Verhoging vergoeding synd.zonder agendering op A.V.

Geen reacties
JokkeJaku
Offline
A.V. agendapunt 11: "Verlenging beheersmandaat synd.(art 577 - 8§1 B.W.) bespreking - beslissing" De bespreking gebeurde en de beslissing werd genomen.
Als ComvdR en eigenaar was ik tegen omwille van fouten in de boekhouding. De langdurende discussie daarover beviel de synd. blijkbaar niet ,werd als duur tijdsverlies beschouwd.
Daarna ,aansluitend en nog ander agedapunt 11,en mogelijk daarom vroeg plots de synd.om verhogong van zijn vergoeding beheer!!  niet geagendeerd !, dus verzet van mij maar 2 van de 3 eigenaars gingen akkoord.
Na +/- 3 maanden vernam ik dat de verhoging toch werd ingevoerd vanaf 2de trimester( de eerste 3 maanden dus "oude vergoeding"). Onmiddellijk protesteerde ik per e-mail dd 26.04.17 , en verwees daarin naar de statutaire bepalingen daarover:
 * " ...bijeenroeping.... vermeldt... alsmede de agenda met opgave van de punten die ter  bespreking zullen worden voorrgelegd.."
 * "... beraadslaging mag slechts gehouden worden over punten die in de dagorde zijn opgenomen doch ... geen enkel der aldus besproken of besliste punten zal bindende kracht hebben"
Na 2 weken antwoordde de synd. telefonisch dat hij de beslissing van de A.V.,"verhoging vergoeding", laat uitvoeren omwille van de formulering in het verslag van de A.V.onder agendapunt 11.   Maar ....nergens in dit verslag wordt er verwezen naar een verband tussen mandaat en vergoedingnoch werd  de bespreking vergoeding aangekondigd als agendapunt, noch op een of andere wijze vooraf kenbaar gemaakt aan de eigenaars.
De normale periode voor klacht bij vrederechter is verstreken. Ik vraag mij af of de eerste 3 maanden "oude vergoeding" niet werden ingevoerd om deze termijn drastisch te verkorten. Daarenboven vernam ik de verhoging per (on)geluk, vroeger dan normaal (einde boekjaar).
Mijn vraag: kan een klacht nog steeds? Indien ja,wanneer?
Dank