Wie heeft stemrecht bij verlening kwijting?

12 antwoorden [Laatste bericht]
WouterVandenHove
Offline

Op een Av wordt altijd voorgesteld om kwijting te geven aan de syndicus en aan de Raad van Mede-eigendom.

Zijn de leden van de Raad stemgerechtigd om te stemmen over hun eigen kwijting?

nescio1
Offline
mandaat
Enkel de syndicus heeft een mandaat ontvangen en heeft er dus belang bij periodiek kwijting (décharge) te ontvangen. De Raad van Mede-eigendom is een gewoon controleorgaan van de mede-eigenaars op de syndicus en de juridische term kwijting  is op hen dus minder (niet) toepasbaar. Natuurlijk kunt u blijk geven van uw goed- of afkeuring van hun werk.

Zie: 
http://www.law.kuleuven.be/jura/art/33n1/baudoncq.htm
vooral punten (40) en volgende
WouterVandenHove
Offline
Volgens de agenda van onze AV
Volgens de agenda van onze AV wordt kwijting en décharge verleend aan:

 - de rekencomissiaris
 - de Raad van Mede-eigendom
 - de syndicus

Bijgevolg begrijp ik bovenstaand antwoord niet echt.
Quimmo
Offline
RvME heeft enkel controlerende taak

Zoals ik het zie: Kwijting gaat om het ontlasten voor de verantwoordelijkheid voor de voorbije periode, het "omdraaien" van een bladzijde. De syndicus is verantwoordelijk voor zijn beheer en kan verantwoordelijk gesteld worden indien hij fouten maakt. De taak van de raad van mede-eigendom is enkel van controle uit te oefenen op het werk van de syndicus, zelf hebben ze geen uitvoerende rol, in die zin zijn ze dus niet verantwoordelijk voor het beheer en is er ook geen kwijting nodig. Als er sprake is van fraude, zou men de raad van mede-eigendom natuurlijk wel kunnen dagvaarden, maar daar heeft het verlenen van kwijting weinig invloed op. Ook een syndicus die kwijting gekregen heeft kan achteraf nog aangesproken worden indien blijkt dat hij informatie achtergehouden heeft of gefraudeerd heeft.

De nieuwe wet brengt ook wat meer duidelijkheid. Vroeger heette de raad van mede-eigendom, de raad van bestuur of beheer. Speciaal om duidelijk te maken dat dit orgaan zelf geen bestuursdaden stelt is de naamgeving gewijzigd.

Iemand een andere mening?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

naicwill
Offline
Artikel 577-6 ยง 3. De
Artikel 577-6
§ 3. De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd.
§ 8. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist.
  Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.toegepast op uw vraag: Zijn de leden van de Raad stemgerechtigd
om te stemmen over hun eigen kwijting?
1.kwijting leden raad moet als punt op agenda staan.
2.leden zijn mede-eigenaars, dus zijn ze stemgerechtigd als ze
  
op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Quimmo
Offline
Lasthebber?

Zelfde artikel §9 "Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door (haar) in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslaging en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd."

Ik weet niet of je dit zo breed kunt interpreteren dat de leden van de RvME niet zouden mogen meestemmen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

WouterVandenHove
Offline
Bij andere vereniging/VWZ's

Bij andere vereniging/VWZ's die ik ken, is het gangbaar dat het bestuur zich onthoudt over de kwijting van het bestuur. Ik  weet niet of dit een morele houding is of een juridische eis. Bij kwijting van het bestuur van Fortis, stemmen de bestuursleden zoals Votron en Lippens dan ook mee?

Het lijkt mij geen uiting van goed bestuur als een RME die naar alle waarschijnlijkheid een absolute meerderheid aan stemmen zal vertegenwoordigen gewoon aan zichzelf kwijting geeft, zeker als je weet

1) dat er geen halfjaarlijks verslag is opgesteld (toch geen waarvan mede-eigenaars het bestaan van kennen.)  

2) zij samen met de syndicus weigeren om contactgegevens van andere mede-eigenaars mede te delen, als die daarnaar vragen.

3) er enkele structurele gebreken zijn waarvoor de aannemer aansprakelijk moet worden gesteld, en deze aannemer zelf in deze RME zit.

Quimmo
Offline
Daar kan ik

Daar kan ik inkomen.

Bovendien, volgens de clausule hierboven zal de aannemer volgens mij ook niet mogen meestemmen wanneer het over de aanpak van de problemen gaat.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

naicwill
Offline
@WouterVandenHove :"een RME
@WouterVandenHove :"een RME die naar alle waarschijnlijkheid een absolute meerderheid aan stemmen zal vertegenwoordigen"
Vermits er 86 mede-eigenaars zijn kunnen de RME leden(6-10?) toch
geen absolute meerderheid vertegenwoordigen?
Als je hun aandelen zowel van de ja als de geldige stemmen
aftrekt,zul je zien of er een meerderheid voor kwijting zou
geweest zijn als ze zich zouden onthouden hebben.


Ook al werd er kwijting verleend aan de RME leden, deze kwijting
heeft juridisch gezien niet veel waarde als een lid bedrog,
fraude, … pleegde.
DIt blijkt uit artikel hieronder,dat wel gaat over kwijting aan syndicus,
maar geldt volgens mij voor elke kwijtijng.

Tip. Ook al werd er kwijting verleend aan de syndicus, deze kwijting heeft juridisch gezien niet veel waarde als de syndicus bedrog, fraude, … pleegde. Dit zijn uiteraard wel extreme gevallen...
 
U wenst geen decharge te verlenen
Stel, u was het al enkele keren niet eens met het verlenen van decharge. U kunt echter niets doen, want de meerderheid geeft de syndicus toch steeds decharge. Inderdaad, over het al dan niet verlenen van kwijting wordt er gestemd door middel van een gewone meerderheid. Het gebeurt dan meestal ook dat eigenaars die om de één of andere reden niet akkoord waren met het beleid van de syndicus ervan uitgaan dat zij zich bij de meerderheid ‘moeten’ aansluiten en volgen.
 
Tip. Doe dit niet. Wanneer u meent dat er fouten gebeurd zijn of wanneer u kunt aantonen dat u omwille van een slecht of een onvoldoende beleid een persoonlijk nadeel ondervindt/ondervonden heeft, dan heeft u het recht om geen decharge te verlenen. U kunt eisen dat de syndicus dit vermeldt in zijn notulen. Het voordeel is dat u bij een later geschil zowel in persoonlijke naam als tegenover de VME uw rechten kunt vrijwaren.

Voorbeeld. Stel dat de VME beslist om een procedure op te starten tegen de syndicus wegens nalatigheid, een nalatigheid die voor u nu net de aanleiding was om geen decharge te verlenen. Mocht het geschil dan uiteindelijk slecht uit­draaien voor de VME, dan kunt u op basis van uw tegenstem mogelijk bekomen dat u geenszins in de kosten, de erelonen, … hoeft tussen te komen.

http://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom/verlenen_we_de_syndicus_decharge_of_niet_/VLTAVGAR_EU120207/65/search
deskundige
Offline
post nescio1; het vermelde
post nescio1; het vermelde artikel heeft betrekking op de wet van 1994.

De gewijzigde wet van 2 juni 2010 heeft inzake een wijziging teweeg gebracht; aan de leden van de raad van mede-eigendom alsook aan de rekeningcommissaris wordt eveneens een mandaat verleend en zij kunnen net zoals de syndicus persoonlijk aansprakelijk worden gehouden door de VME en/of door de individuele mede-eigenaars wanneer blijkt dat zij zich niet terdege van hun wettelijke taak hebben gekweten waardoor er schade aan de VME en/of privatieve eigenaars is ontstaan.

Het begrip 'kwijting' kent dus ook voor deze organen juridisch gezien een even grote draagwijdte als voor een syndicus. 

deskundige
Offline
@wouter Elk door de algemene
@wouter

Elk door de algemene vergadering verkozen lid vervult haar taken eveneens onder de vorm van een lastgeving waarop de regels van lastgeving van toepassing zijn.

Dit toetsen aan uw vraag brengt ons tot artikel 577-6§9 Burg.Wb hetwelk stelt:
"Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door haar in 
dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere 
overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslagingen 
en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd.".
 

Daarmee is uw vraag beantwoord.

WouterVandenHove
Offline
Het antwoord is dus NEEN
@deskundige
Ik begrijp jouw antwoord dus als een "neen".

Dus in zo duidelijk mogelijk taal voor "gewone" mensen:
Vraag:  Zijn de leden van de Raad stemgerechtigd om te stemmen over hun eigen kwijting?
Antwoord: Neen vanwege artikel 577-6§9 Burgerlijk Wetboek
 
@deskundige, bent "deskundig" in deze materie zoals uw nickname laat uitschijnen? Bent u advocaat of syndicus?


 

Quimmo
Offline
Een klik op de naam onderaan

Een klik op de naam onderaan de post geeft meer informatie over de @deskundige

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom