Verslag AV niet conform verloop van de vergadering

3 antwoorden [Laatste bericht]
jurgen000
Offline

Beste
Ik woon in een appartementsblok met bijna 200 appartementen en jaarlijks wordt er 'gezeurd' over de waterfactuur.  De RvB VME heeft de kostprijs hiervan laten onderzoeken doch op de AV werden de benodigde stemmen (o.a. 80% voor de wijziging van verdeling waterfactuur) niet behaald.

In het verslag staat echter het volgende:
5.3.1 Financiering voor het plaatsen van de watermeters - volstrekte meerderheid.
De AV besluit de plaatsing van de watermeters te betalen via een afzonderlijke opvraging van de effectieve plaatsingskosten.
5.3.2 Akkoord met verdeelsleutel (4/5de meerderheid)
De AV verklaart zich akkoord dat het effectieve door de geplaatste watermeters gemeten waterverbruik aan de effectief opgenomen getallen wordt aangerekend en dat het restsaldo verdeeld wordt over de appartementen welke niet beschikken over een meter.  Deze zullen blijven aangerekend worden aan de toegekende quotiteiten.  Wel zal steeds 10% toegerekend worden aan de algemene quotiteiten, zosat zowel appartementen met meters, als appartementen zonder meters, gelijk blijve via de quotiteiten betalen voor het gemeenschappelijk verbruik.

Door o.a. mijn tussenkomt op de AV hebben heel wat eigenaars tegen gestemd (dit blijkt ook uit het overzicht van de tegenstemmen).

Ik confronteerde de syndicus Lamy met dit gegeven en kreeg volgend volgend antwoord:

Geachte
Deze punten werden verworpen, hiervoor verwijs ik naar de algemene tabel met de telling van de stemmingen.  Daarin worden ook de behaalde meerderheden weergegeven.
Doordat het verslag MOET afzijn en ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, na de vergadering, heb je inderdaad zelden de tijd om alles grondig na te lezen.
Mede doordat het verslag ondertekend is kan hier naderhand niets meer aan gewijzigd worden.  Overigens bent u de eerste dit dit ziet.
Daarom ook steeds tijdens of voor de vergadering dat de XLS tabel eigenlijk het verslag is.

Een ietwat onduidelijk antwoord, vind ikzelf, maar het verslag en de telling van de biljetten spreken elkaar compleet tegen.  Binnen enkele jaren gaat dit problemen opleveren qua interpretatie.

Wat kan ik ondernemen dat dit wordt recht gezet want de syndicus gaat ervan uit dat dit niet meer kan en blijkbaar ook geen problemen gaat opleveren ...

naicwill
Offline
Deskundige Peter Leyseele in


Deskundige Peter Leyseele in een vorige post
Beste,

Ik zie niet goed het nut in om tijdens de volgende vergadering een punt op te nemen waarin wordt beslist over de al dan niet goedkeuring van de inhoud van de notulen?

De notulen dienen volgens de wet enkel en alleen beslissingen te vermelden en dit met opgave van de neen stemmen en onthoudingen.

U haalt zelf aan dat een beslissing door een eigenaar binnen de 4 maanden, te rekenen vanaf de dag van de AV, in rechte kan worden aangevochten.

Dit betekent dus dat wanneer geen enkele beslissing binnen deze termijn met succes wordt vernietigd, dat alle beslissingen die in de notulen staan vermeld, kracht van gewijsde krijgen en dus definitief worden. M.a.w. het niet (met succes binnen de voorziene periode) aanvechten van beslissingen houdt gelijktijdig in dat de inhoud van de notulen wordt goedgekeurd.

Hierop maanden nadien terugkomen heeft (juridisch) gezien m.i. dan ook geen enkele zin.

Mvg.


http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-m...
wakwarius
Offline
beslissing AV aanvechten
 Art.577-9 §2 zegt dat iedere mede-eigenaar aan de rechter kan vragen om een beslissing van de AV te vernietigen of te wijzigen, en dat dit binnen een termijn van 4 maanden moet gebeuren.
In vorige post wordt beweerd:  wanneer geen enkele beslissing binnen deze termijn met succes wordt vernietigd, dat alle beslissingen die in de notulen staan vermeld, kracht van gewijsde krijgen en dus definitief worden.
Dat lijkt mij te kort door de bocht. De vordering kan op de laatste voorziene dag worden ingesteld. Het vonnis van de (vrede)rechter zal dan nog een tijdje op zich laten wachten.
Daarna kan er ook nog wel beroep worden aangetekend. Dan zijn we vertrokken voor meerdere maanden. Wat dus m.i. meebrengt dat een beslissing van een AV maandenlang
onuitvoerbaar kan zijn, of dat het toch een risico inhoudt om ze wel uit te voeren, als de volledige procedure niet rond is.


 
Wakwarius
nescio1
Offline
te beknopte notulen : waardeloos