Volmachten

4 antwoorden [Laatste bericht]
Anoniem
Op de laatste AV werd de syndicus niet meer herverkozen, zodat we nu zonder syndicus zitten.
Als laatste dagvoorzitter heb ik nu een nieuwe AV bijeengeroepen om een nieuwe syndicus te kiezen.
De vorige sindycus stelt zich opnieuw kandidaat, maar via een andere vennoot van zijn BVBA die ook een BIV nummer heeft. Maar hijzelf is wel de Algemen beheerder van die BVBA.
Via verscheidene mede-eigenaars verneem ik dat hij hun via een brief verzoekt om,
indien ze niet kunnen komen naar de AV, de volmacht naar hem op te sturen, want zo schrijft hij : dit is de enige manier om hem, via een vennoot evenwel, terug aan het roer te krijgen.
Op de uitnodiging heb ik vermeld dat mede-eigenaars die niet aanwezig kunnen zijn, hun volmacht kunnen gebruiken, maar deze persoonlijk moeten invullen en ze overhandigen aan een persoon die hun vertrouwen geniet.
Mijn vraag :
1. Is zijn manier van ronselen correct ? Hij is geen syndicus meer en ook geen mede eignaar, maar schrijft de mede-eigenaars wel aan. (misbruik van onze adressenbestanden ?)
2. Heb ik het recht om bij de controle van de volmachten aan de houder van de volmacht te vragen of hij in eer en geweten wil verklaren dat hij de volmacht persoonlijk gekregen heeft van de volmachtgever ?
3. Mag ik twijfelachtige volmachten  bewaren in een gesloten omslag en deze op de lip af te tekenen als dagvoorzitter en de secretaris. En in de notulen b.v.b. laten opnemen dat de omslag alleen op bevel van een rechter mag geopend worden ingeval van eventuele klachten binnen de 4 maanden.

Graag uw visie a.u.b.
Quimmo
Offline
Ik zou het misbruik van de

Ik zou het misbruik van de adresbestanden zeker aanklagen per aangetekende brief met kopie naar het BIV. Dit kan niet, is een inbreuk op de privacy en onethisch. Ook altijd interessant van eens te checken of de syndicus houder is van het kwaliteitscertificaat voor syndici, zie http://www.kc-cq-syndic.be/NL/index_files/Page618.htm. Het zou sterk zijn, maar je weet maar nooit. In dat geval daar zeker ook een klacht neerleggen.

Hij kan natuurlijk wel volmachten krijgen, rekening houdend met de wettelijke maxima. Als hij een door de mede-eigenaar ondertekende volmacht meebrengt op naam zie ik wel niet in waarom deze persoonlijk overhandigd zou moeten worden, dit kunt u niet afdwingen. Hij kan ze ook per post krijgen.

Een belangrijke vraag is of hij mag meestemmen over zijn opdracht. In de wet staat: "Art 577-6 § 9 Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door (haar) in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslaging en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd.". Volgens de letter (als men de tegenwoordige tijd strikt interpreteert) is hij nog niet in dienst genomen en zou hij dus kunnen stemmen, volgens de geest in elk geval niet. Ik vermoed dat hij voor de vrederechter aan het kortste eind zou trekken.

Wat ons bij het volgende brengt: volgens mij is het ook niet helemaal OK dat u nu, zonder syndicus, een AV organiseert. Als u op zeker wil spelen zou u volgens mij aan de vrederechter moeten vragen een voorlopige syndicus aan te duiden met als taak het nodige te doen om een bijzondere AV te organiseren om een nieuwe definitieve syndicus te verkiezen.

De behandeling van de twijfelachtige volmachten kan ik niet inschatten. Zelf zou ik aan alle aanwezigen duidelijk melden dat er zware straffen staan op valsheid in geschrifte. En, indien later blijkt dat er geknoeid is, de vrederechter vragen te beslissing te vernietigen en een klacht indienen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Jos8400 (niet gecontroleerd)
Bedankt voor uw zienswijze,
Bedankt voor uw zienswijze, ik hou er zeker rekening mee.
Wat het bijeen roepen van een AV betreft. Dit werd me gevraagd  door mede-eigenaars  die in totaal meer dan 20 % van de aandelen vertegenwoordigen en het staat in de notulen van de vorige AV, waar de huidige syndicus werd weggestemd.
Ondertussen heb ik een lastenboek en type syndicus contract opgesteld en verstuurd naar de kandidaten syndicus, zodat iedereen op gelijke basis zijn prijs kan bepalen en  meebrengen op de nieuwe AV onder gesloten omslag.
De AV kan dan via stemming een nieuwe syndicus aanstellen.
DUVEL
Offline
Volmachten
De syndicus is weggestemd, maar hij moet zijn mandaat uitvoeren tot aan het einde van zijn contract.
Er is een opzegingstermijn die moet in het oog gehouden worden.
De syndicus moet wel, op vraag van de 20% aandelen, een bijzondere AV organizeren.
Denk ik toch.
Mvg.
David_N
Offline
Intussen werd de besproken
Intussen werd de besproken syndicus herkozen.
Een moeilijk strijd. en inderdaad volgens de letter van de wet mocht hij mee-stemmen.
N.D.
Syndicus