Schriftelijke AV

12 antwoorden [Laatste bericht]
WEVEGE
Offline
De eigenaars beslisten dit jaar de AV schriftelijk te houden (zonder de syndic). Alle eigenaars gaan (per mail) akkoord met de inhoud van de gecirculeerde notulen. Hoe presenteren wij die wettelijk aan de syndicus?
dank, wevege
nescio1
Offline
geen anarchie
 
De basisregels blijven gelden. Het initiatiefrecht voor het bijeenroepen van (B)AV ligt bij de syndicus.
 
U neemt dan ook best eerst een informeel contact met hem op.
 
 
https://blog.smartsyndic.be/qa/kan-op-de-algemene-vergadering-nu-reeds-elektronisch-gestemd-worden/
 
Geduld.
 
SCORPIOEN
Offline
schriftelijke av


De mede-eigenaars hebben beslist... was dat op een (B)AV, met punt op de dagorde ?

In ieder geval , alle beslissingen  op die schriftelijke vergadering moeten unaniem genomen worden, maar gelet op de huiige Corona-maatregelen is er een  wetsontwerp in de maak :   " Tot 31.3.2021 is een schriftelijke beslissing mogelijk met vier vijfde van de stemmen ( in plaats van unanimiteit)...

Op een (B)AV moet de syndicus eigenlijk niet aanwezig zijn, maar moet de secretaris dan  extra werk maken omop het eind van de vergadering de notulen van de genomen beslissingen aan de AV voor te leggen, met uitslag van de stembeurten en naam van de neen stemmers en de onthoudingen ( indien het wetsontwerp wordt goedgekeurd)

Wie zal er de dagorde van de vergadering opmaken, wie zal de uitnodigingen ( aangetekend ) versturen ? De syndicus.... als het een beslissing was van een (B)AV, met dat punt op de agenda( zie eerste lid)
 


mvg

WEVEGE
Offline
De AV moest tussen 15 en 31.3
De AV moest tussen 15 en 31.3 maar werd uitgesteld door de syndic tot 22.10. Die werd door de syndic geannuleerd; ze zou in nov. gebeuren (als Corona het toelaat). Het 1-jarig contract met de syndic liep af in juni; de eigenaars willen dat niet vernieuwen. Dat zou gebeuren op de AV. Met het nieuwe uitstel willen de eigenaars niet het risico lopen nog eens 12 maanden te moeten wachten. Daarom deze schriftelijke AV waar de eigenaars unaniem beslissen het contract niet te verlengen. Een nieuwe syndic staat klaar. Is het wettelijk OK dat de notulen van de schriftelijke door alle eigenaars ondertekend, aangetekend naar de (oude) syndic gaan om het contract te beëindigen?
dank
SCORPIOEN
Offline
Schriftelijke AV

 


Volgens een MB van de vorige (volmachten)regering loopt het mandaat van Uw syndicus nu tot aan de eerstvolgende AV. Op die AV moet er dus een nieuwe syndicus worden aangesteld.

Volgens art.577-6 § 4 kunt u nu al de punten mededelen waarvan  jullie willen
dat ze op een algemene vergaderingh worden geplaatst.

Jullie zouden ook kunnen aan de  vrederechter vragen een syndicus toe te voegen met de opdracht de volgende AV voor te bereiden (gezien de huidige syndicus virtueel al einde mandaat is). En jullie geven hem de naam en het adres van jullie kandidaat syndicus

Hoe kunnen er notulen zijn, als er geen vergadering is geweest. 


mvg

WEVEGE
Offline
Schriftelijke AV
Alle eigenaars wonen in het gebouw. Wij stelden de notulen op in unaniem akkoord en ondertekenen die. Wij wensen niet nog 12 mnd. te wachten om ons besluit door te drukken dat wij het 1-jarig contract (dat juni 2020 verliep). Kan dat niet langs deze weg?
WEVEGE
Offline
Geen anarchie

Dag nescio1.
ik kom nog terug op mijn vraag of een schriftelijke vergadering van alle eigenaars kan gelden als AV waarop het 1-jarig contract met de syndic NIET zou verlengd worden. De AV moest tussen 15 en 31.3; werd (Corona) eerst bijeengeroepen 22.10. Die werd geannuleerd (Corona) door de syndic "tot nader orde".
Het contract liep af 25.6.20. De VME dreigt nu 12 maanden te moeten wachten op een nieuwe AV en ondertussen met een ongwenste syndic verder te moeten.
De notulen werden nauwkeurig verwoord, en door alle eigenaars voor akkoord op alle punten ondertekend en vermelden de naam van de nieuwe syndicus (waarmede de termen van het contract reeds overeengekomen zijn) en dat zou ingaan de dag van de schriftelijke.
Wat zijn de mogelijkheden van de VME? Kan indien nuttig notulen voorleggen.
dank, WEVEGE

nescio1
Offline
gered door de wetgeving 2018
 
U bent zonder syndicus.
 
Dan geldt:
 
B.W. Art. 577-6 § 2 (wetgeving versie 2018)
 
en kan de RvME of de voorzitter van de laatste vergadering een BAV bijeenroepen.
 
Betrekt de nieuwe syndicus in de schriftelijke vergadering.
 
Hij kan de notulen opmaken (rechtszekerheid).
 
B.W. Art. 577-6 § 11 (slotzin)

 
WEVEGE
Offline
Gered door de wetgeving 2018
Dank. U gaat uit van "U bent zonder syndicus". Zijn 1-jarig contract liep af 25.6.20. De AV moest tussen 15 en 31.3. De syndic stelde uit omwille van Corona, riep ze bijeen voor 22.10, annuleerde 22.10 (Corona II) en voorzag een AV "ergens in november" als Corona het toelaat; dus nog geen AV sinds 25.6. Kan men toch uitgaan van "zonder syndicus" te zitten? WEVEGE
 
nescio1
Offline
uitstekende opmerking
 
Wij gaan ervan uit dat de syndicus de mogelijkheid en verplichting had voor 26 juni (einde contract) en 30 juni 2020 een AV in te richten, al weze het op een latere datum.
Door de AV te annuleren komt hij deze verplichting niet langer na.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020040903&table_name=wet

 
WEVEGE
Offline
Uitstekende...
 "Door de AV te annuleren komt hij deze verplichting niet langer na": wat is daar het gevolg van? Betekent het dat een schriftelijke (B)AV van de eigenaars "in due from", evtl. met participatie van de nieuwe beheerder, daardoor het equivalent is van wat op de eerstvolgende AV na eind contract (25.6.20) zou geacteerd worden? nl. dat het wettelijk vastgelegd is dat contract niet verlengd wordt?
WEVEGE
SCORPIOEN
Offline
Schriftelijke AV

Als er inderdaad geen syndicus zou zijn, dan geeft NERSCIO1 het juiste antwoord
.
Volgens mij was er wel nog een syndicus, want de AV die statutair voorzien was tussen 15.3 en 31.3 kon sedert 10.3.2020 niet meer doorgaan en werd uitgesteld tot 22.10.20?  die ook niet kon doorgaan wegens CORONA, uitgesteld dus

De mandaten van  syndicus,  raad van mede-eigendom en commissaris werden verlengd tot de volgende  AV, en als het einde mandaat van de syndicus in die hogergenoemde periodes viel, werd ook dat contract voor 1 jaar automatischverleng tot de volgende AV

Ik ken een syndicus, contact van 3 jaar, verliep op 1.7........is nog steeds syndicus tot de  eerstvolgende volgende AV....nog geen sprake van

Nu mikken op de zeer korte periode van 27.6 tot 30.6 dat er geen syndicus was... is het riskeren waard, en hopelijk is de huidige syndicus wijs genoeg om het zich niet moeilijk te maken
 


mvg

SCORPIOEN
Offline
Schriftelijke AV

 wat ik aanvink met de muis, komt in dubbel.
 
Is geen juridisch probleem, maar een technisch probleem. Ik pas

Sorry
 


mvg