Wijziging van onderhoudsfirma zonder beslissing van VME

34 antwoorden [Laatste bericht]
ELWE
Offline
Onze balustrades worden jaarlijks 2x onderhouden (mei en september) door een professionele firma conform beslissing destijds genomen in de AV.
Deze balustrades zijn voorzien van glas en de poetwerkzaamheden met hoogtewerker bedragen 1 a 2 dagen.
Vernoemde firma heeft besloten om deze werkzaamheden te stoppen. Reden : onbekend.
Syndicus bericht ons ondertussen per e-mail (vermoedelijk maar niet zeker, in overleg met RvM) dat een nieuwe firma werd aangesteld om deze taken uit te voeren....
Ik ga ervan uit dat een dergelijke beslissing niet wettelijk is en uitsluitend kan genomen worden door de eerst volgende AV, toch ?
De kosten door de nieuwe firma aangerekend : niet medegedeeld in de e-mail.
Nota : ik heb er geen probleem mee dat de poetsbeurten voortaan voorzien worden door een andere firma ; ik heb er wel een probleem mee dat dit zomaar besloten wordt door de syndicus (ook al is dit in overleg met RvM). Het is mijn inziens geen "dringend" noch "noodzakelijk" probleem om dit te besluiten zonder goedkeuring van AV, toch ?
 
SIEBE
Offline
onderhoudsfirma
Gezien een niet dringende zaak = AV op de agenda en liefst 3 offertes voorleggen.
Stemming. Syndicus en RVM gaan hun boekje te buiten. 
Onderhoud van ballustrades houdt het goed functioneren van de VME niet tegen.
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-7 § 1 1 ° d)

Bedrag?
 
ELWE
Offline
Gemiddeld 1200 euro per
Gemiddeld 1200 euro per onderhoudsbeurt.
In het reglement van interne orde is het bedrag van mededinging vastgelegd op 3000 euro maw geen offertes vereist voor bedragen < 3000
Daarenboven is de jaarlijkse AV normaliter voorzien voor de 2de helft van mei 21 (deze maand dus...)
Geen dringendheid, noch bewarende maatregelen, noch verstoring van de goede werking VME, toch ? Of is vernoemde naast de kwestie ?
 
SIEBE
Offline
bedrag
Jullie kennen het bedrag van de nieuwe firma niet ?
Kan dus meer dan € 3000.00 zijn. Dus offertes en agendapunt.

Prijs van € 1200.00 per beurt : 1 à 2 dagen en met stelling = naar mijn mening tamelijk redelijke prijs geweest.
ELWE
Offline
De vorige firma deed het
De vorige firma deed het poetswerk met hoogtewerker uitstekend aan vermelde prijs.
De "nieuwe" firma komt reeds half mei en....van de prijs(offerte) weten we niks, uitgezonderd de syndicus en de RvM leden. 
Maar, ik ben daar vrij gerust in dat de prijs van dezelfde orde zal zijn. Op dat vlak wordt hier toch wel gewikt en gewogen door voornamelijk 1 RvM lid...een allesbepalende lid ;-)
ELWE
Offline
@Nescio1 : bedrag ? Heeft dit
@Nescio1 : bedrag ?
Heeft dit belang ?
Als mede eigenaar (en bevestiging door lid Siebe, waarvoor dank) vind ik het niet kunnen dat de syndicus en/of in overleg met RvM , besluit om reeds nieuwe onderhoudsfirma de opdracht toe te zeggen zonder hiervoor de beslissing van de eerstvolgende AV af te wachten...normaliter gepland 2de helft van deze maand !
Of moet ik dit anders bekijken en is het in deze context evident  dat bij "vervanging" door een andere onderhoudsfirma een nieuwe beslissing van de AV niet vereist is en de syndicus refereren kan naar de laatst genomen beslissing van de AV tot aanstelling van een onderhoudsfirma (2019) ? Dit laatste lijkt me tegenstrijdig met de wet op de mede-eigendom, toch ?


 
SIEBE
Offline
#6
Ik doe geen afbreuk aan Nescio1.
Persoonlijk vind ik het zelf niet kunnen een andere firma aan te stellen zo kort voor de AV. Zeker gezien het ontbreken van hoogdringendheid. Is een gebrek aan transparantie en een beetje billijkheid tov de eigenaars.

Een groot item betreffende veel disputen en discussies in een VME worden veroorzaakt door gebrek aan inlichten en inzicht in het goed laten functioneren van de VME ( is een kleine moeite in deze tijden : de meeste kunnen per mail ). 

Veel problemen kunnen vermeden worden door het desactiveren van mogelijke problemen op voorhand. OPENHEID TROEF .
ELWE
Offline
En...als mede
En...als mede eigenaar/bewoner word je ondertussen door een (groter wordend ?) deel van mede eigenaar/bewoners als een "vreemde eend in de bijt" beschouwd...of lees de ambetanterik die vervelend doet als het om transparantie en correcte toepassing wetgeving gaat. 
Zie mijn onderwerpen/postings in het verleden op dit forum.
Ik heb de syndicus ondertussen hierover gemaild en zelfs gesteld dat ik principieel financieel niet zal bijdragen in de geplande onderhoudsbeurt omdat een rechtsgeldige beslissing tot aanstelling van een nieuwe onderhoudsfirma door AV niet aanwezig is....wait and see. 
Baton
Offline
En....als mede

# ELWE

Zou de syndicus ook een aangetekende zending doen (bewijs) alsook de raad van mede-eigenaars met :
- géén beslissing AV
- dat u de eventuele meerkost in vergelijking met de vorige firma die het onderhoud deed
NIET zal betalen.

Laat de syndicus die in de fout gaat maar vorderen.......
Jan P
Offline
Mijn mening is dat de
Mijn mening is dat de syndicus op tijdelijke basis eventueel 1 onderhoudsbeurt kan toezeggen aan een nieuwe firma als de balustrades er echt lelijk uit zien / vuil zijn. Maar zeker geen nieuw langdurig contract afsluiten. 

 Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van medeëigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht : alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stellen;
ELWE
Offline
Het poetsen van de glazen

Het poetsen van de glazen van een balustrade kan je mijn inziens niet catalogeren als "een bewarende maatregel" en al zeker geen "dringende".

In tegenstelling tot bijvoorbeeld het uitvallen van een centraal gestuurde verwarmingsketel, een electriciteitspanne in de gemeenschappelijke ruimten, stormschade, enz....

 

Jan P
Offline
Valt iets voor te
Het bewaren van de netheid bij extreem vuil uitzicht?
 

Valt iets voor te zeggen. Maar misschien alleen bij extreme omstandigheden.

bv.
Stel er zijn wegenwerken geweest en de inkomhal is één modderpoel. Er is geen onderhoudsfirma. Eenmalig opdracht geven tot kuisen?

daarentegen, ander vb.
Mag de syndicus veranderen van electricteitsleverancier zonder mandaat?

 

ELWE
Offline
Een BAV zou dan eerder een

Een BAV zou dan eerder een oplossing kunnen zijn...
 

 

Jan P
Offline
Wat is een daad van voorlopig
Wat is een daad van voorlopig beheer?
That is the question...

Bron gevonden op google, niet noodzakelijk juist:
Wat doet de syndicus dan? De syndicus moet vooreerst de beslissingen van de algemene vergadering uitvoeren. Voorts oefent hij ook een reeks wettelijke taken uit, die betrekking hebben op het administratief en boekhoudkundig beheer van de mede-eigendom. Slechts in één context kan de syndicus beslissingen nemen in plaats van de algemene vergadering, d.i. voor het nemen van “bewarende maatregelen” en “daden van voorlopig beheer” te stellen. Hieronder wordt begrepen: “handelingen die ertoe strekken de zaak of haar vruchten tegen plotse of voorbijgaande nadelen of gebeurtenissen te beschermen of plotse of voorbijgaande voordelen van de zaak niet verloren te laten gaan. Dit kunnen zowel juridische als materiële handelingen zijn, doch steeds met een dringend en noodzakelijk karakter. Een herstelling in een appartementsgebouw is dringend en noodzakelijk wanneer de gebrekkige toestand van een gemeenschappelijke zaak of installatie van aard is schade te berokkenen aan andere onderdelen van het gebouw, zowel privatief als gemeenschappelijk of als zij een bedreiging vormt voor de veiligheid van de bewoners en hun bezoekers.

https://www.theoma.be/blog/wie-beslist-in-een-mede-eigendom-de-syndicus-...

Ik las op een andere website dat de zin "handelingen die ertoe strekken de zaak of haar vruchten tegen plotse of voorbijgaande nadelen of gebeurtenissen te beschermen of plotse of voorbijgaande voordelen van de zaak niet verloren te laten gaan" een citaat is uit een cassatie arrest van 9 juni 1978​.
 
ELWE
Offline
Syndicus heeft gereageerd...

iIn de laatste AV verleende de AV volmacht aan de RvM om in hun naam en in overleg met de syndicus de leveringscontracten te bekijken en waar nodig bij te sturen.
Deze bepaling werd alsdusdanig genotuleerd in de laatste AV onder agendapunt "evaluatie leveringscontracten".

Betekent dit nu :
- dat deze volmacht eveneens volle "beslissingsmacht" inhoudt voor de RvM? Is "bijsturen" gelijk aan "beslissen" ?
- dat deze volmacht van rechtswege beëindigd wordt bij de eerst volgende AV (mei 21)
- dat de AV inzake de leveringscontracten geen beslissingsmacht meer heeft ?
Leveringscontracten = energieleverancier, onderhoud Electriciteit en gemeenschappelijke verwarmingsketel, onderhoud poetsen, onderhoud tuinen, verzekeringscontracten,...

Graag jullie deskundig advies hieromtrent...én hoe dien ik dit aan te pakken ?
Syndicus verwijst naar een BAV van 2019 waarin besloten werd om de balustrades een onderhoudsbeurt a rato van 2x per jaar te voorzien, herbevestigd in een laatste AV (2020).
Volgens mijn inzicht naast de kwestie omdat het hier gaat om een aanduiding van een nieuwe onderhoudsfirma door syndicus in overleg met RvM met ingang van deze maand !
(zonder goedkeuring van AV, normaliter gepland deze maand)
En bijsturen is mijn inziens niet gelijk aan beslissen en heeft eerder als doel om de nodige voorbereidingen te treffen om dan in een volgende AV voor te leggen ter goedkeuring, toch ?

 

Jan P
Offline
Ik vrees dat je hier zwak
Ik vrees dat je hier zwak staat.
De volmacht eindigt in elk geval bij de volgende AV, dus hebben de leden van de raad dan maar snel van hun volmacht gebruik gemaakt.
Werd in 1 van de vorige vergadering de onderhoudsfirma aangeduid door de VME?

Ik zou de bespreking van het nieuwe leveringscontract en de eventuele wijziging ervan sowieso onmiddellijk op de agenda zetten via mail naar de syndicus.
Baton
Offline
de raad kan....

De raad kan bijkomende opdrachten krijgen van de AV en dit moet duidelijk omschreven zijn , voor een duur van 1 jaar.
De raad kan géén bijkomende opdrachten , mandaat krijgen van de AV zo deze in strijd is met de bevoegdheden toegekend aan :
 

  • 1) de syndicus
  • 2) de rekencommissaris
  • 3) de AV

1) Wat betreft de syndicus , syndicus doet het beheer en is als enige verantwoordelijk. Kan in uitzonderlijke omstandigheden dringend en bewarend optreden , moet dan de AV zo spoedig als het kan daarover informeren . Let wel het bewarend optreden moet STEEDS een voordeel opleveren voor de VME en zeker géén nadeel. Ook kan de syndicus zonder goedkeuring AV achterstallige betalingen opvragen , AV organiseren ect….
 
2) De rekencommissaris , welke bevoegdheden heeft deze ? bevoegdheden staan in het RIO , staat er niets op papier is de RC een dode letter.
 
3) De AV , is bij wet , het beslissingsorgaan bij uitstek . (beslissingsbevoegdheid)
 
#Elwe heeft gelijk wanneer deze aanhaalt dat :
“ bijsturen is mijn inziens niet gelijk aan beslissen en heeft eerder als doel om de nodige voorbereidingen te treffen om dan in een volgende AV voor te leggen ter goedkeuring, toch ?”
 
Ik verwijs naar mijn antwoord #9
 
Indien u nadeel heeft van het veranderen van onderhoudsfirma , zonder dat de AV daarover beslist heeft (enkel en alléén de AV heeft deze bevoegdheid) betaal dan het veschil niet. Het moet duidelijk gesteld worden aan de syndicus en raad dat deze niet kunnen/mogen doen wat men wil. Iedereen heeft zich te houden aan de “spelregels” .
 
#Jan P #10 en 12 = foute mening
#Jan P # 14 is juist.
 
Algemeen kan men stellen dat :
Voor dringende beslissingen, die niet kunnen wachten op een vergadering , kan de syndicus zich steeds beroepen op art. 577-9 § 1 B.W. Om dringende redenen of tot bewaring van rechten met betrekking tot de gemeenschappelijke delen mag de syndicus beslissingen nemen in het voordeel van de VME. De syndicus dient nadien zo snel als mogelijk bekrachtiging krijgen van deze handelingen door de Algemene Vergadering.

Daden van voorlopig beheer en daden van behoud :
In principe zijn daden van voorlopig beheer alle rechtshandelingen die de medeeigenaars niet schaden door hen te verbinden of te verarmen.
Daden van behoud zijn daden die tot doel hebben een dringend verlies te voorkomen

ELWE
Offline
AV verleent volmacht aan RvM om ....

@ Baton

En wat met de notulering in de laatste AV onder agendapunt leveringscontracten ?
"de AV verleent volmacht aan de RvM om in hun naam en in overleg met de syndicus de leveringscontracten te bekijken en waar nodig bij te sturen"

Er werden nieuwe offertes opgevraagd door RvM/syndicus. En de recent aangestelde onderhoudsfirma vervangt de vorige onderhoudsfirma die de opdracht niet meer wenste uit te voeren.


Nota : De kostprijs van de onderhoudswerken (poetsen balustrades) door de "nieuwe"onderhoudsfirma is niet duurder.

 

 

Baton
Offline
AV beslissingen....

AV beslissingen rechtsgeldig genomen en zo genotuleerd en niet geprotesteerd bij een vrederechter zijn rechtsgeldig en uitvoerbaar door de syndicus , maw. onregelmatige-onrechtvaardige beslissingen zijn dan wat ze zijn en uitvoerbaar. (sic)

In uw casus :
"de AV verleent volmacht aan de RvM om in hun naam en in overleg met de syndicus de leveringscontracten te bekijken en waar nodig bij te sturen"

De AV geeft volmacht/mandaat om in hun naam .....te bekijken en waar nodig bij te sturen..........

Is deze formulering duidelijk ? Houdt dit ook in dat de raad ipv. de AV kan beslissen ?
Wat is bijsturen ? ect....

De syndicus en raad moet weten dat de AV beslist.
De raad heeft géén beslissingsmacht en kan géén beslissingen nemen in plaats van de AV.
De AV heeft bij wet de autonome beslissingsbevoegdheid en kan deze niet delegeren naar de raad.


 

Art. 577-8/1.

§ 4. Om zijn opdracht uit te voeren kan de raad van mede-eigendom, na de syndicus op de hoogte te hebben gebracht, kennis nemen en kopie maken van alle stukken of documenten die verband houden met het beheer van laatstgenoemde of die van belang zijn voor de mede-eigendom. Hij kan andere opdrachten of bevoegdheidsdelegaties krijgen in de mate dat de algemene vergadering daartoe beslist met een meerderheid van twee derde van de stemmen en zulks geen afbreuk doet aan de wettelijke bevoegdheden van de syndicus, de algemene vergadering en de commissaris inzake de rekeningen. Een door de algemene vergadering verleende opdracht of bevoegdheidsdelegatie mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één jaar. Tijdens de algemene vergadering bezorgt de raad van mede-eigendom de mede-eigenaars een omstandig jaarverslag over de uitoefening van zijn taak.


conclusie : in uw casus is er weinig gebeurt.....dus met de mantel der liefde....vergeten en vergeven MAAR wat is het volgende , men geeft een pink en volgende keer neemt men niet de pink maar gans de arm. Vandaar "iedereen respecteert de spelregels".

ELWE
Offline
@ Baton...Mag ik hieruit

@ Baton...
Mag ik hieruit concluderen dat de RvM nooit beslissingsrecht heeft én ook geen beslissingsrecht bij volmacht kan worden toebedeeld (strijdig met de wet op de mede eigendom)?
De syndicus daarentegen kan in welbepaalde omstandigheden (dringendheid /daden van bewarende maatregelen en daden voorlopig beheer) wel beslissingen nemen in het belang van de VME. En, zoals de wetgever bedoelde : bewarend en bij dringendheid

In casus is de recente aanduiding van een onderhoudsfirma door de syndicus in overleg met RvM voor het jaarlijks onderhoud van de glaspartijen van de balustrades, niet rechtsgeldig. Maar zonder aktie van de mede eigenaar(s) (verzoekschrift vrederechtbank) blijft een niet rechtsgeldige situatie toch uitvoerbaar...
Uiteindelijk wordt er het dan een principiële aktie waar er alleen maar verliezers zijn, toch? Jammer, en vooral moeilijk te communiceren naar de andere mede eigenaars ...
Eenzelfde situatie geldt ook voor andere leveringscontracten waarbij mededinging conform reglement interne orde verplicht is (3 offertes bij financiële kost > 3000 euro)
Energiecontract, tuincontract, bijwijze van voorbeelden zijn o.a. contracten waarbij mededinging vereist is (jaarlijks)....tot op heden steeds dezelfde contractanten, geen offertes ...omdat de AV daar niet om vraagt, laat staan een aktievere rol zou kunnen spelen.
Ook hier dus niet rechtsgeldig (gebrek aan mededinging) maar de AV beslist en besluit uiteindelijk zonder meer.  De syndicus ? Met alle respect, maar deze doet alsof zijn neus bloedt en gaat graag mee in dit verhaal.
In mijn vorig beroepsleven werd je in een dergelijke context onmiddellijk "bijgestuurd"....niet bij volmacht ;-)

Één lid van de RvM (met volle steun van de andere leden) bepaalt en dicteert hier zowat alles, zelfs de redactie van de e-mails van de syndicus....
dát spreekt boekdelen, toch ?

Moraal van dit verhaal :
we hebben een syndicus én een schijnsyndicus, de ene ontvangt zijn ereloon, de andere de oh zo belangrijke macht...leuk is anders.
 

Baton
Offline
uw besluit....
 # ELWE uw besluit is correct en een samenvatting wat ik u meegaf.

De AV beslist....agendapunt , rechtsgeldig , democratisch ---syndicus voert uit.

Mocht elke VME zich bewust zijn van haar bevoegdheid en maatschappelijke taak , namelijk 
"De AV is bevoegd voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het geheel van zaken waarvan haar leden mede-eigenaars zijn en op de gemeenschappelijke belangen van deze mede-eigenaars."
" De AV respecteert de eigendomsmaterie en al de rechten van de mede-eigenaars , respecteert de statuten en de wetten."

dan pas zou alles probleemloos verlopen , maar het blijft een feitelijk gegeven dat de VME oogst wat men zelf zaait......

Vandaar mijn nadruk op : iedereen respecteert de statuten en de wet = géén heibel in het appartementsgebouw. 


 
Jan P
Offline
Voor dringende beslissingen,
Voor dringende beslissingen, die niet kunnen wachten op een vergadering , kan de syndicus zich steeds beroepen op art. 577-9 § 1 B.W. Om dringende redenen of tot bewaring van rechten met betrekking tot de gemeenschappelijke delen mag de syndicus beslissingen nemen in het voordeel van de VME. De syndicus dient nadien zo snel als mogelijk bekrachtiging krijgen van deze handelingen door de Algemene Vergadering.

Ik verwijs naar de onderlijnde lijn. Ik spreek dit niet tegen noch bevestig dit. Is dit iets dat wettelijk is bepaald of uitgesproken door een rechtbank?
Baton
Offline
art. 577-9 §1

Mijn tekst in #17 :
Algemeen kan men stellen dat :
Voor dringende beslissingen, die niet kunnen wachten op een vergadering , kan de syndicus zich steeds beroepen op art. 577-9 § 1 B.W. Om dringende redenen of tot bewaring van rechten met betrekking tot de gemeenschappelijke delen mag de syndicus beslissingen nemen in het voordeel van de VME. De syndicus dient nadien zo snel als mogelijk bekrachtiging krijgen van deze handelingen door de Algemene Vergadering.

 

#Jan P #22...  Ik spreek dit niet tegen noch bevestig dit (! ? :) et alors....


art.577-9 §1
...........
...........


De syndicus is gemachtigd iedere vordering om dringende redenen of vordering tot bewaring van rechten met betrekking tot de gemeenschappelijke delen in te stellen, op voorwaarde dat die zo snel mogelijk wordt bekrachtigd door de algemene vergadering.

Jan P
Offline
Enfin, een vordering is
Enfin, een vordering is natuurlijk nog iets anders dan een dringende aangelegenheid of een daad van voorlopig beheer (577-8 paragraaf 4 punt 4) . De wet die U citeert is een specifieker vb van 577-8 4 4.
Enfin, als het gaat over die ballustrades en rekening houdende met de context ben ik akkoord dat dit niet valt onder voorlopig beheer enz. Het is weinig realistisch dat de ballustrades plotseling bezaaid liggen met een cm stof wat een theoretische reden kan zijn om onmiddellijk actie te ondernemen. Bijvoorbeeld na een brand in de buurt.
Feit is wel dat er een volmacht gegeven is aan de raad.
Die volmacht is niet al te duidelijk geformuleerd, daar ligt het probleem.
Transparantieprobleem.
SIEBE
Offline
TRANSPARANTIE
@ Jan P

En zo komen we uiteindelijk terug aan de reactie # 7

Begrijp ook niet de insinuatie van een BAV gezien de AV half mei is volgens TS
Jan P
Offline
Rekening houdende met #15 heb
Rekening houdende met #15 heb je idd volledig gelijk: enkel transparantieprobleem
ELWE
Offline
De AV is normaliter deze

De AV is normaliter deze maand voorzien....is nog niet bevestigd door syndicus.

De volmacht aan RvM verleend door AV ,is inderdaad vaag en onduidelijk omschreven maar dat geeft RvM niet het recht om in de plaats van de AV te treden en zelf beslissingen te nemen.
AV heeft een soeverein beslissingsrecht , de syndicus beslist in de door de wet omschreven situatie en dient de genomen  beslissing zo spoedig mogelijk aan de AV voor te leggen (in een BAV / AV).
De RvM kan adviseren, voorbereiden, maar ....nooit beslissen, ook al werd er aan RvM een volmacht met vage opdracht door AV verleend, toch ?
 

 

Jan P
Offline
Kan een RvM
Kan een RvM beslissen?

Typevoorbeeld. Een RvM gaat over tot oplevering van een gebouw met volmacht van de algemene vergadering en beslist enkele maanden later iets anders te aanvaarden dan de aangehechte plannen aan de basisakte.
= onwettelijk

Een RvM gaat over tot oplevering van een gebouw met volmacht van de algemene vergadering en beslist enkele later te aanvaarden omdat de aangehechte plannen gerespecteerd zijn en er geen gekende gebreken zijn.
= wel wettelijk

De beslissing dient minimaal te zijn en niemands rechten aan te tasten en niet in tegenspraak zijn met de initiële situatie tenzij anders uitdrukkelijk beslist in de notulen. Bijvoorbeeld, de raad kiest de goedkoopste firma mits die en die voorwaarden. De beslissingsvrijheid dient in feite al op voorhand te zijn ingeperkt zodat de feitelijke keuze/beslissing van de raad de enige logische beslissing is binnen de bepaalde maatstaven.


Wat is bijsturen? Ik zou zeggen, de contractuele bepalingen lichtjes wijzigen? Zelfde gasleverancier met vaste energieprijs ipv variabele? Andere zien dit breder. Onduidelijk. Oneindige discussie. Geen beslissingskriteria in notulen. Dat is het probleem?

Het woord bijsturen is belachelijk als ik goed bij nadenk, je kan er alles onder verstaan. Sommige syndici kiezen met opzet zo een woorden voor de notulen, kunnen ze zich er altijd uitlullen.
 
ELWE
Offline
AV mei ...wordt naar latere datum verschoven

verwijderd

ELWE
Offline
Dankjewel voor de uitvoerige duiding / ongeoorloofde beslissing

@ Siebe, Baton, Nescio1 en Jan P : dankjewel voor de duiding 

Graag nog reactie op volgende:

Behoort het tot de wettelijke opdracht van de syndicus om de AV of RvM te wijzen op de juridische correctheid van hun voorstellen/te nemen beslissingen en dient de syndicus hier preventief op te treden ?
Wat zijn "ongeoorloofde beslissingen" ? Omschrijving ? Praktisch voorbeeld(en) ?