Raad van Mede-eigendom

39 antwoorden [Laatste bericht]
Huismier
Offline
samenstelling
Los van de discussie hoeveel leden er in de raad minimum moeten zitten.

Voor mij is het vooral belangrijk te weten wat de nodige meerderheid is om de samenstelling van de raad te wijzigen als er meer dan 20 kavels zijn.

Als iemand nu wil voorstellen dat er met betrekking tot de samenstelling in de hoofdvereniging, er per deelvereniging minstens 1 mede-eigenaar lid moet zijn, is dat dan 50% +1 of 75% om dit te laten goedkeuren (bij meer dan 20 kavels)?
lebragard
Offline
vanaf 20 kavels....

Huismier : het is vanaf 20kavels en meer , en niet zoals jij telkens schrijft : als er meer dan 20 kavels zijn ! bij meer dan 20 kavels 

Verkiezing van leden van de raad, ongeacht of ze al lid geweest zijn of niet: steeds 50%+1

http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-m...

Een voorbeeld .(lees link post naicwill)
 
Aan de algemene vergadering wordt de verkiezing van de leden van de raad van mede-eigendom ter stemming voorgelegd.
Er zijn vier kandidaten en drie beschikbare plaatsen .
De stemuitslag gaf het volgende resultaat 

Zie #3,er is geen gekwalificeerde meerderheid nodig,dus volstrekte
meerderheid van de mede eigenaars vertegenwoordigd  of aanweig
dwz helft van de stemmen + 1 of + 1/2


aan Nescio1 : dank voor de verwijzing en eigenlijk logisch , een Raad = verschillende personen.

- ...
 

waquarius
Offline
waarom vanaf 20 kavels ?
Waarom 20 ? Ook voor de dubbele boekhouding bijjvoorbeeld . Waarom niet 21 ? Dat zou m.i.  logischer zijn omdat 21 het begincijfer is van een nieuw tiental. Bijkomend: om welke reden  en op basis waarvan is dat zo beslist: vanaf 20 ? Waarom niet: vanaf 30, 40, 50 , enz..?.Welke parlementaire bolleboos is daarmee op de proppen gekomen ? Komt dat misschien door lobbywerk van sommige belangengroepen ?  
Mogelijk dat de parlementaire handelingen daaromtrent uitsluitsel kunnen geven. Want indien niet, lijkt mij dat gewoon nattevingerwerk geweest te zijn.

wqs

Huismier
Offline
Lebragard,Als er vier
Lebragard,

Als er vier kandidaten zijn en drie posities, zou men ook kunnen voorstellen om de samenstelling van de raad te veranderen van drie naar vier.

Dus concreet, stel in het huishoudelijk reglement (in de recente wetswijziging staat dat de samenstelling van de raad kan worden opgenomen in het huishoudelijk reglement ipv het reglement van mede-eigendom) staat er dat er drie raadsleden zijn. Momenteel zijn dit Jos, Piet en Jan.

Op de volgende algemene vergadering stelt iemand nieuw zich kandidaat: Corneel. Corneel denkt dat hij niet verkozen raakt omdat de andere bestaande leden het zeer goed doen.

Daarom stelt Corneel voor om het aantal raadsleden te veranderen van drie naar vier en hij stelt zich zelf ook kandidaat.

Als hij de steun krijgt van 50%+1 van de mensen, dan kan hij samen met Jos, Piet en Jan zetelen in de raad.

Maar dit klopt enkel wanneer de samenstelling van de raad ook veranderd kan worden met 50% + 1 van de stemmen. Want als dit 75% van de stemmen vereist, wordt het moeilijker natuurlijk.

Dus de vraag is: "Kan de samenstelling van de raad, bij 20 kavels of meer, veranderd worden met 50% +1 van de stemmen, wanneer de samenstelling van de raad niet in de statuten maar in het huishoudelijk reglement is opgenomen".

Indien het antwoord "ja" zou zijn, dan lijkt het me evident dat kandidaat Corneel het volgende op de agenda laat zetten:
a) Verkiezen van de leden van de raad, kandidaten: Jos, Piet, Jan en Corneel 
b) Indien Corneel niet is verkozen: wijziging van de samenstelling van de raad van drie naar vier + opname van Corneel in de raad van mede-eigendom (50% +1)


 
lebragard
Offline
Dus concreet, stel in het

Dus concreet, stel in het huishoudelijk reglement (in de recente wetswijziging staat dat de samenstelling van de raad kan worden opgenomen in het huishoudelijk reglement ipv het reglement van mede-eigendom) staat er dat er drie raadsleden zijn. Momenteel zijn dit Jos, Piet en Jan.

De hervorming van het appartementswet treedt op 1 januari van volgend jaar in werking , dus vanaf 1/01/2019 maw : de samenstelling van de raad kan ingeschreven worden vanaf volgend jaar in het huishoudelijk reglement , officieel het reglement van interne orde , de syndicus kan bepaalde zaken eenvoudig aanpassen via dit reglement.

http://kantoorvanwynsberghe.be/blog/index.php?id=naqtoq6b

Maar dit klopt enkel wanneer de samenstelling van de raad ook veranderd kan worden met 50% + 1 van de stemmen. Want als dit 75% van de stemmen vereist, wordt het moeilijker natuurlijk.

Samenstelling van de raad veranderen is met 3/4 van de stemmen.


Het stemmen van wie er deel van uitmaakt is gewone stemming aan 50+1.

Indien het reglement van mede eigendom géén aantal vermeldt van het aantal leden van de RvM en dit is nog géén goedgekeurd agendapunt geweest op een AV , kan Corneel zich kandidaat stellen . (50% + 1)

 

 

Huismier
Offline
wetsartikel
Beste,
Kan U mij vertellen op basis van welk wetsartikel een stemming tot samenstelling v/d raad bij 20 of meer kavels 75% is?
Als dit nergens is bepaald, dan is dit volgens mij de standaard meerderheid, met name 50%+1.
Ik vind niks terug in de wet dat er een 75% meerderheid noodzakelijk zou zijn bij 20 of meer kavels.
lebragard
Offline
art. 577-7

Artikel 577-7

§ 1

[De algemene vergadering beslist:]
bij meerderheid van drie vierden van de stemmen:
a)
over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft;
b)
over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van die waarover de syndicus kan beslissen;
c)
[in elke mede-eigendom omvattende minder dan twintig kavels, met uitzondering van kelders, garages en parkeerplaatsen, over de oprichting en de samenstelling van een raad van mede-eigendom, die enkel kan bestaan uit mede-eigenaars, en die tot taak heeft erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert, onverminderd artikel 577-8/2.

# 6 Quimmo

Even kort ingaan op de verschillende punten:

De 3/4 meerderheid is om te beslissen of er een RvME opgericht wordt bij minder dan 20 kavels (waar dit vanaf 20 kavels niet beslist moet worden omdat het verplicht is) en hoe deze samengesteld is. De samenstelling (hoeveel leden) is ook bij de grote gebouwen met 3/4 te beslissen als deze in het reglement van mede-eigendom bepaald wordt.

In grote gebouwen hoeft het aantal leden niet vastgelegd te worden, als er niets afgesproken is volstaan 2 leden of elk ander aantal. In het reglement van mede-eigendom kan dit echter vastgelegd worden en daarvoor is een meerderheid nodig om het reglement aan te passen, dus een drie vierde meerderheid.

Het stemmen van wie er deel van uitmaakt is volgens mij een gewone stemming aan 50+1.

Herlees ook even de antwoorden van :
# 6 Quimmo
# 8,11,13-16 Naicwill

en maak het verschil tussen stemming over de samenstelling van de raad en stemming over een nieuw lid van de raad rekening houdend met eventuele bepalingen in de statuten .(aantal RvM voorzien ?)
lebragard
Offline
vanaf 1/1/2019

maar vanaf 1/1/2019

vervangen in art.577-7 § 1 BW van de woorden "drie-vierden" door "twee-derden"

guy10
Offline
Stemmentotaal
Als ik alle stemmen (ja - neen en onthoudingen) optel voor elke kandidaat kom ik in twee van de vier gevallen een verschillend totaal op. Het totaal van alle uitgebrachte stemmen zou toch hetzelfde moeten zijn, niet?
Heb ik het mis of is dit een typo ?