Zetel van de VME en kantoor syndicus

14 antwoorden [Laatste bericht]
jefmatt
Offline
De zetel van de VME is gevestigd op het adres van de mede-eigendom (met of zonder brievenbus...)
Vele documenten (vb. de statuten, de verslagen, e.d.) van de VME zijn openbaar en kunnen door eenieder geraadpleegd worden. Nu lees ik in het RIO dat die documenten kunnen geraadpleegd worden op de zetel van de VME. Maar die documenten en het register enz, liggen daar niet, maar wel op het kantoor van de syndicus waarvan vroeger gezegd werd dat het de zetel was van de VME.
Ik veronderstel dat het niet de bedoeling is dat die documenten zich in het gebouw bevinden (bij wie dan bv. ?). Ik hoop dat belangstellenden zich nog steeds moeten wenden tot het kantoor van de syndicus.
jefmatt
Quimmo
Offline
Volgens de letter van de wet

Het hangt er waarschijnlijk ook van af of men de wet naar de letter of naar de geest interpreteert. Voor de meeste documenten zou ik mijn reglement van inwendige orde dan aanpassen en stellen dat de documenten op de zetel van de syndicus bewaard worden.

Maar soms laat de wet je blijkbaar geen keuze, zo lees ik bijvoorbeeld "De beslissingen van de algemene vergadering worden in een register opgetekend, dat zich bevindt op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars."

Volgens de letter zal men dus ergens een archief in het gebouw zelf moeten hebben. Ik weet niet hoe anderen daarmee omgaan, het zou interessant zijn eens wat feedback te krijgen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

livina
Offline
register op de zetel vereniging van mede-eigenaars
In onze residentie kan ieder belanghebbende de beslissingen van de AV in het gebouw zelf raadplegen.
Daartoe werd in de ondergrondse fietsbergruimte aan één van de zijmuren een soort van metalen brievenbus gemonteerd (met aan de voorzijde een openklappend deurtje).  
In deze bus zelf werd ook een soort van presentatiemap, inhoudende een 50-tal A4-plasticpochetten, vastgehecht.  Na iedere algemene vergadering worden de beslissingen van deze vergadering  door de syndicus in het voorziene plasticzakje gestoken.
Dit systeem is eenvoudig, goedkoop en makkelijk toegankelijk voor ieder belanghebbende.
Laarhof VD Tienen
Offline
volgens syndicus kopie archief verplicht op papier of digitaal !

Agenda punt:
Beslissing aangaande de modaliteiten betreffende het bijhouden van het archief  bij de syndicus en op de   zetel van de vereniging; (50%+1)


Volgens de syndicus staat in de wetgeving dat er een extra kopie moet gemaakt worden van ons dossier ofwel op papier ofwel digitaal. Zijn uitleg hierover kwam verward over, dan sprak hij niet verplicht onder 20 kavels, dan weer verplicht voor ons.(blok van 8 app).
Ook heb ik hem al gevraagd via mail waar deze wetteksten staan.

Maar vrees weeral voor zijn interpretatie van een BW Boek II   HOOFDSTUK III. - MEDEEIGENDOM 557-xx.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&c...Quimmo
Offline
Wet op de mede-eigendom

U bedoelt dan waarschijnlijk Art 577-10 §2 en §3?

Er wordt daar trouwens geen onderscheid gemaakt volgens het aantal kavels.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Lieve en Marc
Offline
Archief VME
Wij pleiten voor eenvoud.
Voorstel tot modernisering: zet alles op een website.
Maak dat verplicht, zo kan iedereen het archief vrij raadplegen.
Zo voldoet men ook aan de wet die zegt dat alle documenten, die niet bij de privatieven behoren, openbaar zijn en moeten kunnen geraadpleegd worden.

Lieve en Marc
Quimmo
Offline
We zouden wel willen, maar...

Het is evident dat wij sterke voorstanders van een website zijn, maar ik denk dat het toch wat kort door de bocht is van alles hiertoe te beperken. Er zijn nu eenmaal oudere eigenaars die geen PC hebben en die toch ook het recht op toegang tot de documenten hebben.

Daarvoor zou je wel kunnen zeggen dat ze enkel na afspraak de zaak kunnen inkijken bij iemand van de raad van mede-eigendom. Waar dat dan wel eventueel op de computer zou kunnen gebeuren, zodat uw doelstelling eigenlijk wel gerealiseerd is.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Laarhof VD Tienen
Offline
effectief art 577-10 §2 en
effectief art 577-10 §2 en §3. 
Uit deze tekst kan men niet afleiden dat de wetgeving de VME verplicht een kopie moet maken van het dossier met de keuze op papier ofwel digitaal, zoals weer de syndicus beweert.

Voordien was er massaal misbruik van syndicussen omwille van dat woord "... internetsite" en rekende hiervoor extra kosten aan eigenaars, gelukkig is er een repararatiewet geweest die dit weggelaten heeft.

Maar nu wordt er terug misbruik gemaakt door syndicussen door bovenstaand artikel.


Quimmo
Offline
Wel op de zetel

De wet zegt niet dat er de keuze moet zijn, maar de documenten in kwestie moeten wel raadpleegbaar zijn op de zetel van de VME.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

cdoostende
Offline
aanrekenen kosten internetsite door syndici
Her en der vind ik dat het aanrekenen van de kosten internetsite door de syndicus niet wettig is - onze syndicus doet dit wel. Op mijn vraag en verwijzing naar de onwettelijkheid, verwijst hij doodleuk dan naar zijn tarieflijst waarin die kost wel vermeld staat. Het is een heel groot bedrijf dat ook immokantoor is - dus uiteindelijk betalen wij mee in het aanleggen van zijn internetsite die wel levensnoodzakelijk is voor zijn verkoops- en verhuuractiviteiten. Kan er daar iets aan gedaan worden? Dank u wel.
naicwill
Offline
Voorstel: agendapunt op
Voorstel:
 agendapunt op volgende vergadering :afschaffen internetsite
 indien niet begrepen in basispakket,vermits het niet meer
 wettelijk verplicht is en het aan de VME is daar over te beslissen.

Argumentatie:
Is een website nu al dan niet verplicht?
Na de wet van 2 juni 2010 ontstond er discussie over de vraag of er voortaan voor elk appartementsgebouw een website moest komen met de niet-private gegevens van de mede-eigendom. De wet voorzag immers dat de syndicus het de mede-eigenaars mogelijk moest maken inzage te krijgen in alle niet-private documenten of gegevens over de mede-eigendom en dat hij deze gegevens op een website moest plaatsen.
 
De nieuwe wet schrapt uitdrukkelijk deze bepaling. Dit betekent dat voortaan een internetsite niet meer verplicht is. De VME kan uiteraard wel nog altijd beslissen om toch een website op te richten, wat handig kan zijn wanneer alle mede-eigenaars een internetverbinding hebben.
 
De syndicus moet er in elk geval voor zorgen dat de mede-eigenaars alle belangrijke documenten, zoals de basisakte, de boekhouding, enz. kunnen inkijken. Komt er geen website, dan moet de syndicus er dus wel voor zorgen dat u als mede-eigenaar deze documenten op een andere manier kunt inkijken. Hij kan bv. een vast moment voorzien om ze op zijn bureau in te kijken, hij stuurt ze op aanvraag op via de post, enz.
ADVIEZEN
De nieuwe wet die dit najaar in werking treedt, schrapt eindelijk de verplichting om voor elk appartementsgebouw een website op te richten. De VME kan wel nog altijd beslissen om een website op te richten, maar indien dit niet aangewezen is, bv. omdat niet alle mede-eigenaars een internetverbinding hebben, is dit ook niet verplicht.

m.a.w. het is de syndicus die de keuze maakt hoe hij belangrijke
documenten van de mede eigendom kenbaar maakt aan de mede
eigenaars,indien hij dat   doet via een internetsite mag hij daar
geen bijkomende kosten voor vragen   vermits hij dan bespaart
op andere kosten.


naicwill
Offline
naïeve eigenaars zich nu niet laten inpakken door syndicus
De VME behoudt de volledige vrije keuze om al dan niet te opteren voor een syndicus met typemachine en carbonpapier of een syndicus met een internetsite.
 
Welke de keuze ook mag zijn, iedere syndicus is alvast verplicht
de werkwijze van beheer dat door de statuten worden
opgelegd te respecteren.
 
Het grote verschil zal hem liggen in de wijze waarop de appartementsmede-eigenaar documenten met betrekking op het beheer van de gemeenschappelijke delen zal kunnen consulteren en inzien.
 
In het eerste geval zal de mede-eigenaar gedwongen zijn een afspraak te maken en zich te verplaatsen, terwijl in het geval van de internetsyndicus, de gegevens permanent van bij de individuele eigenaar thuis consulteerbaar zijn.
 
Ook kandidaat kopers zullen heel wat meer informatie vooraf en tijdig kunnen inwinnen.
 
Consultatie via Internet niet noodzakelijk duurder, wel sneller
 
In de voorop aangehaalde voorbeelden valt op dat de consultatie via internet niet noodzakelijk duurder hoeft te zijn, integendeel.
 
Er dient niemand meer aanwezig te zijn van het syndicuskantoor op het ogenblik van de consultatie. Zelfs het onderhoud van de site zelf gebeurt efficiënter en gaat veel sneller, dan de kantoorbediende die alle kasten met mappen dient aan te vullen! Sommige syndici vonden er niet beter op om een zo hoog mogelijk uurtarief bij eventuele consultatie aan te bieden waardoor de mede-eigenaar zich genoodzaakt zag, af te haken. Bij consultatie via Internet: geen extra uurlonen meer!
 
Het is belangrijk dat de naïeve appartementsmede-eigenaars zich nu niet laten inpakken door hun syndici die menen dat ingevolge de wetswijziging de beheerskosten enorm de hoogte ingaan en zomaar hun erelonen gaan verhogen.
 
Elke loonsverhoging dient verantwoord te zijn en gestaafd door stukken. Het NICM zal extra aandacht schenken en raadt de appartementsmede-eigenaars aan, van zodra zij een plotse verhoging in de beheerskosten vaststellen, om het centrum te contacteren. Het NICM zal dan samen nakijken of de verhoging gerechtvaardigd blijkt.
 
Internetsite niet verplicht bij syndicus om vaste binding te vermijden
 
Volgens het NICM is de VME niet verplicht om een internetsite van de syndicus met de voorwaarden eraan verbonden te nemen. Zo kan de VME beslissen om een eigen webstek te creëren en te huren waarop de dienstdoende syndicus dan enkele webpagina's kan beheren als administrator en alle noodzakelijke stukken die consulteerbaar moeten zijn, erop plaatsen.
 
Het grote voordeel van een dergelijk systeem zit hem bij de verandering van syndicus. Wanneer een VME een contract aangaat met een syndicus die zelf ruimte aanbiedt voor een gereserveerde internetsite dan mag ze zich eraan verwachten dat wanneer er besloten wordt om niet meer verder samen te werken met die syndicus, voor welke reden dan ook, de syndicus zal verdwijnen samen met de site. En wat bij faillissement ?
 
Dit betekent voor de VME dat ze weer extra kosten zal moeten maken. De nieuwe syndicus zal immers zijn eigen ruimte willen aanbieden aan zijn specifieke voorwaarden waardoor er extrakosten zullen aangerekend worden om alles terug in te brengen.
 
Bron: NICM eNews 137 van 11.07.201
http://www.nicm.be/pageframeset.asp?pageid=76
laspiaggia
Offline
beetje nuancering
Vooraleer de syndici met een website met pek en veren overgoten worden (ik weet het, ik overdrijf), misschien een beetje nuancering:

De nieuwe wet op de mede-eigendom zoals die oorspronkelijk werd gepubliceerd, was nogal onduidelijk. Veelal werd aangenomen, zowel door eigenaars als door syndici, dat het informeren van de eigenaars via een website verplicht was. Wat menig syndicus ertoe heeft aangezet fors te investeren in een dergelijke site. Vergis u niet, een website voor verkoop, verhuur, etc... kan niet voor dergelijke doeleinden dienen. Syndici zagen zich dus (achteraf gezien weliswaar verkeerdelijk) verplicht kosten te maken, zonder dat hun eventuele lopende mandaat hiertoe voorzien was...
Ondertussen is de wet verduidelijkt, waardoor een dergelijke website niet meer verplicht is, maar... het "kwaad" is deels al geschied. Een redelijke syndicus overlegt dan met zijn VME, zonder zaken op te leggen of te pushen.

Verder wil ik nog even melden dat het hebben van een website de informatieverstrekking aan eigenaars niet garandeert: nog niet iedereen beschikt over internet en/of over de nodige skills om de stukken te kunnen raadplegen. Waardoor er ook een "papieren" dossier dient bijgehouden te worden.

Dat er syndici zijn die uurloon aanrekenen voor het raadplegen van de stukken, vind ik belachelijk: voorzie dan gewoon een tafel met stoel waar de eigenaars op hun gemak alles kunnen nazien. De syndicus hoeft daar niet bij te zijn en dit hoeft niets te kosten (eventueel tenzij men uitgebreid uitleg vraagt natuurlijk).
Al met al is het niét hebben van een website dus nog steeds een stuk goedkoper.

Ik wil toch ook nog even meegeven dat ik in de publicaties van het NICM af en toe zaken tegenkom waarvan ik denk: wat meer kennis van zaken en objectiviteit zouden toch geen kwaad doen
Quimmo
Offline
Website is niet verplicht

Of het wettelijk is of niet, hangt er allemaal vanaf van wat er beslist is door de algemene vergadering. In elk geval is het wettelijk niet verplicht een website te hebben tenzij de statuten van de VME dit opleggen.

Mogelijke situaties zijn:

1. De algemene vergadering heeft een syndicus aangesteld die de website in zijn contract heeft staan -> u zit er aan vast tot een nieuwe syndicus aangesteld wordt.

2. De syndicus werkte al voor de VME, heeft daarna een website voorgesteld en de AV is akkoord gegaan -> u zit er aan vast tot de AV beslist deze weer af te schaffen, voor zover contractueel geen langere periode voorzien is.

3. Bij de aanstelling van de syndicus was er geen website voorgesteld, de AV heeft er ook nooit voor beslist maar ze is door de syndicus "opgedrongen" -> volgens mij kunt u er zich dan van af maken zonder verdere beslissingen van de AV, al is het niet slecht dit toch nog eens te stemmen en te laten notuleren.

Om nog even "reclame" te maken, hier op Quimmo kunt u gratis een website aanmaken tot 10 MByte opslag. Wat voldoende is voor de meeste VME's.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

cdoostende
Offline
Zetel VME en kantoor syndicus
Ik dank iedereen voor de nuttige info die ik mocht ontvangen.