer deel aan het clubje van gefrustreerden.


 

 


 


 

Baton
Online
alles lezen en correct citeren

alles lezen en correct citeren 

Art. 577-10

§ 1. Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars brengt zijn adresveranderingen of de wijzigingen in het persoonlijk of zakelijk statuut van zijn kavel onverwijld ter kennis van de syndicus.

 
§ 1/1.Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars brengt zijn adresveranderingen of de wijzigingen in het zakelijk statuut van het privatief deel onverwijld ter kennis van de syndicus. De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden geacht regelmatig te zijn.
 
§ 2. Het reglement van interne orde , binnen een maand na de opstelling ervan, op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars neergelegd, op initiatief van de syndicus of, wanneer deze nog niet benoemd is, op initiatief van de opsteller ervan.
De syndicus werkt zonder verwijl het reglement van interne orde bij, telkens wanneer de algemene vergadering tot een wijziging besluit.
Het reglement van interne orde kan ter  plaatse en zonder kosten door iedere belanghebbende geraadpleegd worden.
 
De syndicus heeft ook de verplichting om het reglement van interne orde aan te passen indien de toepasselijke wettelijke regels wijzigen, zonder dat hij hiervoor een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering nodig heeft. In voorkomend geval deelt de syndicus dit mee op de eerstvolgende algemene vergadering.
 
§ 3.De beslissingen van de algemene vergadering worden in een register opgetekend, dat zich bevindt op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars.

Dit register kan ter plaatse en zonder kosten door iedere belanghebbende geraadpleegd worden.
 
§ 4.Iedere bepaling van het reglement van interne orde en iedere beslissing van de algemene vergadering kan rechtstreeks worden tegengesteld door degenen waaraan zij tegenstelbaar zijn.

Zij zijn bindend voor elke titularis van een zakelijk of persoonlijk recht op een kavel die stemrecht heeft of uitoefent in de algemene vergadering op het tijdstip van de goedkeuring ervan. Zij kunnen worden tegengeworpen aan de andere titularissen van een zakelijk of persoonlijk recht op een kavel, en wel onder de volgende voorwaarden, voor zover men, in voorkomend geval de overschrijving in het register van de hypotheekbewaarders heeft nageleefd :
 
1° met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen voor de vestiging van het zakelijk of persoonlijk recht, door de kennisgeving die hem verplicht wordt gedaan door de persoon die het recht vestigt, op zijn kosten, op het ogenblik van de vestiging van het recht, van het bestaan van het reglement van interne orde en van het register bedoeld in paragraaf 3, of bij gebreke daaraan, door de kennisgeving die hem wordt gedaan op initiatief van de syndicus bij aangetekende zending; de persoon die het recht vestigt is als enige aansprakelijk ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars en de titularis van het zakelijk of persoonlijk recht, voor de schade die ontstaat door een vertraging of door afwezigheid van de kennisgeving;2° met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen na de vestiging van een zakelijk of persoonlijk recht op een kavel, door de kennisgeving die hem bij aangetekende zending wordt gedaan binnen dertig dagen na ontvangst van het proces-verbaal, op initiatief van degene die dat proces-verbaal heeft ontvangen overeenkomstig artikel 577-6, § 12.

Ieder die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, kan de rechter echter om de vernietiging of wijziging verzoeken van elke bepaling van het reglement van interne orde  of van elke beslissing van de algemene vergadering aangenomen na het verlenen van het recht, indien deze hem een persoonlijk nadeel berokkent.
Deze vordering moet worden ingesteld binnen twee maanden na de kennisgeving die hem ter zake wordt gedaan overeenkomstig het tweede lid, 2°, en uiterlijk binnen vier maanden na de algemene vergadering't appartement  ter info , de schuine tekst = wijziging wet 2018 van kracht op 1/1/2019


Ja het is wat het is.....een onregelmatige AV beslissing is oa.waneer men de statuten of de wet niet respecteerd en doet men best tijdig beroep op art.577-9§2 .

De statuten en de AV beslissingen zijn de wet voor die VME en in de meeste statuten nml. in de basisakte staat zoiets te lezen als :
"De eigenaars van de kavels verbinden zich ertoe om in alle akten van overdracht aanwijzing van eigendom of genot , met inbegrip van huurovereenkomsten uitdrukkelijk te vermelden dat de nieuwe belanghebbenden de bepalingen van de basisakte grondig kennen en dat zij verplicht zijn die na te leven, evenals de regelmatig genomen of nog te nemen besluiten van de algemene vergadering van de mede-eigenaars"
duidelijk toch aan/voor iedereen.

 

Karoline
Offline
Zalig
Helaas lijdt dit forum onder de wishfull thinking van een kleine schare beroepsklagers  zonder juridische kennis. Die anderen schofferen als hun wensdromen niet bevestigd worden.

Dat is precies ook mijn idee, na 10 minuten lezen :-)

De syndicus doet alles verkeerd, maar owé als de syndicus durft zeggen dat ze vrij zijn om te vertrekken :-)