faillissement mede-eigenaar

6 antwoorden [Laatste bericht]
Gill
Offline

Beste,

Ik ben aan het werk als onbezoldigd syndicus en binnen onze residentie zijn er een aantal bedrijven eigenaar van een appartement.

Eén van deze bedrijven is onlangs failliet gegaan en had een openstaand saldo tov de VME (na verschillende aanmaningen via aangetekend schrijven). 

Ik ga een BAV organiseren om dit verlies van werkkapitaal ter kennis te brengen van de rest van de mede-eigenaren. Ook zou ik op deze BAV willen voorstellen om dit verlies aan werkkapitaal extra op te vragen aan de rest van de mede-eigenaren om de werking en continuïteit van de VME te garanderen. 


Mijn vraag is nu: welk percentage heeft de VME nodig om deze extra opvraging goed te keuren? +50 of +75 %? Dit staat namelijk niet eenduidig vermeld in onze Statuten van Mede-eigendom.

Indien de stemming negatief is, kan ik bepaalde lopende rekeningen niet betalen. Kan ik als syndicus hiervoor dan nog verantwoordelijk gehouden worden? Ik ben alvast niet van plan om eigen financiële middelen aan te wenden om de VME draaiende te houden.

Alvast bedankt voor de hulp!

deskundige
Offline
Beste, Voor de te hanteren
Beste,

Voor de te hanteren meerderheden moet u naar de dwingende wet kijken en niet wat in de statuten staat. In deze is volstrekte meerderheid voldoende.

Houd er, o.m. ook voor uw eigen aansprakelijkheid, wel rekening mee dat u in naam en voor rekening van de VME tijdig aangifte van schuldvordering doet bij de aangestelde curator/curatoren.

 
naicwill
Offline
Wat vooraf
Gill
Offline
Bedankt voor de duidelijke
Bedankt voor de duidelijke info, Peter!

Geldt een volstrekte meerderheid ook als je als syndicus extra werkkapitaal wil opvragen ivm een herstelling ter bewarende maatregel? Bijvoorbeeld bij het herstellen van een lift of het lekdicht maken van een lichtkoepel? 

Het betreft hier namelijk werken die uitgevoerd MOETEN worden en die niet voorzien zijn in het budget van de maandelijkse provisies.

Kan ik als syndicus de kosten van deze bewarende maatregelen gewoon opvragen of dien ik hiervoor ook een volstrekte meerderheid te bekomen tijdens een BAV?

Nogmaals bedankt voor de feedback!
RommelDirk (niet gecontroleerd)
Ik denk dat : "het
Ik denk dat :

"het herstellen van een lift of het lekdicht maken van een lichtkoepel? " onder noodsituaties kan vallen en u hier eigengereid (zonder AV raadpleging) kan handelen, daar het min of meer over overmacht gaat.
naicwill
Offline
Herhaling van wat staat in uw
Herhaling van wat staat in uw vorige post :
"En de syndicus? De syndicus moet zorgen voor het gewone onderhoud van de gemene delen. Hij kan op eigen initiatief kleine herstellingen laten doen (bv. defecte lift). Ook als het om dringende zaken gaat, kan hij ingrijpen. Over belangrijke werken kan hij echter niet zomaar beslissen. Enkel als er sprake is van hoogdringendheid kan hij bewarende maatregelen treffen. Zo mag hij bv. wel een gat in het dak laten dichten, maar kan hij niet beslissen over een renovatie van dat dak."

nogmaals voor opvraging gelden bewarende maatregelen 
(nogmaals kleine herstellingen)
moet niet gestemd worden.
Men moet wel daarna een bav organiseren om de bewarende
maatregelen op te heffen door herstelwerken uit te voeren!
Hier moet dan gestemd worden volgens de meerderheid 
bepaald in de dwingende wet(een syndicus moet de wet lezen)


 
naicwill
Offline
Wet


8 De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist.
Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.

Art. 577-7

§ 1 De algemene vergadering beslist:

1° bij meerderheid van drie vierden van de stemmen:

a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft;

b) over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van die waarover de syndicus kan beslissen;

c) in elke mede-eigendom omvattende minder dan twintig kavels, met uitzondering van kelders, garages en parkeerplaatsen over de oprichting en de samenstelling van een raad
van mede-eigendom die tot taak heeft erop toe te zien dat de syndicus zijn taken onverminderd artikel 577-8/2 uitvoert en die enkel kan bestaan uit mede-eigenaars.
Daartoe kan hij, nadat hij de syndicus op de hoogte heeft gebracht, kennis nemen en een kopie maken van alle stukken of documenten die verband houden met het beheer door deze laatste of betrekking hebbende op de mede-eigendom.
Behoudens de bij wet aan de syndicus en de algemene vergadering toegekende bevoegdheden kan de raad van mede-eigendom ongeacht welke andere opdracht of delegatie krijgen, zo de algemene vergadering daar met een meerderheid van drie vierde van de stemmen toe beslist. Een door de algemene vergadering verleende opdracht of delegatie mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één jaar.
De raad van mede-eigendom bezorgt de mede-eigenaars een omstandig halfjaarlijks verslag over de uitoefening van zijn taak;

d) over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel 577-8, § 4, 4°, bedoelde daden;

e) mits bijzonder motivering, over de werken aan bepaalde privatieve delen, die, om economische of technische redenen, zullen worden uitgevoerd door de vereniging van
mede-eigenaars. Deze beslissing wijzigt geenszins de verdeling van de kosten voor deze werken over de mede-eigenaars.

2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:

a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;

b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan;

c) over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging;

d) over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden;

e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen;

f) over de wijziging van de statuten in functie van artikel 577-3, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek;

g) onverminderd artikel 577-3, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, over de oprichting van deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid waarbij deze deelverenigingen enkel beslissingen kunnen voorbereiden met betrekking tot de in de beslissing aangeduide particuliere gemene delen. Deze voorstellen van beslissing dienen te worden bekrachtigd op de eerstvolgende algemene vergadering.