Vonnis rechtbank

18 antwoorden [Laatste bericht]
Anoniem
Onlangs velde de vrederechter een vonnis in een zaak met betrekking tot de verdeling van gelden tussen een mede-eigenaar en de VME. Dit tengevolge een brand die was ontstaan in een appartement.  De betrokken mede eigenaar en de syndicus kwamen niet overeen over de verdeling van de toegekende schade vergoeding door de verzekering.
Mijn vraag : moet de syndicus het vonnis van de vrederechter meedelen aan alle mede-eigenaars vermits hij alleen optreedt als rechtspersoon van de VME.
Zodoende kunnen de mede-eigenaars het vonnis bestuderen en een oordeel vellen.
Wat indien de syndicus weigert om het vonnis kenbaar te maken omdat het niet in zijn voordeel is ? Begaat hij dan geen ernstige beroepsfout ?
Quimmo
Offline
Ik denk het niet.

Art 577-9 §1: "De syndicus stelt de individuele mede-eigenaars en de anderen die het recht hebben om deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering onverwijld in kennis van rechtsvorderingen die door of tegen de vereniging van mede-eigenaars worden ingesteld."

Maar ik zie nergens in de wet dat hij ook verplicht spontaan over de uitslag moet berichten. Het is wel zo dat de mede-eigenaars op aanvraag documenten moeten kunnen inkijken, dus op initiatief van de eigenaar(s) moet het wel kunnen. De raad van mede-eigendom zou hierover natuurlijk ook kunnen berichten in hun halfjaarlijks verslag.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Roel De Cleermaecker
Offline
Uiteraard moeten uitspraken
Uiteraard moeten uitspraken die de VM%E aanbelangen medegedeeld worden aan de algemene vergadering.
De algemene vergadering moet namelijk verder beslissen over welke stappen zij zullen nemen (berusten in het vonnis, beroep aantekenen, etc.).
De syndicus moet trouwens ook gemandateerd worden.
Gebruikelijk wordt dit dus als agendapunt opgenomen, en in geval van hoogdringendheid op een BAV besproken.

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

Jos8400 (niet gecontroleerd)
Vonnis rechtbank
Ik vrees dat de syndicus in beroep kan gaan zonder voorafgaandelijk de AV te raadplegen.
In het verslag van de AV van 2011 staat letterlijk :

De syndicus krijgt de machtiging bij eventuele procedure te handelen desnoods via de beroepsprocedure indien via het vredegerecht niet tot een vergelijk wordt gekomen of eender welke rechtbank.

Of kan de RVME nog tussenbeide komen en de syndicus verplichten zich neer te leggen bij het vonnis van de vrederechter ?

Of moeten wij via de 20 % regel van de aandelen een BAV laten bijeenroepen?

Het is nml zo dat de VME door de vrederechter volledig in het ongelijk werd gesteld en dat wij nu opdraaien voor de erelonen van de advocaat maar ook voor de volledige gerechtskosten.  En dat is niet prettig voor de syndicus t.o.v de AV.

Bijgevolg zijn veel mede-eigenaars van oordeel dat we beter stoppen, zoniet kunnen de kosten nog hoger oplopen.
De syndicus kan ongestoord verder procederen, het zijn toch wij , de VME, die betalen.
wakwarius
Offline
onverwijld in kennis stellen
Wil dat zeggen, dat de syndicus dan een BAV kan bijeen roepen, zonder rekening te moeten houden met de gebruikelijke termijn van 15 dagen.
Want wat is dat 'onverwijld' = hoogdringend ?
Dit is geen rethorische vraag, maar wel één "uit het leven gegrepen" = de syndicus krijgt een brief van een advokaat dat hij opdracht heeft om tg de VME een geding  te starten, syndicus roept meteen BAV bijeen, die besluit niet af te wachten, maar zelf te dagvaarden. Tegenpartij eist vernietiging van de beslissing van deze BAV, omdat niet voldaan werd aan de wettelijke uitnodigingstermijn ...???
Wakwarius
Quimmo
Offline
Enkele antwoorden

@Roel De Cleermaecker: ik had me misschien slecht uitgedrukt. Het is logisch dat de syndicus op de AV bericht over de uitslag, maar ik denk niet dat hij verplicht is om tussentijds de mede-eigenaars schriftelijk op de hoogte te brengen?

@Jos8400: Tja, u heeft de syndicus gemandateerd om deze beslissingen te nemen. Ik denk niet dat de RvME zich in de plaats van de algemene vergadering kan stellen en de syndicus nu dit mandaat afnemen. Volgens mij zou u hiervoor wel degelijk een BAV moeten organiseren.

@Wakwarius: ik zie nergens in de wet staan dat de syndicus een BAV kan samenroepen met een kortere uitnodigingstermijn, voor dringende redenen. Tenzij ik mij vergis moet hij altijd die termijnen respecteren. Hij kan wel intussen in afwachting wel zelf bewarende maatregelen treffen als het echt dringend is.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

deskundige
Offline
Kortere oproepingstermijn,
Kortere oproepingstermijn, zie art. 577-6 paragraaf 3 B.W.
Quimmo
Offline
Oei

Ik had blijkbaar op de verkeerde plaats gekeken. Dan heeft hij dus geen punt als hij de beslissing aanvecht, lijkt me...

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Jos8400 (niet gecontroleerd)
Aanvechten beslissing
Heb ik het goed begrepen ?
Bedoelt u dat de syndicus geen punt heeft als hij het vonnis van de vrederechter op eigen initiatief aanvecht , niettegenstaande hij in 2011 een mandaat heeft gekregen om gerechtelijke stappen te ondernemen ?
Men zou art 577-9 §1 als volgt kunnen interpreteren :
stap 1 is gezet en de vrederechter heeft een vonnis geveld en stelt de syndicus in het ongelijk.
stap 2 : de syndicus kan, in overeenstemming met zijn gekregen mandaat door de AV in 2011,  in beroep te gaan met het risico dat de VME  met nog hogere kosten kan opgezadeld worden.
Maar vernoemd artikel vermeldt :
" De syndicus  is gemachtigd iedere vordering om dringende redenen  of vordering tot bewaring van rechten met betrekking tot de gemeenschappelijke delen in te stellen, op voorwaarde dat die zo snel mogelijk wordt bekrachtigd door de AV" .
Mag ik hieruit besluiten dat,  als de syndicus in beroep gaat tegen het vonnis, hij onverwijld (korte oproepingstermijn krachtens art577-6 §3) een BAV moet bijeenroepen
om zijn beslissing te laten bekrachtigen. En dit nietegenstaande zijn mandaat
wakwarius
Offline
kortere oproepingstermijn
Kan uiteraard wettelijk wel.

Zie art 577-6 : behalve in spoedeisende gevallen wordt de bijeenroeping ten minste 15 dagen voor de datum van de vergadering ter kennis gebracht.

zelfde artikel zegt ook 577 - 9 §1, al. 4 & 5 : de syndicus stelt de individuele mede-eigenaars en de anderen...ONVERWIJLD in kennis van rechtsvorderingen, die door of TEGEN DE VME worden ingesteld.

Vandaar mijn eerdere vraag: De brief van een advokaat die schrijft , dat hij opdracht heeft gekregen om de VME te dagvaarden. Volgens mij is die kennisgeving van een op handen zijnde 'rechtsvordering' een spoedeisend geval, omdat er geen tijd te verliezen is om zelf het voortouw te nemen en van de mede-eigenaars de toestemming te krijgen om zelf te dagvaarden.
Waardoor m.i. de oproepingsperiode van 15 dagen vervalt.
Wakwarius
Quimmo
Offline
@Jos8400: ik weet niet wie u

@Jos8400: ik weet niet wie u aanspreekt met uw laatste post, maar het lijkt mij in elk geval wel zo dat de syndicus correct handelt. Hij heeft idd een mandaat gekregen en mag dan toch binnen dit mandaat handelen. Indien hij een nieuwe BAV zou moeten samenroepen om iets te bevestigen wat al in zijn mandaat staat, zou het mandaat weinig zin hebben natuurlijk.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Jos8400 (niet gecontroleerd)
Coclusie
Hartelijk bedankt voor de vakkundige uitleg.
Ik kan mij nu volledig vinden in uw redenering.
Ik denk dat we nu als RVME ons 100% moeten inzetten om de syndicus te overtuigen om niet meer verder te procederen (zal alleen maar de kostprijs opdrijven)
In feite hadden wij als VME de syndicus nooit mogen mandateren om te procederen; maar dat zijn vijgen na pasen.
Eventueel kunnen we denk ik als het echt moet, proberen om meer dan 20 % van de aandelen achter ons  te scharen en een nieuwe BAV door de syndicus laten bijeenroepen om de eerder genomen beslissing te herroepen met een 50 +1 meerderheid.
Ik ga er nog steeds vanuit dat de meerderheid van de mede-eigenaars op de bewuste vergadering veel te emotioneel hebben gereageerd.

wakwarius
Offline
vonnis vredegerecht uitvoeren
Een mede-eigenaar-syndicus verwacht op 20/12/2012 een uitspraak van het vredegerecht aangaande een mede-eigenaar , die al sinds 2e kwartaal 2012 geen provisies en rekeningen meer betaalt. Saldo : bijna 4000 EURO.
Stel dat het vonnis positief is voor de VME en dus de ingebreke blijvende mede-eigenaar veroordeeld wordt,  wat dan?  Ik vermoed dat de uitspraak van de rechter moet worden uitgevoerd , via een deurwaarder ? Maar ik vermoed evenzeer dat er beroep mogelijk is vanwege de tegenpartij. Is dat (mogelijk) beroep opschortend ? Want als de VME nog veel langer op dat geld moet wachten, dreigen er ernstige liquiditeitsproblemen. En kunnen de dagdagelijkse on/kosten en facturen niet meer worden betaald.  

Wakwarius
wakwarius
Offline
vonnis vredegerecht
Probleem opgelost. Vonnis vredegerecht blijkt 100 % tengunste eisende VME te zijn. Is 'bij voorraad' uitvoerbaar, via deurwaarder. En desnoods 'uitvoerend beslag'. Zo simpel is dat...
Wakwarius
Kwongwahcenter
Offline
4000€
Hebben jullie geluk dat het maar 4000€ is, wij hebben er iemand met al meer dan 10000€ en er is niet veel aan te doen, kwestie van wie je kent, en niet wat je kent
wakwarius
Offline
10000 EURO achterstallig ?
Beste Kwongenz...
Waarop wacht u om die persoon te dagvaarden ?
Wakwarius
Kwongwahcenter
Offline
dagvaarden
Beste,
Je zou eens moeten weten wat voor een hel het hier is door die ene eigenaar.
Deze zit momenteel zelf in de jail voor ilegale praktijken.
Het is echt niet gemakkelijk en geen enkele raadsheer kan hier iets aan doen, en indien wel dan geven ze het wel op na een tijd.
wakwarius
Offline
dagvaarden
Beste Kwong,

Het lijkt mij geen bezwaar te zijn om die persoon toch te dagvaarden, ook al verkeert hij momenteel 'in verzekerde bewaring'.
Een raadsman/advokaat is ook niet nodig: gewoon zelf dagvaarden, in uw hoedanigheid van syndicus, via een deurwaarder, met opgave van de reden tot dagvaarding. En dan de zaak verder ook zelf afhaspelen. Goed te doen, tenminste als u over overtuigende bewijsstukken beschikt. Wanbetalers moeten trouwens niet vaak rekenen op medededogen, vanwege de vrederechter. Terecht, want zij brengen de solvabiliteit van de VME in gevaar. En daar is geen enkele mede-eigenaar mee gebaat.
Wakwarius
David_N
Offline
termijn oproepen BAV
De Rechtbank van 1 aanleg zetelend in beroep van Brugge heeft een beroepsprocedure in 2011 onontvankelijk verklaard omdat de syndicus de BAV had samengeroepen zonder de termijn van 15 dagen te respecteren. De Rechtbank oordeelde dat de beroepstermijn 30 dagen is en de syndicus dus zonder problemen de termijn van 15 dagen had kunnen respecteren. De spoedeisendheid is dus niet van toepassing voor dergelijk dagordepunt.
N.D.
Syndicus