Warmtepomp in gemene delen

37 antwoorden [Laatste bericht]
Xena
Offline


Op de laatste AV hab ik gevraagd om een buitenunit van een warmtepomp op het gemeenschappelijk dak of de zijgevel te mogen plaatsen,dit werd geweigerd.
Sindsdien is de wet op mede-eigendom gewijzigd.
Zou ik volgens art 577-2 § 10 toch deze unit mogen plaatsen, mis ik mede-eigenaas 2 maand op voorhand hiervan verwittig ? :

In het geval van paragraaf 9, hebben individuele mede-eigenaars en erkende nutsoperatoren het wettelijke en kosteloze recht om kabels, leidingen en bijbehorende faciliteiten in of op de gemene delen aan te leggen, te onderhouden of te hernieuwen, in de mate dat deze werken tot doel hebben om de infrastructuur voor de eigenaar of eigenaars en gebruikers van de betrokken private delen op het vlak van energie, water of telecommunicatie te optimaliseren en in de mate dat de andere individuele mede-eigenaars of, in voorkomend geval, de vereniging van mede-eigenaars, hiervan geen financiële lasten moeten dragen. Degene die voor eigen rekening deze infrastructuur heeft aangelegd, blijft eigenaar van deze infrastructuur die zich in de gemene delen bevindt. 

't appartement
Offline
wel kabels
Volgens vermeld artikel mag je wel leidingen leggen, maar geen toestellen op het dak plaatsen. Daarvoor is nog steeds toelating van de VME voor nodig en eventueel ook een stedenbouwkundige vergunning.
lebragard
Offline
statuten
Wat is vermeldt in de statuten van het gebouw ?

Meestal is voorzien dat het de eigenaars verboden is privatieve elementen die zichtbaar zijn van op de straat of vanuit de gemeenschappelijke delen binnen het gebouw te wijzigen.

Plaatsing op het dak = vraag ? zichtbaar van op de straat ? of zichtbaar vanuit de gemeenschappelijke delen binnen het gebouw ?

Plaatsing tegen de zijgevel = vraag ? zichtbaar van op de straat ? of zichtbaar vanuit de gemeenschappelijke delen binnen het gebouw ?

en bovendien

In het geval van paragraaf 9, hebben individuele mede-eigenaars en erkende nutsoperatoren het wettelijke en kosteloze recht om kabels, leidingen en bijbehorende faciliteiten in of op de gemene delen aan te leggen, te .............

leidingen en bijhorende faciliteiten = warmtepomp = bijhorende faciliteiten.

Stap naar de raad van mede-eigenaars (de raad kan wel niet beslissen), overtuig hun met uw argumentatie , agendapunt indienen, stemming , ja of neen , anders staat het u vrij zich te wenden naar de vrederechter om te vragen, de werken toch uit te voeren.
't appartement
Offline
bijkomende faciliteten
Dat is de vraag, maar bijkomende faciliteit is volgens mij datgene wat nodig is om leidingen te bevestigen of mogelijk te maken. Dus zaken bijkomend (ondergeschikt) aan de leidingen.
Dat automatisch uitbreiden tot warmtepompen overtuigt mij niet.
lebragard
Offline
faciliteiten...
Woordenboek faciliteit(en) : tal van definities oa. middel dat je ergens voor kunt gebruiken .
Van Dale = in het meervoud , faciliteiten = dingen die het bestaan , het verblijf enz..vergemakkelijken.


 
't appartement
Offline
RECHTSPRAAK
Wegens nog geen rechtspraak moeilijk te beoordelen.
Gebouw met dertig appartementen..dertig privatieve warmtepompen op dak?
Ocharme bewoner dakappartement.
Xena
Offline
Noch op het dak noch op de
Noch op het dak noch op de zijgevel zou dit zichtbaar zijn vanop de straat of vanuit de gmene delen
Xena
Offline
Er zijn slecht 5 van de 56
Er zijn slecht 5 van de 56 appartementen bewoond, rest is tweede verblijf.
Weinig kans dat er nog veel aanvragen voor warmtepomp komen.
Het dak is enkel vooraan bewoond, de pomp zou achteraan komen. Eigenaars van dakappartementen kunnen hier onmogelijk last van hebben.
Xena
Offline
De volledige tekst vind je
De volledige tekst vind je terug op https://www.koengeens.be/news/2017/11/23/salon-van-de-mede-eigendom

maar dit is volgens mij het belangrijkste voor mijn vraag :

Los van de werkzaamheden van de werkgroep werd er tenslotte een innovatieve bepaling toegevoegd aan het wetsontwerp in het licht van de technologische vooruitgang.  De essentie is dat iedere eigenaar en dus ook een mede-eigenaar, ten volle moet kunnen genieten van zijn eigendom en dus ook van de technologische vooruitgang.  
't appartement
Offline
geen wettekst
De geciteerde tekst is geen wettekst.

Na lezing van het volledige wetsartikel waarnaar in de vraag werd verwezen ben ik er meer van overtuigd dat het enkel over de leidingen gaat en die zaken die de aanleg van die leidingen moeten "faciliteren" (= de faciliteiten).
Het tweede deel van het artikel (niet geciteerd) vermeldt letterlijk dat de aan te leggen infrastructuur nog niet aanwezig mag zijn in het gebouw. Hieruit blijkt dat een warmtepomp niet kan  begrepen worden als "faciliteit" aangezien dan slechts één eigenaar het recht zou hebben om een warmtepomp te plaatsen.

Blijft ook nog bijkomend de wetgeving op de burenhinder (bv. geluid) die roet in het eten kan gooien. Het argument dat tweede verblijven waarschijnlijk niet opteren voor een warmtepomp kan uw rechten niet vergroten.

Alleszins kunt u het proberen, want er is toch verplichting om VME in te lichten  + termijnen. Stommelings laten installeren is sowieso fout.
lebragard
Offline
inderdaad....

Naar de vraagsteller toe :
Inderdaad Xena , moet men paragraaf 9 OOK lezen met de "geest" van deze nieuwe bepaling. ( doelstelling )

Men beoogde immers dat iedere mede-eigenaar ten volle zou kunnen genieten van zijn eigendom mede met/door hulp van de technische vooruitgang.

Een bestaand appartementsgebouw beschikt bv. niet over een laadpaal voor elektrische wagens, zonnepanelen en ga zo maar verder....

De nieuwe appartementsgebouwen spelen gretig in op deze technische vooruitgang en voorzien nu reeds bij de bouw elektrische laadpalen , zonnepanelen , zonne boilers ect...
Men kan dit een eigenaar van een ouder appartementsgebouw toch niet ontzeggen !

In uw geval wilt u gebruik maken van een warmtepomp , dus het optimaliseren van uw energie/factuur/zuiniger/milieu-vriendelijker/eco-minded....dat is uw volste recht en u kan zich beroepen op deze nieuwe wetsbepaling om de werken te laten uitvoeren, temeer omdat uw project volledig kadert in deze nieuwe wetsbepaling.

Zo het plaatsen van de warmtepomp geen hinder geeft aan de andere mede-eigenaars
en zo uw reglement van mede-eigendom zou bepalen " niet zichtbaar vanaf de straat" en "niet zichtbaar vanuit de gemene delen binnen vanuit het gebouw" kan niemand u verhinderen mee te gaan in het verhaal de " technische vooruitgang".
U hebt een sterk dossier. succes.

ps: heb kennis van een mede-eigenaar die een privé-laadpaal heeft laten installeren in de gemeenschappelijke delen van de ondergrondse garage = technische vooruitgang mogelijk gemaakt door de wetgever en bovendien volgens §9 Degene die voor eigen rekening deze infrastructuur heeft aangelegd, blijft eigenaar van deze infrastructuur die zich in de gemene delen bevindt. (bijbehorende faciliteiten in of op de gemene delen aan te leggen)

De mede-eigenaar van die laadpaal neemt ahw. een deel in van de gemeenschappelijke ruimte , dit kan ingeschreven worden in het RIO (2019) en de statuten moeten niet aangepast worden. 

 

't appartement
Offline
zeer juist
De analyse in punt #10 verheldert duidelijk wat ik wilde zeggen!
Ik onderschrijf ze volledig.
ronald de wilde
Offline
'geest' van de wet
Beste Xena,

inderdaad is Lebragard (#10) juist, volgens mij, om u de 'geest' van de wet voor te houden, en dus de letter van de wet niet té beperkend te laten lezen.
De voorbeelden voor zonnepanelen, laadpalen, ... kan dus ook die warmtepomp omvatten.

'k Zou u wel aanraden om een zeer degelijk dossier voor te bereiden om het voor te leggen ter stemming. Bij geen soelaas kunt u dan nog naar de vrederechter stappen, maar ook die zal er het fijne van willen weten om te kunnen oordelen.
Dus de juiste plaats waar het toestel komt, met wijze van bevestiging, afmetingen (zichtbaarheid), en dan de bedrading, wat, waar, hoe, met foto's van de plaatsen waar ze dienen gelegd.

Vergeet ook niet correct te agenderen, om alles sluitend te maken.

PS. de reactie van #11 kan ik niet goed volgen, eerst beperkend dan onderschrijvend.

Ron 
't appartement
Offline
beperkend
Blijft beperkend zoals ik schreef:
-burenhinder?
-geen tweede identieke infrastructuur (quid 60 appartementen>>>>60 warmtepompen op één dak?)

Het is slechts mijn mening. Ik kan ze niet staven aangezien er nog geen rechtspraak is ivm deze recente wetswijziging.

Wat volgens mijn zienswijze perfect kan en MOET toegestaan worden is bv. overschakeling van electrische verwarming naar aardgas door een mede-eigenaar in een gebouw zonder aansluiting op het gas. Maar dan enkel voor de gasleidingen in de gemene delen. Ik betwijfel ten zeerste dat men de private gasketel (= de faciliteit???) in de gemene delen mag installeren!

Ik blijf derhalve niet overtuigd dat men ook (deel van) de eindapparatuur in of op de gemene delen mag plaatsen (zonder toestemming VME en eventueel ruimtelijke ordening).
Xena
Offline
Zoals ik eerder al schreef is
Zoals ik eerder al schreef is de kans dat er meerdere warmtepompen zullen komen uiterst gering.
Volgens installateur veroorzaakt dit geen burenhinder maar mocht dit toch zo zijn dan kan, op de zijgevel waar ik die zou plaatsen, slechts 1 persoon er hinder van ondervinden.Zij slaapt echter met het raam open en op het dak tegenover haar slaapkamer (ander gebouw) staan maar liefst 5 warmtepompen en 2 extractors. De extractors maken zeer veel lawaai, zij ondervindt hier geen hinder van. 
Ik zou de warmtepomp ook enkel in de winter gebruiken, niet in de zomer als airco, in de winter komen hier nauwelijks tweedeverblijvers, behalve in de kerstvakantie.
Mocht gas mogelijk zijn had ik uiteraard voor gas gekozen. Gas kan in ons gebouw echter niet aangesloten worden.

Jammer dat er nergens terug te vinden is wat de wet precies bedoelt met "faciliteiten".
 
ronald de wilde
Offline
#14
Beste Xena,

een kabel die nergens naartoe gaat, heeft geen zin, hij zal dus iets verbinden, ofwel een toestel.
Faciliteiten: zonnepanelen, laadpaal, warmtepomp,......

Genegen,
Ron
't appartement
Offline
taal
"recht om kabels, leidingen en bijbehorende faciliteiten in of op de gemene delen"

Taalkundig slaat in deze zin "bijhorende faciliteiten" op de kabels, buizen , enz...maar noch op de toestellen die ze van energie voorzien, noch op de energiebron zelf.

Faciliteiten kunnen zijn: plaatsen van een teller, een tussenversterker ingeval van tv distributie, enz... 
SIEBE
Offline
lawaai
Beste Xena,

Ik ga geen raad geven, maar wel een opmerking hier bij ons. Een eigenaar/buur heeft ook een warmtepomp geïnstalleerd, met bijkomende airco vooraan en achteraan. Ik kan u verzekeren dat deze wel lawaai maken en ook condensatiewater laten lopen, dikwijls langs de voorgevel in de nek van mensen die aan de inkomdeur wachten. Gezellig.
't appartement
Offline
uitsluitsel: memorie van toelichting
Ik kan nu formeel bevestigen dat een warmtepomp geen bijhorende faciliteit is, zoals ik al vermoedde. De Memorie van Toelichting bij de wetswijziing geeft als vb wat daar niet onder verstaan wordt het volgende:

"Zonnepanelen vormen dan weer geen erbijhorende faciliteiten, omdat zij niet accessoir zijn en bovendien belangrijk nadeel toebrengen aan het gebruik van de gemene delen door de mede-eigenaars. Wanneer aan een operator van zonnepanelen het recht moet worden verleend om zonnepanelen op een gemeen deel te installeren, is hiervoor – indien het om een zakelijk recht gaat – derhalve een vier vijfde meerderheid vereist."

Naar analogie geldt dit ook voor warmtepompen. Zoals ik schreef vallen energiebronnen op de gemene delen niet onder de "faciliteiten".
't appartement
Offline
vervolg #18
Deze verdere uitleg in het Memorie verklaart e.e.a. nog nader, er is een MISLEIDEND verschil tussen de NL en de FR terminologie:


"Art. 142
Afin de permettre aux copropriétaires d’accéder d’une manière plus souple à ces moyens énergétiques et de télécommunication, un droit légal est accordé pour l’installation de cette infrastructure, comme c’est également le cas dans des législations étrangères.
L’ensemble des câbles, conduites et équipements y associés forment l’infrasctructure (Avis du Conseil d’État du 4 octobre 2017, n° 61/997/4, pt. 2); les équipements y associés sont effectivement traduits en
198 2919/001 DOC 54
CHAMBRE  5e SESSION DE LA 54e LÉGISLATUREKAMER   5e  ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE 2017 2018
inderdaad vertaald door “bijbehorende faciliteiten”, terminologie gebruikt in de wet van 13 mei 2005 betreffende de elektronische communicatie, ermee rekening houdend dat er in die wet een tegenstrijdigheid bestaat tussen de Franstalige en de Nederlandstalige versie.."

Besluit: TS kan zich NIET beroepen op de wetswijziging!!

Volledige tekst Memorie in Staatsblad van 8 februari 2018.
ronald de wilde
Offline
discussie
Ik kan mijn vorige reacties niet meer wijzigen of annuleren, daarom ga ik me achter de beperkende houding van ''t appartement' scharen (zie hiervoor).
Voor vele zaken zal inderdaad de gebruikelijke meerderheid moeten worden afgedwongen om ze te realiseren: zonnepanelen, warmtepompen, ...
De laadpaal voor heilige koe 'auto' staat dan weer prominent te blikken als mogelijkheid, blijkbaar wordt dat gewoon aanzien als een gewoon stopcontact, als uitbreiding van de bestaande infrastructuur.

Een snelle lezer zal inderdaad snel de brug slaan naar die zonnepanelen, e.a., maar die zijn dan weer niet bestaand maar nieuw, en aldus blijkbaar uitgesloten.

Goed dat deze kwestie ter sprake komt op dit forum, ik draag het stellig met me mee.
Dank voor de input!

Ron

 
lebragard
Offline
duidelijk.....
De logica is (soms) ver zoek ! Technische vooruitgang voor een VME is dus een laadpaal ?
https://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom___gemene_delen/weldra_als_mede_eigenaar_elektrische_laadpalen_plaatsen_/VLTAVGAR_EU22180601/rela
De innovatieve bepaling toegevoegd aan het wetsontwerp in het licht van de technologische vooruitgang is dus de elektrische wagen ! 

Vandaar ook dat de VME s vanaf 2020 verplicht een oplaadpunt moeten voorzien!

https://syndicus-centraal.be/nieuws/verplicht-ev-oplaadpunt-ook-voor-vmes-vanaf-2020/

Ik ook vind het : Goed dat deze kwestie ter sprake komt op dit forum en draag het stellig met me mee.
Dank voor de input!

Niettemin kan de vraagsteller, indien de AV blijft weigeren goedkeuring te geven aan deze werken , zich wenden tot de vrederechter met de vraag de werken te mogen uitvoeren conform art.577-9 §4 
§ 4.Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om zelfstandig op kosten van de vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten.
Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs aan de gemeenschappelijke gedeelten, wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden daartegen verzet.

't appartement
Offline
niet zo snel conclusies trekken!

"De maatregelen die getroffen moeten worden gelden voor bedrijven, kantoren en winkels. Echter, deze zijn hiermee ook relevant voor VME’s waar zowel een woon- als een commerciële functies gecombineerd zijn in een gebouw. Hierdoor is er een belangrijke rol weggelegd voor gecombineerde VME’s voor het voldoen aan dit besluit. Immers, woongebouwen spelen een centrale rol bij het opladen. Uit onderzoek is gebleken dat in 90% van de tijd het opladen ‘s nachts thuis plaatsvindt of overdag op de werkplek.Onduidelijk is nog wat de impact is van de verdeling tussen het aandeel woonfunctie en commerciële functie van dit besluit."

Waar halen ze het toch vandaan?

Nergens in de EU wetgeving staat dat VME's laadpalen moeten plaatsen.
Als er een commerciële activiteit in een app. gebouw is + die panden beschikken over eigen parkeerplaatsen dan zullen de eigenaars van die commerciële privatieven instaan voor het plaatsen van een oplaadpunt.
 

Quimmo
Offline
@t appartement

Bedankt om in de Franstalige versie te kijken, dat is inderdaad een duidelijkere beschrijving.

Ik vond het persoonlijk sowieso niet kunnen dat iemand zomaar een warmtepomp kon installeren (al ben ik voorstander van groene energie), want dat maakt inderdaad lawaai. En, al stoort het de huidige buur niet, dan daalt deze zijn of haar appartement toch in waarde gezien een potentiële koper zich daar wel aan kan storen. Je kan tenslotte ook niet zomaar een windmolen op het dak of zonnepanelen tegen de gevel plaatsen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

lebragard
Offline
niet zo snel conclusies trekken!
En verder kan men lezen :
Kanttekening bij dit besluit is dat deze voor nu alleen van belang is voor nieuwe en gerenoveerde gebouwen en nog niet van toepassing is op bestaande bouw.
Naar verwachting zal dit in 2025 zijn beslag krijgen en gelden voor VME’s met meer dan 20 parkeerplaatsen. Dit zorgt ervoor dat dit onderwerp nu al op de agenda gezet dient te worden voor goedkeuring. Het kan er zelf toe bijdrage om besluiten over het plaatsen van EV oplaadpunten te versnellen.
 
We kennen allemaal het gezegde : “ waar rook is  vuur .”
 
Art.577-2 §9 en§10  een “klasse 1” First Class of Economy Class ?! 
 
De Tesla mede-eigenaar (lees meer begoede eigenaar) kan een privé laadpaal laten plaatsen in of op de gemeenschappelijke delen.
Welke procedure moet hij volgen mbt.plaatsen laadpaal :
 
  • 1) twee maanden voorafgaand een aangetekende brief versturen aan de andere mede-eigenaars OF aan de syndicus. (niet aan de mede-eigenaars en aan de syndicus ! maar OF = keuze vrijheid ! en wat als de syndicus zou vergeten de VME te informeren !?)
  •  
  • 2) op straffe van verval moet de mede-eigenaars of , in voorkomend geval, de VME binnen de twee maanden na ontvangst verzet aan tekenen , met een rechtmatig belang.
 
 Een rechtmatig belang doet zich voor in volgende situaties :
- er bevindt zich reeds dergelijke infrastructuur in de betrokken gemene delen in het gebouw, of;
- de infrastructuur of de werken tot realisatie ervan veroorzaken belangrijke schade op het vlak van het uitzicht van het gebouw of de gemene delen, het gebruik van de gemene delen, de hygiëne of de veiligheid ervan, of;
- geen optimalisatie van de infrastructuur resulteert uit de voorziene werken of de voorziene werken verzwaren de financiële lasten van andere mede-eigenaars of gebruikers.

 
Zolang de VME niet “ dergelijke infrastructuur “ (laadpaal) heeft kan de meer begoede-mede-eigenaar (s) , zijn privé laadpa(a)l(en) laten plaatsen .
 
Zodra de VME er zelf eentje plaats is het over en out , maar eer we zo ver zijn , is het plaatsen van  privé laadpa(a)l(en) mogelijk en misschien ook aangewezen mocht men , in de nabije toekomst , niet willen aanschuiven in de rij wachtende mede-eigenaars om de wagen op te laden. :)
lebragard
Offline
# 23 Quimmo Je kan tenslotte

# 23 Quimmo

Je kan tenslotte ook niet zomaar een windmolen op het dak of zonnepanelen tegen de gevel plaatsen.

Inderdaad dat zou niet mogen , is immers zichtbaar vanaf de straat.

 

Xena
Offline
Bedankt
Bedankt aan iedereen voor de vele reacties en het actief meedenken en - zoeken.
Vergadering is pas in oktober maar ik hou jullie op de hoogte ven het vervolg.
lebragard
Offline
bedankt

Waterpomp en alarminstallatie weigeren? Onlangs besliste de vrederechter (Veurne, 5 maart 2013) dat de VME niet blind kan blijven voor de technische evoluties. Zij mag de mede-eigenaar niet zonder meer het recht ontnemen om een energie- en milieuvriendelijke installatie zoals een waterpomp te plaatsen. Er is hiervan immers geen waterinfiltratie of geluidshinder. De rechter vond bovendien dat ook de alarminstallatie niet geweigerd kon worden aangezien ze nauwelijks van buitenaf op te merken is.

https://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom___privacy/mag_u_een_airco_installeren_in_uw_appartement_/VLTAVGAR_EU18210701/65/related

Xena
Offline
Voor meer duidelijkheid ivm
Voor meer duidelijkheid ivm het al dan niet mogen plaatsen van een warmtepomp heb ik
FOD justitie aangeschreven en antwoord gekregen van 
Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden Dienst Vermogensrecht en burgerlijk procesrecht

Ik kreeg, tot mijn verwondering, een vrij uitvoerig antwoord maar helaas geen 
zekerheid. Ik heb besloten de pomp niet te plaatsen.

Hier het antwoord :

Onder voorbehoud van de interpretatie door de hoven en rechtbanken, kan ik u de volgende informatie meedelen.
 
Zoals u zelf stelt, vermeldt de memorie van toelichting dat onder “bijbehorende faciliteiten” kan gedacht worden aan een laadpunt voor elektrische voertuigen. Zonnepanelen vormen dan weer geen erbijhorende faciliteiten, omdat zij niet accessoir zijn en bovendien belangrijk nadeel toebrengen aan het gebruik van de gemene delen door de mede-eigenaars.
 
Het komt toe aan de hoven en rechtbanken en aan de wetgever om de wet te interpreteren en bijgevolg te beslissen of een buitenunit voor een warmtepomp in aanmerking kan komen als zijnde accessoir.
 
Vanuit praktisch oogpunt bekeken, zou u overeenkomstig art. 577-2, § 10, derde lid BW alle mede-eigenaars kunnen aanschrijven per aangetekende zending (bijvoorbeeld per aangetekende e-mail of aangetekende brief), waarin u hen uw intenties tot het plaatsen van een warmtepomp kenbaar maakt en waaraan u een document hecht waarin de installateur van de warmtepomp de technische kant van de zaak uiteenzet. Op basis van de al dan niet daaropvolgende reacties, zal u mogelijkerwijs zicht krijgen op de standpunten van de mede-eigenaars omtrent de (opportuniteit van de) voorgenomen werken.

 
Senior
Offline
Rol van syndicus bij geluidshinder door warmtepomp
De eigenaar van een kantoorruimte op het gelijkvloers heeft een warmtepomp geïnstalleerd die zowel voor verwarming als afkoeling van zijn kantoor dient. De buitenunits van die (lucht-lucht) warmtepomp werden opgehangen aan de buitenmuur langs de achterzijde van het gebouw (niet zichtbaar van de straatkant).  Deze eigenaar heeft echter vooraf geen toelating gevraagd voor de installatie van zijn warmtepomp aan de Algemene Vergadering van mede-eigenaars.

Nu blijken de units van die warmtepomp al maanden ernstige geluidshinder te veroorzaken voor meerdere bewoners die op de eerste verdieping wonen.  In mindere mate gaat het om luchtgeluiden (een ruisend lawaai langs de buitenkant) maar hoofdzakelijk betreft het verschrikkelijk storende bromgeluiden die zich zeker op koudere dagen tot diep in de appartementen op de eerste verdieping verplaatsen omdat die units dan op een hoger vermogen moeten draaien om de onderliggende kantoorruimte te verwarmen.

Die bromgeluiden zijn eigenlijk contactgeluiden als gevolg van trillingen die de draaiende units veroorzaken in de ruwbouw van het appartementsgebouw.

De syndicus werd hiervan op de hoogte gebracht en heeft reeds schriftelijk bevestigd dat zulke installatie niet mag geplaatst worden zonder voorafgaande toelating van de Algemene Vergadering van mede-eigenaars.  De syndicus zal dit punt bijgevolg toevoegen aan de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering zodat de mede-eigenaars zich daar alsnog kunnen over uitspreken.

Maar daarmee wordt uiteraard niet het probleem van de geluidshinder aangepakt waar meerdere bewoners al maanden van afzien.  Er zijn al contacten geweest tussen deze bewoners en de eigenaar van de kantoorruimte maar zonder resultaat.  De firma die de units heeft geplaatst, werd door de eigenaar ter plaatse geroepen en heeft langs buiten wat metingen verricht waaruit werd besloten dat er geen bovenmatige geluidshinder is noch trillingen werden vastgesteld.  Bij de getroffen bewoners binnen, zijn echter duidelijke bromgeluiden te horen maar die firma heeft niet de moeite gedaan om in die appartementen metingen te verrichten.

Nu is mijn concrete vraag of de slachtoffers de syndicus kunnen aanmanen tot actie (en niet louter het punt op de agenda van de volgende vergadering zetten) tegenover de eigenaar van de units teneinde hem onder druk te zetten het probleem alsnog te doen oplossen?  Of kan de syndicus in het conflict van de geluidshinder niet tussen komen en moeten de getroffen bewoners zich persoonlijk tot de eigenaar van die units richten en desnoods naar de vrederechter stappen wegens bovenmatige geluidshinder?

Graag jullie advies.
SIEBE
Offline
GELUIDSHINDER
Deze toestellen mochten niet geplaatst worden zonder toelating van de AV en met de vereiste meerderheid.
Syndicus moet deze laten verwijderen. Mogen niet vooraan noch achteraan op de gevel geplaatst worden.
Maakt zelfs niet uit hoeveel lawaai zij maken.

BAV bijeenroepen langs syndicus met 20 % van de quotiteiten, met agendapunt deze situatie.