Artikel 577-2§9 van het burgerlijk wetboek, de kostenverdeling

6 antwoorden [Laatste bericht]
RenaatVG
Offline
De bepalingen van artikel  577-2, §9 van het burgerlijk wetboek zijn van dwingend recht.
Kan de basisakte in verband met de kostenverdeling bepalingen bevatten die hiermee in tegenspraak zijn?
Kan de algemene vergadering een kostenverdeling goedkeuren die in tegenspraak is met de akte. Wordt zulk een verdeling geldig als ze niet wordt geprotesteerd binnen de 4 maanden of is die sowieso ongeldig. Volstaat een meerderheid van 4/5 op de algemene vergadering om anders te verdelen dan volgens de akte?

RenaatVG

Quimmo
Offline
Akte wijzigen

In hoever de verdeling in tegenspraak is met de wet is niet duidelijk. De AV kan wel een andere kostenverdeling goedkeuren, in dat geval is deze niet in tegenspraak met de akte, maar wijzigt deze de akte.

"2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen: a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;"

Indien deze dan niet binnen de 4 maand aangevochten wordt, is dit inderdaad definitief.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

lebragard
Offline
herverdeling van de lasten....

en
http://www.elfri.be/vordering-tot-herverdeling-van-de-lasten-van-een-med...

 

Zo bepaalt art. 577 – 9 §6, 2° B. W. dat iedere mede-eigenaar aan de rechter kan vragen om de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen. Indien deze een persoonlijk nadeel veroorzaakt, evenals om de berekening ervan te wijzingen indien deze onjuist is of onjuist is geworden als gevolg van wijzigingen aangebracht aan het gebouw.

Deze wetsbepaling bevat geen beperking wat betreft de termijn waarbinnen de erin bedoelde rechtsvorderingen moeten worden ingesteld. Evenmin is bepaald dat de koper van een appartement die rechtsvorderingen niet mag stellen omdat de bestreden bepaling of bepalingen in de toetredingsovereenkomst overeengekomen werden. De wetgever beoogde duidelijk een mogelijkheid voor elke mede-eigenaar ongeacht het tijdstip waarop die het eigendomsrecht over zijn eigendomsdelen heeft verworven of een aanpassing van de eenzijdige opgelegde bepalingen van de basisakte na te streven. Overigens kan de potentiële koper van een appartement de wijziging van de lastenverdeling pas benaarstigen eens hij of zij het eigendomsrecht heeft verworven. Zolang dat niet het geval is, bestaat slechts de keuze tussen het al dan niet aankopen van het appartement.

Quimmo
Offline
@lebragard

Je kan inderdaad altijd naar de rechter stappen. Indien je het echter binnen de 4 maand doet, kan je een stemming laten vernietigen op basis van fouten die zijn gebeurd bij de voorbereiding en het stemmen. Later kan je ook nog naar de rechter, maar dan moet de grond van de zaak bekeken worden.

Samengevat, doe je het binnen de 4 maanden dan liggen je kansen hoger.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Astrid Clabots
Offline
kostenverdeling - statuten - notulen


Geachte

Indien in notulen de kostenverdeling ten overstaan van de statuten wordt gewijzigd, vergt dit

* een vereiste gekwalificeerde meerderheid van stemmen
* een beslissing die niet binnen de 4 maanden (3 maanden voor andere zakelijk gerechtigden maar dit is hier hypothetisch) is aangevochten en
* een wijziging van de notariële akte.

Dat laatste durft nogal eens ontbreken. Dan nog is de beslissing die na 4 maanden definitief werd van toepassing bij gebreke van beroep.

Wat u dan te doen staat, is laten agenderen dat deze beslissing niet overeenkomst met de statuten en dat er dus wel sprake is van een "foutieve" situatie. U kunt dan alsnog vragen dat gestemd wordt over een correcte regeling cfr. de statuten. Indien men daarin uw standpunt niet volgt, verschaft u dit een opstapje naar de Vrederechter om de gehanteerde kostenverdeling aan te vechten.

Astrid CLABOTS
CLABOTS advocaten
 

RenaatVG
Offline
Is het niet zo dat de
Is het niet zo dat de deontologie van de vastgoedmakelaar-syndicus (opgelegd door het BIV) de plicht heeft te waken over het respect voor bepalingen uit het burgerlijk wetboek.
Deze deontologie bepaalt in
Titel III Bijzondere verplichtingen voor de vastgoedmakelaar-beheerder
HOOFDSTUK II - Bijzondere verplichtingen voor de vastgoedmakelaar-syndicus
 Art. 78.
De vastgoedmakelaar-syndicus respecteert de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake de mede-eigendom en de verplichtingen die hem als zodanig worden opgelegd krachtens de wet, de statuten of de reglementen van een goed en die niet strijdig zijn met de dwingende wettelijke bepalingen, alsook deze die voortvloeien uit de overeenkomst die hem met de opdrachtgever bindt.
 
De bepalingen van artikel  577-2, §9 van het burgerlijk wetboek zijn van dwingend recht. Hoe kan de syndicus niét optreden tijdens de algemene vergadering als er een kostenverdeling dreigt goedgekeurd te worden die strijdig is met dit artikel (en bovendien in strijd is met de basisakte).
Hoe kan het dat een beslissing die strijdig is met de dwingende wettelijke bepalingen geldig wordt als ze niet binnen de 4 maanden wordt aangevochten. Hoe kunnen beslissingen die tegen de wet ingaan ooit geldig worden.

RenaatVG

lebragard
Offline
staat de syndicus boven de wet....