VERSLAG A.V.

10 antwoorden [Laatste bericht]
SIEBE
Offline
Mag een syndicus  2 maanden na de A.V. een gecorrigeerd verslag zenden aan de mede-eigenaars. Het originele verslag was ondertekend  door de syndicus en de voorzitter.

Indien niet kan mij dan iemand de originele wettekst hieromtrent bezorgen ?
Syndicus legt steeds appartementswet en andere B.W., ook de goede info en raadgevingen van Quimmo naast zich neer.

Dank bij voorbaat voor een eensluidende reactie waarop ik mij kan baseren.
nescio1
Offline
verschil notulen/verslag = discussie over geslacht der engelen

 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/verslag-versus-notulen
 
Hogerstaande link is te lezen samen:
B.W. Art. 577-6 § 10 (tweede alinea)
 
“ Deze notulen…na lezing ondertekend door de voorzitter algemene vergadering…nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.” 
 
en
 
B.W. Art. 577-6 § 12 (laatste zin) (versie 2018)
 
 
Ook:
http://blog.smartsyndic.be/qa/verslag-av/
http://www.quimmo.be/nl/forum/techniek-diensten-kosten/betwisting-kostenverdeling-dakrenovatie-appartementsgebouw
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/verslag-av-0
 
ronald de wilde
Offline
taalfout erin...??!
Beste Siebe,

ik vermoed, eigenlijk ik ben er zeker van dat daarover geen wettekst of wat dan ook over bestaat.
Het enige échte AV-verslag dat bestaat is datgene dat is getekend door de AV-voorzitter en de syndicus, en al de anderen die nog aanwezig waren op het einde van die vergadering en hebben meegetekend. Ik neem aan dat al die personen ook gelezen hebben wat ze hebben ondertekend, maar wellicht niet want ik zie ook wel hoe dat in de praktijk gebeurt, met dus vertrouwen in de goede notulering, met ook de commentaar die (soms) wordt bijgeschreven, onderaan, door een enkeling.

Mocht er toch een verkeerde notulering zijn gebeurd (bv. verkeerde naamvermelding bij een stemming) wordt dat best doorgegeven aan de syndicus én de AV-voorzitter, desnoods aangetekend, en als agendapunt gezet op de volgende AV.
Indien het de syndicus ernstig is, zou die dat al vermelden in het rondsturen van dat gewijzigde verslag, die voorlegging tot goedkeuring ervan op de AV.

Indien er kwade wil in het spel is met mogelijke gevolgen belet er niks om dat gewijzigde verslag aan te vechten, met alle middelen.

Ron
nescio1
Offline
notulen = verantwoordelijkheid syndicus++ verslag=niet-syndicus
nescio1
Offline
geen reactie < 4 maanden na AV = kracht van gewijsde

 
“Mocht er toch een verkeerde notulering zijn gebeurd (bv. verkeerde naamvermelding bij een stemming) wordt dat best doorgegeven aan de syndicus én de AV-voorzitter, desnoods aangetekend, en als agendapunt gezet op de volgende AV.”
 
 
Begin van juridische warboel.
 
 
De notulen zijn heilig (en onveranderlijk, zelfs voor de rechter)
 
 
Nadeel door niet-correcte notulering? Waarom geen correctie gevraagd, geen voorbehoud gemaakt voor/bij ondertekening?
 
 
B.W. Art. 577-9 § 1 (laatste alinea) ( 4 maanden!!! )
 
 
SIEBE
Offline
Notulen
Beste Ron,

Het ganse verslag ( notulen ) staat vol met beslissingen die niet gestemd of met andere stemmen gebeurd zijn dan door syndicus genotuleerd.
Aan wetgevingen, deontologie en neutraliteit heeft hij lak.

Hier gaat het buiten deze onjuiste beslissingen, over een punt waarvan de inhoud helemaal niet overeenkomt met het agendapunt. En hij heeft daar een beslissing opgenomen met stemming zonder dat er ook maar sprake van was.
Hij heeft ook ( na reactie ) vastgesteld dat hij hier in de fout is gegaan.

Het verslag is enkel door de syndicus en voorzitter ondertekend, en aangepast aan hun beider wensen.

Men kan zeggen vecht deze beslissingen binnen de 4 maanden aan; maar als de andere eigenaars hun kop laten hangen. Maar zoals sommigen reeds hebben kunnen vaststellen heeft Don Quichote hier zijn lans opgeborgen.

Ik dacht uit vroegere topics te hebben onthouden dat DE NOTULEN VAN EEN AV heilig waren. Zo ook door Meester Clabots. Heb ook onthouden dat de wetgever enkel de regel binnen de 4 maanden weerhoudt.

Dus mag ik aannemen indien niemand er een zaak van maakt van die foutieve beslissing,
deze moet uitgevoerd worden. Of ben ik mis en heeft de syndicus zich rechtgezet met een aanpassing ?

Beste Ron, ik ben volledig eens met uw reactie zonder meer. Maar ik wou enkel absoluut weten of een syndicus eenzijdig de notulen na 2 maanden mag wijzigen ?
( dit even van die 4 maanden ter zijde gelaten ).

En Nescio1 volg u ook, maar de verwijzingen naar vroegere topics hieromtrent; gaven toen ook geen uitsluitsel.

Zie in de wetgeving ook nergens hierover een antwoord ( enkel de regel van 4 maanden,
maar dat betwist ik helemaal niet ).
't appartement
Offline
geen spijkers op laag water zoeken
Indien de correctie in de tekst van de notulen/verslag geen invloed heeft op de genomen beslissingen en de uitvoering ervan dan moet er m.i. niet gezeurd worden want dan stelt er zich geen juridisch dilemma.

Indien de fout van aard is om een beslissing diametraal te wijzigen dan lijkt een BAV onvermijdelijk. Persoonlijk zou ik het aanvaardbaar vinden dat ALLE eigenaars SCHRIFTELIJK en UNANIEM akkoord gaan met de correctie om zo een nutteloze vergadering te vermijden. Maar mogelijk vinden sommige puristen dat al een stap te ver in het ondermaanse van de gedwongen mede-eigendom.
ronald de wilde
Offline
#4
Waarom geen correctie gevraagd bij ondertekening......

Mogelijks was er toen géén correctie nodig, 't gaat hier over een 2° (gewijzigd) AV-verslag dat wordt rondgestuurd, gewijzigd door de syndicus.

En 'juridische warboel', 't is maar hoe alles correct wordt genotuleerd, in welke beheerskwesties is verwikkeld, in welke mate er kwade trouw in 't spel is, .....

Ron 
SIEBE
Offline
geen spijkers maar hoog water
De notulen staan vol ( zoals ik meldde ) met andere stemmingen en conclusies dan op de
AV gestemd en besproken.
Ook schuld ( geef ik ruiterlijk toe van een totaal ongeïntereerde gemeenschap en gelaten/berustende eigenaars ). Hierover geen twijfel.

Maar hier heb ik slechts 1 punt : mag een syndicus het verslag van AV wijzigen na de binnen de 30 dagen te verstrekken verslag ? In dit geval 2 maanden.
Is de oorspronkelijke beslissing ( zoals vermeld in het originele verslag ) ondanks deze verkeerd was uit te voeren indien niemand hier een zaak van maakt.

Ik weet ook dat de ganse AV een farce was van 6 uur vergaderen.

Ik ga ook niemand van de leden tegenspreken omtrent de laksheid, en volgens de regels van Ron ( zeer terecht ) men oogst wat men zaait.

Enkel de vraag in vet gedrukt, zo ik graag beantwoord zien. Voor het overige ben ik van dezelfde mening als jullie allemaal.
SIEBE
Offline
correct
Ron, ik volg u volledig en terecht.
Verslag werd enkel ondertekend door syndicus en voorzitter ( beide onder 1 hoedje ).
Dus beiden ondertekenen en lezen; zonder een opmerkelijke fout vast te stellen.

En ik ben het volledig, eensluidend eens met de kritieken die de leden geven en zullen geven; zij zijn absoluut juist en relevant. In ben er mij 100% van bewust.
Maar op die ene vraag zou ik graag een antwoord hebben. Want ik dacht uit ervaring op dit forum dat de notulen heilig waren ( dixit ook Meester Clabots ), behalve bij aanklachten binnen de 4 maanden. Maar dat ligt niet enkel in mijn handen.
Maar dit is een ingreep door syndicus zelf.
ronald de wilde
Offline
#9
Siebe,

mocht ik geen onmiddellijk geldelijk nadeel hebben in deze kwestie (en u weet wel: kosten-baten-afweging), dan zou ik alvast de syndicus, per aangetekend zending (dié kost zou ik wel maken), laten weten dat enkel de getekende notulen en het bijhorende (1°) verslag door u als geldig kunnen worden beschouwd. De voorzitter van die AV zou ik brief per gewone post overmaken, of via e-mail met ontvangstmelding.

Met uw handtekening 'foefelen' in die gemaakte notulen kunnen ze niet, want u hebt zelf (ook) niet getekend op het moment zelf, dus voor het geval ze daarmee aan de slag zouden gaan. In elk geval zal het toch in overeemstemming moeten zijn met het 1°verslag.
Die bedenking voor het geval later eventueel toch tot een vergelijking zou komen.

In die brief zou ook komen te staan dat u 'een dossier' aanlegt betreffende het lopende beheer, om het ten gepaste tijde ook voor te leggen aan de rechter als de onwettelijkheden zich opstapelen.
En laat hen maar in het ongewisse wat voor u die onwettelijkheden verder inhouden, 'k me ook al niet laten verleiden tot verdere commentaar.
Mocht het nog eens gortig zijn of worden  dan belet niets om dat weer per aangetekend schrijven te melden.

Mocht het dossier zwaarwichtig worden, na een feit waarvoor u binnen de gestelde tijd kunt reageren en/of het effectief nadelig voor u uitdraait, kunt u het 'meenemen' in uw aantijgingen. Naar mijn ondervinding (en u weet dat ik die heb) heeft een vrederechter daar oor naar.
En, vroeg of laat gaan die gasten toch eens ernstig over de schreef, of, vroeg of laat krijgt u toch één of meer medestanders in uw VME, wie weet, en dan bent u al een stuk beter 'gewapend'.

We hebben het onlangs nog over 'sloebers' gehad, weet u nog? 't Eens herlezen!

Laat u niet 'kisten',
Ron