Voorlopige oplevering gemene delen zonder volmacht.

6 antwoorden [Laatste bericht]
OJS5500
Offline
In december 2017 heeft de zogezegde syndicus (niet wettelijk verkozen op de algemene vergadering, maar vriendin van promotor en mede eigenaar) de voorlopige oplevering afgetekend van 17 appartementen zonder volmacht van de mede eigenaars en dit terwijl er nog vele belangrijke mankementen waren, die nooit opgelost zijn geworden. De definitieve oplevering werd ook nooit gedaan. Nu beginnen we daar de gevolgen van te krijgen door nu bv de waterleidingen (brandhaspels) op de buitenmuren die bevroren en gesprongen zijn (veel onkosten). Mijn vraag is nu: kan ik die persoon aanklagen via de politie om een onderzoek te doen hiernaar zonder hoge onkosten voor mij?
Ik heb gelezen dat dit mogelijk zou zijn tot 5 jaar na datum, maar hoe?

NB ik sta er alleen voor, anderen zijn het beu en wensen niet te reageren.
nescio1
Offline
onderscheid burgerlijk recht - strafrecht
 
Als u al een antwoord krijgt van een politiedienst dan zal dit luiden dat zij onbevoegd zijn.
 
Wat u signaleert valt onder het burgerlijk recht en niet onder het strafrecht.
 
De meest aangewezen weg is dat u een raadsman consulteert die duidelijk gespecialiseerd is in mede-eigendomsrecht.


 
nescio1
Offline
beginpunt van uw lijdensweg: agendapunt en vraag tot BAV
 
Herlees uw basisakte en RIO.
Werd deze zaak reeds besproken in de AV ? Onder welke vorm ?
B.W. Art. 577-6 § 4
 
(Voorzorgsmaatregel: aangetekend versturen, kopie aan RvME, CvR en andere mede-eigenaars).
 
Om een VME ”in beweging” te krijgen is het vereist dat er aan de (B)AV een agendapunt wordt voorgelegd dat de desiderata van de vragende mede-eigenaar(s) en/of de RvME weergeeft.
Stel uw agendapunt(en) op, beknopt maar toch volledig, zakelijk, met in het achterhoofd de bedenking dat de uiteindelijke bestemmeling ervan de rechter is (kan zijn).
Eis dat uw formulering van het agendapunt letterlijk wordt overgenomen.
Vraag in het agendapunt uitdrukkelijk de stemming erover indien dit de bedoeling is.
Niet goedgekeurd (correcte notulering van de stemmen !) :
Dan :
B.W. Art. 577-9 § 2 (vier maanden !)
B.W. Art. 577-9 § 4
Maak een kostenbatenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen.
 
Mocht de syndicus overwegen een beroep te doen op een advocaat, eis dan dat u in de keuze inspraak hebt (uurtarief, reputatie, werkelijk gespecialiseerd in mede-eigendom, etc.).
 
 
nescio1
Offline
bemiddeling?
nescio1
Offline
waarschijnlijk NIET van toepassing in deze casus
etdh
Offline
ik ben geen jurist, maar
ik ben geen jurist, maar architect.
Hoe kan die mede-eigenaar "syndicus" zijn als die niet door de AV is aangesteld?
Hoe kan die dan überhaupt een Voorlopige oplevering doen, ook al zonder mandaat?
Hoe is het mogelijk dat men dat 5 jaar laat betijen?
Als de overige mede-eigenaars al die tijd hebben laten begaan dan lijkt dit eerder op een instemming met de gang van zaken?
Maar de 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemer voor onzichtbare gebreken blijft een feit.
Baton
Offline
ja en nog eens....


ja en nog eens ja op al uw vragen.....dat is mogelijk op voorwaarde dat die VME haar maatschappelijk doel niet nastreeft nml. het behouden en beheren van het gebouw en maar wat doet meestal uit eigenbelang....syndicus , rekeningcommissaris , raad van mede-eigenaars...de VME krijgt wat men zelf zaait....

De VME is bij wijze van spreken "de architect en bouwheer" , de syndicus is enkel de uitvoerder van wat de architect en bouwheer bepalen.
De syndicus is verantwoordelijk voor de uitvoering maar de VME is  aansprakelijk , ook al begaat de syndicus een fout .(regresvordering VME - syndicus mogelijk)

De raad controleert de syndicus dat deze het beheer "goed" doet en de rekencommissaris waakt over de financiën.

De 10-jarige aansprakelijkheid van de bouwheer voor onzichtbare gebreken blijft een feit maar de tijd staat niet stil en zonder actie te ondernemen ......