rechtsgeldigheid VME

5 antwoorden [Laatste bericht]
betty lathouwers
Offline
gegeven : AV van 13.12.2010 besliste met meerderheid van quotiteiten de bouwfirma te dagvaarden wanneer deze tegen 31.03.2011 geen definitieve oplossing had voor lekkages in de garages. ( dit probleem is reeds lopende sinds 8 jaar ) de syndicus voerde deze opdracht van de AV niet uit. In de AV van 2011 werd via nieuwe stemming ( dit was zelfs geen agendapunt) een mandaat toegekend aan de VME om al dan niet de bouwfirma te dagvaarden.
probleem : termijn van verjaring is bijna verlopen ( 10 jaar).
Vraag 1 : kan één of meerdere mede-eigenaars zelf deze bouwfirma dagvaarden?Indien ja wat zijn de financiële en juridische consequenties hiervan?
Vraag 2: blijft ondanks de nieuwe stemming, de syndicus aansprakelijk voor het niet naleven van de opdracht gegeven door de AV dd 2010?
Vraag 3: hoelang blijft een stemmingsuitslag door de AV geldig en wordt deze door een nieuwe stemming binnen een nieuwe AV afgezwakt of teniet gedaan of blijft deze eerste gelden?
Vermoeden:
Syndicus probeert via deze slinkse wijze ( nieuwe stemming) zijn niet uitvoeren van de hem gegeven opdracht , te omzeilen en de verantwoordelijkheid bij de VME te leggen
Astrid CLABOTS oud
Offline
Geachte mevrouw Reeds
Geachte mevrouw

Reeds op 13.12.2010 werd blijkbaar met de vereiste meerderheid beslist om een bouwfirma te dagvaarden in verband met een waterproblematiek in de garages. U stelt dat dit probleem reeds 8 jaren gekend is.

Als eerste kanttekening wil ik daarbij maken dat het best is dat kan worden aangetoond dat er gedurende deze 8 jaren verschillende stappen (briefwisseling, mails, samenkomsten) zijn ondernomen opzichtens de bouwfirma; immers, voor zover de problematiek een achteraf opgedoken en dus verborgen gebrek uitmaakte, geldt naar analogie met de regels inzake de koopovereenkomst volgens een gebetonneerde rechtspraak dat men binnen "korte termijn" moet dagvaarden ... Vooreerst en bovenal moet worden getoetst of deze "korte termijn", die geschorst wordt door onderhandelingen, gesprekken, ... niet het in het gedrang is.

In de logica van mijn redenering, beantwoord ik u concrete vragen verder als volgt :

vraag 2 + vraag 3 :
Het lijkt er inderdaad op dat de syndicus zijn stilzitten tracht te homologeren door een nieuwe beslissing op te dringen en de opdracht door te schuiven naar de VME.

Mijns inziens gaat dergelijke ballon niet zomaar op, doch ook hier zijn de achterliggende omstandigheden van belang : werd de syndicus aangemaand om het nodige te doen ? Wat is hierover precies bij de tweede stemming genoteerd in de notulen ? ... Bovendien is de syndicus gehouden om dringende en bewarende maatregelen te nemen, en dagvaarden binnen een lopende termijn, kan een dringend karakter krijgen wanneer deze termijn dreigt te verlopen ... ! Los van welke beslissing van de AV dan ook !

Vraag 1  :
Individuele mede - eigenaren kunnen in sommige gevallen over gaan tot het nemen van maatregelen, daartoe gemachtigd door de Vrederechter, wanneer de AV dit (ten onrechte) weigert te doen. Bovenal moet ernaar gestreefd worden dat de vordering namens de VME wordt ingesteld, dat de syndicus in gebreke wordt gesteld, ... Voor wat betreft het instellen van de vordering opzichtens de aannemer door één mede - eigenaar, vrees ik dat men van de zijde van de aannemer zal opwerpen dat de eiser niet het vereiste belang en de vereiste hoedanigheid cfr. art. 17 Ger. W. heeft.

Slotsom : Syndicus in gebreke stellen en met de AV zo snel mogelijk beslissen om namens de VME te dagvaarden !

Vriendelijke groeten,
Astrid CLABOTS
ARGUS ADVOCATEN
HASSELT

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

betty lathouwers
Offline
raad van mede-eigendom ( RvME) / volmachten
vraag :
Indien een lid van de RvME afwezig is wegens omstandigheden (vb ziekte) op een vergadering van de RvME, mag of kan een mede-eigenaar, mits volmacht van het afwezige lid, aanwezig zijn op de geplande vergadering? Indien ja , wat moet er specifiek vermeld staan op die volmacht?
Quimmo
Offline
Kan gewone volmacht zijn

Iemand mag mij corrigeren, maar ik denk dat een afwezig lid van de rvme zich kan laten vertegenwoordigen dmv van een gewone volmacht, maar dat de lasthebber dan ook gewoon deelneemt aan de beraadslagingen zoals elke lasthebber. Daarmee is hij nog geen lid van de RvME tijdens de vergadering.

Ik zie ook niet in waarom dit nodig zou zijn, de leden van de RvME hebben immers geen bijzondere bevoegdheden tijdens de AV.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

betty lathouwers
Offline
kwijting aan de syndicus en de raad van mede-eigendom
kan er mij iemand een juiste definitie geven van dit begrip ( kwijting), wat zijn de voorwaarden en wat is de impact er van ? moet dit gestemd worden en hoe moet dit verwoord worden naar de AV? heeft dit ook te maken met een vergoeding?
betty lathouwers
Offline
vraag
vraag 1:
kan een syndicus iemand en/of de RvME een volmacht geven , zonder de toestemming van de AV?
(vb afhalen van geld van het reservekapitaal om werkkapitaal aan te zuiveren?)
vraag 2 :
in het verslag van de AV staat : RvME krijgt de volmacht voor het ondertekenen van de beheersovereenkomst.
a) moet dat niet in de agendapunten van de AV vermeld staan indien dit ter stemming wordt voorgelegd?
b) moet dit niet ter stemming voorgelegd worden in de AV zelf ?
c) kan een syndicus ûberhaupt dit op eigen houtje beslissen en zomaar een volmacht toekennen aan de RvME?
Sorry voor de talrijke vragen, maar de belangrijkheid begint meer en meer door te wegen en de complexheid van de problemen begint groter en groter te worden. Men tracht de zaken zo logisch te benaderen, maar de antwoorden zijn niet altijd evident en soms ziet men door het bos de bomen niet meer ( als leek)