Faillissement aannemer - onderaannemers aansprakelijk tov VME

3 antwoorden [Laatste bericht]
VME BRAAM
Offline

Beste,

de aannemer van het appartementsgebouw is failliet verklaard.
Toch is er schade aan het gebouw (lekkages in het dak).
Kan de onderaannemer, dakwerker, hiervoor aansprakelijk gesteld worden ter reparatie van deze schade, hoewel deze onderaannemer eigenlijk een contract had met de aannemer en niet rechtstreeks met de VME of dienen deze kosten volledig door de VME betaald te worden?

Alvast bedankt voor uw antwoord.
Vriendelijke groeten.

naicwill
Offline
Stopzetting van de activiteit

Stopzetting van de activiteit en tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer

Ook bij faillissement of gerechtelijk reorganisatie van de aannemer blijft de tienjarige aansprakelijkheid bestaan, maar het probleem is dat er meestal geen voldoende onderpand meer voorhanden is om een eventuele vordering te verzilveren. 

De bouwheer die beschikt over een vordering op basis van de tienjarige aansprakelijkheid, zal enkel een schuldvordering kunnen indienen bij de curator van de gefailleerde om de vergoeding van de door hem geleden schade te laten opnemen. Dit is een schuldvordering die in het gewoon passief zal opgenomen worden. De kans dat de bouwheer daadwerkelijk een vergoeding zal ontvangen voor de geleden schade, is dus gering. 

De bouwheer kan ook de onderaannemers niet rechtstreeks aanspreken, voor zover de vordering betrekking heeft op een schade die het gevolg is van een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst. Enkel wanneer de bouwheer ingeval van faillissement van zijn aannemer zelf wordt aangesproken door een rechtstreekse vordering van een onderaannemer, kan hij wel alle klachten en verweermiddelen formuleren omtrent de uitgevoerde werken dewelke hij tegen de gefailleerde had kunnen inroepen. 

Indien de tienjarige aansprakelijkheid verzekerd is, beschikt de opdrachtgever wel over de mogelijkheid om een rechtstreekse vordering in te stellen tegen de verzekeraar (artikel 86 van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992).
http://www.confederationconstruction.be/fecamo/nl-be/publicaties/enews/e...
 
naicwill
Offline
Mijn aannemer is failliet! Wat nu?
naicwill
Offline
DE VORDERING VAN DE BOUWHEER TEGEN DE ONDERAANNEMER
Welke mogelijkheden staan er dan voor de bouwheer open tegen de onderaannemer?

• artikel 1122 B.W.: het hof van beroep te Brussel oordeelde op 25 juni 1992 dat op grond van artikel 1122 in B.W.. aan de bouwheer een rechtstreekse vordering kon worden toegelaten tegen de onderaannemer. Artikel 1122 B.W. stelt namelijk dat men geacht wordt te hebben bedongen voor zichzelf en voor zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden. Welnu volgens deze uitspraak diende de bouwheer als rechtsopvolger aangezien te worden in de zin van artikel 1122 B.W. van de hoofdaannemer.. Deze oplossing wordt evenwel bekritiseerd door de rechtsleer en de rechtspraak.

• artikel 1221 BW: de oplossing zou erin kunnen bestaan dat de hoofdaannemer in het onderaannemingscontract zou kunnen bedingen dat de bouwheer de onderaannemer rechtstreeks kan aanspreken voor diens fouten bij de uitvoering Maar indien niet voorzien is in een dergelijke clausule blijft de bouwheer in de kou staan.. 

• artikel 1615 B.W. de verplichting om de zaak te leveren strekt zich niet alleen uit tot de zaak zelf maar ook tot haar toebehoren en tot alles wat voor haar blijvend gebruik is bestemd. Van het vorderingsrecht van de bouwheer lastens de aannemer of de architect over naar de koper van het gebouw. Volgens de memorie van de ministerraad ingediend naar aanleiding van voormeld arbitrage arrest zou dit mechanisme de bouwheer instaat moeten stellen de contractuele aansprakelijkheid van zijn onderaannemer inwerking te stellen ze deze visie wordt evenwel bekritiseerd aangezien bij een onderaannemingsovereenkomst moeilijk kan gesproken worden van een vordering die als toebehoren dient aanzien te worden van een overgedragen zaak.

Door de rechtsleer maar ook in de rechtspraak o.m. door het cassatiearrest van 7 december 73 werd dan ook besloten tot de quasi immuniteit van de onderaannemer.
http://elfri.be/de-vordering-van-de-bouwheer-tegen-de-onderaannemer