Wijziging agendapunt

17 antwoorden [Laatste bericht]
Lieve en Marc
Offline
Iemand zet een voorstel van agendapunt op de agenda en vraagt hiervoor de goedkeuring aan de AV. Tijdens de bespreking wordt dit voorstel verworpen en wordt door de Voorzitter van de AV een ander voorstel ter goedkeuring voorgelegd, totaal anders dan het oorspronkelijk voorgestelde, dat dan wordt goedgkeurd en zogezegd de nieuwe wet wordt.
(Het gaat hierover de taak van de CvR om onze rekeningen beter te beveiligen- de vorige Syndicus is met een deel van onze centen gaan lopen).
Vraag: kan dat zo maar?
Ik kon niet op de vergadering aanwezig zijn en kon me ook niet laten vervangen (door onverwachte ziekenhuisopname).
Ik kende dus het oorspronkelijke voorstel en kon me daar akkoord mee verklaren.
Met het tweede voorstel kon ik het helemaal niet eens zijn, kon dus ook niet tegenstemmen en kan daar ook niet mee naar de Vrederechter stappen.
Graag dus nogmaals een antwoord met opgave wat de WET hierover juist zegt en/ of bedoelt.
Nota: binnenkort gaan we nog maar eens naar de Vrederechter en ook dit item wilden wij eraan toevoegen.
Lieve en Marc
lebragard
Offline
in rechte....

II. IN RECHTE:

A. Hoofdvordering: Eisende partij is mede-eigenaar in de VME en heet op grond van art. 577-9 § 2 lid 1 B.W. een rechtsgrond om huidige vordering strekkende tot vernietiging of wijziging van beslissing van de Algemene Vergaderingen te vorderen.

De materie behoort tot de bevoegdheid van de Vrederechter. De vordering werd ook tijdig ingesteld nl. binnen een termijn van 4 maanden vanaf de datum waarop de Algemene Vergadering plaats vond.

APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM AGENDAPUNTEN DIE AFWIJKEN VAN HET AGENDA OPGELEGD DOOR DE RECHTBANK KUNNEN NIETIG VERKLAARD
http://www.elfri.be/rechtspraak/appartementsmede-eigendom-agendapunten-die-afwijken-van-het-agenda-opgelegd-door-de-rech
en

http://elfri.be/rechtspraak/appartementsmede-eigendom-agendapunt-verplic...
en
"Een beslissing over een agendapunt, dat niet prealabel op de dagorde stond, is nietig doordat de opgeroepen mede-eigenaars in de onmogelijkheid geplaatst worden op voorhand kennis te nemen van dit agendapunt, en daaromtrent voorafgaandelijk passend advies in te winnen." (Vred. Gent (5) 28 januari 1999 T. App. 1999, afl. 3, 20.)

lebragard
Offline
art 577-6ยง3

Overeenkomstig art. 577-6, § 3 BW dient een oproeping voor een algemene vergadering de agenda te bevatten met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd. Aldus moet de agenda een duidelijke, klare en ondubbelzinnige opgave bevatten van de onderwerpen waarover de algemene vergadering zal beraadslagen. De agenda bepaalt en beperkt de onderwerpen waarover de algemene vergadering zich zal kunnen beraden en beslissen.
http://www.elfri.be/rechtspraak/appartementsmede-eigendom-agendapunt-ver...

Een onregelmatige beslissing van de algemene vergadering is een beslissing die tot stand is gekomen met de schending van substantiële voorschriften, waarvan de naleving door de wet of door de statuten wordt opgelegd (in die zin: R. Timmermans, Handboek appartementsrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 702). De duidelijke en ondubbelzinnige vermelding van een agendapunt waarover beraadslaagd zal worden, is een substantieel voorschrift opgelegd door de wet voor het nemen van een rechtsgeldige beslissing over dat onderwerp.

Quimmo
Offline
Het kan niet, maar...

De vraag is wat u wil bereiken.

U kon zich vinden in het originele agendapunt, maar dat is niet weerhouden. Dat kan u dus alvast vergeten, dat komt er niet door.

U zou nu naar de rechter kunnen stappen om de variant die wel gestemd is te laten vernietigen. Op dat moment is er niets gestemd. Dat betekent dus dat er niets zal gebeuren tot een volgende algemene vergadering. Is het dat wat u wil?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Lieve en Marc
Offline
Agendapunten
Wat ik wil is dat er voor al die appartemenetsgebouwen en hun bewoners een beheersysteem wordt ontwikkeld waarbij niet alles ter discussie kan/ moet gesteld worden omdat de wetgeving ontoereikend is en er meer tevredenheid komt bij de eigenaar/ bewoners over het beheer van " hun appartement ".
Voor zover wij kunnen evalueren is 75% van de appartement- eigenaars niet tevreden over het beheer van hun gebouw en is dat misschien ook wel mede- oorzaak van een bepaalde verzuring in onze maatschappij.
Kijk maar ook naar deze website: wat energie dient er - haast dagelijks - niet gestoken in het oplossen van allerlei problemen omdat de verschillende functies in de VME 's niet correct worden ingevuld:
Dit zijn de Syndici (die nog steeds moeite hebben om de nieuwe appartementswet én de oudere appartementswetten, enz… in de praktijk te brengen), de leden van de AV (die “ mondiger “ zouden moeten worden doch vaak “ de mond gesnoerd “ worden), de leden van de Raad van Mede- Eigendom waarvan velen denken dat ze de vroegere Raad van Beheer vervangen), de Voorzitter van de AV die denkt dat hij Voorzitter is van de Raad van Beheer).
 
Lieve en Marc
SIEBE
Offline
agendapunten
Hetgeen Lebragard hierboven meedeelt, kan ik volledig onderschrijven. Kan niet duidelijker worden verwoord. Agendapunten die niet op de  agenda A.V. ( en op de uitnodiging A.V. ) staan zijn ongeldig en mogen zelfs niet besproken worden. Zelfs agendapunten die op de A.V. zelf worden aangebracht en waar iedereen mee akkoord gaat om te bespreken, zijn ongeldig.
Dus het ganse agendapunt op uw A.V. is ongeldig. Ik lees ook dat 75 % van de eigenaars in jullie VME niet akkoord is met het beheer. Een A.V. dient jaarlijks om een nieuwe RVME en een R.C. te stemmen ( mogen dezelfde zijn, maar met stemming ). Is dus niet te begrijpen waarom geen andere wind laten waaien in de VME. Als men een slecht beheer laat betijen, krijgt men enkel wat men toelaat en gewild heeft.
Indien er zoveel ( 75 % ) ontevredenen zijn; waarom geen extra A.V. bijeenroepen ( kan met 20 % van de aandelen ). En indien er dan niets verandert dan krijgt de VME het bestuur wat het verdient.
Lieve en Marc
Offline
Mandaat aan de RvME
Alleen over agendpunten die op voorhand .... enz... kan beslist worden.
O.K.
Wat doe je nu met een mandaat aan de Raad V M E?
Dat staat - als alternatief niet op de agenda.
Hoe kan daar dan over beslist worden?
Zoals ik al eerder aanhaalde wordt bij ons, via dat mandaat, de overige eigenaars buiten spel gezet; het wordt ook zo tussendoor even voorgesteld en in de notulen bijgeschreven dat de AV hier unaniem mee akkoord gaat, enz...
Bij ons reageren eigenaars niet: als de vergadering maar niet te lang duurt en ze maar gerust  gelaten worden.
Ik zou dus graag willen weten: 
- kan een mandaat zo maar altijd gegeven worden? (Het stond toch niet op de agenda?)
- hoe moet dit gestemd worden en met welke meerderheid?
- indien unanimiteit zou vereist worden, ttz. dat alle aanwezige eigenaren moeten ja stemmen, is één tegenstem dan voldoende om het mandaat af te keuren?
Lieve en Marc
SIEBE
Offline
mandaat aan rvme
Een A.V. kan een mandaat geven aan de RVME met 3/4 van de stemmen.
Een gewoon mandaat of speciaal mandaat kan slechts voor 1 jaar geldig zijn.
De A.V. beslist of er bepaalde werken worden uitgoevoerd. Hierna kan een mandaat gegeven worden aan de RVME : deze heeft geen beslissing over de werken of de uitvoering ervan. Zij kunnen wel offertes en leveranciers opvragen en  samen met de syndicus een keuze maken.
De opdracht van RVME moet klaar en duidelijk omschreven worden op de A.V. en genoteerd in het verslag. Duidelijk is ook de RVME heeft enkel een wettelijke opdracht  om controle uit te oefenen op de correcte uitvoering van de syndicus van zijn wettelijke taken.
Zonder duidelijk mandaat van de A.V. heeft de RVME geen enkel beslissingsrecht.
De syndicus is en blijft de verantwoordelijke voor de uit te voeren werken en door wie.

Alles hangt in uw VME af van de gewilligheid van de eigenaars. Het grote probleem bij uw VME en bij vele andere is het feit van onverschilligheid, onbegrip, ... Alle mede-eigenaars moeten beseffen dat zwijgen = ondergaan is. Als iemand als u zich onbegrepen voelt, of geen steun dat is het grote pijnpunt in een VME.
Een echte oplossing of remedie bestaat niet; alles valt of staat met de ingesteldheid van de VME.
Astrid Clabots
Offline
nieuw agendapunt tijdens AV


Geachte

Dat kan niet.
Afwezigen of volmachtgevers hebben niet op voorhand met kennis van zaken kunnen overwegen welke de inhoud van hun volmacht is of of het nuttig is om al dan niet zelf aanwezig te zijn.
Ook een voorbereiding door sommige aanwezigen kon niet.
Cruciaal blijft wel dat men de daardoor geleden belangenschade aantoont.

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

Lieve en Marc
Offline
Mandaat RvME
Ik begrijp het nog steeds niet. Kan iemand " duidelijk " omschrijven hoe over een eventueel mandaat aan de RvME kan beslist worden, met hoeveel stemmen, enz....
Gewoonlijk gaat het over een agendapunt ( bv. het schilderen van de gangen) waarover geen concensus kan worden bereikt en dat dan maar doorgeschoven wordt naar de RvME waarbij dan de keuze van aannemer en de prijs door de RvME beslist wordt, enz....
Lieve en Marc
lebragard
Offline
wat baten kaars en bril.....

wat baten kaars en bril als de uil niet zien en lezen 

"doorgeschoven wordt naar de RvM...en deze beslist...."
 De RvM heeft niets te beslissen, heeft geen autonome beslissingsbevoegdheid !!
De bij wet toegekende bevoegdheid om te beslissen ligt bij de AV en niet bij de RvM.
http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/raad-van-mede-eigedom
en tal van andere ......

B .W. Art. 577-8/1
”……behoudens de door de wet  aan de syndicus en de Algemene Vergadering toegekende bevoegdheden.”

 

Taak. De raad houdt toezicht op het beheer door de syndicus. Daartoe heeft de raad inzage in alle documenten die betrekking hebben op het beheer van de mede-eigendom. De raad mag van die documenten ook kopies nemen. Daarnaast kan de algemene vergadering (binnen bepaalde grenzen) ook specifieke opdrachten geven aan de raad. Deze opdracht mag geen betrekking hebben op de bij wet aan de syndicus en de algemene vergadering toegekende bevoegdheden. De algemene vergadering moet met een 3/4-meerderheid beslissen over het toekennen van een extra opdracht of delegatie aan de raad. De delegatie geldt voor maximaal één jaar. De algemene vergadering kan daarna wel tot een nieuwe delegatie beslissen. Zo kan de raad bv. de bevoegdheid krijgen om offertes voor uit te voeren werken op te vragen bij verschillende leveranciers of om het contract met de syndicus te sluiten. De krijtlijnen van het contract, bv. het ereloon, moeten dan wel vastgelegd worden door de algemene vergadering. De raad kan bv. ook de opdracht krijgen om samen met de syndicus notariële akten te ondertekenen namens de vereniging van mede-eigenaars. Maar zelf beslissen in plaats van de AV kan niet en is strijdig met de wet.

https://ondernemingsdatabank.indicator.be/onroerend_goed/meer_te_zeggen_...

Beperkingen. Krijgt u als lid van de raad zo’n specifieke opdracht, ga dan zeker uw boekje niet te buiten. Beperk u dus tot de grenzen van uw opdracht. Zo mag u bv. niet beslissen om het budget van werken te verhogen of om goedkeuring te geven voor meerwerken. Als de raad beslist over de keuze van de aannemers, de verlichting en de kleur van de verf voor de renovatie van de inkomhal, dan is die beslissing ongeldig (Brussel, 25.11.2011) .

Lieve en Marc
Offline
Mandaat RvME
Met dank.
Het wordt stilaan duidelijk ( voor mij ).
Rest nog één onderdeel: kan de RvME tussentijds beslissingen nemen en die dan laten goedkeuren in de volgende AV? Ook als die geen dringend karakter hebben?
Dit werd vroeger al eens zo gesteld als mogelijkheid, doch beperkt weer eens de inbreng van de andere eigenaars, enz.....
Ja, de puntjes op de " i " ........ moeilijk met zo' n onvolledige wetgeving.

 
Lieve en Marc
nescio1
Offline
te verwijderen appendix

Volgens de redenering in # 11 wordt de RvME dan een partiële opvolger van de vroegere ”raad van beheer” en laat het nu juist de bedoeling van de wet 2010 zijn deze af te schaffen en te vervangen door een zuiver toezichtsgeheel op de syndicus.
 
Toegeven : door de mogelijkheid voor de RvME opdracht of delegatie te krijgen heeft de wetgever een zekere verwarring gecreëerd maar de strenge voorwaarden maken zijn bedoeling duidelijk : het gaat om een uitzonderlijke toestand en liefst had hij zelfs deze mogelijkheid gewoon afgeschaft.
SIEBE
Offline
RVME
Deze zaak moet nu toch klaar en duidelijk zijn, gezien de verstrekte info.
De RVME kan geen beslissingen nemen, zij heeft enkel een toezichtstaak op de syndicus.
En volgt de beslissingen van de A.V. op, of die uitgevoerd worden door de syndicus. Zij kunnen de lopende zaken bespreken met de syndicus tijdens de bijeenkomst van de RVME.
Beslissingen en uitvoeringen behoren niet tot hun wettelijke opdracht. Alles moet EERST
op de A.V. komen.
Lieve en Marc
Offline
Mandaat RvME
Is duidelijk, doch probeer het in de praktijk maar eens te realiseren in een VME waar
- de mensen zich niet interesseren in het beheer
- je een Syndicus hebt die zelf geen initiatief durft te nemen zonder eerst zijn RvME te consulteren die dan inderdaad terug optreedt als de vroegere beheerraad.
....................
Herhaling mijn vraag: kan een Syndicus/ RvME tussentijdse beslssingen nemen en deze dan achteraf laten goedkeuren door de AV? Ook al hebben die geen dringens en/ of dwingend karakter.
Lieve en Marc
ronald de wilde
Offline
neen!!
Beste Lieve en Marc,
voor dringende/dwingende zaken kan én mag de syndicus optreden zonder voorafgaande toestemming van de AV. Wel tekst én uitleg te verschaffen op de eerstvolgende AV. Dat de RvME daarbij best gekend is nogal duidelijk.

Voor alle andere zaken, dus de meeste, is EERST de toestemming van de AV vereist. Dan best nog eerst vier maanden wachten voor de uitvoering ervan, indien de kans bestaat dat beslissingen worden aangevochten. De RvME ziet toe of de uitvoering correct gebeurd, en dat is het.
Dus géén "kar voor het paard"! Dus neen!!
En Lieve en Marc, voor de zoveelste keer: Een VME heeft de ..... die ze verdient!
'k Ga me verder niet roeren in deze kwestie, de verschillende reacties zullen nu wel duidelijk zijn, mag ik hopen.
Ron 
nescio1
Offline
correctie
” ........kan én mag én moet........”
ronald de wilde
Offline
bedankt
... en moét, inderdaad.   Ron