Oplossing voor kosten gemeenschappelijke verwarming?

5 antwoorden [Laatste bericht]
steffi
Offline
In het appartementsgebouw van mijn vriend  met 12 appartementen en een gemeenschappelijke verwarming werden tot op heden de kosten verwarming 1/12e gelijk verdeeld.
Een eigenaar (niet bewoner maar verhuurder ) wil niet betalen voor de maanden dat het appartement, dat hij als investering heeft gekocht leeg stond, en wil bovendien individuele tellers.
Kan zulke vraag/eis ook afgedwongen worden voor de vrederechter?
naicwill
Offline
Leegstand En gemeenschappelijke lasten

Vraag. “Ik ben syndicus van een appartementsgebouw. Een appartement staat al geruime tijd leeg en wordt nu te koop gesteld. De mede-eigenaar trekt systematisch zijn aandeel in de kosten af van de lift en van de gemeenschappelijke water- en elektriciteitsrekening, want volgens hem maakt hij of zijn huurder geen gebruik van het appartement. Ik neem aan dat die mede-eigenaar toch geen been heeft om op te staan? Wat zijn ter zake de geldende juridische spelregels eigenlijk?”

Antwoord. Uiteraard is die mede-eigenaar in fout. Er is geen twijfel mogelijk (dit wordt ook bevestigd door de rechtspraak). Alle verplichtingen in de statuten, ook de erin bepaalde verdeelsleutels, blijven gelden en dit ongeacht de frequentie van het gebruik van het appartement.

Tip. Meer nog, men kan die man nog interesten opleggen en bv. een forfaitaire schadevergoeding eisen van pakweg € 500.

Ook als een appartement leegstaat, moet de mede-eigenaar gewoon zijn bijdrage leveren tot de gemeenschappelijke kosten. Hier bestaat geen discussie over.
http://ondernemingsdatabank.indicator.be/forum_van_de_abonnees___m

naicwill
Offline
Eerst A.V.

http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/gemeenschappelijke-cv-splitsen

JOS123:"Momenteel is onze CV gemeenschappelijk.
We willen deze splitsen en dat ieder eigenaar voor zijn eigen verwarming zorgt."


Art. 577-7

§ 1 De algemene vergadering beslist:

1° bij meerderheid van drie vierden van de stemmen:

a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft;

b) over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van die waarover de syndicus kan beslissen;

.......
 

2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:

a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;

@rommel: hier mijn interpretatie,toepassing wet
C.V. gaat van gemeenschappelijk naar privaat,dit heeft
 tot gevolg:
1.wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft(drie vierden van de stemmen)
2.werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten(drie vierden van de stemmen)
3. wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom(vier vijfden van de stemmen;)

Uit bovenstaande blijkt dat de algemene vergadering moet beslissen

waarbij zonder meer zeker één beslissing die 4/5de meerderheid vereist.

naicwill
Offline
Daarna vrederechter

Art. 577-9

§ 4 Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om zelfstandig op kosten van de vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten.
Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs aan de gemeenschappelijke gedeelten, wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden daartegen verzet.

Vordering tot herverdeling van de lasten van een mede-eigendom

 

 
 
naicwill
Offline
kosten verwarming 1/12e gelijk verdeeld.
Een forfaitaire regeling is niet meer toegelaten.
Wet:

De aan deze mede-eigendom verbonden lasten, met name de kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing, moeten worden omgeslagen naar evenredigheid van de respectieve waarde van elk privatief deel, tenzij wanneer de partijen beslissen die kosten om te slaan naar evenredigheid van het nut dat de gemeenschappelijke delen en diensten die deze kosten teweegbrengen, voor elk van de privatieve delen hebben. De partijen kunnen de waarde en het nut als criteria ook combineren.
De bepalingen van deze paragraaf zijn van dwingend recht
naicwill
Offline
Verschillende gebruikersnamen voor zelfde gebruiker

Steffi = ikke2961940 = Besteph  = Inina
4 gebruikersnamen voor dezelfde Stephania


http://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-...