Aanhoudend vochtprobleem slaapkamer

36 antwoorden [Laatste bericht]
John Doe
Offline
In 2019 heb ik via de blokpolis een lekonderzoek kunnen bekomen.

Zelf offertes voor herstelling dienen te bekomen, de VME heeft destijds de goedkoopste offerte weerhouden, doch het probleem is blijven bestaan na de herstellingswerken aan de voorgevel (gedeeltelijk opgevoegd).

Zelf had ik al nieuwe ramen laten plaatsen, verluchting, en een luchtontvochtiger aangekocht alvorens dit eerste onderzoek heeft plaatsgevonden.

Op mijn vraag en na het vaststellen van onregelmatigheden toen het beheer in handen was van een "bewoner" werd via het Vredegerecht een "voorlopige" syndicus aangesteld.

Deze huidige syndicus weigert (na gerechtvaardigde klacht bij het B.I.V.) vanwege zijn nalatigheden en gemaakte fouten, mij te woord te staan, doch ontvangt wel maandelijks de betaling.

Heeft aan het B.I.V. duidelijk gemaakt géén contractuele verplichtingen te hebben met dit gebouw.

Huidige syndicus heeft naar wat ik later op Google kon vinden een kwalijke reputatie inzake zijn werking.

Ik kamp met COPD Gold II, een longaandoening matig tot ernstig, en vreemd genoeg vind ik nergens verhaal...

Haal met de luchtontvochtiger tot 2 liter water uit de lucht, per week en dien regelmatig met schimmelspray te gebruiken!

Brandverzekering (blokpolis) zegt mij dat er eerst een oorzaak dient gevonden te worden maar bied mij géén lekopsporing aan, raad mij aan de syndicus om een spoedvergadering te verzoeken. (reeds gedaan op 10/02/2020 en tot op heden zonder antwoord gebleven).

Wat zijn feitelijk mijn opties?

Graag jullie advies.

Dank u.
ronald de wilde
Offline
lekopsporing e.a.
Beste John Doe,

ik heb getracht mij een beeld te vormen van uw situatie en deze van de VME, en zou in uw plaats het volgende doen:

-wat die lekopsporing betreft: volgens mij normaal dat de brandverzekeraar geen tweede meer aanbiedt, u hebt er reeds eentje gekregen in 2019. Bij deze de vraag wat daaruit kon worden afgeleid, wetende dat al die mogelijk-gebruikte apparatuur reageert op 'iets', doch niet op de aanwezigheid van vocht zelf, met uitzondering van een vochtmeter, uiteraard. En dat er vocht is klaarblijkelijk het geval. 

-dus wat die offerten, van toen, betreft: in welke mate is er dan echt naar het probleem gekeken? In welke mate is er rekening gehouden met de uitslag van die lekopsporing? Wellicht is er toen geen lek in een of andere buis gevonden, wat dus maakt dat er van infiltratie (muren, vloer, ..) sprake is, van condensatie, van koudebruggen, van ...

-de goedkoopste offerte weerhouden is één, de goede is iets anders. Uitmaken in deze aangelegenheid welke aannemer juist zit is niet eenvoudig, en er zijn veel 'sloebers' op die kust.

-'t is duidelijk dat u op die syndicus niet dient te rekenen, even duidelijk is wel dat u kunt communiceren met de brandverzekeraar. Dus, uitmaken welke aannemer van toen de meest mogelijk plausibele uitleg gaf bij het probleem, en die om herbevestiging te vragen, hem diets makende wat er ondertussen aan werken is gebeurd. Niets belet anderen bij de zaak te brengen, en uitleg, eventueel offerte te vragen.

-ondertussen zit u, zit de VME, opgescheept met een aangestelde syndicus die 'niet lijkt te deugen'. Ofwel gaat de VME op zoek naar ene die wél deugd, ofwel kaart u dat zaakje aan bij de vrederechter die hem/haar aanstelde. U kunt dat zelf doen, zet het op de AV-agenda, en als de VME u niet volgt, gaat u 'verder'. Inmiddels gaat u al gewapend zijn met meer info over die vocht-ellende.

Punt is, beste John Doe, dat u zich niet onmogelijk opstelt binnen de VME, dat u schrijfsels (best ook eens aangetekend) naar diegenen die het moeten weten (syndicus, leden RvME, waarom ook niet de CvR), teneinde een 'dossier' te hebben indien u 'verder' moet.
Ook, als u een vochtprobleem hebt, zijn er dan geen anderen met iets gelijkaardigs. Dus, eventueel medestanders zoeken.

Succes,
Ron 
nescio1
Offline
verwarde situatie

 
“… mij te woord te staan, …”
 
 
De syndicus heeft geen enkele verplichting te antwoorden op uw brieven, faxen, e-mails, telefoons, etc. tenzij andersluidende regels zouden vervat zijn in de basisakte, RIO, in de door AV behoorlijk goedgekeurde en genotuleerde agendapunten en bijzondere bepalingen in het syndicuscontract.
 
 
B.W. Art. 577-8 § 4 11 °
 
Wel hebt u het recht inzage te nemen van ”niet-private documenten of gegevens……….”
 
Concreet betekent dat u een afspraak zal moeten maken ten kantore van de syndicus, vooraf opgeven welke documenten u wenst te consulteren, etc..
 
Kopiekosten kunnen u aangerekend worden.
 
 
De betere syndicus heeft er uiteraard voor gezorgd dat u de gevraagde documenten op zijn of op de website van de VME kunt vinden.
Op een eenvoudige vraag zal hij reageren door de gevraagde inlichting door te mailen.
 
Dit belet niet dat de syndicus restrictief kan en mag optreden.
 
In :
Appartementsrecht II
Nicolas Carette ebn Vicent Sagaerts (eds.)
ISBN 978-94-000-0668-3
p.99
”….., legt de vrederechter daartoe een strikt tijdskader op. De vrederechter stelt tegelijk grenzen aan de draagwijdte van de inzage. De betrokken mede-eigenaar had gevraagd om tevens de rekeningen van de drie voorgaande jaren te kunnen inzien. Deze rekeningen waren evenwel reeds goedgekeurd door de algemene vergadering zonder dat tegen deze beslissingen een verhaal door een van de mede-eigenaars ingesteld werd. Voor deze gegevens kon dan ook de uitoefening van het inzagerecht niet meer worden toegestaan.”
 
 
Noteer dat :
 
B.W.  Art. 577-8/1
 
de leden van de RvME van een minder beperkend regime genieten.
 
 
nescio1
Offline
geen syndicus?

 
“…via het Vredegerecht een "voorlopige" syndicus aangesteld.”
 
Wat is in het vonnis bepaald inzake het syndicuscontract? Dateert het vonnis van voor 01-01-2019?
 
B.W. Art. 577-8 § 6 (versie 2018)
 
“… Evenwel…..ontslaan bij vonnis.”
 
Ons inziens hoort ook bij een “gerechtelijke syndicus” een syndicuscontract opgemaakt en in de AV goedgekeurd te worden.

 
 
“Heeft aan het B.I.V. duidelijk gemaakt géén contractuele verplichtingen te hebben met dit gebouw.”
 
Toppunt van verwarring: hebt u hiervan een schriftelijk bewijs?
 
 
Zou uw conclusie dan niet moeten zijn:
 
 
Eigenlijk hebt  u geen syndicus.
 
 
B.W. Art. 577-8 § 1 
 
Syndicus zijn is een binair gegeven :
 
  • Aangesteld in reglement van mede-eigendom of benoemd door AV of rechter 
EN
  • Overeenkomst afgesloten hebben
 
GEEN OVEREENKOMST = GEEN SYNDICUS
 
 
 B.W. Art. 577-6 § 2
 
”Bij gebrek aan een syndicus……….algemene vergadering bijeenroepen……wijzen
 
Tip :
Zoek zelf een kandidaat-syndicus, stel hem voor aan de andere ME’s en bespreek gezamenlijk de te volgen weg.
 
 
 
SIEBE
Offline
zeer verwarde situatie
Nescio1,
In uw eerste blok : " mij te woord staan "
Als volgens u de syndicus geen verplichting heeft op de faxen, mails, brieven, telefoons ... van eigenaars te antwoorden, waarom dan een syndicus. Hoe kunnen eigenaars zich dan nog verdedigen ? Waarom beheerskosten betalen.
Uw antwoord vind ik ook vergelijkbaar terug op een ander forum.

In de meeste basisakten/statuten, RIO, ... staat hierover niets vermeld.
Volgens deze mening is de syndicus dus toe aan een alleenheersschap.
Ben hier vierkant tegen; en zou zeggen gooi zulke syndicus buiten.
Kunt u de wettekst aanhalen waarin staat dat de syndicus dit niet verplicht is.
Is een prachtige regeling voor total carte blanche.

Ik dacht dat Quimmo ten dienste stond voor de eigenaars en belanghebbenden en niet enkel ten voordele van de upperclass syndici. Daarom hebben de meeste eigenaars steeds problemen en vragen hoe hun klachten opgelost worden of ze kunnen geholpen worden.

Ik heb het steeds een belangrijk punt van de hoffelijkheid gevonden om correspondentie van mensen steeds te beantwoorden.

Hoe kan men dan niet privatieve documenten inkijken indien de syndicus niet moet antwoorden op de vraag ?
nescio1
Offline
alles lezen

“… Kunt u de wettekst aanhalen waarin staat dat de syndicus dit niet verplicht is. …”
 
Was reeds aangegeven:
 
B.W. Art. 577-8 § 4 11 °
 
m.a.w. de mede-eigenaar hoort zich te verplaatsen, niet de syndicus, tenzij andere bepalingen in RIO,….. (=verhoging kosten, zie syndicuscontract)
 
 
ronald de wilde
Offline
win-win bedoelingen
Om binnen een VME tot een vlotte werkbaarheid te komen, en dus voor elkeen tot, zoveel als mogelijk, een win-win situatie, is een soepele houding nodig van elke speler.

En dat begint met een dialoog, niet langer dan nodig, open én correct, zonder vooroordelen en met respect voor elkaars standpunt(en).
Met respect voor elkaars standpunt(en) binnen het VME-gebeuren, en dus ook met de beperkingen ervan/erbinnen.

Pas als dat niet mogelijk blijkt, en nà ernstige pogingen ertoe, kan/zal naar de punten-en-komma's van de appartementswetgeving worden gegrepen, en slechts dan.

Terug naar u, beste John Doe, in die context dient u mijn reactie te lezen, en dus uw huidige situatie te 'herlezen'.
In onze VME dienen zich ook 'kwesties' aan, mijn standpunt en dus altijd aanzet is die vooral niet te laten 'etteren' of 'verzweren'. Geloof mij, dat wérkt, maar vraagt altijd wat inspanning van de betrokken spelers; maar op termijn altijd: een win-win!

Ron
SIEBE
Offline
VRAAG IS KAN IK LEZEN ?
Nescio1, zoals u misschien reeds weet spreek ik u zelden tegen.

Maar dit antwoord is volledig naast de kwestie. Betreft inzage in niet privatieve documenten door eigenaars : is wel degelijk op afspraak en dergelijke, zoals in B.W. ART. 577-8 PARA 4 11° en bestrijd ik niet.

De vraag was duidelijk : een vraag, mail, fax, brief, telefoon van een eigenaar moet die door de syndicus beantwoord worden of niet. Kan zijn dat ik sterkere brilglazen nodig heb, maar dat lees ik niet.
Correspondentie gaat niet noodzakelijk over inzage documenten, wel meldingen, problemen, vragen of verduidelijkingen ...
Indien een syndicus hierop niet moet antwoorden; is hij overbodig. of mede-eigenaars geen inspraak of hun zeg niet mogen doen : SCHRAP DAN DE BEHEERSKOSTEN.

Communicatie en transparantie is zeer belangrijk in een VME, lost vele problemen op
( hiervoor verwijs ik zeker naar RDW als voorbeeld ).

In het geval van non-communicatie en niet antwoorden; mogen we de rollen eens omdraaien en de eigenaars de afrekeningen, opvragingen ( per brief of mail ) ook negeren ?

Excuses voor deze reactie maar ik zou graag eens een probleem van een TS opgelost zien zonder rechtbank of nutteloze kosten. En niet altijd die wetsverwijzigen; hoe hoog moet men geschoold zijn om alle wetgevingen ( alom ) te kennen. Zelfs deskundigen
( met hoge scholingsgraad ) slagen de bal regelmatig mis.
Contacteer maar eens verschillende notarissen, juristen, advocaten over een zelfde probleem : reactie wij interpreteren het zus en zo.
Ik dacht dat een wetgeving niet interpreteerbaar kon zijn maar bindend.
 
John Doe
Offline
Bedank voor de reacties....
Staan jullie mij toe, mijn verhaal toe te lichten in één post....

Na nare ervaringen met verschillende syndici was het beheer hier in eigen handen genomen.

Beheer in eigen handen door mevr. P.: Toen degene die dit een aantal jaren belangeloos heeft gedaan in samenwerking met haar partner en met mijn belangeloze bijdrage, geconfronteerd werd met de ondankbare houding en weigeren tot medewerking, heeft deze de ME verzocht een extern syndicus te zoeken, een vraag waar alléén ik aan voldaan heb.

Een gebouw van 4 appartementen is men niet scheutig op, dit te beheren.

Beheer in eigen handen door mevr. D.: Wederom werd dit beheer december 2016 door mevrouw D.

Later, toen mijn advocate informatie in won inzake de feitelijke eigenaars, bleek mevr. D géén eigenaar te zijn, maar wel haar zoon!

Gezien het negeren en onbeantwoord laten door mevr. D. in haar functie als syndicus, van 2 x een A.S. en de vraag om inzage in de boeken te verkrijgen (via A.S), heb ik een dossier opgesteld en een advocate in dienst genomen mijn zaak voor het vredegerecht te pleiten.

Wantoestanden: Het gebouw beschikt over 1 watermeter, mensen laten inwonen zonder kennisgeving aan het beheer, hinderend parkeren, beschadigen gemeenschappelijke eigendom, licht hall stuk (dan schakelt men de telemetrie uit), vernielen privé eigendom (beplanting, fietsbanden lek steken), op de muur slaan/op muur stampen (gemeenschappelijke hall - naast mijn slaapkamer), nachtlawaai, geluidsoverlast, verwijderen leefregels, overkleven leefregels, weigeren deel te nemen gemeenschappelijk onderhoud, als ik me in mijn tuintje bevind, vind de buurvrouw van het eerste verdiep het leuk haar tapijten uit te kloppen vanop haar terras, belaging (4 tegen 1), op mijn deur slaan/stampen, éénzijdige agressie, laster, roddel... enz. pfft (je zou voor minder gaan lopen).

Vredegerecht: Om hier orde op zaken te stellen was het dus aangeraden een extern syndicus aan te stellen en ook werd de nood aan de opmaak (wederom) van leefregels kenbaar gemaakt.

Met dit te doen heb ik alle mede-eigenaars tegen, zij hebben dan ook andere prioriteiten dan als een goed huisvader het eigendom te onderhouden (hun terrassen worden al sinds jaren niet onderhouden en zijn in ernstig verval), ben ik persona non grata in het gebouw, met de nodige pesterijen, éénzijdige agressie, vandalisme enzovoorts ten gevolge....

Mevrouw D. die het beheer het laatst in handen had, ontkende op het Vredegerecht syndicus geweest te zijn gedurende een periode van 2 jaar maar zoekende naar.... (ME weerhielden destijds niet de syndicus die ik aanbracht), hield wel eigenaarsvergaderingen, leverde géén afrekeningen op papier af.

Tegen de heer Vrederechter werd dus ontkend ooit syndicus geweest te zijn, doch schriftelijke bewijsstukken toonden anders aan.

Het vonnis dateert van 26/03/2019, en er werd hierin een een door mij opgegeven syndicus aangesteld.

Deze hield een eigenaarsvergadering op 15/07/2019 (onvoorbereid) één dag te vroeg (had zich vergist), maar hield toch een vergadering.

Hierop werd(en) andere verdeelsleutel(s) kenbaar gemaakt (in mijn nadeel), werden de grenzen van mijn eigendom in twijfel getrokken en zelfs een cubitainer (op mijn eigendom) waar ik regenwater in opvang voor de tuin werd in vraag gesteld (ironisch genoeg door de ME die een waterlek in haar appt. een half jaar laat aanslepen tot ze gedwongen werd deze te repareren).

FOUTEN: Ik heb de syndicus gewezen op de door hem gemaakte fouten, hem een kopij van de basisakte overgemaakt, de afrekeningen zoals ze voordien werden opgemaakt en verslagen van de vorige eigenaarsvergaderingen (in eigen beheer onder de eerste persoon die dit beheer aanvankelijk deed, de tweede "interne" syndic maakte géén afrekeningen en géén verslagen!).

Nogmaals gewezen op niet nagekomen beloftes door een niet eigenaar (slot gemeenschappelijke voordeur herstellen, al 2 jaar stuk), legt aan hem overgemaakt Techno Preventief advies van de Politie naast zich neer (ziet blijkbaar de ernst van de situatie niet in), weigerde mijn vragen/klachten in een aangetekend schrijven te beantwoorden (Na het verstrijken van het ultimatum van 14 dagen; heb ik klacht neergelegd bij het B.I.V.)

HET VOCHTPROBLEEM: Ik heb destijds uiteindelijk aan de "interne" syndicus, mevrouw D. duidelijk gemaakt dat ik sinds haar stilzwijgen en weigeren mee te werken, "zelf" wel een lekonderzoek zou bekostigen (Uiteindelijk heeft de verzekering dit op zich genomen), en heb ik zelf twee aannemers gecontacteerd, ik diende niet te rekenen op medewerking van de VME.

De VME heeft de goedkoopste offerte weerhouden, doch volgens de expert van de verzekering, die de schade is komen opmeten, waren de uitgevoerde werken van bedenkelijke kwaliteit (heb ik géén bewijs van).

Daar ik met COPD Gold II kamp in een vochtige slaapkamer slaap met schimmelvorming, ik zelf al nieuwe ramen had laten plaatsen, verluchting heb voorzien, een luchtontvochtiger heb aangekocht (haal 2 liter per week uit de lucht).

Verzekeraar maakte mij duidelijk aan de syndicus te vragen een spoedvergadering te beleggen, heb ik via e-mail gedaan op 10/02/2020, tot op heden onbeantwoord gebleven, zelfs een attest dat mijn gezondheidstoestand bewijst, doch, lijkt dit niet zijn probleem te zijn!

Klacht B.I.V.: Later en na klacht neerleggen bij het B.I.V. en uit het antwoord van de syndicus aan hen, kan ik opmaken dat men in hun verdediging de leugen niet schuwt, daar ik de wantoestanden duidelijk heb gemaakt; men mij een "politieke" houding verwijt t/o de ME en dat zij géén contractuele verplichting hebben t/o dit gebouw.

Ook werd mij duidelijk waarom er géén gevolg werd gegeven aan mijn vraag "onregelmatigheden" in de boekhouding kenbaar te maken.

Mevrouw D. weigerde mij inzage, en naar wat ik later uit het antwoord van deze syndicus in hun schrijven aan het B.I.V. kon opmaken was: Dat er géén afrekeningen en of verslagen van vorige eigenaarsvergaderingen konden teruggevonden werden en zij zodoende niet aan mijn vraag konden voldoen.

Vreemd genoeg moest ik dit via het B.I.V. vernemen!?

Heden: Is er op de scheiding van de twee naast elkaar liggende gebouwen, vertikaal en tot aan de dakgoot, een spleet waar voegmortel zou dienen te zijn, werd vermeld in het oorspronkelijk rapport van het lekonderzoek, doch de aannemer heeft deze niet opgevoegd!?

Ik heb kunnen vaststellen dat de door de expert begrootte gevolgschade groter is, en zoals reeds vermeld, ik nog steeds met een vochtige binnenmuur zit, en dit door vermoedelijke waterdoordringing via de voorgevel.

Nieuwe syndicus: Is voor mij al één van de punten op de eerstvolgende vergadering, doch de ME, zijn liever lui dan moe en ik ben het een beetje moe, voor een derde maal tijd en kosten te doen.

Misleidende reclame syndicus: (Naam gewijzigd)
 

Vastgoedbeheer zoals u het zelf zou doen


Al 20 jaar lang waakt X&X Vastgoedbeheer als een goede huisvader over uw vastgoed. Ons team volgt het onderhoud van uw gebouwen nauwkeurig op en zorgt voor een snelle interventie bij moeilijkheden, defecten of schade. Het resultaat: uw vastgoed behoudt zijn waarde en blijft in blakende gezondheid. Als syndicus van gebouwen staan we in voor een allround beheer van uw appartementsgebouwen, studentenkamers, ateliers en meer. Ontdek er alles over op onze website of neem contact op!

Eigenaarsvergadering: Ik vermoed dat deze maand of april een eigenaarsvergadering gaat plaatsvinden.

Ik heb de syndicus reeds mijn punten via e-mail duidelijk gemaakt en hoop dat deze ze ook behandeld (ergens heb ik mijjn twijfels hierover, gezien het stilzwijgen).

Als eerste punt het vochtprobleem, waar ik al voor vrees dat de VME een lekonderzoek gaat weigeren, wat zijn dan mijn opties buiten opnieuw een advocaat raadplegen en weer richting vredegerecht?

Graag jullie antwoord.... 

 
John Doe
Offline
Excuses voor deze reactie
Excuses voor deze reactie maar ik zou graag eens een probleem van een TS opgelost zien zonder rechtbank of nutteloze kosten. En niet altijd die wetsverwijzigen; hoe hoog moet men geschoold zijn om alle wetgevingen ( alom ) te kennen.

Inderdaad, ik ben niet hooggeschoold, graag verstaanbare taal aub.


Dank u :)
SIEBE
Offline
#9
John Doe,

Ik begrijp uw situatie zeer goed.
Het is en blijft een probleem tussen vraagsteller en vraagbeantwoorder.
Daarom ik al menig maal ( en hetgeen ikzelf doe ) opmerkte om de verduidelijkingen en raadgevingen en wetteksten zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dat heeft niets te maken met scholingsgraad; maar met een verschil tussen iemand met een probleem ( waarvan hij de oplossing niet weet of raad om vraagt ) en de deskundigen ( die wetsverwijzingen, beroeps/vak  terminologie gebruiken hun eigen ). Ieder zijn vak of beroep.

Maar het blijkt zeer moeilijk om iemands problemen op te lossen; en zich wenden tot hogere machten ( vrederechter/rechtbanken of BIV ) brengen weinig soelaas, zoals uzelf het bewijs levert.

Hopelijk kan men u op de juiste weg begeleiden.

Succes
ronald de wilde
Offline
#9
Beste John Doe,

uw omstandige uitleg van enkele reacties hierboven werpt een ander licht op de eerstgeschetste vraagstelling, een heel ander licht, dat is het minst wat ervan kan worden gezegd.

Ik filter daaruit dat blijkbaar die voeg tussen beide gebouwen (of is het toch een barst?!) mogelijks de oorzaak kan zijn.
Als aanspreken van ME's (of is het maar ene van die vier) er niet inzit, dan zou ik toch maar even de aanpalende gebuur (in het andere gebouw) eens aanspreken, of die met hetzelfde probleem zit.
Ofwel is er gewerkt met een gemeenschappelijke muur, en dan kan het een barst zijn langs uw zijde, ofwel is die 'voeg' afkomstig uit de scheiding tussen twee muren.
In beide gevallen te bekijken of die kan worden dichtgespoten.

Op uw kosten (en die bescheiden blijven), dat zal het eenvoudigst en minst-belastend-voor-uzelf zijn.

Ron

 
John Doe
Offline
Beste Ron,De buurman van
Beste Ron,

Het betreft een spleet, waar grote stukken (lees het overgrote deel) voegsel weg is, tussen de twee gebouwen, van iets boven het GVL tot het dak.

De aannemer heeft een stuk gevel opgevoegd tot het begin van het eerste verdiep, en daar waar het vochtprobleem bij mij is, maar dus niet die verticale voeg tot het dak.

De buurman van het gebouw hiernaast is totaal géén probleem.

Maar telkens vraagt deze een lekonderzoek, alhoewel het wel duidelijk zichtbaar is dat die grens/voeg dringend aan herstelling toe is.

De VME heeft destijds de goedkoopste oplossing goedgekeurd en het probleem is niet opgelost. (zoals iemand aanhaalde, de goedkoopste oplossing is niet altijd de beste).

Gezien deze voeg op de scheiding ligt, betreft het een gezamenlijk probleem.

Gebouw van hiernaast is wel later tegengebouwd geweest, ons gebouw dateert van 1963, het andere vermoedelijk van de jaren '80.

Mijn situatie is, dat (zie mijn verhaal), de VME mijn bloed wel kan drinken en niet aanspreekbaar zijn, net zoals de syndicus die ik (spijtig genoeg) heb laten aanstellen.

Ik heb vandaag even contact gehad met de makelaar van de blokpolis, inzake het zelf betalen van een lekonderzoek.

Deze vertelde mij dat, dit terugbetaald zou worden als blijkt dat er sprake is van vocht doordringing, maar dat er een forfait is van 365€. (Dat dan weer gedeeld zou moeten worden door de betrokkenen).

Dus ik wacht de eigenaarsvergadering af, of de zwijgzame syndicus mijn punten effectief op tafel gooit, indien tegenwerking van de VME en of de sydicus, gaat dit wederom richting Vredegerecht...

Het leuke is dat ik steeds een advocaat kan zoeken, COPD en stress gaan niet goed samen... :(

 
SIEBE
Offline
#12
John Doe,

Ik herken uw probleem ( vroeger ook plaatsgevonden in onze VME ).

Een elastische voeg is hier op zijn plaats als mogelijke herstelling. Is een afscheuring van het ene gebouw van het andere. Waarschijnlijk gewoon tegen elkaar gebouwd zonder inwerking ( in elkaar verweven van de constructies ).

Kan een probleem zijn voor beide gebouwen; ofwel van het laatst gebouwde VME.
John Doe
Offline
Siebe, Dat is een plausibele
Siebe,

Dat is een plausibele uitleg, waar ik nog niet aan gedacht zou hebben.

Ik ga dit even aan de verzekeringsagent voorleggen als mogelijke oorzaak.

Niettemin dient zich weer een lekonderzoek aan.

Bedankt voor deze mogelijke aanwijzing.
ronald de wilde
Offline
#14
John Doe, een lekonderzoek in deze heeft geen enkele zin.
Voor dat bedrag is die voeg/barst wellicht (voorlopig) dichtgemaakt/-gespoten, en kan worden uitgemaakt of het probleem weggaat.
Dan kan naar een definitieve oplossing worden gekeken.
Wel is duidelijk dat dit geen verzekeringsdekking gaat geven.

Ron 
John Doe
Offline
Dan ga ik stuiten op het
Dan ga ik stuiten op het mogelijke dwarsliggen van de naaste buur die steeds om een lekonderzoek vraagt.

Ik kan hem evenwel duidelijk maken wat jullie prognose is en wat er dient gedaan te worden.

Hopelijk gaat deze hiermee akkoord... dan de VME nog :(
John Doe
Offline
Onderzoek

Goede morgen Siebe,

Toch nog een vraagje.

U sprak van het feit dat uw VME met hetzelfde te maken heeft gehad.

Door wie is dit onderzocht en bevestigd geweest?

Gezien de naaste buur steeds om een lekonderzoek vraagt, denk ik dat dit in dit geval niet anders gaat zijn, en hij ook van deze mogelijke oorzaak een rapport wil.

Er zijn sporen van een breuk in dit gebouw, overhellen naar de andere kant en van het gebouw van deze buur weg.

Dit kan je zien aan de dorpelsteen van de gemeenschappelijke voordeur die gebarsten is, en aan de scheuren in de muur op de gemeenschappelijke hall, ook achteraan het gebouw zijn er scheuren op te merken.

Zo heb ik héél lang geleden de strik boven mijn achterraam laten herstellen (spleet van +-1 cm).

Dus het vochtprobleem bevind zich aan de kant van het huisnummer 380 (slaapkamer ligt naast de doorgang van auto's), het gebouw helt over naar het huisnummer 376.

Graag uw advies inzake het aanstellen van een firma die een rapport op kan maken.

Alvast bedankt.

SIEBE
Offline
#17
John Doe,

Indertijd is er een expert ter plaatse gekomen en ook de inspecteurs van de verzekeringsmij.

Zij hebben samen vastgesteld dat een aanbouw van een nieuwbouw moet verankerd worden met het bestaande gebouw. De aannemer had onze apprtementenblok gewoon tegen die andere geplaatst.
Zo doende door zetting gebouw, bracht dat een afscheuring teweeg. Met gevolgen scheuren in de horizontale en verticale muurhoeken. Opgelost ( nu toch al 30 jaar ) met volledig elastische voegen aan de buitenkant, en herstelling binnen in. Ook de volledige buitenzetting met andere blok is elastisch opgeschoten.

Verzekeringsmij. kan een expert aanstellen om effectief het probleem vast te stellen. Zij contacteren dan een gespecialiseerde firma. Welk weet ik niet meer. Maar heeft duidelijk resultaat gehad. Bewoners konden zelfs het buitenlicht zien. Nu dus opgelost.

Is natuurlijk een job voor een gespecialiseerde firma. Niet zo maar wat opvoegen of oplapwerken. Ineens ernstige oplossing.
SIEBE
Offline
#17
John Doe,

Indertijd is er een expert ter plaatse gekomen en ook de inspecteurs van de verzekeringsmij.

Zij hebben samen vastgesteld dat een aanbouw van een nieuwbouw moet verankerd worden met het bestaande gebouw. De aannemer had onze apprtementenblok gewoon tegen die andere geplaatst.
Zo doende door zetting gebouw, bracht dat een afscheuring teweeg. Met gevolgen scheuren in de horizontale en verticale muurhoeken. Opgelost ( nu toch al 30 jaar ) met volledig elastische voegen aan de buitenkant, en herstelling binnen in. Ook de volledige buitenzetting met andere blok is elastisch opgeschoten.

Verzekeringsmij. kan een expert aanstellen om effectief het probleem vast te stellen. Zij contacteren dan een gespecialiseerde firma. Welk weet ik niet meer. Maar heeft duidelijk resultaat gehad. Bewoners konden zelfs het buitenlicht zien. Nu dus opgelost.

Is natuurlijk een job voor een gespecialiseerde firma. Niet zo maar wat opvoegen of oplapwerken. Ineens ernstige oplossing.
Is van uiterste belang dat die werken zeer nauwkeurig gebeuren en niet zo maar door de goedkoopste.
Janneman
Offline
Siebe,Je schrijft: Ik dacht

Siebe,

Je schrijft: Ik dacht dat Quimmo ten dienste stond voor de eigenaars en belanghebbenden en niet enkel ten voordele van de upperclass syndici.  --- Ik heb dat gedacht nu definitief begraven. Eigenaars en belanghebbenden (huurders) met vragen zal ik zeker niet aanraden om Quimmo te raadplegen. Voor syndici en andere zakkenvullende huisparasieten (o.a. makelaars) kan hij wel zijn nu hebben. Wat ben ik blij dat wij een syndicus mede-eigenaar hebben; die man heeft er alle belang bij dat alle eigenaars goed overeenkomen en dat de bouw goed, en op de goedkoopste manier onderhouden wordt.
En nog dit: onze syndicus, een mede-eigenaar, maakt deel uit van onze VME. Alles wordt gezamenlijk beslist (op één uitzondering na steeds met eenparigheid van stemmen) . Als er iets mis loopt of een verkeerde keuze gemaakt wordt, wordt erop niemand geschoten, we kijken dan enkel in eigen boezem. 

vrijwsyndicus
Offline
uit de oude doos

 
http://blog.smartsyndic.be/qa/binnen-hoeveel-tijd-moet-een-syndicus-antwoorden-op-een-mail/
 
Daarin:
 

 
“Bij elke vraag om uitleg was het antwoord steevast: dat staat zo in de wet. Een duidelijke verwijzing naar artikels ontbrak steeds wat de kantoordirecteur tot de conclusie bracht dat de syndicus wel een heel rekbaar wetboek had.
Wel volgde na elk telefonisch contact een factuur.”

 
 
't appartement
Offline
CONTRACT
"de VME heeft destijds de goedkoopste offerte weerhouden, doch het probleem is blijven bestaan na de herstellingswerken aan de voorgevel"

U moet de VME aanvallen (evt dagvaarden) en niet de syndicus.
Want: de VME beslist en de syndicus voert uit. U schiet dus op de verkeerde.
nescio1
Offline
psychologie van vraagstellers op internetfora
 
“Ik heb dat gedacht nu definitief begraven.”
 
Sommige vraagstellers hebben eigenlijk, voor ze hun vraag op het internet publiceren, al een “gewenst antwoord” voor ogen.
 
Zij zijn dan ook tevreden indien iemand grotendeels aansluit bij hun wens.
 
Beter, in hun ogen, wordt het als andere antwoorden het succesratio nog verhogen.
 
 
Hamvraag blijft natuurlijk waarmee de lezer op het forum het meest gediend is.
 
 
summum ius summa iniura
 
https://www.encyclo.nl/begrip/summum_ius_summa_iniuria
 
 
Van wetgeving kan gesteld worden dat niet altijd rechtvaardigheid haar eerste doel en resultaat is.
 
Dikwijls is “orde” haar eerste bedoeling.
 
 
 
 "Don't shoot the piano player; he's doing the best he can"
 
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Shooting_the_messenger
 
 
Ook:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cassandra_(mythologie)
 
Janneman
Offline
Vrijwsyndicus, Ik

Vrijwsyndicus,

Ik veronderstel dat je je naam Vrijwsyndicus gekozen hebt omdat je je voor de geleverde diensten niet laat betalen: wat inspecteurs het vaaks te horen krijgen als ze iemand 'betrappen' is: 'ja, maar ik word er niet voor betaald.' Uiteraard is dat een nepargument; iedereen kan dat zeggen: vrijwtuinman, vrijwpoetsvrouw, vrijwklusjesman, enz. Daarom: je mag in principe niet zomaar onbetaalde diensten leveren; in het zwart werken heeft niets met geld te maken, maar met werken. Er bestaan wettelijke regelingen voor onbetaald vrijwilligerswerk, maar dat geldt niet voor een ‘vrijwillige’ syndicus. Het verbaast me dan ook dat je dat label op je plakt gezien je medestander bent van de tenoren hier die katholieker willen zijn dan de paus als het gaat over het in regel zijn tegenover de fiscus.

Janneman
Offline
Nescio 1, van psychologie heb

Nescio 1, van psychologie heb je blijkbaar geen kaas gegeten. Je schrijft: Sommige vraagstellers hebben eigenlijk, voor ze hun vraag op het internet publiceren, al een “gewenst antwoord” voor ogen. --- Natuurlijk heb ik het gewenste antwoord al voor ogen, alsof het me niet uitmaakt wat voor antwoord ik ga krijgen. Ik kijk uit naar reacties die dat gewenste antwoord bevestigen, zonder evenwel de reacties te negeren die niet beantwoorden aan die wens. En met die laatste kan het twee kanten uit: ik moet toegeven dat ik het (deels) fout heb, of ik word dankzij idiote argumenten bevestigd in de hoop die ik koesterde. Je kunt je zelfverklaarde gelijk niet beter ondermijnen dan door het te verdedigen met van de pot gerukte argumenten, het is dan beter te zwijgen. 
 
Je schrijft: Zij zijn dan ook tevreden indien iemand grotendeels aansluit bij hun wens.  --- Ja natuurlijk, jij niet? Wat is me dat voor een opmerking.

John Doe
Offline
Hier was het beheer in handen
Hier was het beheer in handen van mevrouw P., die na de betoonde ondankbaarheid en beledigingen van sommige mede-eigenaars dit beheer heeft overgegeven aan mevrouw D.

Mevrouw D. was niet aanspreekbaar en heeft mij alles laten regelen inzake dit vochtprobleem.

Ik wacht eerstvolgende vergadering af, waar dit probleem mijn eerste punt is, wordt hierin niets gedaan, ga ik wederom richting Vredegerecht.

Ook zou ik het waarderen dat het mekaar de huid volschelden en verwijten maken, niets met mijn post te maken heeft, en graag dit ook een einde zou zien kennen, dank u.... 
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8 § 4 10 ° “..om niet …”

“…Daarom: je mag in principe niet zomaar onbetaalde diensten leveren;”
 
 
 
Blijkbaar heeft de wetgever er in zijn teksten (appartementsmede-eigendom 2010) reeds rekening mee gehouden dat een mede-eigenaar de taak van syndicus nagenoeg belangeloos, want ook hij is gebaat bij een lage kost, op zich zou nemen.
 
 
Janneman
Offline
Sorry John Doe, ik wilde je

Sorry John Doe, ik wilde je vraag respecteren, maar de reactie van nescio 1 noopt me tot een kort antwoord.

Nescio 1: 
1. Blijkbaar? Uit wat blijkt dat? 
2. Je zegt, 'want'. Ach zo, dan mag een mede-eigenaar ook de taak van o.a. klusjes- en tuinman belangeloos uitoefenen gezien hij gebaat is bij lage onderhoudskosten. Nep-argument Nescio 1.

nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8 § 4 10 ° (*)

10° een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt, alsook het bewijs van die verzekering te leveren; in geval van een mandaat om nietwordt die verzekering aangegaan op kosten van de vereniging van mede-eigenaars; 
 
https://www.encyclo.nl/begrip/om_niet
 
"Om niet" is een juridische term waarmee wordt aangegeven dat iets gebeurt zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. …
 
 
Wij wensen enkel te spreken over de inwonende, onbezoldigde syndicus mede-eigenaar.
 
Gelukkig is er nog geen “Berufsverbot” voor een eigenaar inzake taken als poetsen en tuinieren.
 
Deze horen wel, gezien de opgelegde regelmaat en de eis tot correcte uitvoering in een mede-eigendom, thuis in het commerciële circuit, zoals u terecht aangeeft, ook indachtig:
de kruik gaat zolang te water tot zij breekt.
 
Maar wat met vervanging van een enkele lamp in de ingangshall?
 
 
Wij durven hopen dat de meeste onder hen kleinere taken en klusjes op zich nemen met, als blijk van waardering, een schouderklopje of een fles wijn of doos pralines op het einde van het jaar.
 
 
 
(*) onze cursivering, vet en onderlijnen
 
Janneman
Offline
nescio 1,1. Ik mag als

nescio 1,
1. Ik mag als gepensioneerde onbelast bijverdienen, ook in de villa van mijn buurman (ik heb nog niet de eer gehad). Als mede-eigenaar en mede-bewoner in onze appartementsblok kan dat echter niet volgens de wet, gezien de VME geen werkuren mag uitbetalen aan wie geen handelsregister heeft; kan het knotsgekker? We moeten dus onderling een regeling treffen en dat buiten de VME-verslagen houden.
2. Toen ik niet onbelast mocht bijverdienen had ik al een aansprakelijkheidsverzekering op kosten van de VME. M.a.w. verzekerd zijn voor iets bewijst niets. En volgens jouw logica mag een syndicus/mede-eigenaar 19 appartementen beheren en zeggen ‘ik word er niet voor betaald’, maar de klusjesman/mede-eigenaar van een appartementsblok met 3 kavels kan dat niet zeggen; kan het idioter? En over discriminatie gesproken.   
2. Je schrijft: Gelukkig is er nog geen “Berufsverbot” voor een eigenaar inzake taken als poetsen en tuinieren. – Het gaat niet over een eigenaar, maar over een mede-eigenaar. Hij moet dan afkomen met de loze verdediging dat hij ‘werkt om niet’. Bovendien: als dat poetsen een regelmaat kent is het voor een klusser altijd verboden volgens de wet, zelfs voor wie onbelast mag bijverdienen. Tuinieren mag dan wel als er per prestatie betaald wordt en je alleen maar tuiniert als het nodig, dus niet met een vaste verloning of regelmaat.
3.  Je schrijft: Maar wat met vervanging van een enkele lamp in de ingangshall? Wij durven hopen dat de meeste onder hen kleinere taken en klusjes op zich nemen met, als blijk van waardering, een schouderklopje of een fles wijn of doos pralines op het einde van het jaar. ---Geloof je dat nu zelf? ‘Ik word er niet voor betaald mijnheer de inspecteur, ik krijg schouderklopjes en een fles wijn op het einde van jaar.’  En wat wanneer niet de lamp maar bijvoorbeeld de lamphouder vernieuwd moet worden (wat ik onlangs in onze hall uitgevoerd heb)? Dan moet je een vakman laten komen?
De ganse wetgeving inzake de verloning mandaten en onderhoudswerken als mede-eigenaar in de eigen woonblok, hangt met haken en ogen aan elkaar, je kunt er geen, maar ook alle kanten mee uit. Daarom erger ik me aan sommigen hier die me in deze de les willen lezen.