Met volmacht in de raad van mede-eigendom

8 antwoorden [Laatste bericht]
niplut
Offline

Ook tijdens dit lopend boekjaar 2010, ben ik nogmaals -en sinds een 7-tal jaar- aangenomen lid van de Raad van Mede-eigendom (voorheen  'Raad Van Beheer' genoemd). Ik was evenwel géén eigenaar, maar was op elke AV, met een volmacht voor mijn vriendin). Destijds wou haast niemand in de RVB, maar het lukte dan toch om met meerderen te zijn.
Ik had bovenstaande wel duidelijk geformuleerd aan de syndicus, en het bleek ècht géén probleem te zijn. Vandaar ook reeds het 8ste jaar. Maar met de nieuwe wet MOET je eigenaar zijn.
Vraag: blijf mijn functie als lid van de Raad Van Mede-eigendom geldig tot einde lopend boekjaar?, Of tot de Algemene Vergadering volgend op dit boekjaar 2010? Of ben ik ineens onbestaand in de RVMede-eigendom?

niplutkcirtap

niplutkcirtap

Astrid CLABOTS oud
Offline
Samenstelling Raad van Mede - Eigendom
Geachte

De Wet is dwingend van toepassing met ingang van 1 september 2010. In elke grote VME moet een Raad van Mede - Eigendom worden opgericht. Het ontgaat mij overigens in uw vraagstelling of u onder een grote  - dan wel een kleine VME ressorteert.

Zo lang deze niet is opgericht, is deze er uiteraard niet en is de situatie nog steeds deze zoals geregeld en bepaald door en na de meest recente Algemene Vergadering.

Gezien het dwingende karakter van de wet, is het uiteraard in het belang van de VME dat zij zich zo snel mogelijk in regel stelt met de wetsbepalingen. Van dan af zult u uw rol van weleer, bij gebreke van eigendomstitel, niet meer op kunnen nemen.

Vriendelijke groeten,
Astrid CLABOTS
HASSELT

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

niplut
Offline
lid of geen lid meer??
Ik was, in vorig boekjaar en al 8 jaar lang, in de RVB (dus bestond er al een RVB) van een gebouw met een 40-tal eigenaars. Mijn vraag: ik was er evenwel géén eigenaar, maar was op elke AV telkens met een volmacht voor mijn vriendin). Mijn vraag: verval dan nu plots mijn lidmaatschap (die dus al 8 jaar telkens gestemd en aanvaard??) volgens de nieuwe wet van toepassing = van dwingend recht,), of verval deze deelname in de Raad, PAS OP EINDE VAN HET LOPEND BOEKJAAR (tot herverkiezing van ènkel eigenaars).

niplutkcirtap

Quimmo
Offline
Officiƫel niet meer

In de nieuwe wet is er nergens nog sprake van een raad van beheer, deze heeft dus opgehouden te bestaan op 1/9/2010. U kan er dus ook geen lid meer van zijn.

Het is natuurlijk best denkbaar en zelfs waarschijnlijk dat de meeste raden van beheer zich gewoon verder bezig houden met de dagelijkse gang van zaken in de mede-eigendommen tot de eerste algemene vergadering, maar dit is dan zonder officieel mandaat. Dat kan ook in uw situatie misschien het geval zijn. Op de volgende AV wordt de raad van mede-eigendom dan opgericht.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

fernando
Offline
Raad van mede-eigendom
2 vragen aan quimmo:
Kan men lid zijn van de Raad van Mede-eigendom indien men slechts 1/3 eigendom bezit met aanduiding als lasthebber van de andere 2/3 eigendom bezitters? m.a.w. Indien men niet de volledige eigendom bezit van het appartement?

Is de commissaris mede verantwoordelijk indien fraude gepleegd wordt door de syndicus?
Quimmo
Offline
Er zal waarschijnlijk nog

Er zal waarschijnlijk nog geen jurisprudentie over bestaan, maar de nieuwe wet zegt in elk geval niet expliciet dat iemand volle eigenaar moet zijn om in de RvME te zetelen. Art 577-6 zegt "... wijzen de belanghebbenden rechtsgeldig een lasthebber aan. Deze laatste wordt opgeroepen voor de algemene vergaderingen, oefent het recht van deelname aan de beraadslagingen ervan uit en ontvangt alle documenten die afkomstig zijn van de vereniging van mede-eigenaars." Wat de raad betreft zegt de wet enkel dat deze "...enkel kan bestaan uit mede-eigenaars."

Wat de commissaris betreft heb ik deze week de vraag ook op een seminarie horen stellen. Het antwoord daar was dat, als het om echte fraude gaat, de commissaris natuurlijk niet veranwoordelijk kan zijn voor wat de syndicus voor hem verbergt. Maar als de commissaris gewoon zijn werk niet goed doet terwijl hij alle informatie heeft, loopt hij natuurlijk wel een zeker risico dat een mede-eigenaar het geld bij hem gaat proberen te recupereren. Daarom gingen er al stemmen op om ook voor de commissaris een aansprakelijkheidsverzerkering af te sluiten.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

wimke
Offline
verantwoordelijkheid van de leden van de raad van mede-eigendom

Bij het tot stand komen van de nieuwe wet op de mede-eigendom werd ik als syndicus-mede-eigenaar door de wetsindieners geconsulteerd in verband met een aantal zaken. Toen heb ik er reeds op gewezen dat ik in deze nieuwe wet nergens een wettelijke bescherming zie voor de leden van deze raad . Immers , bij het toewijzen van opdrachten die het voorwerp uitmaakten van een prijsofferte bij diverse firma's is de syndicus ertoe gehouden het advies (lees: de aanduiding van de firma die de werken mag uitvoeren) van de raad van mede-eigendom te volgen. Hoe snel zal de syndicus niet zijn verantwoordelijkheid zien te ontlopen als deze werken van een slechte kwaliteit zijn, door te stellen dat het de raad van mede-eigendom was die besliste. Ik raad dus de leden van de raden van mede-eigendom een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten . Hieruit zal automatisch het gevolg zijn dat heel wat mensen die thans in een beheerraad van een mede-eigendom zetelen, en dit op vrijwillige basis doen niet geneigd zullen zijn verantwoordelijkheid te dragen en is het niet denkbeeldig dat ondanks de wettelijke verplichting er toch residenties zullen zijn waar er geen raad van mede-eigendom kan gevormd worden wegens gebrek aan vrijwilligers-kandidaten.

Wimke
syndicus-mede-eigenaar

Willy Govaers
Quimmo
Offline
Is inderdaad een punt

Dit is ook het standpunt van het algemeen eigenaarssyndicaat, namelijk dat er voor de leden van de raad van mede-eigendom best een collectieve aansprakelijkheids polis afgesloten wordt, of anders een individuele.

Gezien de raad van beheer nu ophoudt te bestaan en de raad van mede-eigendom opgericht moet worden, is het wel een moment om eisen in die zin te stellen. Al wie ontslagnemend is en opnieuw bereid is een mandaat op te nemen zou dit kunnen doen op voorwaarde dat een dergelijke verzekering door de VME betaald wordt. En anders weigeren. Dit ben ik zelf in elk geval van plan.

Nu is het ook wel mogelijk de keuze in delicate en niet erg dringende dossiers te laten bevestigen door de volgende algemene vergadering en op die manier je veranwoordelijkheid in te perken. Het voorbeeld wat u aanhaalt is waarschijnlijk ook niet het grootste risico. Uiteindelijk moet je toch wel een fout maken om aansprakelijk gesteld te kunnen worden. Als je in eer en geweten de keuze voor een aannemer maakt denk ik niet dat dit als fout opgevoerd kan worden. Ik zou er wel zorg voor dragen geen aannemers te nemen waar je een relatie mee hebt zodat er geen verdachtmakingen kunnen gebeuren. En extra voorzichtig zijn in dossiers waarvan je weet dat ze controversieel zijn in de VME.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Quimmo
Offline
Ik heb me nog eens even

Ik heb me nog eens even geïnformeerd en men wist me te zeggen dat dit toch vooral een risico is voor professionelen en niet zozeer voor de occasionele mede-eigenaar die zich kandidaat stelt. Tenzij er werkelijk sprake is van een zware fout zoals bedrog.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom