voorschotten werkingsrekening

1 antwoord [Laatste bericht]
Jo Konings
Offline
Betreft een mede-eigendom 12 nieuwe appartementen - 3 jaar oud.

Bij de aanvang van de bewoning werd door de toenmalige syndicus aan de eerste eigenaars een maandelijks voorschot van 85 € gevraagd om de werkingskosten (onderhoud - electriciteit - water - liftenonderhoud enz) te dekken. Maar om genoeg op de rekening te hebben voor de eerste facturen te kunnen betalen werd aan alle eigenaars een eenmalige som van 150 € gevraagd die dan ook door iedereen gestort werd.  Nu 3 jaar later zijn er reeds 3 appartementen van eigenaar veranderd; deze betalen regelmatig hun 85 € maandelijks voorschot. Ondertussen is de VME ook van syndicus veranderd - er is tevens nooit een verrekening geweest van de gedane kosten en de ontvangsten van de voorschotten. Na controle en inzage van de rekeningen wordt er vastgesteld dat de voorschotten vrij hoog zijn (er staat een vrij hoog bedrag op de zichtrekening) en wordt de toenmalige storting van 150 € in vraag gesteld . Sommigen zeggen dat het toekomt aan de VME  en dat dit dus destijds betaald werd voor alle appartementen, sommigen zeggen dat dit privé is en dat ofwel iedereen zijn som moet terugkrijgen ofwel dat de nieuwe eigenaars eveneens 150 € moeten betalen op de werkingsrekening.
Graag een "scheidsrechterlijke" reactie daarop - dank u

Een mede-eigenaar bewoner die tijdelijk syndicus is  

 
deskundige
Offline
Beste, Een werkingskapitaal

Beste,

Een werkingskapitaal (nodig om voldoende geld op de zichtrekening te hebben dusdanig de lopende uitgaven kunnen worden betaald tot aan de afrekening) bestaat dikwijls uit twee delen. Enerzijds het zgn. aandeel in de basisprovisie hetwelk, anderzijds, wordt aangevuld met periodieke voorschotten (maandelijks, tweemaandelijks,...). Het totaal van beide bedragen vormt dan de totale voorschotten of het zgn. totale werkingskapitaal .

Afgaande op de info wordt in jullie gebouw zo gewerkt. Er zal dus een jaarrekening worden opgesteld waarin de betaalde voorschotten worden teruggegeven. Het aandeel in de BP wordt niet jaarlijks terugbetaald maar blijft 'vast' op de zichtrekening staan.

Bij verkoop wordt het wel aan de verkopende eigenaar terugbetaald (na verrekening van eventuele schulden door de verkoper aan de VME) en wordt eenzelfde aandeel door elke nieuwe eigenaar bij aankoop gestort. Zo blijft het totale bedrag voor gans het gebouw behouden.

De tweede door u vermelde stelling klopt dus.

Teneinde steeds over een vast bedrag te beschikken, waarbij het aandeel in de BP tevens voor een soort borg kan dienen wanneer een verkoper tegenover de VME nog een schuld zou hebben, lijkt het mij aangewezen dat het aandeel van 150€ op de rekening behouden blijft en dat er telkens op basis van het jaarresultaat wordt bekeken of de voorschotten voldoende of te laag zijn. In het eerste stelt zich geen probleem, in het tweede dienen de voorschotten te worden verhoogd.

Werd er een teveel aan voorschotten betaald, dan geeft dit voor de eigenaars een gunstig resultaat aangezien het totaal aan voorschotten in de jaarrekening in mindering wordt gebracht.

Blijkt jaar in jaar uit dat er telkens een enorme teruggave is omdat de opgevraagde voorschotten veel te hoog zijn, dan kan best worden beslist om het bedrag aan periodieke voorschotten te verminderen. Aan het aandeel in de BP a rato van 150€ zou ik niet tornen. Dit om de hierboven aangehaalde reden.

Misschien dat iemand rechtstreeks vanuit de praktijk hier nog een en ander kan aan toevoegen.

Mvg.