Opvraging provisie werken lift

4 antwoorden [Laatste bericht]
lvw
Offline
Vorig jaar werd door de syndicus een provisie opgevraagd voor het repareren van de liftkabels. In tegenstelling tot wat in de brief vermeld stond, was dit niet op de AV aangekondigd. Op mijn vraag wat de oorsprong was van de opvraging, werd dan verwezen naar het verslag van het controle-organisme. Daarin stond echter alleen dat de noodverlichting moest aangepast worden en dat er voor de rest de kwaliteit van de liftkabels moest opgevolgd worden (maar geen verplichting tot onmiddellijke vervanging).
Er was dus geen situatie van hoogdringendheid noch van bewarende maatregelen noch van voorlopig beheer, die door de syndicus kon ingeroepen worden om de werken te laten uitvoeren. Ik heb die opmerking gemaakt naar de syndicus maar daar sedertdien geen enkel antwoord op gekregen, wel 2 herinneringen en nu een ingebrekestelling via aangetekend schrijven omdat ik principieel geweigerd heb de provisie te betalen zolang de beslissing niet door de VME genomen is.
Ik ben van mening dat de syndicus deze provisie niet mocht opvragen zonder het voorafgaandelijk expliciet akkoord van de VME. 
Welke actie kan ik ondernemen naar de syndicus toe?
Dank bij voorbaat.
lvw
lvw
nescio1
Offline
gevraagde provisie niet betalen: het domste wat u kan doen
Baton
Offline
rekening

Rekening houdend met de inhoud (link nescio1) hebt u , Ivw , in "principe" gelijk....
De AV beslist en de syndicus voert uit of laat uitvoeren.

Syndicus moet :
4° alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stellen; (= syndicus zorgt voor het goede onderhoud van de gemeenschappelijke delen en laat alle dringende werken en herstellingen uitvoeren.)

Voor dringende beslissingen, die niet kunnen wachten op een vergadering  kan de syndicus zich steeds beroepen op art. 577-9 § 1 B.W. Om dringende redenen of tot bewaring van rechten met betrekking tot de gemeenschappelijke delen mag de syndicus beslissingen nemen in het voordeel van de VME. De syndicus dient nadien zo snel als mogelijk bekrachtiging krijgen van deze handelingen door de Algemene Vergadering.

De vraag is welke zijn dringende en bewarende maatregelen? 
https://www.03beheer.be/blog/dringende-en-bewarende-maatregelen-ook-bij-...

en

Wat zijn dringende en noodzakelijke werken waar de syndicus mag/moet beslissen ?

Antwoord : arrest hof van Cassatie van 12 mei 2016 : Werken zijn dringend en noodzakelijk wanneer de gebrekkige toestand van die aard is om schade te berokkenen aan andere onderdelen van het gebouw , zelfs privatieve delen of een bedreiging vormt voor de veiligheid van de bewoners of bezoekers en dat de herstellingswerken aldus dringend en noodzakelijk zijn.


 
Astrid Clabots
Offline
werken zonder voorafgaande machtiging AV

Geachte


Ik lees de verdienstelijke en correcte reacties. Daarmee heeft u nog geen plan van aanpak mee gekregen natuurlijk ... 
Dat is dan ook "ne moeilijke" ... 
Ik meen te verstaan dat u wil oppperen dat de syndicus te snel, onterecht, eigengereid,... noem maar op .. werken heeft doen uitvoeren die niet noodzakelijk waren. Om naderhand "eenvoudig" bijkomende fondsen daarvoor op te vragen.. .

Intussen versta ik dat deze prestaties en werken geleverd zijn ... Er zijn nieuwe kabels .De syndicus bijvoorbeeld melden dat hij / zij ze integraal mag betalen, ligt moeilijk.. Want de VME heeft thans nieuwe kabels ... 

Ik denk dat u de syndicus best wijst op uw principieel protest van de gang van zaken , met de boodschap dat u dit voor de toekomst anders verwacht ... Het is niet onredelijk om daarover thans duidelijke afspraken te eisen.

Is dit een aanzet tot oplossing ? 

Astrid CLABOTS
CLABOTS 

SIEBE
Offline
PROVISIE
Mijn opinie : de syndicus gaat hier zwaar in de fout en de TS heeft recht van spreken. Provisie niet betalen is geen aanrader.
Vraag is ofwel de liftkabels al vervangen zijn ?

TS heeft gelijk : verslag controle organisme vermeldt noodverlichting moet vervangen of hersteld worden = dringend.
Kwaliteit van liftkabels moet opgevolgd worden ( MAAR GEEN VERPLICHTING tot onmiddellijke vervanging ). Dus absoluut geen hoogdringendheid en ook niet voor de veiligheid. Dus lift mag gewoon verder gebruikt worden.

Punt moet op een volgende AV geagendeerd worden, maar daarvoor nog geen vervanging goedkeuren ( mag wel ).
Dus syndicus vraagt gelden op die nog niet aan de orde zijn.
Is hier ook een taak voor de RVME en of rekencommissaris die de syndicus moeten opvolgen wat betreft uitvoerbaarheid van de beslissingen van de AV.

Zeker geen pluspunt voor de syndicus en de RVME.