Wie tekent overeenkomst nieuwe syndicus

8 antwoorden [Laatste bericht]
zoekende
Offline

Wij zijn een groot garagecomplex en door ontslag van onze syndicus werd er een nieuwe aangesteld. Op  ABV om een nieuwe syndicus aan te stellen werden er een heel deel andere agendapunten door 20% van de medeeigenaars op de agenda gezet die niets te maken hadden met de nieuwe syndicus. Door heel die zever is er geen mandaat gegeven aan iemand om het contract te tekenen van de nieuwe syndicus. Hoe moet dit verder worden opgelost? Is het aan de voorzitter om dit te tekenen of de raad van beheer (1 persoon in de raad van beheer)? Kan de voorzitter hier problemen mee krijgen indien een andere eigenaar hier niet mee akkoord gaat?
Alvast bedankt voor de reacties

renaatb
Offline
procedures zijn er om opgevolgd te worden
1- Er MOET  een schriftelijk standaard- contract  bestaan, uitgewerkt en  voorgelegd aan de leden van de VME ter goedkeuring =een meerderheid dient te tekenen " voor akkoord" voor wat betreft de inhoud.
2- De wet spreekt, bij verandering van syndicus , over de "voorzitter van de VME" die voorlopig ( aan het einde van het contract van de syndicus) alles ter bewaring krijgt . Die man/vrouw is het dus die het door minimaal 50% eigenaars goedgekeurde contract aan de nieuwe syndicus moet voorleggen ter ondertekening "voor akkoord". Hij is dus wel degelijk gemandateerd. 
De aanstelling van een nieuwe syndicus is dus een gebeuren "OP ZICH" . Op dat ogenblik wordt er niets veranderd aan de vigerende regelgeving van de basisakte.  Uw syndicus is dus op een wettelijke manier aangesteld en zijn aanstelling etc dient hij binnen de kortste keren ZELF te afficheren met opgave van al zijn gegevens etc.

Wat volgens mij niet kan :".....  werden er een heel deel andere agendapunten door 20% van de medeeigenaars op de agenda gezet die niets te maken hadden met de nieuwe syndicus." Dat kan dus niet ! Zo iets dient te gebeuren op de jaarlijkse AV , of op een uitzonderlijke AV op aanvraag van de houders van de nodige quotiteiten zodat ze eventueel ZELF een uitzonderlijke AV kunnen oproepen. Daar staan termijnen op en te volgen procedures die scrupuleus dienen gerespecteerd. Dat is hier, voor zover wat uw schrijft klopt met het gebeuren,   duidelijk niet gebeurd. a- aanstelling van de syndicus is OK  b- andere agendapunten =  kan niet. 
zoekende
Offline
er waren 2 oproepen voor een
er waren 2 oproepen voor een bijzondere algemene vergadering, 1 met agendapunt het aanstellen van de nieuwe syndicus en de 2 de door andere eigenaars met 8 punten waaronder 1 punt om hun gekozen syndicus aan te stellen. Deze 2 oproepen zijn in 1 vergadering behandeld, het was de laatste dag van de syndicus.
De ontslagnemende en de nieuwe gekozen syndicus hebben afgesproken voor de overdracht, enkel het contract is niet getekend en er is geen mandaat gegeven aan iemand. Gezien de zeer moeilijke situaties binnen de vme vroeg ik me af of de voorzitter dit mag of moet tekenen. Ik had gelezen dat er een mandaat gestemd moet worden om de papieren te teken, dit is dus niet gebeurt.
Astrid CLABOTS oud
Offline
Aanstelling nieuwe syndicus ondertekening overeenkomst

Geachte

Er is in principe, voor wie dan ook, een mandaat nodig.
U zou kunnen nagaan of er aan de leden van de Raad van de Mede - Eigendom een mandaat is gegeven bij hun benoeming, doch ik vermoed niet dat dit gebeurde ... ?

Praktisch gezien zou degene die toch ondertekent, zich kunnen baseren op de stemming in de notulen.
Met andere woorden, indien een meerderheid inderdaad gestemd heeft voor de aanstelling van de syndicus, mag men er van uit gaan dat niemand zich tegen de ondertekening van het contract zal verzetten.
Juridisch waterdicht is deze oplossing inderdaad niet ...

Indien men werkelijk de puntjes op de "i" wil, is een mandaat van de AV nodig...

Astrid CLABOTS
VILLA JURIS ADVOCATEN
 

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

nescio1
Offline
aanduiden mandaathouder(s) is agendapunt vergadering
renaatb
Offline
referte aub
WAAR hebt U gelezen dat er een mandaat  moet zijn  om de papieren te tekenen? Het is logisch maar ik lees dat nergens met zoveel woorden. IN de wet staat daarentegen WEL met zoveel woorden dat bij wissel van Syndicus de overdracht van alles wat de syndicus in zijn bezit heeft dient te gebeuren naar de voorzitter van de AV toe! Normaal heeft de syndicus "décharge" gekregen , werd de door hem overgedragen administratie door de VME  goedgekeurd EN is er een verslag van de Com VD Rekeningen dat bevestigt dat de syndicus gehandeld heeft naar de letter en de geest van de wet. De voorzitter houdt alles  in bewaring en overhandigt dat ( DRAAGT OVER) aan de nieuw-aangestelde syndicus bij ondertekening van diens contract. DIE voorzitter staat dus in de  wet aangeduid als hoeder en toezichthouder van de overdracht. HIJ is dus automatisch gemachtigd om een contract af te sluiten.   Dat "vragen om tussenkomst aan een vrederechter ter benoeming van een voorlopige syndicus" is geen REGEL, geen WET ! Dat is doodgewoon "advokatenbrood" . De vrederechter zal dat dan ook maar mondjesmaat doen, de bevoegdheden omschrijven en normaal een datum opleggen waarbij administratief alles dient geklaard......waarna de verantwoordelijkheden terugkeren naar de plaats waar ze thuishoren : de VME en de door die VME aangeworven syndicus.
naicwill
Offline
Wet
§ 4 Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht:
"9° Indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering te overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, van een historiek van de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken die de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen van de mede-eigendom terug te vinden is;


Er is hier wel degelijk een opvolger.


http://www.quimmo.be/nl/blog/syndicus-ontslaan-organisatie-stemming-AV

Tekenen van het contract

Het is wettelijk verplicht met een schriftelijk contract te werken, trouwens ook in geval van een mede-eigenaar-syndicus. Het is natuurlijk onhaalbaar dat alle eigenaars het contract zouden moeten ondertekenen (tenzij in een heel kleine VME). Anderzijds is er geen enkele mede-eigenaar die de VME formeel kan vertegenwoordigen, ook  niet de leden van de raad van mede-eigendom. Het is daarom belangrijk dat u op de AV ook expliciet stemt dat een bepaalde eigenaar, of de leden van de RvME samen, een mandaat krijgen om het contract met de syndicus te ondertekenen. Neem dit op als deel van de stemprocedure.
En zorg er voor dat het contract afloopt enkele weken na de periode van een volgende algemene vergadering, zodat u nog wat respijt heeft indien u deze syndicus later ook weer zou willen vervangen.

renaatb
Offline
"9° Indien zijn mandaat op om
"9° Indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering te overhandigen, met inbegrip....... enz enz enz ......."

Er is hier wel degelijk een opvolger,zegt U? Juist ! en zelfs bij naam en functie aangewezen : DE VOORZITTER VAN DE LAATSTE AV. DAT is de enige certitude die in de wettekst is ingebouwd ! Ge valt dus absoluut niet in een juridisch gat.....want ge doet exact wat de wetgever voorschrijft !  DIE voorzitter kan dus de overdracht/aanstelling van syndicus totaal zelfstandig afhandelen voor zover hij scrupuleus de richtlijnen van de AV opvolgt. Ik lees ook dat , indien na 30 dagen er nog steeds geen nieuwe syndicus is aangesteld, die VOORZITTER alles in handen heeft.....ENKEL de voorzitter. In de praktijk heb ik het , binnen een termijn van 2 boekjaren meegemaakt, dat de Vrederechter (van 1160 BXL)  2 keer de vraag voor  aanstelling van een syndicus door hem zelf heeft van de hand gewezen en de verantwoordelijkheden teruggestuurd heeft naar afzenders =  de VME EN de Voorzitter van de laatste AV. Met het volgen van die procedure kunt ge dus niet in een juridisch gat vallen .....omdat het de hoeders van de wet zelf zijn die U in die positie, gewild of ongewild, dwingen.......en de wet zegt dat NIEMAND u in een positie kan dwingen waarbij ge ongewild tegen uw eigen belang moet ageren.  
Quimmo
Offline
Eventueel 4 maand voorzichtig zijn

De voorzitter krijgt inderdaad het geheel in bewaring omdat nu eenmaal iemand alles moet bijhouden tot er een nieuwe syndicus is. Ik lees dit echter toch niet als een mandaat om nu ook nog zaken te gaan ondertekenen.


In de VME in kwestie lijkt het me delicaat, gezien er blijkbaar discussiepunten zijn. Als ik het contract ondertekende (er is uiteindelijk wel een stemming geweest), zou ik in elk geval aan de syndicus vragen de eerste 4 maanden (= bezwaartermijn) na de AV geen daden te stellen behalve deze van noodzakelijke bewaring, dit om mogelijke procedures te vermijden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom