Scenario van een Statutaire Algemene Vergadering

61 antwoorden [Laatste bericht]
ALIBI
Offline
Rond de organisatie, het verloop en de verslaggeving van een Statutaire Algemene Vergadering blijken heelwat interpretaties te bestaan ...

Misschien is een soort "script" een eerste (voorlopig) middel om tot een finaal consensus-scenario  te komen?
Een dergelijk scenario kan dan voortvloeien uit het systematisch aanvullen van de reeds aangehaalde punten

Graag uw mening over de volgende  script-punten:

1. De Algemene Vergadering wordt administratief en logistiek voorbereid door de syndicus;
2. De bijeenroeping met toevoeging van de dagorde gebeurt door de syndicus;
3. Voor de aanvang van de AV registreert en verifieert de syndicus de aanwezigheden en eventuele volmachten en berekent de rechtsgeldigheid van  de AV.
De RVME oefent hierbij controle uit.
4. De syndicus verklaart de AV rechtsgeldig of niet.
5. Na deze verklaring wordt een mede-eigenaar als Voorzitter van de AV  aangesteld (verkozen);
6. De syndicus overhandigt aan de Voorzitter de bundel met verrekeningsdocumenten van de rechtsgeldigheid;
7. De Voorzitter opent de vergadering en legt de volgorde van de diverse (legale) agendapunten ter goedkeuring voor;
8. De Voorzitter verzoekt de syndicus om toelichting bij de uitvoering (of niet) van de beslissingen van de vorige SAV;
9. Over de diverse agendapunten wordt telkens een beslissing genomen en zorgvuldig geakteerd door de syndicus voor opname in de notulen;
10. Bij het einde van de AV worden de notulen gecontroleerd en ondertekend door de Voorzitter en de nog aanwezige mede-eigenaars. 
12. De Voorzitter sluit de vergadering.

Op het eerste zicht kunnen bepaalde punten nogal banaal lijken, maar toch zijn ze essentieel om de legaliteit van de AV te kunnen waarborgen.

Graag uw mening.
ALIBI
deskundige
Offline
Beste, Ik kan mij volledig
Beste,

Ik kan mij volledig in uw script vinden. Dit is een correcte afhandeling.

Bij 5. In veel statuten staat dat een bureau dient te worden samengesteld waarbij naast de voorzitter en een secretaris ook één of meerdere stemopnemers dienen te worden gekozen. Dus misschien de tekst als volgt vervolledigen:
5. Na deze verklaring worden door de AV een Voorzitter(een mede-eigenaar), een secretaris en # stemopnemers verkozen/aangeduid

Bij 9 zou ik nog vermelden; de syndicus recapituleert per dagordepunt wat werd neergeschreven/wat werd beslist. De wet voorziet dat de syndicus de notulen op het einde van de vergadering dient voor te lezen maar het lijkt mij veel beter en sneller om dit telkens per dagordepunt te doen.

Bij 10. Ook de secretaris dient de notulen te ondertekenen.

Mvg.
ALIBI
Offline
Deskundige, Dank voor uw
Deskundige,

Dank voor uw toevoegingen en gewaardeerde commentaren ...

Hopelijk kunnen we aan de hand van verdere toelichtingen, voorstellen en suggesties
het voorgestelde  scenario verder uitbouwen tot een waardevol werkinstrument!?

Ik vermoed dat in vele VME's, een dergelijk opgebouwd scenario ten goede kan komen aan de efficiëntie en het vlot verloop van een AV...

Wait and see ..
ALIBI
Quimmo
Offline
Goede suggestie

De meeste professionele syndici hebben deze methodiek natuurlijk in de vingers, maar als leidraad voor vrijwillige syndici en geïnteresseerde mede-eigenaars kan het van pas komen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

ALIBI
Offline
Hopelijk komen er voldoende
Hopelijk komen er voldoende reacties, ideeën, voorstellen en suggesties om een dergelijk SAV-scenario uit te bouwen in de schoot en onder de goedkeuring van quimmo!?

Het zou dan een voorbeeld kunnen worden  van  een model van .....
quimmo-dienstverlening!?

Wie wéét???

;-)
ALIBI
wakwarius
Offline
script AV/syndiccus
De meeste professionele syndici hebben deze methodiek natuurlijk in de vingers (dixit Quimmo)

Was dat maar waar ! Of toch,  het is mss wel waar, maar de professionele syndici die ik ken ,handelen daar niet naar. Ze doen gewoon hun zin, en maken daarbij handig gebruik van de onwetendheid en ongeïnteresseerdheid van een groot deel van de mede-eigenaars - en- in voorkomend geval van de onkunde , of onwil , van de voorzitter om de vergadering te leiden. 
Ik vind het ook niet correct dat de deskundige het er blijkbaar mee eens is, dat het aan de  syndicus  is, om te beslissen of de AV rechtsgeldig is samengesteld. De syndicus maakt geen deel uit van die Algemene Vergadering, hij is er enkel als lasthebber van de VME.   Het is dus m.i. niet aan hem om daarover te oordelen. Wel om de gegevens ter zake te registreren, zodat de AV zelf, of de voorzitter, of het 'bureau' een oordeel  kan vellen. 

Of een dgl. script nuttig of nodig kan zijn, laat ik in het midden. Als er wordt vergaderd overeenkomstig de wet en het RME  , zou dat normalerwijze toch probleemloos moeten kunnen verlopen ? Maar voor sommige syndici zijn en de wet en het RME vaak niet meer dan een vodje papier....
Wakwarius
ALIBI
Offline
Ik deel uw mening dat het
Ik deel uw mening dat het NIET aan de syndicus is om te oordelen of de samenstelling van de AV rechtsgeldig is of niet!
Het is uiteindelijk de AV die deze beslissing neemt!!!

Wèl vind ik dat hij , in zijn hoedanighied van lasthebber, en onder de controle van de RVME, de opdracht vervult om de berekeningen uit te voeren betreffende de normen voor rechtgeldigheid van deze AV.
 En, zoals hoger aangegeven in mijn ontwerp van script, na de aanstelling van de Voorzitter deze gegevens aan  hem te overhandigen teneinde hem toe te laten de rechtsgeldigheid (of niet) aan de AV te melden.
Het lijkt niet direct eenvoudig, dàt geef ik grif toe, maar het is een  noodzakelijke procedure.

Dat een syndicus deelneemt aan de AV lijkt me echter niet meer dan legaal; over de rol die hij er te spelen  heeft (mag of kan)  wordt  inderdaad flink getwist!!!
Dààr niet van!

En ja, als er zelfs syndici de moeite niet eens nemen om de wet te kennen (en na te leven) hoe kunnen we dit dan verwachten van mede-eigenaars die (soms een blind en naief) vertrouwen hebben in deze lasthebber??

;-(
ALIBI
ALIBI
Offline
Sorry, ofschoon mijn
T.o.v. Quimmo, re syndici

Sorry, ofschoon mijn persoonlijke ervaring(en) eerder beperkt is, deel ik deze benadering over deze bepaalde categorie van syndici NIET!

Ofwel hebben we beiden wellicht en andere kijk op het adjectief "professioneel"!?
;-)

Een dergelijke leiddraad is niet alleen  nuttig voor een syndicus, maar zéker ook voor de mede-eigenaars, de leden van de RVME, de rekeningcommissaris  en  de aangestelde voorzitter(s)

Hier ligt ongetwijfeld een KANS voor Quimmo om aan dienstverlening te doeni?

Quid?


ALIBI
deskundige
Offline
Beste, Waaruit maakt u op
Beste, Waaruit maakt u op als zou ik het er mee eens zijn dat het de syndicus is die over de al dan niet rechtsgeldige doorgang van een vergadering beslist? Ongeacht voormelde zie ik ook niet écht het probleem dan wel de relevantie van uw betoog. Of het nu de syndicus of iemand anders is die inzake meldt (beslissen is hier zeker niet het correcte woord) of de vergadering al dan niet rechtsgeldig kan doorgaan lijkt me weinig uit te maken. Ofwel voldoet de vergadering aan het begin ervan aan de wettelijke voorwaarden en dan kan ze rechtsgeldig doorgaan ofwel voldoet ze niet aan de voorwaarden en dan kan ze niet rechtsgeldig doorgaan.
Lieve en Marc
Offline
Sundici
Na meer dan 25 jaar ervaring met syndici.
Zoals al eerder op dit forum neergeschreven zal een goede werking van de VME maar kunnen groeien van onderuit.
We kunnen nog heel veel energie steken over onze klachten van de werking van Syndici.
Maar geraken we daar mee verder?
Het script zoals hierboven opgesteld is zeker een goed hulpmiddel en ik pleit dan ook dat bv. Quimmo zulke scripts zou aanleggen en verspreiden.  De functiebeschrijving voor de rekeningencommissaris is hier een goed voorbeeld van. 
Lieve en Marc
ALIBI
Offline
Ik sluit me graag aan bij de

Ik sluit me graag aan bij de benadering en de mening van  mensen met méér dan 25 jaar (!) pragmatische ervaring in deze materie!

Opnieuw: een uitdaging voor het Quimmo-team!?

;)-
ALIBI
Quimmo
Offline
Het staat genoteerd, maar

Het staat genoteerd, maar voorlopig zonder deadline :-)

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

ALIBI
Offline
Van harte: DANK! Dat geeft
Van harte:

DANK!

Dat geeft positieve vooruitzichten!

;-)
ALIBI
wakwarius
Offline
beste deskundige ,waaruit heb ik dat opgemaakt ?
Alibi schrijft op 12/11 :

3. Voor de aanvang van de AV registreert en verifieert de syndicus de aanwezigheden en eventuele volmachten en berekent de rechtsgeldigheid van  de AV.

De RVME oefent hierbij controle uit.
4. De syndicus verklaart de AV rechtsgeldig of niet.

Deskundige antwoordt op 12/11:

Beste,


Ik kan mij volledig in uw script vinden. Dit is een correcte afhandeling.

Welnu , dat is het niet. Hier dient te gelden: schoenmaker blijf bij uw leest. De syndicus mag  niet meer macht worden toegekend, dan hem wettelijk of via het RME toekomt. Want er zijn er -een minderheid hoop ik - die daar misbruik gaan van maken en in feite van in het begin van de vergadering de lakens naar zich toetrekken, en zo de besprekingen/beraadslagingen/beslissingen naar hun hand zetten. Dus , de syndicus moet zijn plaats kennen op een AV, luisteren en registreren, en (objectief) advies geven, als hem daarom wordt verzocht. Tenslotte is hij geen lid van de AV, en wordt hij eigenlijk slechts 'gedoogd', omdat het nu eenmaal niet anders kan.
En, ook ik heb al 25 jaar ervaring, en weet daarom heel goed dat het vaak de syndicus is, die op zo'n AV "de eerste viool speelt", en op die manier soms het verloop ervan kan manipuleren, al of niet met medeplichtigheid van sommige mede-eigenaars. Experientia docet !   
Wakwarius
Lieve en Marc
Offline
Scripts - aan Quimmo
Vandaag hebben we kunnen vaststellen dat een goed script voor bv. organisatie AV , rekeningcommissaris, notulen, enz... enz.... een fantastisch hulpmiddel is.
En wat nog belangrijker is: de mensen reageren héél positief als zij " voelen " dat er orde, regels e.d. zijn; het schept terug vertrouwen in het beheer van hun gebouw.
Conclusie: een goed script kan wonderen doen.
En de syndici zullen er zich wel aan aanpassen.
Laten we zo verder werken.
Lieve en Marc
ALIBI
Offline
Re: verklaring over
Re: verklaring over rechtsgeldigheid van de AV.


Is volgende tekst eventueel correct en aanvaardbaar?

Ik ga er volledig mee akkoord dat de gebruikte formulering NIET correct is!
Het is inderdaad niet de syndicus die bevoegd is om de rechtgeldigheid van de AV te verklaren.

Zijn rol ,als lasthebber, beperkt zich tot het noteren en verifiëren van al  de adminstratieve gegevens (quorums) die vereist zijn opdat een AV rechtgeldig zou kunnen  opereren.
Hierbij vervult de RVME  dan een controlerende rol.

Het komt tenslotte toe aan de aangestelde/verkozen Voorzitter om dit te doen aan de hand van de betreffende documenten die hem door de syndicus werden overhandigd.

In feite is deze verklaring door de Voorzitter dan het tweede  agendapunt van de dagorde.

(Het eerste punt zijnde de aanstelling van de Voorzitter.)
ALIBI
ALIBI
Offline
Re: is de syndicus lid van de
Re: is de syndicus lid van de AV??

Volgens Art. 577-6 §1 is iedere eigenaar van een kavel, lid van de AV van de VME.

Onder deze topic werd al duidelijk vermeld  dat een (externe) syndicus NIET kan beschouwd worden als een lid!
Wèl is het zo dat hij, in zijn hoedanigheid van lasthebber en in toepassing van Art. 577-6 § 2, wordt aanzien als een orgaan van de VME!

De wetgever heeft blijkbaar dit onderscheid bewust willen maken teneinde duidelijk te stellen dat een syndicus louter uitvoerende bevoegdheden heeft en dat beslissingen
voorbehouden zijn aan de AV.

Is deze benadering (voor deskundigen) correct?

Quid?
ALIBI
wakwarius
Offline
syndicus lid ?
Voor een goed begrip, een deskundige ben ik zeker niet. Mss op sommige punten een ervaringsdeskundige !

De mede-eigenaar-syndicus is vanzelfsprekend lid van de AV. De externe syndicus is dat -zoals eerder uiteengezet- zeker niet.
Er zijn niet weinig auteurs die van oordeel zijn, dat deze laatste zich bescheiden dient op te stellen, en zeker niet het voortouw moet nemen in de discussies en beraadslagingen. Wat nu nog altijd, maar al te vaak het geval is.
Volgens mij zal het dus wel zijn dat de syndicus een 'orgaan' is van de VME, maar dat geeft hem nog geen recht op lidmaatschap van de AV. Dat zijn enkel de eigenaars of hun volmachthouders. En enkel die mogen de vergadering bijwonen !
In feite zou men dus de toegang tot de AV kunnen ontzeggen aan een externe syndicus, en op de AV een  mede-eigenaar kunnen aanstellen tot secretaris, die de syndicus dan brieft over de genomen beslissingen.
Akkoord, dit is extreem. Maar het zou een mogelijkheid creëren om sommige bemoeizuchtige externe syndici aan banden te leggen. Die syndici, die net als vóór de nieuwe wet van 2010, zonder verpinken de plak blijven zwaaien op de AV .  
Wakwarius
ALIBI
Offline
Ik kan me vinden in de

Ik kan me vinden in de benadering door wakwarius.

Al tè veel syndici schijnen  te denken dat zij het voor het zeggen hebben!?
En dit wordt nog in de hand gewerkt door de algemene passivieit van de meerderheid der mede-eigenaars.

Een mede-eigenaar, die zich met deze toestand niet wenst te verzoenen  en dus niet  plooit (sic!) naar de wensen (of eisen) van de syndicus, wordt nogal vlug gedoodverfd als iemand die obstructie voert ... enne er zijn natuurlijk mede-eigenaars die naief en blindelings in die val trappen!

Komt daarbij dat mede-eigenaars die zich terdege willen informeren (zoals o.a. op het forum van deze site) in vele gevallen béter de inhoud van wet kennen dan sommige syndici, die niet eens de tijd willen nemen om de wetteksten  te consulteren .... laat staan ze te volgen ...
Wellicht omdat ze, in al tè veel gevallen, nooit (of soms schoorvoetend) terecht worden gewezen door de z.g. bevoegde organisaties!? 

ALIBI
tomdr
Offline
Geachte Heren Alibi en
Geachte Heren Alibi en Wakwarius,

Ik hoop dt jullie binnenkort effectief een AV houden zonder de aanwezigheid van een syndicus.
Ik hoop ook dat er dan een probleem, hoe klein dan ook, rijst, waarbij om de één of andere reden de vrederechter moet gevat worden.
Ik hoop dan ook dat jullie de beslissing van de vrederechter hier zullen publiceren.
The proof of the pudding is the eating!

De kans dat een vrederechter een AV waarop geen syndicus aanwezig is, erkend als een geldige AV? Mijn inschatting? Nihil.

Een syndicus is, tot spijt van wie het benijdt, een wettelijk ambtenaar, die verantwoordelijk is voor het wettelijk verloop van een AV. Indien er geen syndicus is, dient de vrederechter gevat te worden, die dan een tijdelijke syndicus zal aanstellen, waardoor er alsnog een geldig, wettelijk, verloop van een AV gegarandeerd is.

Dit is zoals een voetbalwedstrijd, waarbij één van de spelers ook nog eens de scheidsrechter zou zijn. Gegarandeerd onpartijdig? 

Dat er veel mede-eigenaars zijn die niet geinteresseerd zijn, en alles "zomaar aanvaarden". Nogamaals, tot spijt van wie het benijdt, maar het is het recht van elke mede-eigenaar om niiet geinteresseerd te zijn. 

En het is zeker niet de plicht van een syndicus om de luidst roepende mede-eigenaars gelijk te geven en achterna te lopen. Een goede syndicus investeert 80% van zijn tijd om de "stilzwijgende" meerderheid van de mede-eigenaars te behoeden van de soms onzinnige eisen van luid roepende mede-eigenaars.


 

ALIBI
Offline
Zeer geachte tomdr,Wàar en
Zeer geachte tomdr,

Wàar en wanneer heb ik ergens de legale aanwezigheid van een syndicus op een AV betwist?
Kan u me dat even aantonen en toelichten, a.u.b.?
U zou me zéér verplichten.


Ik moet echter je uitgesproken hoop teleurstellen: over enkele weken neem ik deel aan  SAV van een VME mèt de aanwezigheid van een syndicus!
Zo zie je maar!
Onze VME wil zich absoluut houden aan de vigerende wetten, ziet U?

We hebben dus niet eens de behoefte aan de tussenkomst van een vrederechter!
Sorry!

Het is NIET omdat ik de niet correcte handelswijze of het negeren van de vigerende wetgeving door een bepaald syndicus in vraag stel, dat ik dààrom ook de noodzaak van de legale aanwezigheid en de correcte prestaties van een syndicus zou gaan betwijfelen of in het gedrang zou  willen brengen!
Integendeel!

Wanneer elke syndicus zijn opdrachten en taken legaal, correct en naar goed vermogen zou verrichten, bleef de inhoud van een dergelijk forum wellicht eerder beperkt!

Het ongenoegen van bepaalde mede-eigenaars gebruiken als pasmunt om te trachten hun klachten en kritieken  te  ridiculiseren getuigt zéker niet van enig verantwoord en geargumenteerd inzicht!
En een zwijgende meerderheid van (tevreden) mede-eigenaars, vindt je  (slechts) terug wanneer een syndicus zijn plichten correct en nauwlettend vervult.
Of niet, soms?

Wàt ik wèl, en dit nog ten zeerste, verder blijf nastreven is dat een syndicus zou handelen naar de intenties en de inhoud van de wet, méér niet!
Eénvoudig toch!

Een schrijven zoals het uwe, zeer geachte tomdr, sterkt me in mijn overtuiging!

Van harte DANK voor uw tussenkomst, tenandere!PS
Als U dan toch zo graag een engelse uitdrukking bij uw argumentatie wil gebruiken, schrijf ze dan a.u.b. correct:

"The proof of the pudding is in the eating!"

Sans rancune!
;-)


ALIBI
wakwarius
Offline
syndicus lid ?
Beste Tomdr ,

Ik heb de wetgeving ter zake niet op mijn nachttafeltje liggen, om elke avond nog even enkele artikels van buiten te leren. Ik ben dus veeleer een leek , maar haal mijn 'mosterd' bij bepaalde auteurs , die ik zeer af en toe wel eens consulteer. Mogelijk zijn sommige van die werken verouderd, dat kan een probleem zijn. 
Vandaar mijn vraag aan een duidelijk door de wol geverfde deskundige zoals u: "schrijft de wet voor dat er een syndicus op de AV aanwezig MOET zijn ?"
Wakwarius
tomdr
Offline
@wakwarius :Art 577-6 §2. De
@wakwarius :Art 577-6 §2. De syndicus houdt een algemene vergadering tijdens de in het reglement van mede-eigendom vastgelegde periode of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen.
Onverminderd het eerste lid, houdt de syndicus een algemene vergadering op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Dit verzoek wordt bij een ter post aangetekende brief aan de syndicus gericht, die binnen de dertig dagen na de ontvangst van het verzoek de bijeenroeping verzendt aan de mede-eigenaars. Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen. De syndicus houdt de AV, en de ME zijn er lid van. Enkel als de syndicus pertinent weigert om een AV te houden na vraag zoals beschreven, is er een uitzondering, en kan er een AV gehouden worden zonder syndicus. @alibi : wie niet tevreden is over de werkwijze van zijn syndicus, of wie ervan overtuigd is dat "zijn" syndicus de wet met voeten treedt, moet die syndicus aan de deur zetten, en kan als mede-eigenaar zelf syndicus worden van zijn VME. Als de syndicus daadwerkelijk de wet negeert, dan zijn er verschillende manieren om de syndicus aan te klagen (vredegerecht, BIV). De syndicus staat garant voor een wettelijk verloop van de AV, indien daar twijfels over zijn, moet de vrederechter gevat worden en het BIV ingelicht worden. Dit is de enige manier om de malafide syndici uit de VME's te krijgen. Dit vatten van de vrederechter is ook de morele verantwoordelijkheid van elke mede-eigenaar die overtuigd is van een "slechte" syndicus, in het belang van de VME . De beperkingen die u zou opleggen aan de syndicus tijdens de AV geeft blijk van een zeer geringe kennis van de verantwoordelijkheden van een syndicus.

wakwarius
Offline
syndicus houdt AV ?

Volgens mij betekent "syndicus houdt AV": ROEPT AV BIJEEN. Noch min , noch meer. Wie kan er nu in zijn eentje een vergadering houden ?
Het is de VME die een vergadering "houdt", en de voorzitter die er de leiding van heeft. "HOUDT" is verwarrend wettelijk taalgebruik en betekent dus = ROEPT SAMEN, nodigt de mede-eigenaars uit tot, laat weten dat er een AV van de VME zal worden gehouden op die dag en op dat uur, en met deze agenda.
En dus -althans tot bewijs van het tegendeel - staat er niet in de wet, dat het een verplichting is voor  de mede-eigenaars om de syndicus de AV te laten bijwonen. 
Ik verwijs o.m. naar APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM, Leo Govaerts en co, ed. Auxis, Brussel 2005, p. 94: " alleen de eigenaars zijn lid van de AV. Aanwezigheid van de syndicus is 'toegelaten'"
Kan dus ook de toegang ontzegd worden..., leid ik daaruit af. 
Govaerts voegt daar wel aan toe: "verder is het normaal dat de syndicus aanwezig is om nuttig advies te geven"
Normaal dus, maar niet verplicht, en alleen om nuttig advies te geven, en niet om de vergadering te dirigeren en aldus de beraadslagingen en beslissingen naar zijn hand te zetten. Zoals nog altijd niet zelden het geval is. Zo leert de praktijk.

Wakwarius
ALIBI
Offline
Even aan toevoegen:Een AV,
Even aan toevoegen:

Een AV, waarbij een syndicus (om welke reden dan ook) afwezig blijft, is RECHTSGELDIG en de legaliteit van haar (correcte) beslissingen kan NIET in vraag gesteld worden! 

Wàt sommige syndici ook mogen hopen of verwachten!

;-) 
ALIBI
ALIBI
Offline
@ tomdr In uw laatste
@ tomdr

In uw laatste bijdrage schrijft U o.a. :

ik citeer: "De syndicus staat garant voor het wettelijk verloop van de AV ..."

Was dat maar waar!

U neemt mijn persoonlijk wensdroom als de effectieve realiteit!!

Wanneer dit zo zou zijn dan werd een forum als dit  bijna ....overbodig!!

!!!
ALIBI
wakwarius
Offline
le syndic tient une assemblée
Zoals meestal het geval is, worden wetten in dit land met zijn 60 % Nederlandstalige meerderheid toch bijna altijd eerst in het (Belgisch) Frans opgesteld, en dan ( vaak slecht) vertaald naar het Nederlands.

Wat zegt het Staatsblad: Art. 577-6.§ 2. Le syndic tient une assemblée générale...etc....

We slaan er dus een aantal woordenboeken op na, ik bespaar u de volledige opsomming, maar toch o.m. Petit Larousse, Van Dale, Kramers, Prisma, Dictionnaire du Français, e.a. "Een vergadering houden", zegt (mijn)Kramers = avoir une réunion. 

Tenir réunion bestaat ook, maar betekent dan: 'in vergadering bijeenkomen'. Dus 'Le gouvernement tiendra réunion le...etc...". Vrij vertaald: "De regering zal in vergadering bijeenkomen op...enz...enz..."Le syndic tient une assemblée kan dus alleen maar betekenen : de syndicus komt in vergadering bijeen.

Beetje aburd(istan) , niet ?

Van Dale heeft nog een andere verklaring voor 'tenir' , nl: "een plaats, onderkomen vinden". Vandaar, zoals dus eerder al aangehaald: " le syndic tient une assemblée = de syndicus roept een vergadering bijeen (in de vergaderplaats, die hij daarvoor heeft gereserveerd).

Ergo: TOMdr. ,( maar ook andere eventuele deskundige gegadigden)  bewijs nu eens echt dat de wet op de mede-eigendom - die van dwingend recht is- de aanwezigheid van een syndicus op een Algemene Vergadering VERPLICHTEND maakt. 

Dank bij voorbaat.

Wakwarius
wakwarius
Offline
mijnheer Leyseele, waaruit heb ik dat opgemaakt ?
Geachte deskundige,

U stelde mij een vraag. Ik heb erop geantwoord. Waarop wacht u om  te reageren , ev. mij tegen te spreken ? 
Wakwarius
xyztje
Offline
Ik moet wakwarius hier
Ik moet wakwarius hier bijtreden, de syndici die ik ken (door gebruik in onze eigen VME) zetten de nieuwe wetgeving naar hun hand, en geraken hiert nog mee weg ook.

1/ de meeste mede eigenaars komen me tegenzin naar de AV.
2/ de meeste mede eigenaars zij niet geintreseerd.
3/ de meeste eigenaars zijn niet mondige genoeg, om het op te nemen tegen een doorwinterde syndicus, en durven hierdoor ook meetsal niet actief deel te nemen aan de discusies (ik maak het elk jaar opnieuw mee op onze AV, 2 actieve deelnemers en de rest zwijgt)

ik hoor onze syndicus elk jaar opnieuw hetzelfde zeggen, "d'er zijn er maar twee die reclamerent een klagen van de negen". Wat wil je nog meer met 7 die zwijgen als een graf en niet durven om dat ze de materie niet verstaan, en in 90 gevallen het woord mede eigendom niet verstaan (het is niet bij mij maar in de trap hal, ... enz.), als je dan als een van deze actieve mede eigenaars in je eentje tegen de syndicus moet ingaan (en soms kost dit hopen euro's waarover je zelf niet altijd de beschikking hebt), of argumenten aanhalen, krijg je vaak van het bovenstaande clienteel het verwijd dat je alles tegenwerkt en dat ze wel wat beters te doen heben. Dan rest er soms als alleen nog de juridische weg of via een bemiddelaar, maar dan ben je gewoonlijk de gebeten hond en krijg je het hele gebouw achter je aan omdat zij kosten moeten gaan betalen dewelke ze niet gevraagd hebben.

Maar elke jaar blijven we volhouden, en vinden op quimmo en degelijk ondersteuning van hoe we bepaalde problemen zonder al te veel kosten kunnen aanpakken/bespreken.

Even voor alle duidelijkheid, de eerste paragraaf is geen veralgemening, maar enkel mijn vaststelling van de afgelopen jaren (met 3 verschillende syndici) en nr 4 is in aantreden.

een kritische mede-eigenaar.
wakwarius
Offline
mijnheer Leyseele? syndicus en aanwezigheid op AV ?
Ik (en mogelijk andere geïnteresseerde "Quimmo-activisten")  mochten nog geen wederwoord van u ontvangen, ondanks mijn antwoord van 15/11, om 15.08 u.
Aan u gericht, als deskundige. Omdat het blijkbaar volgens u niet belangrijk is , wie er de rechtsgeldigheid van de AV vaststelt. Volgens mij, zeer zeker wel. De syndicus is geen lid van de AV , daarover zijn we het eens, vermoed ik ? Hoe kan de syndicus dan de rechtsgeldigheid van een vergadering vaststellen, waarvan hij geen lid is, en zelfs -als het er zou op aankomen- geen WETTELIJK recht heeft om eraan deel te nemen. Ik veronderstel dat ook voor u de wet op de mede-eigendom HET uitgangspunt is ? Dat valt toch af te leiden uit uw boekje, samen met D. Dobson, dat ik geregeld consulteer.Dus ? Het is alles of niets, vind ik. De wet ? of niet  ? 
Volgens u is het van geen belang of het nu de syndicus is, of de AV zelf, die beslist. U komt blijkbaar enkel bonafide syndici tegen ? Ik echter -tot mijn ongeluk- vooral malafide (voor een goed begrip, ik heb er maar met twee te maken (gehad). Ze waren (zijn) beide onbetrouwbaar, en één van hen zelfs duidelijk onbekwaam.
Vandaar dat ik van oordeel ben, mijnheer Leyseele, dat veel tandengeknars en frustratie bij mede-eigenaars zou kunnen vermeden worden, als de wet op de mede-eigendom naar de letter zou worden nageleefd. Want met 'interpretaties", liggen de (uit)wegen in alle richtingen open.
Hopelijk wilt u ons uw deskundig oordeel alsnog ter kennis brengen ?
Wakwarius
laspiaggia
Offline
Beste Wakwarius, Aangezien de
Beste Wakwarius,
Aangezien de deskundige het blijkbaar wat te druk heeft om zichzelf te blijven herhalen, wil ik even een bescheiden poging doen om hem bij te treden. Met alle respect, maar ik denk dat u er naast zit. Ok, de syndicus is geen lid van de Algemene Vergadering. Hij mag er niet stemmen en neemt misschien best geen deel aan de discussies. Ik vermoed dat hem zelfs tussenkomst kan geweigerd worden door de voorzitter, al zal een meer deskundig persoon dan ik hierover uitsluitsel moeten geven. Maar hij heeft toch wél het recht er aanwezig te zijn. De wet (in het Nederlands, niet na vertalingen) zegt immers"...de syndicus houdt een algemene vergadering...". Dus "houdt" en niet "organiseert" of dergelijke term. Verder lezen we "de syndicus stelt de notulen van de beslissingen op... deze notulen worden op het eind van de zitting...ondertekend" Nogal moeilijk als hij niet aanwezig mag zijn. Dus ik geloof dat we deze discussie kunnen afsluiten.
Nu, wat betreft de rechtsgeldigheid van de vergadering: daar hoeft niet over beslist te worden. Het moet gewoon geteld en daarna gemeld worden of er voldoende aanwezigheden zijn of niet. Of dit nu de syndicus is, een mede-eigenaar of een hond met een hoedje op maakt toch niet uit? Als er twijfel over de correctheid van deze melding is, moet de aanwezigheidslijst maar geconsulteerd worden…
Beste groeten!