kosten verdeelsleutel

14 antwoorden [Laatste bericht]
EDVS
Offline

Zijn er bepaalde regels om te bepalen hoe kosten zoals water, elec, verzekering, Telefoon, lift; syndic ed moeten worden doorgerekend aan de eigenaars.
Mijn gevoel zegt me dat niet alle kosten volgens °°° moeten worden verrekend, maar soms gewoon door het aantal app.

Kan iemand toelichten ?

naicwill
Offline
http://lib.ugent.be/fulltxt/R
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/786/958/RUG01-001786958_2012_0001_AC.pdf.    
Gezien   de financiële belangen is een duidelijke regeling omtrent de verdeling van deze lasten niet onbelangrijk.  De appartementswet geeft de wettelijke bepalingen weer.  Voor elk gebouw vindt men de specifieke regeling van omslag der lasten in de statuten, het reglement van mede-eigendom en de besluiten van de Algemene Vergadering.  Bij discussies kunnen de mede-eigenaars zich wenden tot de rechterlijke macht. 

 
naicwill
Offline
Wet
De aan deze mede-eigendom verbonden lasten, met name de kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing, moeten worden omgeslagen naar evenredigheid van de respectieve waarde van elk privatief deel, tenzij wanneer de partijen beslissen die kosten om te slaan naar evenredigheid van het nut dat de gemeenschappelijke delen en diensten die deze kosten teweegbrengen, voor elk van de privatieve delen hebben. De partijen kunnen de waarde en het nut als criteria ook combineren.
De bepalingen van deze paragraaf zijn van dwingend recht
Astrid CLABOTS oud
Offline
Kostenverdeling appartementen

Geachte

De kostenverdeling is terug te vinden in de statuten van het gebouw.
Om de verdeling te bepalen, wordt er tegenwoordig inderdaad niet zonder meer klakkeloos uitgegaan van het aantal aandelen per kavel, doch ook naar criteria zoals nut gekeken (vermenigingvuldigen van kostendeel met een coëfficient).

Vriendelijke groeten
Astrid CLABOTS
VILLA JURIS ADVOCATEN

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

Hermy36
Offline
Verdeling kosten modernisatie lift
Verdeling kosten modernisatie lift.
Onze basisakte verwijst naar het Burgerlijk Wetboek artikel 577-2 § 9, tweede lid, tweede alinea luidt immers als volgt:
"De aan deze mede-eigendom verbonden lasten, met name de kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing, moet worden omgeslagen naar evenredigheid van de respectieve waarde van elk privatief deel, tenzij wanneer de partijen beslissen die kosten om te slaan naar evenredigheid van het nut dat de gemeenschappelijke delen en diensten die deze kosten teweegbrengen, voor elk van de privatieve delen hebben. De partijen kunnen de waarde en het nut als criteria ook combineren.
De bepalingen van deze paragraaf zijn van dwingend recht."
Niettemin, voor zover in de toekomst door de algemene vergadering niet zou worden van afgeweken met de meerderheid van vier/vijfde der stemmen, is de verdeling van de kosten geregeld als volgt:
de kosten van onderhoud, gebruik en herstel van de lift, zullen verdeeld worden na rato van een/vijfde gelijk aandeel per appartement (met inbegrip van het duplexappartement op de vijfde en zesde verdieping en met uitsluiting van het gelijkvloers).

Vraag 1? Klopt het dat vermits de modernisatie van de lift investeringskosten zijn (vernieuwing) dat moet verdeeld worden op basis van de aandelen.
Vraag 2? Klopt het dat ook voor de vernieuwing van de verdeelkast, daarvoor de kosten moeten verdeeld worden op basis van de aandelen
ha
naicwill
Offline
Hoe worden de jaarlijkse
Hoe worden de jaarlijkse kosten onderhoud lift
nu aangerekend in uw jaarlijkse afrekening
van de werkingskosten?
Volgens aandeel kavel of gelijk voor iedere
kavel(behave gelijkvloers)?
Hermy36
Offline
Volgens onderhoudscontract
Onderhoudscontract in gelijke delen - herstellingen tot 500 € in gelijke delen.Alles erboven volgens aandelen
ha
naicwill
Offline
"Onderhoudscontract in
"Onderhoudscontract in gelijke delen - herstellingen tot 500 € in gelijke delen.Alles erboven volgens aandelen"

wie heeft er dat bepaald?

In 4 schrijft u:"de verdeling van de kosten geregeld als volgt:

de kosten van onderhoud, gebruik en herstel van de lift, zullen verdeeld worden na rato van een/vijfde gelijk aandeel per appartement (met inbegrip van het duplexappartement op de vijfde en zesde verdieping en met uitsluiting van het gelijkvloers).

volgens mij is modernisatie herstel en dus hebt u antwoord op vraag 1.

Dit is natuurlijk strijdig met artikel 577-2 § 9, tweede lid
maar je had reeds moeten protesteren of binnen de 4 maand
naar de rechter geggan zijn omwille van de forfaitaire afrekeneing
van de onderhoudskosten lift.
naicwill
Offline
Boek Peter Leyseele
Boek Peter Leyseele :"Mede-eigendom in de praktijk"
pagina 62   "de wet op gedwongen appartementsmede-eigendom
voorziet evenwel dat de kosten en lasten naar respectievelijke
waarde dan wel volgens nut van het privatief deel moeten
verrekend worden. Met andere woorden,een verdeling
volgens het forfaitair stelsel is verboden. Aangezien de wet van
dwingend recht is, moet die gevolgd worden, ook als de statuten
andere bepalingen zouden voorzien".
Tot hier het citaat uit het boek.
In het boek geeft men advies dat waar het forfaitair systeem gebruikt
wordt,de AV moet beslissen voortaan de verdeling te doen
volgens aandelen en/of nut van de kavels.
naicwill
Offline
http://quimmo.be/nl/forum/syn
Hermy36
Offline
Modernisatie lift = vernieuwing (investering)
Modernisatie lift: eigenaars of beheerders moeten beroep doen op een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC) om hun liften te onderwerpen aan een risicoanalyse:
De veiligheid van de lift wordt onderzocht. Als uit de risicoanalyse blijkt dat vernieuwingswerken noodzakelijk zijn, moet de eigenaar/beheerder contact opnemen met een gespecialiseerde onderneming, die in staat is deze werken uit te voeren.

Derhalve ben ik het niet eens met de conclusie van naicwill "volgens mij is modernisatie herstel en dus hebt u antwoord op vraag 1"
Volgens de wet zijn het m.i. verplichte vernieuwingswerken (investeringen) die niet vallen onder herstel.
Op basis van artikel 577-2 § 9 wordt er een onderscheid gemaakt tussen herstel en vernieuwing en moeten de kosten voor "vernieuwing" verdeeld worden op basis van de aandelen.
Kan u het daarmee eens zijn?
ha
naicwill
Offline
Volgens de wet en ook volgens
Volgens de wet en ook volgens jullie oorspronkelijke statuten
moet alles verdeeld worden volgens aandelen.
de wet is van dwingend recht en toch slagen jullie
erin dit dwingend recht te omzeilen 3 jaar later.
"Drie jaar later werd beslist om twee categoriën voor de gemeenschappelijke lasten te voorzien
Cat 1: gelijkvloers en appartement volgens quotum (brandpolis, algemeenheden) en
Cat 2: appartementen volgens 5 gelijke delen voor electrabel en onderhoudscontract lift."

er is geen enkele reden voor om het onderhoudscontact forfaitair te verdelen.
als jullie dat toch doen voor de lift moet jullie consequent voor alle
werken aan de lift.
hetzelfde voor electriciteit
Alle kosten verbonden aan de lift worden volgens de wet verdeeld in
functie van het nut dat elke kavel heeft van de lift.

De wet zegt: alles volgens aandelen als nut voor alle
kavels gelijk is of er geen substantieel verschil is.
als er een substantieel verschil is tussen het nut dat de kavels hebben
van een gemeenschappelike kost dan moet verdeling gebeuren in functie
van het nut.

wat was de reden dat 3 jaar geleden er werd overgegaan tot
gelijke verdeling onderhoudscontract lift en electrabel?
naicwill
Offline
Iedereen betaalt evenveel in de kosten, kan dat?
naicwill
Offline
verwijderd
verwijderd
naicwill
Offline
Betaalt ieder wel zijn deel?
Een gelijke verdeling kan niet. De verdeling kan immers enkel op basis van het aantal aandelen en/of het effectieve gebruik. De gebruikte methode moet nu ook verantwoord worden in het reglement van mede-eigendom.

lees op indikator


https://www.google.be/search?q=Betaalt+ieder+wel+zijn+deel%3F&rlz=1C9BKJ...