Wet mede-eigendom art. 577-6 par 7, 5e lid

7 antwoorden [Laatste bericht]
etdh
Offline
Beste,

In bovenvermelde paragraaf van de Wet staat dat niemand meer dan drie volmachten mag aanvaarden, behoudens als het totaal aantal stemmen van hemzelf en de volmachtgevers niet meer dan 10% bedraagt van het totaal aantal stemmen van alle kavels.
Betekent dit dan ook dat iedere eigenaar drie volmachten mag aanvaarden ONGEACHT het aantal quotiteiten dat daar mee gepaard gaat. bijvoorbeeld één eigenaar met 20% quotteiten van van het totaal aantal stemmen van alle kavels geeft volmacht of krijgt drie volmachten.  Op deze manier wordt in ons gebouw de vereiste 2/3 meerderheid veelal tegen gehouden met alle nare gevolgen van dien voor de overige mede-eigenaars. 
Met dank voor een antwoord.
etdh
 
nescio1
Offline
aftopping ingebouwd

Herlees de paragraaf.
 
“… niet meer bedraagt dan 10 % …”

 
 
etdh
Offline
"...niet meer bedraagt dan

"...niet meer bedraagt dan 10%" is een voorwaarde voor méér dan 3 volmachten.
Nergens staat dat een eigenaar géén 3 volmachten mag aanvaarden (als hijzelf bvb. reeds meer dan 10% van de totaliteit van de stemmen heeft)
 

 

Baton
Offline
obstructie.....patstelling


Komt inderdaad voor dat een minderheid ,al dan niet bewust, zorgt voor een patstelling en een 2/3 meerderheid niet gehaald wordt.

Men kan steeds gebruik maken van art.577-9 § 1 , 2 , 3 , 4 , 6 en 7.

§ 7.Wanneer een minderheid van de mede-eigenaars de algemene vergadering op onrechtmatige wijze belet een beslissing te nemen met de door de wet vereiste meerderheid, kan iedere benadeelde mede-eigenaar zich eveneens tot de rechter wenden, zodat deze zich in de plaats van de algemene vergadering stelt en in haar plaats de vereiste beslissing neemt.
 

nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 ยง 7 (in zijn geheel herlezen)

Binnen deze paragraaf wordt een algemene regel vastgelegd:
“Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden.”
maar tegelijk een afwijking vastgelegd in de daarop volgende zin:
“waarover hijzelf beschikt  en die van zijn volmachtgevers … 10% … totaal aantal … alle kavels … “
 

Dit alles is ondergeschikt aan het voorgaande lid:
 
“ … zelfs niet als lasthebber… groter aantal stemmen …beschikken.”

Maar vermits de wetgever reeds zelf de voorzorg 10 % nam...

 
Ons inziens is het de bedoeling van de wetgever om er, in grotere appartementsblokken, voor te zorgen dat de verschillende opinies, in de AV, met een voldoende gewicht vertegenwoordigd zouden kunnen worden.
Dat in sommige omstandigheden een bepaalde meerderheid niet gehaald wordt, is het spel van de democratie.
 
Verhaal hiertegen (vier maanden!) zie # 3
 
 
Quimmo
Offline
Ook nog

"Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lastgever of lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken."

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

etdh
Offline
Iemand heeft zelfs bijna 20%
Iemand heeft zelfs bijna 20% aan quotiteiten in eigendom.
Als die 10% van toepassing zou zijn dan kan die eigenaar géén volmachten aanvaarden, laat staat zijn volmacht integraal toekennen aan een mede-eigenaar als lasthebber.
Ik vrees dat in dat geval inderdaad de door u aangehaalde alinea hierboven van toepassing is.
Feit is dat de betrokken eigenaar ronduit misbruik maakt met enkele medestanders om alles wat de overigen vragen gewoon af te blokken. Democratisch spel, zal wel zeker.
En dat is niet "onrechtmatig"; dus naar de Rechter stappen zal ook niet veel uithalen.
etdh
nescio1
Offline
volmachten
zijn NIET  overdraagbaar.