Aanpassing lift aan de nieuwe veiligheidsvoorschriften ;betaling herstelling, vernieuwing

5 antwoorden [Laatste bericht]
JokkeJaku
Offline

Blok van 4 appartementen, lift start gelijkvloers.
  In basisakre en het reglement van medeeigendom (RVME) staat
  a.Voor onderhoud,hersteling en vernieuwing moet iedereen meebetalen in functie van zijn aandeel, uitgedrukt met coeff. in 10000 sten
  b. Voor onderhoud,herstelling wordt eigenaar gelijkvloer vrijgesteld omdat hij geen slijtage veroorzaakt(te).
Vraag 1:  aanpassing lift aan nieuwe wet veiligheid door iedereen  te betalen?
  Vier jaar geleden werd naar aanleiding van een slecht functioneren van de lift én de verwachte verplichte aanpassing  beslist  een spaarrekening te openen. 3 van de 4 eigenaars stortten jaarlijks een bedrag volgens hun aandeel ,coeff. uitgedrukt in 8000sten.


De VME had nooit een reservefonds aangelegd en beslistte op de laatste AV dit ook nu niet te doen omwille van het 'kleven' van de gestort gelden aan het appartement(nadeel).
 De spaarrekening voldoet niet aan de voorwaarde(n) voor reservekapitaal want
-niet elke eigenaar stortte zijn deel   -  ze werd ondertussen gebruikt voor gewone herstelligen aan de lift  , aangerekend volgen 1°b.
Vragen 2: Is het gespaarde kapitaal  reservekapitaal dat 'kleeft'?
Indien niet hebben de eigenaars er beschikkingsrecht over? Kunnen ze mutaties uitvoeren tussen de spaarrekening en de rekening werkingskost bv.?
   Onlangs werd grote herstelling uitgevoerd (afdichten gat in gemeenschappelijke afvoerbuis veroorzaakt door aannemer opbouw aanleunende woning).Verzekering  betwist aansprakelijkheid niet, syndicus mag hersteller aanstellen. Hersteller factureert aan syndicus en deze eist dat ieder eigenaar zijn aandeel stort op zijn rekening voor werkingskost (komt neer op lening aan de verzekeringsmatschappij).Ik geef opdracht tot debiteren van mijn spaarkapitaal en overschrijven op de gevraagde rekening (mutatie tussen rekeningen); bij betaling door de verzekering aan VME ,dan de omgekeerd mutatie zodat nuloperatie ontstaat .Boekhoudkundig is dit mogelijk.
Vraag 3:Kan de syndicus dit wijgeren ?
    Om de hersteller te kunnen betalen heeft de syndicus de eerste mutatie reeds uitgevoerd.Hij eist opnieuw de storting van mijn aandeel op zijn rekening werkingskost, zoniet gaat hij over op het protocol  gedwongen inning  voor wanbetalers niettegen- staande ik nooit heb geweigerd te betalen en zelfs betaald heb .
Vraag 4:Kan de syndicus mij dwingen op welke wijze die betaling moet gebeuren? Is dit protocol van toepassing?
Wie kan en wil mij over dit alles de juiste inlichtingen en raad geven?
Dank bij voorbaat.

Quimmo
Offline
1. Dat lijkt me wel, gezien

1. Dat lijkt me wel, gezien het hier om vernieuwing gaat en uw basisakte daar expliciet lijkt te melden dat deze kost door iedereen gedragen wordt. Ik zou wel oppassen om geen vermenging van vernieuwingswerken en eventuele onderhoudswerken in dezelfde factuur te hebben.

2. Ik zou daar graag nog iemand anders zijn mening over horen, maar het lijkt me dat het hier niet om een formeel reservekapitaal gaat gezien de AV expliciet beslist heeft dit niet aan te leggen. Wat ook niet lijkt te kunnen als het echt reservekapitaal was, is dat één eigenaar niet meebetaalt terwijl hij volgens de statuten toch zou delen in de kosten van vernieuwing van de lift. Het lijkt me dus dat er inderdaad geld hiervan gebruikt zou kunnen worden buiten de regels die gelden voor het reserverkapitaal.

3. Durf ik me niet over uitspreken. De spaarrekening is dan weer expliciet aangelegd voor de kosten aan de lift, terwijl het nu over iets heel anders gaat.

4. Dat lijkt me een grijze zone waar enkel de uitspraak van de rechter definitief uitsluitsel kan geven. De vraag is dan of een van beide partijen, u of de syndicus, het echt zo ver wil drijven.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Hermy36
Offline
Ik zou punt op A.V. plaatsen

Ik ga in grote lijnen akkoord met standpunt van Quimmo.
Maar ik zou op de e.v. vergadering het punt op de agenda plaatsen.
Persoonlijk ben ik tegen een reservefonds en een spaarrekening omdat je bij verkoop dit geld kwijt bent... koper ziet het als een uitgave voor de zeer nabije kosten.

Ik ben niet tegen een reservefonds voor specifieke opdrachten (bvb vernieuwing dak 2020 - kostprijs 8000 € - per eigenaar (4): 2000 € = van 2016 tot 2020 ieder jaar 400 €)
Vermits jullie maar met zijn 4en zijn, zou ik afspreken dat iedereen verplicht is om een eigen spaanrekening aan te leggen waarop gespaard wordt voor grote uitgaven.
De A.V. bepaalt hoeveel iedereen moet voorzien.
Eventueel kan gevraagd worden om jaarlijks het bewijs te leveren van het gespaarde geld.
Bij opvraging is iedereen dan gebonden om te betalen en is het geld er.

ha
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8 § 4 5 °
De VME  hoort een…...”afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal ;……. ” te hebben.
 
Spijtig genoeg heeft de wetgever nagelaten ook maar de minste indicatie te geven omtrent doeleinden en gebruik van deze rekening.
 
Interessant is een vergelijking, weliswaar vertrekkend vanuit een andere juridische context, met de VvE in Nederland.
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vereniging_van_eigenaars
https://www.nederlandvve.nl/vve-informatie/alles-over-het-meerjaren-onderhoudsplan-mjop/
 
 
U vervult de verplichting best door het openen van een afzonderlijke spaarrekening bij een bank.
 
De bezwaren van ME’s omtrent de reactie in #5 (geld kwijt) kunnen ondervangen worden door in de AV een beperkte, eerder symbolische, eenmalige bijdrage te vragen aan de ME’s.
 
De verdere oplossing in #5 vloekt met de privacyregels.
 
U hebt b.v. een belangrijke aandelenportefeuille en wenst dus geen spaarrekening aan te leggen. Quid ?
wimke
Offline
opnieuw nog eens uitstel modernisering liften

Beste,

Tijdens een alg vergadering deelde een mede-eigenaar mee dat er opnieuw een uitstel tot modernisering van de liften zou bestaan tot 2018 ?  Klopt dit daar er in de media nog niets over verscheen ?

 

Willy Govaers
nescio1
Offline
men zegt dat..........