Verkiezingen Voorzitter AV en Raad VME

14 antwoorden [Laatste bericht]
ALIBI
Offline
In de wet wordt verwezen naar het "kiezen" van deze specifieke leden in de ME.
Zijn er in de uitvoeringsbesluiten bepaalde modaliteiten voor deze verkiezingen voorzien?

Of is het wenselijk zich te inspireren op deze die voorzien zijn voor VZW's?

Is het statutair en legaal wenselijk dat de Vereniging van ME rechtspersoonlijkheid bezit?

Dank voor uw reactie(s)!
ALIBI
Marc Balthazar
Offline
Kiezen Voorzitter algemene vergadering en leden RvM
De wet noch de uitvoeringsbesluiten leggen dwingende bepalingen op over de wijze van verkiezing. Bij gebreke aan bepalingen in het bestaande reglement van mede-eigendom moet dit nog voorzien worden. Ofwel stelt de syndicus een ad hoc aanpassing van het reglement van mede-eigendom voor, en legt dit voor aan de algemene vergadering, ofwel incorporeert de syndicus een dergelijk voorstel in de coördinatie die hij moet doen om het reglement in overeenstemming te brengen met de wet van 2 juni 2010... Eén en ander vergt wel enige creativiteit, en men dient te voorzien dat niet voor alle functies massas vrijwilligers staan te wachten, terwijl de wet voorziet dat de functies moeten worden ingevuld. Voorzien dat chinese vrijwilligers kunnen worden aangeduid (de oudste, de jongste, de ..) zal nuttig zijn.

Uw laatste vraag is eenvoudiger: de VME heeft rechtspersoonlijkheid , en dient zich te registreren in de kruispuntbank van ondernemingen. Deze rechtspersoonlijkheid zorgt ervoor dat de VME in rechte kan optreden en kan worden aangesproken, weliswaar binnen de grenzen van de wet.
ALIBI
Offline
Doorgeven van een functie van syndicus
Kan een syndicus de opdrachten van zijn functie doorgeven aan een (bevriend) collega zonder hierbij het akkoord te vragen, te hebben of te krijgen van de AV of de Raad VME?

Dank voor uw advies!
ALIBI
Quimmo
Offline
Kan niet

Neen, dat kan niet. U heeft in principe een contract met uw syndicus en dat kan hij niet zomaar doorschuiven naar een andere syndicus. Deze nieuwe syndicus zou gekozen moeten worden door de algemene vergadering en een nieuw contract moet opgemaakt worden. Het is dus aan uw huidige syndicus om een BAV samen te roepen indien hij dit wenst te doen. Indien het bedrag boven de grens van mededinging ligt, zoals vastgelegd door de AV, zijn er zelfs meerdere offertes nodig. Ook de raad van mede-eigendom kan niet zomaar een nieuwe syndicus aanstellen, tenzij met een uitdrukkelijk mandaat door de algemene vergadering.

Wat volgens mij wel zou kunnen is dat een kantoor overgenomen wordt door een ander kantoor en dat de bijhorende klanten en verplichtingen mee overgenomen worden. Maar dat is een echte overname, geen doorschuiven van een klant.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

ALIBI
Offline
Van harte DANK voor je snelle
Van harte DANK voor je snelle reactie en deskundige commentaar!
ALIBI
Astrid CLABOTS oud
Offline
Geachte deskundige, Ik wil in
Geachte deskundige,

Ik wil in dit verband, voor wat betreft de verkiezing van de Rv ME verwijzen naar de 3/4 meerderheid verreist voor het inrichten ervan. Geldt dit quorum ook voor de effectieve verkiezing van de leden ?

Ik zie de visies van mijn collegae - deskundigen graag tegemoet.

Astrid CLABOTS
ARGUS ADVOCATEN HASSELT


___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

deskundige
Offline
Mijn visie op het orgaan raad
Mijn visie op het orgaan raad van mede-eigendom.

VME met meer dan 20 kavels = beslissing oprichting niet nodig aangezien wettelijk verplicht.
VME minder dan 20 kavels = oprichting dient door de AV met min. 3/4de meerderheid te worden beslist.

In alle gevallen volgens mij:
- samenstelling = beslissing met min. 3/4de meerderheid
- verkiezing leden = beslissing met volstrekte meerderheid (50+1)
wakwarius
Offline
RvME
wat dan met appartementsgebouw van precies '20' kavels ?
m.i. dus verkeerde voorstelling : meer dan en minder dan 20...
Moet het niet zijn VANAF 20 , en dan ook natuurlijk minder dan 20 ?
Wakwarius
ALIBI
Offline
Bijkomende vraag: Stel dat
Bijkomende vraag:

Stel dat bij een eventuele verkiezing  niemand van de kandidaten (of onvoldoende) het voorziene quorum haalt (door desinteresse of onbekendheid van de kandidaten)!
Wàt dan?

Is in dergelijk geval de vigerende regel over het quorum van toepassing?

Aansluitend hierbij: een kandidaat-voorzitter (kamikaze) die het quorum NIET haalt!!
Ongeldige AV dan?

Quid?

PS
De realiteit is dat er dikwijls niet de minste  belangstelling is voor een stemming of de kandidaten onvoldoende gekend zijn!

Dank voor uw commentaar!
ALIBI
Quimmo
Offline
Vanaf 20

@wakwarius

Is inderdaad vanaf 20 kavels, dus >= 20. Opgelet, het gaat hier om woonkavels (of handelspanden). Garages en kelders zijn ook wel kavels maar worden niet meegerekend.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Quimmo
Offline
Meerdere stemrondes

Je kan eventueel meerdere stemrondes voorzien afhankelijk van het aantal kandidaten. Eerste stemming houden. Indien niemand meer dan 50%, tweede ronde houden met de 2 best gekwoteerden. Indien nog geen 50%+1 (zelden), derde ronde waar enkel gestemd wordt over degene met de meeste stemmen. Indien niet verkozen, teruggrijpen naar de tweede beste, ... Je kan wel wat verschillende systemen bedenken.

Best wel in de uitnodiging van de AV al de procedure beschrijven om discussies tijdens de AV te vermijden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

ALIBI
Offline
Om even terug te komen op de
Om even terug te komen op de situatie waarbij een VME geopteerd heeft voor een "vennootschap" om de diverse legale taken van de syndicus waar te nemen:

- welke persoon draagt dan de finale verantwoordleijkheid ervan?
- kan het dat, naargelang de behoeften van het ogenblik, dit vennootschap (om de haverklap bv.) telkens weer een andere persoon de syndicus-taken laat uitvoeren?
- kan het dan ook dat,  tijdens de termijn van het mandaat (3 jaar) diverse personen, occasioneel als syndicus fungeren?

Quid?, de nodige behoefte aan "continuiteit" om de verantwoordelijkheid van de taken van syndicus te waarborgen?

Is de zaakvoerder van het vennootschap dan de finale verantwoordelijke, die zich kan verschuilen achter het onvoldoede presteren van de personen, die (om beurt) werden aangeduid?

Het opteren voor een vennootschap lijkt me, in dergelijk geval,  dan ook totaal in tegenspraak met het beoogde doel van de huidige wetsaanpasing: "transparantie!!!!

Wat is de mening van de experten?

Dank U voor visie en commentaar.
ALIBI
ALIBI
Offline
Om even terug te komen op de
Sorry!
Dubbele inbreng.
ALIBI
Marc Balthazar
Offline
syndicus onder de vorm van een vennootschap
Een syndicus moet in persoonlijke naam erkend zijn door een beroepsorganisatie met een deontologische code, zoals het BIV of de orde van advocaten. Hij is dus "titularis" van die erkenning. Die syndicus mag zijn beroepsactiviteiten uitoefenen onder de vorm van een vennootschap. Een VME die in dat licht een contract sluit met bv een bvba, mag ervan uitgaan dat de bvba bij de dienstverlening als syndicus enkel gebruik maakt van de titularis die de erkenning heeft. Dit betekent dus dat de titularis alle taken die de wet en het contract voorzien moet uitvoeren, en daarvoor de eindverantwoordelijkheid draagt. Maar hij kan natuurlijk binnen zijn vennootschap administratieve taken delegeren. Daarop is niets tegen. Ten opzichte van de VME is de vennootschap verantwoordelijk, waarbij de titularis syndicus zich vanzelfsprekend ten opzichte van de vennootschap dient te verantwoorden.
Zonder akkoord van de algemene vergadering lijkt het mij niet aangewezen dat de syndicus binnen zijn vennootschap andere -zelfs erkende- titularissen de functie laat uitoefenen. Niet aangewezen wil niet zeggen dat het nooit kan of mag. Als in het contract van de VME met de syndicus(bvba) niet uitdrukkelijk vermeld is dat het contract tot stand kwam omwille van de aanwezigheid in de bvba van de betrokken met naam genoemde syndicus (wat men noemt "intuitu personae"), dan is er discussie mogelijk. Vanzelfsprekend kan de samenwerking tussen de VME en de syndicusvennootschap ten allen tijde stopgezet worden, zeker als men niet tevreden is van de chaotische dienstverlening veroorzaakt door het wisselen van contactpersonen...
Om misverstanden te vermijden wordt in de contracten dan ook best opgenomen dat de vennootschap voor de dienstverlening steeds gebruik zal maken van de met naam te noemen titularis van de erkenning.
deskundige
Offline
In aanvulling hierop wil ik
In aanvulling hierop wil ik nog meegeven dat een vennootschap maar met een VME kan contracteren wanneer er binnen deze vennootschap minstens één bestuurder/zaakvoerder op zijn natuurlijk persoon over een BIV nummer beschikt.