Wanneer is een genotuleerde beslissing rechtsgeldig

Geen reacties
Hermy36
Offline

Op onze uitnodiging tot de A.V. stond volgend punt op de dagorde:
Punt X. Bespreking van dossier waar een geschil over bestaat.
Na de opsomming van de punten op de dagorde staat vermeld:
In bijlage uitleg m.b.t. de te bespreken punten.

Punt X werd behandeld door de A.V. en bij de stemming over dit punt maken de 2 mede-eigenaars die tegenstemden voorbehoud.
In de notulen staat het punt waarover gestemd werd correct en identiek genotuleerd zoals het in de bijlage met uitleg was opgenomen, aangevuld met het resultaat van de stemming:
"De stemming geeft volgend resultaat: stemmen ja: 780 - stemmen neen: 220 (stemden tegen: A en B). A en B maken voorbehoud tegen de tekst waarover gestemd werd omdat het "als punt ter stemming voor te leggen" niet in de uitnodiging werd opgenomen.
De tekst werd door de syndicus opgenomen in de begeleidende tekst bij de uitnodiging en dient beschouwd te worden als commentaar.
Deze stemming geschiedt onder voorbehoud gezien dit punt niet expliciet op de dagorde was opgenomen maar enkel in de begeleidende teksten werd vermeld."

Niemand vocht deze beslising voor de vrederechter binnen de 4 maanden aan.
Noot: de 'tekst' waarover gestemd werd begint met: "De A.V. beslist... "
Vraag: is syndicus verplicht de genomen beslissing uit te voeren? Heeft een syndicus het recht om ZES MAAND LATER zelf te beslissen dat dit geen agendapunt was?
Mij dunkt van niet: het werd behandeld, genotuleerd en er werd over gestemd. Doet hij dit wel, dan handelt hij m.i. tegen het algemeen belang

  

ha