Raad van Mede-eigendom

39 antwoorden [Laatste bericht]
DeRo
Offline
De Raad van Mede-Eigendom kan enkel samengesteld worden uit eigenaars van het appartementsgebouw volgens de recente wet.
Voorheen hadden we een "beheerraad" die bestond uit twee eigenaars en een door een eigenaar gevolmachtigde buitenstaander. Kan deze situatie wettelijk op deze manier blijven bestaan?
Anderzijds is het zó dat deze gevolmachtigde zelden of nooit aanwezig is op de beheerraadsvergaderingen. De meerderheid is van oordeel dat dit niet verder op deze manier kan. Welke procedure dient er gevolgd te worden als we een andere eigenaar zouden willen benoemen voor de Raad van Mede-eigendom?
Quimmo
Offline
Afhankelijk van uw reglement van mede-eigendom

In de nieuwe wet op de mede-eigendom heet de beheerraad nu de "raad van mede-eigendom" (RME). De wet is heel duidelijk, de RME kan enkel bestaan uit mede-eigenaars.

U dient dus op de volgende vergadering een nieuwe raad te verkiezen - en hopen dat u kandidaten heeft. De wet zegt niet hoeveel leden er in de raad moeten zitten, dus als de buitenstaander er uit stapt en de twee huidige eigenaars blijven beschikbaar, lijkt het me dat er principieel geen bezwaren zijn. Tenzij dat uw reglement van mede-eigendom zou bepalen dat er minimum 3 nodig zijn. Indien het om een grote VME gaat, is het zeker niet slecht als er nog een derde of vierde lid gevonden wordt om problemen te vermijden als een van de leden wegvalt. Anderzijds, als er maximum 20 woonkavels zijn is de raad dan weer niet verplicht.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

DeRo
Offline
Gevolmachtigde in de Raad van Mede-eigendom?
De situatie van de buitenstaander in de beheerraad wat nader toegelicht.

Een naamloze vennootschap liet eertijds een appartementsgebouw optrekken en verkocht de appartementen aan particulieren. Ze bezit thans nog één appartement in het gebouwencomplex.
De NV heeft zich van bij de aanvang laten vertegenwoordigen door een buitenstaander in de beheerraad (goedgekeurd door de AV)
Kan die buitenstaander nu nog lid zijn van de RME daar de nieuwe wetgeving duidelijk is en zegt dat de RME enkel mag bestaan uit eigenaars?
Is deze situatie met een gevolmachtigde buitenstaander in de RME wettelijk in orde? Indien niet hoe los je dit op? 
deskundige
Offline
RVM
In principe wordt elk jaar aan de RVM al dan niet decharge verleend.
Daarmee gepaard gaande staat meestal ook het ontslag en de aanstelling van een nieuwe RVM op de agenda.

Uiteraard kunnen dezelfde leden hun kandidatuur indienen.

Onder de Wet van 1995 werd niet voorzien dat de leden enkel en alleen mede-eigenaar moesten zijn. NU wordt dit dus wel verplicht gesteld. De externe niet mede-eigenaar kan dus geen deel meer uitmaken van de raad.

De NV in haar hoedanigheid als mede-eigenaar kan haar kandidatuur ook indienen en kan worden verkozen. Wordt de NV verkozen, dan zal tijdens de vergaderingen van de RVM de NV een bestuurder/zaakvoerder moeten afvaardigen.

Wat de samenstelling van de RVM betreft; tenzij de splitsingsakte expliciet bepaalt uit hoeveel leden de raad dient te bestaan, komt het de vergadering toe om hierover te beslissen.

Net zoals dit voor de oprichting het geval is, wordt aangaande de samenstelling met een 3/4de meerderheid beslist.

DeRo
Offline
Met dank aan "deskundige"
Mijn oprechte dank aan "deskundige" voor het duidelijk antwoord.
carolus
Offline
RVME in grote gebouwen
Art 577-8/1 verplicht een RVME in grote gebouwen.

In gebouwen met minder dan twintig wordt in art. 577-7 enz.  de mogelijkheid gegeven tot oprichting mits 3/4 enz.

Waarom worden de regels voor kleine gebouwen toegepast voor grote gebouwen
Ik lees in 8/1 niets over 3/4 meerderheid.

Voor kleine gebouwen lees ik : Oprichten en samenstellen
Voor grote gebouwen lees ik : Oprichten

Op basis van welk artikel heeft de AV vergadering in grote gebouwen beslissingsrecht over het aantal leden.
Volgens mijn persoonlijke mening is de RvMe geen opvolger van de RvB, maar een nieuw orgaan met een specifieke taak anders dan in het verleden, en dat wettelijk moet opgericht worden.
Kan de AV in grote gebouwen de oprichting blokkeren. Bv minder dan 75% (of 50+1) voor oprichting.

Waarom mag ik het verleden niet loslaten en zuiver naar de tekst van 8/1 kijken?

Waarom zou mits akkoord van de AV in een groot gebouw met veel kandidaat leden voor de RvMe deze raad zich niet zelf kunnen organiseren ?

En wat als de AV geen middelen ter beschikking stelt voor het twee jaarlijks rapporteren aan de ME?Quimmo
Offline
Even kort ingaan op de

Even kort ingaan op de verschillende punten:

De 3/4 meerderheid is om te beslissen of er een RvME opgericht wordt bij minder dan 20 kavels (waar dit vanaf 20 kavels niet beslist moet worden omdat het verplicht is) en hoe deze samengesteld is. De samenstelling (hoeveel leden) is ook bij de grote gebouwen met 3/4 te beslissen als deze in het reglement van mede-eigendom bepaald wordt.

In grote gebouwen hoeft het aantal leden niet vastgelegd te worden, als er niets afgesproken is volstaan 2 leden of elk ander aantal. In het reglement van mede-eigendom kan dit echter vastgelegd worden en daarvoor is een meerderheid nodig om het reglement aan te passen, dus een drie vierde meerderheid.

Het stemmen van wie er deel van uitmaakt is volgens mij een gewone stemming aan 50+1.

Ik zie niet in hoe in grote gebouwen de AV de oprichting kan blokkeren, er moet immers niet gestemd worden over de oprichting gezien deze wettelijk verplicht is. Er moet enkel gestemd worden over de leden. Bij bestaande gebouwen is het toch eerder een soort voortzetting van de vroegere raad van beheer, die tussen 1/9 en de volgende AV misschien eerder een soort waarnemende functie heeft gezien ze officiëel niet meer bestaat. Bij de volgende AV wordt de RvME dan opgericht door de leden te stemmen. De benaming zal dan wel in de statuten aangepast moeten worden bij aanpassing van deze aan de nieuwe wet.

Ik zie niet echt het probleem in een groot gebouw met veel kandidaten. Iedereen die wil stelt zich kandidaat. Als er meer zijn dan toegelaten in het reglement zullen er sommigen moeten afvallen in een stemming. Indien geen probleem met het reglement, kunnen ze allemaal verkozen worden.

Wat de middelen betreft: de raad is verplicht om verslag uit te brengen, de wet bepaalt niet expliciet via welk middel. Eenvoudigst is via elektronische weg, indien de mede-eigenaars hun E-mail adressen doorgeven en per post voor de anderen. Nu zegt 577-8 §4 wel dat uiteindelijk alle documenten ter inzage moeten zijn op een internet site, dus ook dit verslag als je het zo bekijkt. Nu, ofwel stelt de syndicus zo een site ter beschikking ofwel maakt u er gratis een aan op deze site en heeft u een discussieforum erbij, verder hoeft de AV daarvoor geen middelen ter beschikking te stellen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

aministrator tdm
Offline
Samenstelling RvME en vervanging leden RvME
De situatie is de volgende:
Een vakantiepark met meer dan 20 kavels is in zijn geheel verkocht aan nieuwe eigenaars. Alle notariële akten zijn echter nog niet verleden. In het reglement van mede-eigendom is niets bepaald over de samenstelling van de RvME. In een AV die voorafging aan de verkoop werd het aantal leden van de RvME vastgesteld op 7, waaronder de verkoper/promotor.

Hierbij deze vragen:

1/ In hoeverre is de nieuwe VME gebonden aan beslissingen over het aantal leden van de RvME die werden genomen via een AV van de oude VME (rechtsvoorganger van de huidige)?

2/ Heeft de verkoper/promotor, voor de kavels waarvoor nog geen notariële akte is verleden, vanzelf recht op een zitje in de nieuwe RvME, of moet hij zijn vertegenwoordiger ook laten verkiezen in een AV?

3/ Moeten alle leden van de nieuwe RvME aanwezig zijn om rechtsgeldig te kunnen vergaderen en handelingen te stellen (bv. een halfjaarlijks verslag opstellen)?

4/ Kunnen leden van de RvME, net zoals andere mede-eigenaars, zich laten vervangen door een lasthebber tijdens vergaderingen van de RvME of algemene vergaderingen?
naicwill
Offline
Enkel een algemene
Enkel een algemene vergadering kan beslissingen wijzigen,dit 
is dus niet afhankelijk van nieuwe eigenaars,maar wel van het
aandeel van elke kavel.
wet:

§ 6 Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen.

Indien verkoper promotor eigenaar is kan hij zich laten verkiezen op 
de algemene vergadering als lid rme.Men kan ook volmacht geven voor
vergadering rme maar enkel aan mede eigenaar.

De beslissingen in de rme worden genomen bij volstrekte meerderheid
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

 
aministrator tdm
Offline
Samenstelling RvME en vervanging leden RvME
Volstaat "Verkiezing RvME" als agendapunt voor de eerste AV die in de nieuwe VME wordt gehouden, of moet het aantal leden en de invulling van de posten worden gepreciseerd?

Daarnaast kwam er nog geen antwoord op de vragen 3 en 4 hierboven.
naicwill
Offline
3  en 4 zijn wel
3  en 4 zijn wel beantwoord,laatste zinnen hierboven.
ù3.neen,de beslissingen worden genomen  met volstrekte meerderheid
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
4. Ja,lasthebber moet mede eigenaar zijn.
 
naicwill
Offline
WetArt. 577-8/1In elk
Wet

Art. 577-8/1

In elk gebouw of groep van gebouwen omvattende ten minste twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt door de eerste algemene vergadering een raad van mede-eigendom opgericht. Deze raad, die enkel bestaat uit mede-eigenaars, wordt ermee belast erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert, onverminderd artikel 577-8/2.

Agendapunt verkiezing rme is voldoende,men kan het aantal bepalen op
de av mits het tovh nieuwe eigenaars zijn.
aministrator tdm
Offline
volmacht en aanwezigheid RME leden
@naicwill: ook bedankt voor uw visie over de laatste vraag. Maar nogmaals: moet men voor het aantal leden dan terugvallen op die beslissing van een vorige AV, of kan men dat herroepen/in vraag stellen en zoja, met welke meerderheid?

Ik citeer uit uw eerste reactie "Men kan ook volmacht geven voor
vergadering rme maar enkel aan mede eigenaar.
De beslissingen in de rme worden genomen bij volstrekte meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden."

Waarop baseert u deze uitspraken? Deze slaan op de algemene vergadering, maar ik vind niets in het BW over de werking en organisatie van de raad van mede-eigendom?
naicwill
Offline
Wie mag deel uitmaken van de

Wie mag deel uitmaken van de raad van mede-eigendom?

De raad van mede-eigendom kan enkel uit mede-eigenaars bestaan. De wetgeving bepaalt niet uit hoeveel personen de raad van mede-eigendom moet bestaan, maar in de praktijk zijn dit er minimum twee. De basisakte en meer bepaald het reglement van mede-eigendom kan eventueel het aantal leden opleggen.
http://b-cover.be/blogberichten/de-raad-van-mede-eigendom-2/

naicwill
Offline
Verplicht? In
Verplicht? In appartementsgebouwen of groepen van gebouwen die minstens 20 kavels tellen (met uitzondering van kelders, garages en parkeerplaatsen) moet een raad van mede-eigendom opgericht worden. In kleinere gebouwen, mag de algemene vergadering zelf beslissen of zij dat al dan niet doet. Alleen mede-eigenaars kunnen lid zijn van die raad, wie een eigenaar (met een volmacht) vertegenwoordigt op de algemene vergadering niet. De wet zegt niet hoeveel leden er in de raad moeten zitten. In de praktijk zijn er vaak drie leden. Als het reglement van mede-eigendom het aantal leden niet bepaalt, dan kan de algemene vergadering daarover beslissen. De verkiezingen gebeuren bij gewone meerderheid. Als er slechts één kandidaat is, dan is die automatisch verkozen en is de raad geldig samengesteld (vred. Aarlen, 20.05.2014) .

Lees volledig verhaal op indicator

https://www.google.be/search?q=Meer+te+zeggen+via+raad+van+mede-eigendom...
naicwill
Offline
Raad van mede-eigendom. Deze

Raad van mede-eigendom. Deze raad vervangt de vroegere raad van beheer en is verplicht in grote gebouwen (vanaf 20 kavels). In tegenstelling tot vroeger is er nu bepaald dat de leden verplicht mede-eigenaars moeten zijn. De syndicus of ­derden (bv. een familielid) komen dus niet in aanmerking voor een functie binnen de raad.

Let op! Een derde of de syndicus kan geen volmacht krijgen om een mede-eigenaar te vervangen wanneer die niet aanwezig kan zijn. Een mede-eigenaar kan wél een volmacht geven aan een andere mede-eigenaar om hem te vervangen binnen de raad als hij niet aanwezig kan zijn.

lees verder op indicator
https://www.google.be/search?q=Wie+kan+welk+mandaat+hebben+bij+mede-eige...

naicwill
Offline
Verkiezing leden raad mede eigendom
Hieronder artikel van Roland Timmermans
http://www.halloresidentie.be/nl-be/article/het-cijferwerk-van-de-syndic...

Het cijferwerk van de syndicus

Eén van de vernieuwingen , die de Appartementswet van 2 juni 2010 heeft gebracht wat betreft de werking van de algemene vergadering , is de bepaling in artikel 577-6 & 8 , lid 2 van het Burgerlijk Wetboek dat voor de berekening van de vereiste meerderheid de onthoudingen , de blanco- en de ongeldige stemmen niet beschouwd wordt als uitgebrachte stemmen .
Wanneer meer dan gebruikelijk een aantal mede-eigenaars zich bij de stemming onthouden dan kan , wanneer de onthouding bovendien variabel is , zulks eigenaardige resultaten geven.
 
Een voorbeeld .
 
Aan de algemene vergadering wordt de verkiezing van de leden van de raad van mede-eigendom ter stemming voorgelegd.
Er zijn vier kandidaten en drie beschikbare plaatsen .
De stemuitslag gaf het volgende resultaat 
 
1.Kandidaat A :       2.527 :  ja
                                      141 :  neen
                                      158 :  onthouding 
 
2.Kandidaat B :       2.339:   ja
                                      140:   neen
                                      335:   onthouding 
 
 
 
 
3.Kandidaat C :       1.361:    ja
                                      140:    neen
                                   1.323:    onthouding
 
4.Kandidaat D:        2.231 :     ja
                                      250 :    neen
                                      343 :    onthouding
 
 
Op het eerste gezicht zou men de kandidaturen weerhouden , die de meeste stemmen behaalden ; derhalve kandidaten A , B en D.
Volgens de wet moet men echter alle onthoudingen uitsluiten zodat de noemer voor de berekening van de behaalde stemmen er anders uitziet , namelijk voor :
 
1.Kandidaat A   :  2.668
2.Kandidaat B   :  2.479
3.Kandidaat C   :  1.501
4.Kandidaat D   :  2.481
 
Wanneer men vervolgens op deze noemer het percentage berekent dat ieder kandidaat haalde , dan komt men op 94,75 % voor kandidaat A , 94,35 % voor kandidaat B , 90, 67 % voor kandidaat C en 89,92 % voor kandidaat D .
In dit geval zijn dus kandidaten A , B en C verkozen  , niet kandidaat D.
 
Conclusie : syndici moeten , naast zovele andere , ook wiskundige kwaliteiten hebben .
naicwill
Offline
"1/ In hoeverre is de nieuwe
"1/ In hoeverre is de nieuwe VME gebonden aan beslissingen over het aantal leden van de RvME die werden genomen via een AV van de oude VME (rechtsvoorganger van de huidige)?"
Wet

Art. 577-11

§ 1 In het vooruitzicht van de overdracht van het eigendomsrecht van een kavel deelt de optredende notaris, eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de overdrager aan de verkrijger vòòr de ondertekening van de overeenkomst of, in voorkomend geval, van het aankoopbod of van de aankoopbelofte, de volgende inlichtingen en documenten mee, die de syndicus hem op eenvoudig verzoek bezorgt binnen een termijn van vijftien dagen:

5° de notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de vorige drie jaar, alsook de periodieke afrekeningen van de lasten van de vorige twee jaar;


de nieuwe eigenaars hebben dus via de ontvangen notulen kennis van
het aantal leden rme en zijn er dus door gebonden

Terugkomend op een vorig antwoord  zou een wijzigin aantal leden
rme best een agendapunt zijn.

 
naicwill
Offline
"2/ Heeft de
"2/ Heeft de verkoper/promotor, voor de kavels waarvoor nog geen notariële akte is verleden, vanzelf recht op een zitje in de nieuwe RvME, of moet hij zijn vertegenwoordiger ook laten verkiezen in een AV?"

de verkoper promotor moet mede eigenaar zijn om lid te zijn van de rme
of hij vanzelf recht heeft op ee zitje zal bepaald worden op de av met 
gewone meerderheid. 
Huismier
Offline
Kan men in een overkoepelende
Kan men in een overkoepelende vereniging met meer dan 20 kavels ervoor kiezen om de raad van mede-eigendom niet elk jaar te herverkiezen, maar te bepalen dat deze raad automatisch bestaat uit de leden van de raad van alle deelverenigingen?
nescio1
Offline
elk potje zijn eigen deksel?
De wetgever is nu blijkbaar van oordeel dat voor elk lid van de RvME een individuele stemming nodig.
 
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/07/02_1.pdf  
blz. 53510 Art. 169 § 3
 
Tip :
Beperk het aantal leden van de RvME. 
Kies voor een onpaar aantal.
 
 
Groepsdynamica :
 
“Comité: groep van 5 mensen: één die al het werk doet, drie die hem daarbij schouderklopjes geven en één die zich laat verontschuldigen”
(Colin Bowles, schrijver) 
 
nescio1
Offline
annualiteitsbeginsel
Huismier
Offline
vroeger?
en mocht dit vroeger wel?
nescio1
Offline
nescio
Kijk naar de toekomst, niet naar het verleden.
Huismier
Offline
oprichting raad bij > 20 kavels
Als ik de inhoud van de discussie in deze thread goed begrijp, dan kom ik tot de conclusie dat, in een mede-eigendom met meer dan 20 kavels, waar er in het reglement van mede-eigendom niets staat over de samenstelling van de raad, een 50% + 1 meerderheid voldoende is voor
- de oprichting 
- wijzigingen in de samenstelling
Vermoedelijk, denk ik, op basis van de nieuwe wet van 2018, mogen de wijzigingen van de samenstelling dan in het reglement van orde worden ingeschreven.

Klopt dit allemaal?
lebragard
Offline
dubbel


verwijderd

nescio1
Offline
Begrijpend lezen wat er staat
Bij >20 kavels is een RvME door de wet opgelegd.
Een stemming daarover is dan ook een ”maat voor niets”.

>20 wordt ≥ 20 (zie # 29)
nescio1
Offline
een is GEEN
Huismier
Offline
samenstelling
Wat betreft die oprichting, ok, die moet sowieso worden opgericht, maar ik stel vooral vragen uitgaande van een situatie waar niets in orde is.
Als iemand beweert dat de samenstelling van de raad ook een 75% meerderheid vereist, kan ik dan stellen dat dit niet klopt en dat het ook 50% + 1 is? (er staat niets over in de statuten of reglement orde en er zijn meer dan 20 kavels).
Misschien vindt U die vragen niet nuttig, maar door te stellen dat een 75% meerderheid noodzakelijk is creert men een extra barriere om de verkiezing van kandidaten te sturen.
Als ik dan niet zeker ben, kan ik daar niet tegen ingaan.
 
lebragard
Offline
vanaf 20 kavels....
Het is vanaf 20, dus 20 of meer. De wet spreekt over "ten minste twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen". Er is dus niet specifiek sprake van wooneenheden, ook de commerciële kavels worden dus meegerekend.

http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-m...

en indien er géén kandidaten zijn RvM , stel uzelf dan voor als kandidaat RvM , indien u niet weerhouden wordt na de stemming , doe dan beroep op de vrederechter , die u dan zal aanduiden als enig lid RvM. (dwingende wetgeving)

http://www.exclusiefbeheer.be/faq/detail/wat-is-de-rol-van-de-raad-van-m...

en # 27 één is één = geldig.

Verplicht? In appartementsgebouwen of groepen van gebouwen die minstens 20 kavels tellen (met uitzondering van kelders, garages en parkeerplaatsen) moet een raad van mede-eigendom opgericht worden. In kleinere gebouwen, mag de algemene vergadering zelf beslissen of zij dat al dan niet doet. Alleen mede-eigenaars kunnen lid zijn van die raad, wie een eigenaar (met een volmacht) vertegenwoordigt op de algemene vergadering niet. De wet zegt niet hoeveel leden er in de raad moeten zitten. In de praktijk zijn er vaak drie leden. Als het reglement van mede-eigendom het aantal leden niet bepaalt, dan kan de algemene vergadering daarover beslissen. De verkiezingen gebeuren bij gewone meerderheid. Als er slechts één kandidaat is, dan is die automatisch verkozen en is de raad geldig samengesteld (vred. Aarlen, 20.05.2014) .

https://ondernemingsdatabank.indicator.be/onroerend_goed/meer_te_zeggen_...
 
nescio1
Offline
andere juristen, andere mening

 
B.W. Art. 577-8/1
 
                                  vrijheid = blijheid
 
De wetgever heeft al bij al niet veel dwingende richtlijnen opgelegd aan de RvME.
 
Het komt de ME’s in hun AV en de RvME zelf toe verdere richtlijnen vast te leggen betreffende zijn werking.
 
Handboek voor professioneel of voor zelfbestuur van de vereniging van mede-eigenaars : praktische gids voor de syndicus   Roland Timmermans Uitgeverij Kluwer
9789046547465
 
 
blz. 543
 
……..
Een raad van mede-eigendom wordt uit de aard van zijn functie uit meerdere leden samengesteld. Het is derhalve uitgesloten dat één persoon op zich een raad van mede-eigendom vormt (1042).
Normaliter wordt de raad uit een onpaar aantal leden samengesteld, bijvoorbeeld drie,vijf of zeven. Op die wijze kan er bij elke beslissing een meerderheid worden gevormd.
Bij een paar aantal leden, bijvoorbeeld twee, vier of zes, is het daarentegen denkbaar dat de stemmen staken. Dit bemoeilijkt het besluitingsvormingsproces.
 
 
 
blz. 551
Zowel artikel 577-7, § 1, 1 °, c) als artikel 577-8/1 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat de raad van mede-eigendom enkel uit mede-eigenaarskan bestaan.
Het begrip mede-eigenaars moet evenwel als een generieke term worden opgevat, zodat alle houders van zakelijke rechten op een kavel onder deze categorie vallen, dus zowel de alleeneigenaars, de onverdeelde mede-eigenaars en de blote eigenaars als de houders van een beperkt recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning op een kavel (1044).
Elke persoon aan wie er zeggenschapsrechten zijn toebedeeld op de algemene vergadering, kan met andere woorden deze rechten ook effectueren in de raad van mede-eigendom, bijvoorbeeld onverdeelde eigenaars van een kavel (1045).
Daarentegen kan een buitenstaander geen lid worden van de raad van mede-eigendom, ook niet de partner van een mede-eigenaar.
 
Dit verbod mag niet worden omzeild door het verstrekken van een volmacht, daar deze volmacht alleen kan worden gebruikt met het oog op het uitoefenen van het stemrecht op de algemene vergadering, dus niet met het oog op het uitoefenen van specifieke functies.
 
Op de raad van mede-eigendom zijn bovendien de beginselen van de onverenigbaarheid van toepassing. Dienovereenkomstig mag een mede-eigenaar die tevens syndicus is geen lid worden van de raad van mede-eigendom : controleur en gecontroleerde moeten immers verschillende personen zijn.
 
 
Ook :
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/geen-kandidaten-voor-raad  #1