KOSTEN TESTEN NOODVERLICHTING EN AANSPRAKELIJKHEID BIJ RESULTEREND ONGEVAL

18 antwoorden [Laatste bericht]
Chrido
Offline
Ik heb twee vragen:

1-) Behoort het testen van de noodverlichting tot de rechstreekse taken van de syndicus vervat in de omschrijving.
het nemen van alle bewarende maatregelen en het stellen van daden van voorlopig beheer
het toezicht op en de regelmatige controle van de contracten en de gemeenschappelijke delen


In dit geval veronderstel ik dat deze kost vervat zit in het ereloon van de syndicus en kunnen er geen extra kosten aangerekend worden voor de veiligheids controle van de veiligheidsuitrusting van het gebouw.

2-) Stel dat dit niet wordt uitgevoerd en/of niet wordt bijgehouden wanneer deze controles worden uitgevoerd en hierdoor resulteert in een persoonlijk ongeval bij een algemene stroompanne.  Wie draagt de verantwoordelijkheid bij dit ongeval? 

Van Wynsberghe Jan
Offline
Dit is inderdaad een taak van
Dit is inderdaad een taak van de syndicus maar bij een ongeval zal het moeilijk zijn om de syndicus of de VME aansprakelijk te stellen. Hoe zal je bewijzen dat de noodverlichting defect was voor de stroompanne.
Quimmo
Offline
Is de bewijslast niet omgekeerd?

Ik ben niet in de wetteksten zelf gaan zoeken, maar heb toch al gelezen dat er een logboek bijgehouden moet worden. En dat de bewijslast op die manier omgedraaid wordt, m.a.w. de syndicus moet kunnen bewijzen dat het onderhoud gebeurd is of hij kan aansprakelijk gesteld worden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Van Wynsberghe Jan
Offline
Beste, Waar hebt u gevonden
Beste,


Waar hebt u gevonden dat er een logboek bijgehouden moet worden? Dit is wel intressant om te weten?
Quimmo
Offline
"Ergens" op Internet...

Was het tegen gekomen bij zoeken naar de norm NBN C 71-100, maar vind nu die precieze site niet direct terug. Misschien is dit artikel nuttig http://www.etaplighting.com/uploadedFiles/Downloadable_documentation/doc..., hier beweert men ook dat de bewijslast omgekeerd wordt bij ontbreken van een logboek. Ik wil graag horen hoe dit strookt met uw ervaring

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Chrido
Offline
De syndicus heeft zich
De syndicus heeft zich gereliseerd dat hij dit over het hoofd heeft gezien.
Daar ze een technische dienst hebben, inbegrepen in de contractprijs, wordt er een jaarlijkse controle uitgevoerd en logboek opgemaakt.  Resultaat van de eerste controle was dat enkele baterrijen stuk waren en enkele lampen defect.
Behoort blijkbaar tot dagelijks beheer van de gemene delen.
Dus positief resultaat!!!
laspiaggia
Offline
noodverlichting
Beste allemaal,

In het document waarnaar Quimmo hierboven vermeldt, staat inderdaad één en ander te lezen over nazicht, logboeken, etc... Men heeft het eveneens over maandelijks nazicht. Zou het kunnen dat het hier gaat over noodverlichting in werkplekken? Ik kan mij moeilijk inbeelden dat de noodverlichting in gemene delen van een gebouw maandelijks moeten nagezien worden. Weet er toevallig iemand wat de wettelijke norm is voor periodiek nazicht in woongebouwen? En eventueel - indien frequenter - welk tijdschema aan te raden is? Indien je googelt, vind je veel en tegelijk ook niks sluitends.

Dank bij voorbaat en beste groeten 
Van Wynsberghe Jan
Offline
Dat klopt inderdaad. Dit is
Dat klopt inderdaad. Dit is van toepassing op werkplekken. Ik denk niet dat er een norm is. Ik controleer ze om de drie maanden.
xyztje
Offline
euhm ...Als ik de tekst uit
euhm ...

Als ik de tekst uit het artikel lees, dan lees ik dat deze wet bindend is voor alle nieuwe gebouwen in belgië (zie vetgedrukte tekst), waaruit maken jullie op dat dit voor werkplekken is ? Kan iemand de conclusies van de andere posters verklaren ?

Wetten versus Normen
Zoals in alle landen is het in België verplicht te voldoen aan de wet. Alle eisen die in een wet geschreven staan, zijn dan ook bindend. Normen zijn slechts verplicht voor zover zij ingeschreven staan in een wet. Echter, er zijn ook situaties waar een norm niet expliciet in de wet staat, maar toch opgevolgd moet worden.
 
Voor het onderhoud van noodverlichtingsinstallaties zijn, in het algemeen, één wet en twee normen belangrijk. De uitleg in deze ‘White Paper’ is dan ook op deze wet en normen gebaseerd.
 
Koninklijk besluit 19/12/97
19 December 1997 – Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.
 
Dit Koninklijk Besluit (KB), dat als wet geldt, is van toepassing op alle “nieuwe” Belgische gebouwen en beschrijft ondermeer de minimale eisen met betrekking tot noodverlichting.
 
Norm NBN C 71-100
Veiligheidsverlichting – Installatieregels en instructies voor de controle en onderhoud. Deze norm wordt door de bijlagen 2, 3 en 4 van het KB 19/12/97 opgelegd. Daardoor zijn de bepalingen in deze norm wettelijk en juridisch bindend.
 
Norm NBN EN 50172
Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen. Omdat deze norm (nog) niet in de wet ingeschreven is, moet hier schijnbaar wettelijk niet aan voldaan worden. Echter, aangezien deze norm handelt over dezelfde onderwerpen als de NBN C 71-100 en recenter is, wordt deze algemeen beschouwd als opvolger daarvan. Gezien de verplichting “de huidige stand der techniek” te volgen, is het onmogelijk om deze norm te negeren. Deze juridische grond wordt versterkt door de nakende publicatie van een
nieuwe bijlage voor het KB 16/12/97, waar de norm NBN C 71-100 effectief
vervangen is door de NBN EN 50172

 
een kritische mede-eigenaar.
laspiaggia
Offline
@ Dhr. Van Wynsberghe: dank
@ Dhr. Van Wynsberghe: dank voor uw antwoord. Controleert u deze in eigen persoon of besteedt u dit uit (aan een elektricien?)? Indien het eerste, hebt u geen schrik dat ingeval van een brand, men aanvoert dat u daartoe niet bevoegd bent? Indien het laatste, kan ik mij inbeelden dat dit a rato van 4 controles per jaar wel wat kost...
@ xyztje: het document waarvan sprake, is natuurlijk een reclame-document voor een bedrijf dat uiteraard zo veel mogelijk winst wil maken. De normen en wetten waarover zij het hebben, zullen wel correct vermeld zijn, maar ik mis toch een beetje achtergrondinfo. Ik weet wel dat de brandveiligheidsnormen voor woningen en voor werkplekken vaak totaal verschillend zijn. Dus vermoedde ik dat één en ander in het "reclame-document" handelde over werkplekken. Vermoeden dat ondertussen bevestigd werd door een deskundige.

vr gr
xyztje
Offline
@laspiaggia/@dhr Van Wynsberghe U veronderstelt, bevestigd ?
@laspiaggia
ik volg uw argumentering, maar nergens word er duidelijk gesteld dat dit zo is. Nu ik ken het bedrijf in kwestie vrij goed en weet dat ze zowel op de privé markt en op de bedrijven (loodsen openbare gebouwen) werkzaam zijn.

Op de website van de stad Antwerpen, lees ik het volgende:

De basisnormen zijn voorschriften die niet specifiek aan de bestemming van een constructie gebonden zijn en wettelijk vastgelegd zijn in het Belgisch Staatsblad. Ze zijn dus van toepassing op alle nieuwe gebouwen ongeacht hun bestemming.

Enige verduidelijking van dhr Van Wynsberghe is op prijs gesteld.

@dhr Van Wynsberghe, waarop bazeert en/of besluit U  'dat het voor werkplaatsen is' ? 

In het kader van het bovenstaande, vinden wij elk jaar opniuew op onze dagorde van de av het volgende teurg: 'verlichting op de verdiepen, onvoldoende volgens liftnormen (50 lux)' Nu weet ik dat in de nieuwe wet betreffende liften werd opgenomen dat de schacht en machine kamer voldoende verlicht moeten zijn. Waar vind ik 1 hoeveel  (dus waar komt deze 50 lux vandaan), en waar vind ik terug dat dit ook zo dient te zijn op de verdiepingen. Bijkomende vraag 50Lux vertegende welk watage ?een kritische mede-eigenaar.
infootje
Offline
noodverlichting
als ik het goed begrijp si het de vernatwoordelijkheid vand e syndicus om alle noodverlichting in het gebouw te laten nazien.
de VMe heeft mij net bevestigd dat een bepaalde noodverlichting niet werkt en misschien zelfs nog nooit gewerkt heeft.
Wie kan hiervoor verantwoordelijk gesteld worden? syndicus? VME?
PatrickRommel (niet gecontroleerd)
~~Geachte ,     1  Normen en

~~Geachte , 
 
 1
 Normen en wetgeving inzake veiligheidsverlichting.
 
1.BELGISCHE WETTEN
 
1.1. Bouwwetgeving:
 
‰ Het KB van 18/06/93 (omzetting van Europese richtlijn 89/654/EEG) : in ieder gebouw
toegankelijk voor het publiek en/of personeel dient een verligheidsverlichting aanwezig te
zijn en de uitgangen er naartoe aangegeven zijn.
 
‰ Het KB van 07/07/94(omzetting van de Europese richtlijn 89/106/EEG): vaststelling van de
basisnormen voor de preventie waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.
 
‰ Het KB van 17/06/97( omzetting van 92/98/EEG): veiligheids- en gezondheidssignalering op
het werk
Toelichting bij dit KB
1.Veiligheidsverlichting.
Verwijzing naar de wettelijke voorschriften inzake de noodverlichting
De noodverlichting zoals bepaald in art. 63bis van het A.R.A.B. stemt overeen met de
huidige bepalingen opgenomen in de geharmoniseerde Europese normen, voornamelijk
volgens de norm EN 1838, in het gedeelte van de noodzakelijke noodverlichting enerzijds
voor evacuatieverlichting en anderzijds voor de omgevingsverlichting.
 
De evacuatieverlichting moet de evacuatiewegen voldoende verlichten en eveneens
gedurende de nodige evacuatietijd (tenminste 1 uur) toelaten dat een vlotte toegang tot de
evacuatiewegen verzekerd is.
De verlichtingssterkte moet ter hoogte van de grond ten minste 0,5 lx (lux) bedragen voor
omgevingsverlichting, 1 lx op de as van de vluchtweg en 5 lx op de gevaarlijke plaatsen,
zoals het kruisen van gangen, trappen, richtingsverandering (KB van 7.7.1994 tot
vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de
nieuwe gebouwen moeten voldoen en de norm EN 1838) voor wat de evacuatieverlichting
betreft.
Die waarden, beschouwd als minimale waarden, moeten door een autonome
elektriciteitsvoorziening geleverd worden zoals batterijen, een elektrogeengroep of een
speciale laagspanningsvoeding die de noodverlichting automatisch aanschakelt in geval
van defect in de normale verlichting van zodra gewoonlijk meer dan 100 personen in de
instelling tewerkgesteld zijn.
In de instellingen die minder dan 100 personen tewerkstellen is die verplichting van
automatisme door middel van een autonome voeding daarentegen niet opgelegd.
 
2.Lichtgevende veiligheidssignalering
De lichtgevende veiligheidssignalering is samengesteld uit een geheel dat een paneel en
een noodverlichtingsinrichting omvat verlicht door transparantie of weerkaatsing.
Het paneel geeft een symbool of een pictogram weer dat aanwijzingen geeft met
betrekking tot verbodsbepalingen, waarschuwingen, verplichtingen of hulp- en
reddingsmiddelen.
In elke instelling die personeel tewerkstelt moet deze signalisatie permanent met behulp
van panelen worden aangebracht (art. 52.5.11 van het A.R.A.B. en art. 6 van het KB van 17
juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk).  2
Indien deze signalering een energiebron nodig heeft om waargenomen te kunnen worden,
moet zij in geval van stroomonderbreking over een noodtoevoer beschikken, behalve
indien het risico verdwijnt met de stroomonderbreking.
De doeltreffendheid mag niet in het gedrang komen noch afhankelijk zijn van het minimum
aantal personen dat gewoonlijk in de instelling aanwezig is.
De kleuren moeten overeenstemmen met de eisen van de normen NBN ISO 3864 en
zodanig dat de signalen in alle gebruikelijke verlichtingsomstandigheden altijd hun
oorspronkelijke betekenis bewaren.
Het woord "signalering" in deze tekst verwijst naar de veiligheids- en
gezondheidssignalering op het werk.
Veiligheidsverlichting: zie KB van 7.7.1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de
preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en de
norm EN 1838.
 
3.Fotoluminescentie
In grote lijnen is het de eigenschap die een stof heeft om stralingen te absorberen en onder
een andere golflengte bij lage temperatuur licht weer te geven.
De fotoluminescentie verbonden aan de veiligheidssignalering kan een verbetering van de
waarneming van veiligheids- en gezondheidssignalering mogelijk maken en kan deze
signalering aldus een waardevolle bijkomende doeltreffendheid bezorgen.
Vanaf het ogenblik dat de noodverlichting, waarvan de omgevingsverlichting en de
evacuatieverlichting deel uitmaken, 50 % van de verlichting moet leveren, vereist na 5 s en
de totaliteit na 60 s, kan het nuttig zijn hierdoor een waarneming van de signalering te
behouden.
Bovendien, in geval van een defect, hetzij van een deel van de noodverlichting, hetzij van
de autonome elektrische voeding of van de autonome verlichting kan dit type van
materiaal een niet verwaarloosbare bijkomende aanwijzing geven.
 
1.2.Wetgeving voor de veiligheid van de arbeidsplaatsen .Het A.R.A.B.
 
‰ Art. 52 : uitgangswegen en ontruiming
‰ Art 54 quinquies: veiligheidsignalering
‰ Artikel 63bis: veiligheidsverlichting
Art 63 bis schrijft veiligheidsverlichting voor in inrichtingen waar gewoonlijk meer dan 100
mensen aanwezig zijn met het oog op een mogelijk noodzakelijke ontruiming indien de
reguliere kunstverlichting uitvalt.
 
1.3.Enkele specifieke KB’s en decreten
 
‰ KB van 25/05/74 : Rusthuizen
‰ KB van 06/11/79 : Ziekenhuizen
‰ KB van 07/10/70 + MB 19/10/92 : Schouwburgen
‰ Decreet Vlaamse Executieve van 27/01/88: Hotels
‰ Decreet Franse Executieve van 9/11/90 : Hotels
 
2.BELGISCHE NORMEN
 
1.Producttechnisch
 
‰ NBN C71 597-1 Verlichtingsarmaturen
‰ NBN C71 598-2-22 Productstandaard voor verlichtingsarmaturen voor
veiligheidsverlichting
  3
De fabrikant is hier verantwoordelijk voor de correcte toepasing van de normen op dit product.
 
‰ Het lastenboek 400.D.02 van de regie der Gebouwen en Krijgsmacht is hier ook een
veelgebruikte norm
 
2.Installatienormen
 
‰ NORM EN 1838 (vervangt Belgische norm NBN L 13-005)
 
Volgens deze norm dient de verlichtingssterkte van de veiligheidsverlichting minimaal 1 lux te
bedragen. Deze minimale waarde dient gedurende de volledige autonomieduur aangehouden
te worden.
De Europese norm EN 1838, ‘Verlichtingseisen voor noodverlichting’, beoogt standaardisatie en
harmonisatie van regelgeving voor noodverlichting binnen de Europese Gemeenschap.
EN 1838 schrijft minimaal 0,5 lux voor als anti-paniekverlichting in open ruimtes en
verzamelplaatsen.
Voor werkplekken met een verhoogd risico is bij netspanningsuitval minstens 10% van de
reguliere verlichting vereist, met een ondergrens van 15 lux
Naast vluchtwegen en (nood)uitgangen omvat een noodevacuatieplan andere
noodvoorzieningen, die bij netuitval verlicht dienen te zijn.
EN 1838 bepaalt dat voor de volgende plaatsen specifieke aandacht vereist is:
 
‰ iedere uitgang, die als nooduitgang aangemerkt is.
‰ een zodanige verlichting van een trap, zodat iedere traptrede direct wordt
aangelicht
‰ iedere niveauverandering van de vloer
‰ de verlichting van nooduitgangen en veiligheidssignalering
‰ iedere verandering van richting
‰ iedere kruising of splitsing van gangen
‰ nabij elke EHBO post *
‰ Iedere plek waar brandbestrijdingsmiddelen zijn aangebracht*
 
* Indien de vermelde plaatsen niet op een vluchtweg liggen moeten zij worden verlicht met
minimaal 5 lux.
 
NBN C 71-100 : Installatieregels, inspectie instructies en onderhoud.In de praktijk ziet de
brandweer toe op de naleving van de toepassing van dit KB.
 
3.Europese wetten.
 
‰ De Europese Richtlijn 89/654/EEG: Minimum-voorschriften inzake veiligheid en gezondheid
op het werk .
 
Deze Europese richtlijn bepaalt nadrukkelijk dat arbeidsplaatsen in het algemeen afdoende
beveiligd dienen te zijn.
Veiligheidsverlichting geldt hierbij als een noodzakelijke voorziening.
Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor arbeidsplaatsen met relatieve grotere risico’s. Dit
laatste is vooral van toepassing in de industrie. De werkgever zorgt hier voor de naleving
van de voorschriften en draagt de verantwoordelijkheid.
 
‰ De Europese Richtlijn 92/58/EEC: Minimum voorschriften inzake veiligheid en
gezondheidsignalering op het werk .
  4
 
4.Europese normen
 
‰ EN 60 598-1: Luminaires
‰ EN 60 598-2-22 Luminaires for emergency lightning (Europese product standaard)
‰ Pr IEC 62034: automatic test systems for battery powered emergency escape lightning
‰ EN 1838: Lighning applications: emergency lightning
 
De nieuwe norm brengt duidelijkheid en legt op eenduidige wijze vast hoe de
veiligheidsverlichting op doeltreffende manier moet toegepast worden.
 
Volgens deze norm moet er binnen een straal van twee meter van volgende plaatsen een
evacuatieverlichting aangebracht worden.
 
- Bij elke uitgang die bedoeld is voor gebruik in geval van nood.
- Nabij trappen zodat elke trede direct wordt aangelicht
- Bij elke richtingsverandering en/of niveauverschil
- Bij voorgeschreven nooduitgangen en veiligheidssignalisering
- Bij splitsing van gangen
- Bij eerste hulp-en brandbestrijdingsmiddelen
 
Nieuw : buiten aan de uitgang evacuatie dient eveneens een veiligheidsverlichting
geplaatst.
Nieuw : De verlichting van de risicovolle werkplek bedraagt minstens 10 % van de normale
vereiste norm met een minimum van 15 lux.

‰ Pr EN 50172: Emergency escape lightning systems
 
Onderwerp is o.m. de maandelijkse functietest en de jaarlijkse autonomietest
‰ Maandelijks : controleren op goede werking : bvb op testknop drukken of automatische
test +visuele controle
‰ Jaarlijks uitvoeren autonomietest
 
Registratie van controles en onderhoud op te nemen in een logboek
 
‰ Pr EN 50717: Central Power supply systems

PatrickRommel (niet gecontroleerd)
zaterdag 5 Juli

zaterdag 5 Juli 2014,

Geachte, reeds geruime tijd (eigenlijk al jaren) komt het me voor dat de noodverlichting niet zo stipt nagezien word, hieronder treft u dan ook de concrete techniche resultaten.

 
KOSTEN TESTEN NOODVERLICHTING EN AANSPRAKELIJKHEID BIJ RESULTEREND ONGEVAL

Trouwens het 6 maandelijks simplistisch testen dmv het drukknopje bedienen is echt het minimum minimorum, eigenlijk dien je jaarlijks de energietoevoer – gepland weliswaar – af te sluiten om te kunnen besluiten als de noodzakelijke autonomie van ½ a 1 h gehaald word inbegrepen een minimaal verlichtingscomfort.

Half jaarlijkse check up Noodverlichting  : Lux waarden 1m20 & Vloer

Vrdp  AB      CD           EF       GH

 
5 :    1,5/0,5   13/1     32/4    34/5
3  :   1,5/0,5    0/0      30/4    32/4
1 :       0/0       0/0        65/6   30/3
Lift :    2,5/0,5  12,5/2,5 5/0,5 45/5

Met vriendelijke groeten, 

Rommel, Mede Eigenaar en Lidnr. : 301-1976-1112 vzw NICM (NATIONAAL INFORMATIE CENTRUM VOOR MEDE-EIGENAARS) & Lidnr : 2977123-96 Test Aankoop

RommelDirk (niet gecontroleerd)
De verlichtingssterkte moet

De verlichtingssterkte moet ter hoogte van de grond ten minste 0,5 lx (lux) bedragen voor omgevingsverlichting, 1 lx op de as van de vluchtweg en 5 lx op de gevaarlijke plaatsen,
 het kruisen van gangen, trappen

MynAppartement
Offline
Laspiaga #9, Controleert u
Laspiaga #9,
Controleert u deze in eigen persoon of besteedt u dit uit (aan een elektricien?)? Indien het eerste, hebt u geen schrik dat ingeval van een brand, men aanvoert dat u daartoe niet bevoegd bent? Indien het laatste, kan ik mij inbeelden dat dit a rato van 4 controles per jaar wel wat kost...
==> Dit kost totaal en geheel niets als de VME het verstandig aanpakt.
VanWynsberghe Jan #1
Dit is inderdaad een taak van de syndicus maar bij een ongeval zal het moeilijk zijn om de syndicus of de VME aansprakelijk te stellen. Hoe zal je bewijzen dat de noodverlichting defect was voor de stroompanne.
==> Het behoort tot de bevoegdheid van de VME om via de AV mee binnen het wettelijk kader het takenpakket van de syndicus te bepalen, een verstandige en economishe bewuste VME zal dan ook dit zelf doen.
Quimmo #2
Ik ben niet in de wetteksten zelf gaan zoeken, maar heb toch al gelezen dat er een logboek bijgehouden moet worden. En dat de bewijslast op die manier omgedraaid wordt, m.a.w. de syndicus moet kunnen bewijzen dat het onderhoud gebeurd is of hij kan aansprakelijk gesteld worden.

==> Het klopt dat er een logboek dient bijgehouden te worden, en dat de syndicus moet kunnen bewijzen dat het onderhoud gebeurt is. MAAR , ... nergens is wettelijk verplicht dit door een externe firma (met kosten op factuur) te laten doen! Voor die testen moet je dus echt niet zoals sommige syndicussen ME's bang maken univeritair geschoold zijn of de apparatuur open doen en de electrolytische condensatoren uitmeten of zo. De VME kan en mag dit volledig zelf doen : 
1) minimum minimorum : 4 maandelijks simplistisch testen dmv het drukknopje te bedienen (en liefst de verlichtingssterkte noteren).
2) Jaarlijks de energietoevoer – gepland weliswaar – af sluiten om te kunnen besluiten als de noodzakelijke autonomie van ½ a 1 h gehaald word inbegrepen een minimaal verlichtingscomfort, dus liefst ook de verlichtingssterkte noteren.
   Opm. : Enkel de verlichtingskringen dienen afgesloten te worden door gewoon de betreffende zekering tijdelijk af te leggen.
Tip 1 : doe dit kring per kring en aangekondigt om minimum bewonershinder te hebben
Tip 2 : andere kringen zoals bv de verwarming, klimatisatie, waterdrukverhoging, liften,... dienen natuurlijk geenszins ondebroken te worden hiervoor.
Tip 3 : Noteer de nood verlichtingssterkte onmiddelijk na energie afsluiting en 10, 20,30,40 minuten erna.
1) + 2) Zorgvuldig noteren in een logboek door twee mede eigenaars paraferen, copy aan de syndicus en RvME opsturen en je hebt en pak kosten (syndicus en/of externe firma gespaard !?!?

VanWynsberghe Jan  #7
Dat klopt inderdaad. Dit is van toepassing op werkplekken. Ik denk niet dat er een norm is. Ik controleer ze om de drie maanden.
==> Residenten weten maar al te goed dat u dit niet om de drie maand (zelf) controleert (of laat doen)
infootje 11
als ik het goed begrijp si het de vernatwoordelijkheid vand e syndicus om alle noodverlichting in het gebouw te laten nazien.

de VMe heeft mij net bevestigd dat een bepaalde noodverlichting niet werkt en misschien zelfs nog nooit gewerkt heeft.
Wie kan hiervoor verantwoordelijk gesteld worden? syndicus? VME?
==> In principe draagt de syndicus de juridische verantwoordelijkheid, let wel zelfs met de aan te bevelen en verplichte preventieve controles & nazicht, kan nog steeds 1 minuut na positieve controle een technische breuk zich voordoen (kabelschoentje die loskomt, electrolitische condensator die lekt of ontploft,...)
Technische preventieve controles en nazicht zijn sterk aan te raden, maar zullen u nooit vrijwaren van curatief (herstellen wat breekt) onderhoud, net als een jaarlijkse check up bij uw huisarts ook geen 100 % garantie is dat er medisch niets met u kan gebeuren.

 
AppartementW
Offline
In onze VME is het inderdaad
In onze VME is het inderdaad ook zo dat externe firma's alleens niet de moeite doen om 20 minuten te blijven laat staan de verlichtingsintensiteit op te meten en te noteren, enkel een 0, een 1 of een kruisje (defect, oplichten, probleem) om dan achteraf toch een factuur van 352 Euro te sturen, ik kan dit helaas beamen.
naicwill
Offline
PatrickRommel = RommelDirk
PatrickRommel = RommelDirk =MynAppartement = AppartementW

dit zijn in deze post nicknames van dezlfde idioot,ik doe een laatste
oproep aan quimmo om deze idioot definitief te schorsen.

Dit is een onderwerp dat reeds 3 jaar gesloten is en waar hij zonder
reden terug blabla toevoegt.

indien niet,is dit mijn laatste post.
 
Quimmo
Offline
Antwoord van Quimmo

Deze "idioot" wordt steeds definitief geschorst maar duikt steeds weer op onder andere namen, met andere email adressen - en wordt dan weer geschorst.

Aan de spammer genaamd Rommel: we weten dat er in andere dossiers reeds een klacht wegens belaging tegen u loopt. Indien u hier valse accounts blijft creëren zullen wij de andere klager de nodig informatie geven om dit zonodig aan uw dossier toe te voegen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom