rot hout

8 antwoorden [Laatste bericht]
hejacobs
Offline
tijdens de schilderwerken van de buitenschrijnwerkerij is er bij een raam verrotting waargenomen. indien de eigenaar alert was geweest had dit al veel vroeger gezien kunnen worden. is deze kost nu voor de vme ?
Baton
Offline
privatief versus gemeenschappelijk
 

De ramen en vensters zijn meestal aangeduid in de statuten als privatief en niet als gemeenschappelijk. Kijk dit even na in de basisakte. Privatief = kost eigenaar.

hejacobs
Offline
volgens basisakte, onder
volgens basisakte, onder rubriek gemeenschappelijke delen:
. . . dakgoten, de vensters en terrasdeuren met hun raamwerk, . . . . 
dus alle schade hieraan is ook voor de gemeenschap,
kwestie van alles regelmatig te laten controleren??
Baton
Offline
syndicus...


Indien gemeenschappelijk = kost VME.

Kwestie van regelmatig te laten controleren = ja = taak syndicus.......?! MAAR de VME blijft en is "bewaarder" van de zaak. (gebouw)

SIEBE
Offline
rot raam
Reacties Baton correct.
Even een opmerking naar TS : indien iedere eigenaar handelt naar het principe van de goede huisvader dan kan men wel kosten besparen. Een rot raam komt er niet van vandaag op morgen.
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 ยง 4 (wetgeving versie 2018)
 
“Kwestie van regelmatig te laten controleren = ja = taak syndicus.......?”
 
Gesteld dat volgens de basisakte het raamwerk ondubbelzinnig tot de gemeenschappellijke delen gerekend wordt dan nog behoort de controle hierop NIET tot de wettelijke taken van de syndicus.
 
In het syndicuscontract zouden dan ook bepalingen moeten opgenomen worden voor deze, normaal gesproken buitencontractuele opdracht, opdracht, die gefactureerd wordt tegen uurtarief.
 
 
“… laten controleren…”
 
Zal in het syndicuscontract opgenomen worden dat de syndicus dit kan toevertrouwen aan een gespecialiseerd vakman (architect)? 
Toegang voor deze persoon tot privégedeelten mede-eigenaar, huurder? Quid afwezigheid bij overgekomen RV?
 
 
 
Dat de VME zou moeten instaan voor het raamwerk rondom vensters en terrasdeuren betekent dat zij ook instaat voor het onderhoud, regelmatig schilderen, etc..
Hier dus blijkbaar wel.
 
 
Dergelijke regeling is een abberatie.
 
Dien snel een agendapunt in om aan deze regeling een einde te maken.
 
Baton
Offline
wettelijke taak syndicus...

Het syndicuscontract is een wettelijk verplicht contract.
Maar :
De syndicus kan zich evenwel niet onttrekken aan zijn wettelijke opdracht ! Een syndicuscontract zodanig opstellen in tegenspraak met de appartementwet is not done en maw. niet conform/geldig.
Uiteraard omvat het syndicuscontract OOK alle wettelijke taken , zonder extra vergoeding.
Het kan dus géén excuus zijn .....het staat niet vermeldt in het syndicuscontract.

wettelijke taak syndicus :

577-8
§ 4. Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht:
1° -
2° -
3° de beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen, uit te voeren en te laten uitvoeren;

4° alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stellen; (= syndicus zorgt voor het goede onderhoud van de gemeenschappelijke delen en laat alle dringende werken en herstellingen uitvoeren.)

en niet te vergeten :
18° de begrotingsraming voor te bereiden voor de lopende uitgaven voor het onderhoud, de werking en het beheer van de gemeenschappelijke delen en de gemeenschappelijke uitrusting van het gebouw, alsook een begrotingsraming voor te bereiden voor de buitengewone te verwachten kosten; die begrotingsramingen worden jaarlijks ter stemming voorgelegd aan de vereniging van mede-eigenaars; zij worden toegevoegd aan de agenda van de algemene vergadering die over die begrotingen moet stemmen, in voorkomend geval plaatst de syndicus de vraag aangaande de in de komende jaren te plannen buitengewone werken op de agenda van de algemene vergadering.ook algemeen :
De syndicus is de persoon die instaat voor het beheer van de gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw:

 • technisch beheer: de syndicus zorgt voor de onderhouds- en herstellingswerken.
 • administratief beheer: de syndicus roept de algemene vergadering van mede-eigenaars samen en voert alle beslissingen van de algemene vergadering uit.
 • financieel beheer: de syndicus beheert de inkomsten en de uitgaven en betaalt de facturen.
Baton
Offline
syndicus gedetailleerde taakbeschrijving...


Syndicus gedetailleerde taakbeschrijving :
https://www.goedsyndicusbeheer.be/taakbeschrijving.html

B3. TECHNISCH BEHEER

Doelstellingen

Als doelstellingen van het technisch beheer gelden:

 • het in stand houden van het gemeenschappelijk patrimonium;
 • het op elk ogenblik bedrijfsklaar houden van de technische installaties;
 • het herstellen van occasionele defecten;
 • in de tijd: verbeteren van het gebouw en of de installaties;
 • en uiteindelijk na verloop van tijd het renoveren, aanpassen aan nieuwe technieken en het terug in goede staat van werking en gebruik brengen, opdat zowel de investering- als de huurwaarde wordt behouden.
Baton
Offline
syndicus gedetailleerde taakbeschrijving...


Syndicus gedetailleerde taakbeschrijving :
https://www.goedsyndicusbeheer.be/taakbeschrijving.html

B3. TECHNISCH BEHEER

Doelstellingen

Als doelstellingen van het technisch beheer gelden:

 • het in stand houden van het gemeenschappelijk patrimonium;
 • het op elk ogenblik bedrijfsklaar houden van de technische installaties;
 • het herstellen van occasionele defecten;
 • in de tijd: verbeteren van het gebouw en of de installaties;
 • en uiteindelijk na verloop van tijd het renoveren, aanpassen aan nieuwe technieken en het terug in goede staat van werking en gebruik brengen, opdat zowel de investering- als de huurwaarde wordt behouden.