wijziging dagorde tijdens de vergadering

3 antwoorden [Laatste bericht]
Georges48
Offline

kan op een AV een meerderheid beslissen om een punt van de dagorde uit te stellen, en met welke meerderheid kan dat dan.

stel:
agendapunt vermeldt : bespreking over XXXXX, beslissing over XXXX.
sommige ME wensen zich meer te informeren of er komen tijdens de bespreking onduidelijkheden naar boven.

Kan de beslissing uitgesteld worden
 

nescio1
Offline
de vergadering beslist soeverein

Beter uitstel dan een verkeerde beslissing.

 
Meerderheden:
 
De algemene regel vindt u in:
 
B.W. Art. 577-6 § 8
 
De uitzonderingen in:
 
B.W. Art. 577-7 (wetgeving versie 2018)
 
 
Astrid Clabots
Offline
agendapunt uitstellen


Geachte


Inderdaad, met de vraag tot uitstel, geven mede eigenaren te kennen dat zij zich degelijk wensen te informeren. Indien u zou eisen dat wordt behandeld, riskeert u een beroep bij de Vrederechter waarbij men de onrechtmatigheid van de beslissing zou aanhalen onder het mom van te weinige of misschien wel laattijdige informatieverstrekking.

Vraag is wel atlijd of een uitstel naar een andere datum kan worden beschouwd als een voortzetting van een oorspronkelijke AV, dan wel als een nieuwe, maar dan BAV.

Ik laat meestal noteren dat het een AV in voortzetting is... Dit smoort discussies over beroepstermijnen, afbakening van de agenda,.. in de kiem.

Astrid CLABOTS
CLABOTS 

nescio1
Offline
de ene advocaat is de andere niet

Handboek voor professioneel of voor zelfbestuur van de vereniging van mede-eigenaars: praktische gids voor de syndicus
 
Roland Timmermans Kluwer 2012
9789046547465
 
 
blz. 223
 
Hoofdstuk 4.
 
Onafgewerkte dagorde geheel opnieuw behandelen.
 
 
“286. Van de onvoltallige algemene vergadering is te onderscheiden een algemene vergadering, die er niet toe komt de volledige agenda af te werken
Dit doet zich voor hetzij omdat de agenda te veel punten bevatte hetzij omdat de leden te veel in discussie traden hetzij besluiteloos bleven.
 
Wanneer de algemene vergadering haar agenda niet volledig afgewerkt heeft, kan de syndicus het restant van de vergadering niet verder laten behandelen op een tweede vergadering.
De agenda is één en onsplitsbaar en dient in één vergadering te worden afgehandeld.”
 
 
 
 
Het sluitstuk van de AV zijn de notulen.
 
Volgens de hogere suggestie (# 2) kunnen er GEEN notulen opgemaakt worden vermits de vergadering niet beëindigd wordt.
 
U komt in een juridisch kluwen terecht: quid datum vervolgvergadering, hoe bekend maken, quid overdracht volmachten j/n, etc.?
 
 
De betere oplossing lijkt ons dat de voorzitter de vergadering afsluit.
In onderling overleg met de syndicus wordt een datum voor een BAV afgesproken en als dusdanig opgenomen in de notulen met vermelding van de agendapunten.
 
Enkele dagen later verstuurt de syndicus volgens de gewone regels een bijeenroeping met vermelding datum en plaats vergadering, agendapunt(en), waar consultatie agendapunten, volmachtformulieren, respect vijftien dagen (of langer, zie statuten), etc.
 
 
Het is aan de lezer uit te maken welke “auteur” hij het meest gezaghebbend vindt.
Onze keuze is gemaakt.