electriciteit gemeenschap

5 antwoorden [Laatste bericht]
louisleonard
Offline
Appartementsgebouw van 4 app. Quotiteiten : 350 - 250 - 200 - 200 /1000. De kosten voor het electriciteitsverbruik van de gemeenschap wordt echter verdeeld in 4 X 250/1000, dit met akkoord van de twee eigenaars die 200/1000 bezitten.  Er is een nieuwe electriciteitskast voor de gemeenschappelijke electriciteit geplaatst.  Er is niets afgesproken ivm de verdeling van de kosten, dus zijn de kosten aangerekend volgens de quotiteiten.  De eigenaar van het appartement met 350/1000, weigert deze kostenverdeling en eist een verdeling van 4 X 250/1000, vermits, volgens zijn stelling, de
kosten van verbruik ook zo verdeeld worden.  De 2 eigenaars met 200/1000 eisen echter
een kostenverdeling volgens de quotiteiten.

Callens R

Astrid CLABOTS oud
Offline
Verdeling kosten en lasten appartementsgebouw


Geachte


Wat staat er vooreerst en bovenal in de statuten van het appartementsgebouw  ?

Is de appartementswet hier van toepassing ? Normaliter wel, maar ik zou me kunnen voorstellen dat de toepassing ervan is uitgesloten in de statuten. Dit omwille van het beperkt aantal kavels. Dan laat de aard van het gebouw dit toe ...

Astrid CLABOTS
VILLA JURIS ADVOCATEN
 

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

naicwill
Offline
Wet De aan deze
Wet

De aan deze mede-eigendom verbonden lasten, met name de kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing, moeten worden omgeslagen naar evenredigheid van de respectieve waarde van elk privatief deel, tenzij wanneer de partijen beslissen die kosten om te slaan naar evenredigheid van het nut dat de gemeenschappelijke delen en diensten die deze kosten teweegbrengen, voor elk van de privatieve delen hebben. De partijen kunnen de waarde en het nut als criteria ook combineren.
De bepalingen van deze paragraaf zijn van dwingend recht
naicwill
Offline
De berekening van de kosten
Alle eigenaars hebben op gelijke wijze baat van de 
gemeenschappelijke verlichting, dus alle kosten 
verbruik en nieuwe electriciteitskast
verdelen volgens aandelen.

lees onderstaand artikel:

De berekening van de kosten gebeurt per kavel,maar niet volgens

het aantal kavels,maar volgens de aandelen van de kavel en subsidiair volgens
het nut die kavel heeft ven een gemeenschappelijke dienst.
Voor het nutscriterium moet er een merkbaar verschil zijn tussen
het nut van de verschillende kavels.Indien nut gelijk is 
dan moet dit verrekend worden volgens aandelen.Immers
de sterkste schouders moeten de grootste lasten verdragen.

Dit blijkt nog eens uit:63 R. TIMMERMANS, Het onroerend goed in
de praktijk, de gemeenschappelijke lasten en schulden bij 
appartementseigendom, Kluwer, 2007, 55.
"Het nuttigheidscriterium beoogt een billijke verdeling van kosten
 waarin niet alle medeeigenaars op gelijke wijze baat bij hebben."

 
In de nieuwe wet wordt het waardecriterium hierarchisch hoger
geplaatst door het te poneren als basiscriterium.
Het nuttigheidscriterium krijgt hierdoot een subsidiair karakter
en er moet een substantieel verschil in het nut dat elke kavel
heeft van kosten of diensten
van de gemeenschappelijke delen.
Het beoogt m.a.w. een billijke verdeling
van de kosten waarin niet alle eigenaars op gelijke wijze baat bij hebben.
Deze wet is van dwingend recht en poneert een functioneel i.p.v.
forfaitair systeem.
louisleonard
Offline
verdeling gemeenschappelijke kosten
Geachte Mevrouw,

In de basisakte staat hetvolgende :"de komparanten hebben mij, notaris, verzocht akte te verlenen van hun wil de grond en het opgerichte gebouw te onderwerpen aan het juridisch statuut van de medeëigendom, zoals voorzien bij artikel 577bis van het burgerlijk wetboek en voornamelijk, zoals voorzien bij artikel 577bis paragraaf 9 en paragraaf 11 van zelfde wetboek over de gedwongen medeëigendom. Daaruit volgt dat het gebouw opgesplitst wordt in afzonderlijke eigendommen, die telkens bestaan uit : a) een privatief deel en b) een aandeel in de gemeenschappelijke delen" Het gelijkvloers omvat de private eigendom
(appartement)en in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid : 350/1000 in de gemene delen van het gebouw. Bij de beschrijving van de gemene delen staat o.a. vermeld :
"electriciteitsleidingen met al hun bijhorigheden"

Hieruit kan je volgens mij  toch besluiten dat de kosten voor de installatie van de electriciteitskast/gemeenschap verdeeld dienen te worden volgens de quotiteiten, zoals vermeld staat in het "reglement van medeëigendom" : "alle kosten en uitgaven betreffende het gebouw en de gemeenschappelijke diensten zijn algemene lasten.  De algemene lasten worden verdeeld in verhouding tot ieders aandeel in de medeëigendom"

Bedankt voor uw antwoord.

Callens R

naicwill
Offline
Advocate Clabots in # 1 "Is
Advocate Clabots in # 1
"Is de appartementswet hier van toepassing ? Normaliter wel, maar ik zou me kunnen voorstellen dat de toepassing ervan is uitgesloten in de statuten. Dit omwille van het beperkt aantal kavels. Dan laat de aard van het gebouw dit toe ..."

Deskundige Peter Leyseele in een vorige post
"Als de artikelen 577-3 e.v. B.W. in de akte werden uitgesloten, dan dient te worden teruggevallen op artikel 577-2 B.W. waarvan paragraaf 9 van dwingend recht is."

artikel 577-2 B.W. waarvan paragraaf 9 van dwingend recht is
hoe kan de aard van het gebouw dan de forfaitaire verdeling toelaten