volmachten

22 antwoorden [Laatste bericht]
DVC
Offline

Een koppel heeft samen in gemeenschap een studio en de vrouw heeft op eigen naam ook een studio in zelfde eigendom
Als deze personen aan de vergadering deelnemen bij volmacht, moeten zij dan voor elke studio apart volmacht hebben gegeven, of is één voldoende voor beide studio's ?

SIEBE
Offline
VOLMACHTEN
Naar mijn mening zijn er twee volmachten noodzakelijk. 1 per kavel.
Indien slechts 1 persoon naar de A.V. komt moet hij/zij zeker 1 volmacht hebben voor de kavel waarvan hij/zij geen eigenaar is. Klaar en duidelijk ingevuld op naam en gedateerd.
 
Astrid Clabots
Offline
Volmacht - AV


Geachte

Elke eigenaar is lid van de AV.
Voor hoeveel kavels dan ook.

De ene zal in dit geval, bij afwezigheid van de andere, een volmacht moeten bij hebben voor de andere.

Astrid CLABOTS
CLABOTS

DVC
Offline
volmacht
Ik moet mijn vraag herformuleren : 

Indien er iemand deze studioS wil vertegenwoordigen op een algemene vergadering, moeten hiervoor 2 volmachten worden aangeboden of mogen deze 2 studio's op 1 volmacht?  Die ene volmacht wordt dan ondertekend door de vrouw (die als gevolmachtigde ad syndiucs werd doorgegeven voor wat betreft de gemeenschappellijke studio).

Dit onderscheid is immers belangrijk om vast te stellen of een gevolmachtigde niet te veel volmachten voorlegt.


 
SIEBE
Offline
VOLMACHTEN
Indien een derde deze studio's vertegenwoordigt op de A.V. zijn er degelijk 2 volmachten nodig op zijn naam.
Indien de dame aanwezig is op de A.V. heeft zij enkel de volmacht van de gemeenschappelijke studio nodig.
Quimmo
Offline
Per kavel lijkt me raar

Mij lijkt het vreemd dat er een volmacht per kavel gegeven moet worden. Als je dan als mede-eigenaar een appartement, een kelder en een parkeerplaats hebt, zou je al 3 volmachten moeten geven? Dat heb ik bij ons nog nooit weten gebeuren.

In de wettekst staat "Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering.", dat lijkt me te wijzen op een vervanging van een fysieke persoon door een andere fysieke persoon, niet op een regeling per kavel. In de beschreven situatie is het wel wat vager, gezien het eigendomsrecht voor beide kavels verschillend is, maar zelfs dan.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

nescio1
Offline
muggenzifterij?toch!

B.W. Art. 577-6 § 1 (tweede alinea)

Eerst moet voor de studio in gezamenlijk bezit van MAN/VROUW een ”geschrift” opgesteld te worden, ten behoeve van de syndicus, waarin een lasthebber nominatief vastgelegd wordt.
 
Stellen wij dat het MAN is, dan kan hij, bij zijn afwezigheid, een volmacht geven aan VROUW of aan een DERDE (buitenstaander).
 
 
Is de aanwezige MAN, de afwezige VROUW, dan hoort hij een volmacht te hebben van VROUW voor haar studio.
(Het staat VROUW altijd vrij haar volmacht te geven aan een DERDE).

Het geven van een volmacht blijft steeds een mogelijkheid en kan nooit een verplichting zijn.
(Uiteraard heeft de VME baat bij de grootst mogelijke vertegenwoordiging).

 

(# 5 : ……..eigendomsrecht…….verschillend,……)
In de aanwezigheidslijst zullen beide studio’s en hun respectievelijke quotiteiten steeds apart opgenomen worden, idem voor het stemresultaat in de notulen.
 
 
SIEBE
Offline
QUIMMO
Een eigenaar die een appartement, kelder garage of opslagplaats heeft is slechts 1 eigenaar in de VME.

In dit geval gaat het over 2 studio's met verschillende eigenaars : mevrouw heeft er 1 en het koppel heeft er 1. Dus 2 verschillende kavels : dus bij vertegenwoordiging van een derde : 2 volmachten.
Volgens  Quimmo  zou dus in theorie 1 volmachtdrager op 1 volmacht meer dan 3 kavels/appartementen kunnen vertegenwoordigen. Wet laat slecht 3 volmachten per persoon toe.
 
SIEBE
Offline
NESCIO 1
Hiermee sluit ik bij aan. Is correct.
Wetgever is ook laks gebleven bij dit onderwerp : volmachten.
Is volledig te omzeilen; maar ja ik blijf erbij : de nieuwe en de oude wet zijn lege dozen, en beschermen de eigenaars niet. Geven nog meer aanleiding tot discussies. En alle experten
spreken elkaar tegen en geven mistige antwoorden. Elke rechter, advokaat, deskundige geven geen eensluidende en vaste antwoorden, alles is interpreteerbaar.
nescio1
Offline
geen volmacht?

Wij hebben # 5 te cursief gelezen. 
Vermits VROUW reeds lasthebber van de gemeenschappelijke eigendom is, aldus doorgeven aan de syndicus, zal zij de twee bijeenroepingen op haar naam ontvangen en heeft dus, indien zij de vergadering zelf bijwoont, geen volmacht nodig.
 
 
nescio1
Offline
stembeperking

B.W. Art. 577-6 § 7 (derde alinea)
 
Terecht maakt de vraagsteller zich zorgen over een mogelijke aftopping van de stemmen van een lasthebber.
De groepering van de quotiteiten gebeurt op het niveau van de aanwezige, voor zover zijn stemgedrag voor beide studio's hetzelfde is.
Zijn MAN en VROUW beiden aanwezig dan stelt zich geen probleem.
 
De keuze van VROUW als lasthebber van de gemeenschappelijke studio is minder strategisch : MAN kan, als lasthebber, een DERDE (met opgelegd stemgedrag) aanduiden en zodoende het stemresultaat van de voorhanden quotiteiten maximaliseren.
 
 
 
Lieve en Marc
Offline
Wetgevingen
IK BEN HET VOLLEDIG EENS MET DE QUOTE VAN NESCIO: DE WETGEVING DEUGT NIET en nog erger: DE INDIVIDUELE EIGENAAR WORDT NIET BESCHERMD!
En wat kun je daar tegen doen? NIETS! Kijk maar eens naar de nieuwe voorwaarden (01/01/2019) om naar de Vrederechter te kunnen stappen. En kijk maar eens naar de laksheid van het BIV.
Er zou een eigenaarssyndicaat dienen opgericht zoals destijds ook gebeurde voor de verhuurders en huurders.
Lieve en Marc
DVC
Offline
OK
Ik volg het standpunt van Siebe
'In dit geval gaat het over 2 studio's met verschillende eigenaars.... 2 volmachten.
DVC
Offline
Nu een ander geval
3 eigenaars, elk een studio
1 geeft volmacht aan 2 en bezorgt deze op het kantoor van de syndicus.
2 kan echter ook niet gaan en geeft volmacht aan 3
Heeft 3 nu 2 of 3 stemmen?
 
nescio1
Offline
casus uitgesloten

Volmachten zijn NIET overdraagbaar.
SIEBE
Offline
volmachten
Nescio1 is correct.

Persoon 3 heeft recht op 3 stemmen : zijn eigen, en 2 volmachten.
Persoon 1 en 2 moeten wel elk een volmacht geven op naam van persoon 3.
Met geschreven naam en datum en handtekening.

Waarom geven die personen die volmacht niet direct aan persoon 3 ipv langs de syndicus ?
nescio1
Offline
begrijpend lezen

 
# 8, #11
 
Wij verzetten er ons ten stelligste tegen dat het onze opinie zou zijn dat: ” ..DE WETGEVING DEUGT NIET….”.
 
 
Integendeel, geen enkele wetgeving is perfect, maar het is onze stelling dat de wetgeving voldoende waarborgen biedt voor een VME met mondige mede-eigenaars.
 
De wet zelf behelst al enkele controle-organismen, naast de AV, als CvR en RvME.
 
 
Maar uiteindelijk is een VME misschien nog het best gediend met enkele mondige ME’s, met kennis van de wetgeving en gewoonten in het appartementsrecht, die permanent in overleg treden met de andere ME’s via een privé-forum zoals kan opgezet worden via deze website.
 
 
 
DVC
Offline
Nescio1 is correct.

#14 / #15 Akkoord (en bedankt!)

#16
Wetgever mocht op sommige punten toch wat duidelijkheid scheppen ; indien de AV beslist dat de CvR enkel de facturen mag nakijken heeft hij in wezen niets meer te zeggen wanneer hij andere zaken (balans) zou willen checken... 

Een handige syndiucs kan een AV gemakkelijk de verkeerde richting uitsturen, vooral als hij daarin gesteund wordt door een voorzitter die vooral zijn eigen belang verdedigt.  Zelfs al is de CvR een mondig iemand. 


 

't appartement
Offline
Commissaris van de Facturen?
"Rekeningen" omhelst meer dan "facturen".
 
nescio1
Offline
politieagent mag enkel witte wagens verbaliseren

Het ligt in de bedoeling dat de richtlijnen, vervat in het reglement van interne orde opgemaakt door de AV, de CvR en syndicus helpen in hun taak en niet ze belemmeren.
 
  • de CvR mag (moet) de opdracht weigeren in deze omstandigheden
 
  • mochten de zaken mislopen dan zal de rechter de VME laten delen in de (financiële) verantwoordelijkheid
nescio1
Offline
#11 : alternatief klachtenbehandeling : ombudsdienst

 
De grond van de opmerking mogen wij eigenlijk niet wegcijferen.
Gemakkelijk wordt op deze website (e.a.) bij klachten over een syndicus verwezen naar de klachtenprocedure van het B.I.V..
Blijkbaar dikwijls een heilloze weg.
 
U kan de indruk hebben dat hier van toepassing is:
 
                                                 Slager keurt zijn eigen vlees.
 
 
 
 
De website :
 
https://economie.fgov.be/nl/themas/online/belmed-onlinebemiddeling/alternatieve/om-verder-te-gaan/mogelijke-alternatieve/de-ombudsman
brengt ons een ander spoor.
 
Op :
https://www.ombudsman.be/nl/ombudsman/domain/52
stellen wij vast dat voor vele sectoren een specifieke ombudsdienst bestaat. 
Voor klachten over een syndicus of makelaar onroerend goed is niets specifiek voorzien.
 
https://www.ombudsman.be/nl/ombudsmannen/consumentenombudsdienst
https://www.consumentenombudsdienst.be/nl
https://www.consumentenombudsdienst.be/nl/klachtenformulier - main-content
 
Ook :
 
https://www.consumentenombudsdienst.be/sites/default/files/content/download/files/cod-jaarverslag_2017-nl-def-lr.pdf
blz. 27
• gemiddelde behandelingsduur dossier :27 dagen
• lijst zwarte firma’s
 
Concentratie van de klachten op een (deze) plaats kan mischien tot gevolg hebben dat zij meer onder de aandacht komen van de politiek verantwoordelijken.

Ideaal zou zijn een specifieke ombudsdienst waarin dan ook de klachten tegen syndici mede-eigenaars kunnen resorteren.


 
M-ke
Offline
#12 : alternatief klachtenbehandeling : ombudsdienst
" Wat baten kaars en bril al de uil niet zien en wil "
@nescio & alle goedgemeende reacties.

Tot spijt van wie dit benijd is hier al zoveel berichtgeving verschenen, noch voor de bespreking en de geboorte van de wetswijziging er gekomen is; Is er dan niemand geweest die hier een punt had kunnen maken ?  Spijtig  voor " De Uil "

M-ke

Lieve en Marc
Offline
Wetgeving en tekortkomingen
Ik pleit nogmaals voor een eigenaarssyndicaat voor eigenaars van een VME. Punt.
Lieve en Marc