Niet gedomicilieerde inwoners

33 antwoorden [Laatste bericht]
John Doe
Offline
Kregen recent de eindfactuur.

Er is 1 watermeter voor het gehele gebouw.

Structureel is het onmogelijk in de kelder aparte watermeters te zetten daar de stijgleidingen gescheiden naar boven gaan.

Huurster van een verdiep laat vriendje inwonen, zij het dan niet gedomicilieerd.

Het verhuurkantoor zegt weinig te kunnen doen als deze niet ingeschreven is, de syndicus werd op de hoogte gesteld.

Vreemd genoeg, op de eindafrekening kan ik merken dat het water met 1 hoofd minder werd berekend dan er feitelijk wonen, 8 in plaats van 9 bewoners in het gebouw.

En dan heb je nog die mede-eigenaars die kinderen laten inwonen voor maanden tot ze een nieuwe stek hebben gevonden, maar eerlijk melding maken aan het beheer?, vergeet het maar.

De cubitainer op mijn eigendom, waar ik al 12 jaar regenwater in opvang, dat is dan wel weer een doorn in het oog voor deze bepaalde eigenaars.

Wat zijn mijn mogelijkheden zulks tegen te gaan? 
SIEBE
Offline
WATERMETER
In de eerste plaats kijken in de basisakte hoe de verdeling van deze kosten staat geregistreerd. Deze verdeling is toepasbaar.
Gewoonlijk is de gemeenschappelijke waterrekening te verdelen per quotiteiten.

Indien anders : moet dat aangevraagd worden op de AV : wijziging kostenverdeling : 4/5 der stemmen.
Kunt ook en is het eerlijkste op de AV agendapunt maken : plaatsing individuele plaatsing teller/meter in appartement en dan heeft ieder zijn verbruik. En kan de gemeenschappelijk factuur per verbruik geregeld worden.
Individuele tellers moeten niet in de kelder geplaatst worden. Kostprijs is redelijk te noemen.

Indien geen akkoord en u wilt een wijziging afdwingen ( omdat u benadeeld wordt ) = vrederechter.
nescio1
Offline
uit groot-moeders tijd

 
Inderdaad is het eerste richtpunt de basisakte.
 
Maar een verdeling van de waterkosten volgens quotiteiten komt uit een tijd waarin de kost van water nagenoeg onbeduidend was.
 
Sindsdien is water, zoals electriciteit, eerder een belastingsintrument geworden door de vele bijkomende heffingen: vaste per appartement en naar het volume water, die er over geheven worden.
 
 
nescio1
Offline
zorgvoor gelijktijdige opname officiële en niet-officiële meters

“… daar de stijgleidingen gescheiden naar boven gaan.”
 
Dit is toch de helft van de oplossing van het probleem?
 
Plaats individuele niet-officiële watermeter. Zij nemen heel wat minder plaats in dan officiële watermeters. Kostprijs: > € 50 + installatiekosten loodgieter.
Tip: plaats een bijkomende meter vlak na de officiële, kwestie van controle systematische meetfout.
 
Uw syndicus kan dan de officiële factuur spiegelen naar elk individueel appartement, wel aan de hand van de officieel ingeschreven bewoners.
 
 
nescio1
Offline
scharnierdatum
 
https://www.vlaanderen.be/jaarlijkse-verbruiksfactuur-voor-water-particulieren
 
In onze SAV wordt stelselmatig (-corona) gevraagd naar het aantal gedomicilieerde inwoners op 01-01, scharnierdatum voor de berekening door de watermaatschappij.
Afwijking? Uw syndicus zal wel een antwoord krijgen op basis van de notulen.
 
SIEBE
Offline
#2 - 3 - 4
Volledig eens met nescio 1

Individuele watermeters/tellers. Syndicus kan dan de individuele afrekening maken.
MAAR enkel na agendapunt op de AV en akkoord AV.
John Doe
Offline
Sinds 2013 is op mijn vraag
Sinds 2013 is op mijn vraag de waterverdeling naar een berekening per hoofd veranderd, gezien deze eerlijker was.

Doch bepaalde mede-eigenaars over de jaren heen en tot op heden nemen het niet zo nauw met het melden van extra bewoners.

In 2016 werd er in de notulen opgenomen aparte watermeters te installeren, doch nooit uitgevoerd. (Ik denk gezien dit door de toenmalige eigenaars ondertekend werd, ik hier mee sterk zou staan voor Vrederechter).

Technisch is het onmogelijk aparte watermeters te installeren gezien de stijgleidingen twee kanten opgaan (aan één kant is de koker op het eerste verdiep dichtgemaakt).

Laatste AV dateert van 15/07/2019, sindsdien werd er géén vergadering meer gehouden en deze schuilt zich momenteel achter de coronacrisis, ondanks deze mij zei, gezien het een klein gebouw betreft van 4 appartementen, hij het achteraan het gebouw in openlucht kon doen.

Ik en een andere eigenaar gaan niet akkoord met deze eindafrekening, doch qua quotiteiten halen wij géén meerderheid op een AV.

De verhuurder van een appartement heeft de huurster en haar vriend uitgezet (deur intrappen, geluidsoverlast, en andere zaken).

Mijn mening is dat de verhuurster verantwoordelijk is voor haar huurders en hun gedrag/verbruik. 

Dat het verhuurkantoor de parachute opentrekt is onbegrijpelijk.

Ik zal de syndicus dus kenbaar maken dat ik en XXXX niet akkoord gaan met deze eindafrekening, en wij desnoods deze zaak beslechten voor het Vredegerecht waar dan ook de vraag om aparte bemetering zal gevorderd worden.

 
SIEBE
Offline
WATERMETER
U meldt dat het op de AV beslist is om aparte meters te plaatsen. Waarom niet uitgevoerd ?
Syndicus is verantwoordelijk om de besluiten van de AV uit te voeren.
Normaal moet de RVM er op toezien dat de syndicus zijn mandaat naar behoren uitvoert en de beslissingen AV naleeft.
Toch de eindafrekening op de volgende AV betwisten en geen kwijting geven aan de syndicus. Eindafrekening is zeker nog niet toepasbaar, gerzien zij niet is goedgekeurd op de AV.
Zal zeker een zaak worden voor de vrederechter, zoals ook het geval van huurster.
SIEBE
Offline
WATERMETER
b
John Doe
Offline
Beste Siebe,In 2013 werd
Beste Siebe,

In 2013 werd het beheer in eigen handen genomen, na opgelicht te zijn door meerdere syndici (die dubieus failliet gingen om dan weer op te starten onder een andere naam).

Dit beheer werkte redelijk goed, doch werden dringende herstellingen niet uitgevoerd en was het gebouw structureel aan verwaarlozing onderhevig.

Bijna zeker dat de huidige syndicus de notulen en beslissingen genomen onder eigen beheer niet au serieux neemt, ondanks deze ondertekend werden door de eigenaars.

Ik ga deze eindafrekening weer betwistten (net zoals vorig jaar) omdat de waterverdeling verstoord werd en niet correct verrekend, indien nodig stap ik naar het Vredegerecht en stel vorderingen in voor dringende herstellingen die men al jaren negeert, tevens ook het plaatsen van aparte watermeters.

Inzake kwijtingen, ik geef deze niet voor de jaren 2016 -2019 en dit vanwege het verduisteren van documenten door toenmalige beheerder.

Wanneer deze een volgende AV gaat gehouden worden  is een raadsel. En deze eindfactuur van 2020 ga ik bespreken met een andere eigenaar, omdat het vermoeden bestaat dat deze een volledig jaar toebedeeld gaat krijgen, en pas zijn intrek heeft genomen begin Juni 2021.


 
John Doe
Offline
Op de AV van het jaar 2013
Op de AV van het jaar 2013 werd beslist het water per hoofd te verdelen.

Met de eindafrekening van 2019 had de syndicus de verdeelsleutel van de basisakte gehanteerd, en heb ik deze geprotesteerd.

Ik heb de syndicus de notulen die terug gingen tot 2013 moeten bezorgen om duidelijkheid te scheppen.

Achteraf bleek dat degene die het beheer in het gebouw in handen had en ik heb laten beeindigen, de boeken heeft leeggemaakt alvorens ze deze aan de syndicus overhandigde.

U ziet dat hier serieus wat wantoestanden heersen, dit in een gebouw van 4 appartementen.
SIEBE
Offline
HERSTART
En wij maar denken dat het in grotere VME's een boeltje is.
Dit is zeer ernstig.

Indien u 20% van de aandelen achter u heeft; laat dan een BAV beleggen. Syndicus is verplicht die in te richten.
Agendapunten : toerpassing alle genomen berslissingen van de vorige AV's toe te passen.
Ook uw punt met de watermeters/verdeling van de kosten.

Indien geen akkoord hieromtrent of weigering syndicus = = = vrederechter inschakelen en er bij hem op aan dringen om zo spoedig mogelijk een ernstige syndicus aan te stellen.

Jullie toestand is onhoudbaar in zulke kleine VME ( trouwens overal ).

Stel uw dossier netjes saamen bij voorlegging vrederechter/griffier.

Ik wens u veel succes en een beetje rechtvaardigheid.
John Doe
Offline
Dank u Siebe, Samen met één
Dank u Siebe,

Samen met één mede-eigenaar kom ik op 1/5 van de aandelen en zal ik bespreken om een BAV af te dwingen van de syndicus.

Syndicus beloofde mij een AV in openlucht, doch in de eindafrekening staat dat ze géén AV kunnen houden.

Deze situatie is onhoudbaar, teveel zaken dienen op tafel gegooid te worden.
SIEBE
Offline
BAV
U kunt een BAV afdwingen.
De covid-19 maatregelen zijn : 4 personen per groep + uzelf

U vraagt aan de eigenaar die u steunt zijn volmacht en u bent in orde : syndicus + 3 eigenaars.
Slechts 1 eigenaar per kavel ( wettelijk ).
Noodoplossing.

https://www.watwat.be/corona/met-hoeveel-mensen-mag-ik-afsprekenAV mogen volgens de nieuwe maatregelen uitgesteld worden tot 30.06.2021
Is hier niet het geval zien beperkt aantal personen.
John Doe
Offline
Antwoord syndicus en zijn boekhoudster
Beste Siebe,


Ik heb vandaag de syndicus en zijn boekhoudster een e-mail gestuurd + bewijs (foto's deurbel) waarin ik de toestand aanklaag en zeg niet akkoord te gaan met de eindfactuur vanwege verstoring van de eerlijke verdeling van het water.

Ik krijg binnen het uur twee e-mails terug.

De eerste die ik open, waarin de syndicus vraagt toch een deel te betalen om zijn collega de mogelijkheid te geven de facturen te betalen. Beloofd een AV eind april 2021 in openlucht met max. 1 eigenaar per appartement (dus 4 personen), gezien er toch een pak zaken zijn die besproken dienen te worden. E-mail verzonden....

Dan open ik de andere e-mail, de boekhoudster die mij duidelijk maakt dat het aantal inwoners per appartement in het begin van het jaar op een AV kenbaar moeten gemaakt worden. Na 2019 hebben wij géén AV meer gehad, de eigenaar die verhuurt heeft dit ook niet kenbaar gemaakt, alleszins niet aan mij. Ook de syndicus heeft hier géén melding van gemaakt. Zij blijft in mijn ogen verantwoordelijk voor het gedrag van haar huurster en de niet gedomicilieerde personen die haar huurster laat inwonen. Toen ik de huurster hierop aansprak, claimde deze van niets op de hoogte gebracht te zijn door de huisbazin.

De zaakvoerder wilde ik nog tegemoetkomen met een gedeeltelijke betaling van de eindfactuur mits deze aanbetaling niet gezien werd als een akkoord zijn met deze eindfactuur. 

Tevens wacht ik al sinds 24/12/2020 en tot op heden op de terugbetaling van een voor de VME aangekochte rioolslang twv. 99,95€, wat wel duidelijkheid schept in de financiele toestand van dit gebouw.

De dwarse houding van zijn boekhoudster heeft er toe geleid dat ik ook dwars ga liggen, de factuur ondanks mijn belofte aan de zaakvoerder weiger te betalen. Wij mekaar dan terug zullen zien op het Vredegerecht waar ik tevens het verzoek tot het plaatsen van aparte watermeters zal indienen. Ook zal ik de nodige bewijsstukken die mijn gelijk aantonen voorleggen. Het verduisteren van de boeken door de vorige (vruchtgebruiker) beheerder was dan ook niet zonder reden.

Graag uw visie 
John Doe
Offline
Mijn Congolese buurman heeft
Mijn Congolese buurman heeft géén eindfactuur ontvangen.

Om één of andere reden vind deze man géén gehoor.

Hij zou vragen aan zijn eega om te informeren bij de buren boven hem, of deze al een eindafrekening hebben gekregen en zou mij op de hoogte houden.

Ik heb gisteren met hem een gesprek gehad, wij zouden in een aangetekend schrijven een BAV eisen. Iemand op dit forum heeft mij ooit gewezen op de 2/5 regel vd. aandelen wat ons in de mogelijkheid zou stellen dit te eisen.

Ik wacht even het verdere verloop af van mijn e-mails, de houding van de boekhoudster, het gegeven woord van de syndicus.

 
SIEBE
Offline
BAV
John,

Goed dat er een BAV komt in de tuin : de 4 eigenaars + syndicus.

Dat er geen AV is geweest sinds 2019 dat kan want in 2020-2021 covid-19.

Een eindafrekening moet eerst goedgekeurd worden op een AV = kwijting.
U kunt de syndicus antwoorden dat u niet weigert te betalen, maar slechts na de BAV en slechts het gedeelte door u goedgekeurd. De rest na confrontatie met de vrederechter afhankelijk van de uitspraak.
U heeft ten allen tijde het recht om uw afrekeningen te kunnen controleren en uw bezwaren kenbaar te maken.

De aangekochte rioolslang voor de VME moet u zo wie zo terugbetaald worden na voorlegging van de rekening/factuur. Hangt niet af van de eindafrekening.

Hopelijk wordt deze chaos vlug opgelost.

 
SIEBE
Offline
#15
20% of 1/5 van de aandelen geeft recht op een BAV.
Een eindafrekening moet aan iedereen voorgelegd worden, en wordt goed of afgekeurd op de BAV of AV.

Op de agenda van de BAV absoluut uw agendapunten vermelden.

Het is de syndicus ALLEEN die verantwoordelijk is voor zijn beheersdaden.
John Doe
Offline
Beste Siebe, De syndicus
Beste Siebe, 


De syndicus is inderdaad bereid te overleggen, zij het dan aan de telefoon.

Ik zal hem zeggen dat na de BAV en wat hier uit zou voort vloeien ik ga betalen, of ik betaal na overleg een gedeelte van de eindfactuur en de rest na de BAV. 

Ik wil niet dwarsliggen tegen de syndicus, maar als u de toestand hier zou kennen, zou u achterover vallen. Dit verantwoorde ook de aanstelling van een extern syndicus die ik bekomen heb via het Vredegerecht mits hulp van een advocate. Ook hier werd ik niet bespaard van de laster van de meeste mede-eigenaars. Doch de mijn advocate zag deze laster niet als niet als van zo'n belang om de zaak uit te stellen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Septische tank is al meer dan 10 jaar gescheurd, bij hevige regenval en ophopen van vet/zeepresten in de riolering, loopt de kelder onder water. Mijn CV ketel is onherstelbaar beschadigd. DE oplossing is meermaals deze tank laten legen per jaar, repareren dat is een brug te ver.

Terrassen, ik heb een e-mail die dateert van november 2010 waarin ik een mede-eigenaar aanspreek over vallende brokstukken, deze terrassen zijn tot op heden niet hersteld en de brokken beton vind ik tot op heden bij hevige wind in mijn tuintje, op mijn afdak of op het terrein voor voertuigen! (op de AV van 2018 zei de eigenaar van het tweede verdiep, dat zijn zoon een nieuwe terrasvloer had gelegd en daardoor....)... hierna werden er nog steeds brokstukken verzameld en gefotografeerd, denk dat die zoon nog steeds aan die terrasvloer aan het werken is... ;)

Sinds 2015 meld ik een vochtprobleem in mijn slaapkamer. Volgens één van de eigenaars is condens de oorzaak. Volgens het lekonderzoek waterdoordringing. Een eerste herstelling in 2019 heeft niets uitgehaald, het probleem bestaat nog steeds en de schade is groter dan oorspronkelijk begroot.

Nieuw lek onderzoek 2021 wees uit dat van condens géén sprake kan zijn, wederom waterdoordringing. Ik kamp met COPD Gold II sinds 4 jaar, ik slaap in een slaapkamer met 80% luchtvochtigheid. Ik zou er een Leguaan in kunnen houden qua luchtvochtigheid.

Waterlekken, laat men niet herstellen, en eens hiertoe gedwongen, gaat men het forfait dat de verzekering in het contract heeft staan, betwistten. En waarom zou men lekken laten herstellen, 1 watermeter voor het gehele gebouw, de rest betaald toch mee, een cubitainer waarin regenwater word opgevangen?, die gaan we betwisten!!è

Mede-eigenaars prutsen aan gemeenschappelijke electronica binnenshuis, richten schade aan in gemeenschappelijke delen, en voelen zich niet geroepen verantwoordelijkheid te nemen en uiteindelijk is de VME slachtoffer inzake herstellingskosten.

Parlefonie: Voordeur kon hier jaren ontsloten worden met het drukken op een willekeurige deurbel. Dat er bij mij op de gelijkvloerse verdieping een poging tot inbraak is geweest, lachte men weg. Parlefonie?, die werkte niet, dit leverde een klacht op van de huurster van het 3de verdiep op naar het verhuurkantoor, die de syndicus contacteren. Een elektricien stelt een veroorzaakte kortsluiting vast in de parlefonie op het 3de verdiep. Koppelt dit verdiep af en lost het probleem met de gem. voordeur op. Hierna werd de volledige parlefonie vernieuwd.

De syndicus was niet op de hoogte gebracht van het verhuren van het eigendom op het 3de verdiep. Dit kwam hij pas te weten na gecontacteerd geweest te zijn door het verhuurkantoor.

De mede-eigenaar die deze zaken aanklaagt (ik dus), is persona non grata in dit gebouw, bepaalde eigenaars willen gewoon hun zin kunnen doen, denken veel rechten te hebben en géén plichten.

Dit aanklagen, heeft geleid tot valse verklaringen, bendevorming, belaging in groep, pesterijen, vandalisme, eenzijdige agressie, huisvredebreuk met geweld en in dit laatste was ik zo dom, mezelf te verdedigen.

De laster houd niet op, zo was er de buurvrouw (vruchtgebruiker) van het tweede verdiep die het niet naliet, mij te belasteren tegen de Congolese mede-eigenaar, die zijn intrek nam, de mede-eigenaar van het 3de verdiep laat het niet na mij te belasteren tegen haar huurster.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zojuist contact gehad met de syndicus, ik betaal een gedeelte (niet de waterfactuur), om hem de mogelijkheid te geven zijn werking te doen. (provisies destijds aangehouden waren idd. te laag om zijn erelonen te innen), een BAV in openlucht is volgens hem te moeilijk omdat de organisator beboet kan worden, en zou het schriftelijk zijn.

 
SIEBE
Offline
#18
Beste John,

Ik begrijp uw situatie ten zeerste ( uit ondervinding en nu nog ). Het weerspiegelt de huidige maatschappij.

Tip : uw gaat een gedeelte betalen; ik zou uw rekening van de rioolslag € 99.95 er ook aftrekken.

Een samenkomst van 4 + 1 in de buitentuin ? Ik dacht dat het toegelaten was door de corona maatregelen. Wel een afstand van 1.5 m bewaren en mondmasker.
Een bubbel van 4 + uzelf.
Syndicus wil er zich van afhouden.
nescio1
Offline
mijd wolfijzers en schietgeweren

Wij gaan ervan uit dat een vraagsteller een min of meer objectieve en volledige omschrijving geeft van zijn probleem wat de deelnemers op deze site de mogelijkheid geeft algemene “goede raad” te geven vanuit de wetgeving en hun eigen ervaringen.
 
 
 
Na zijn beschrijving in zijn originele vraag komt in # 18 de aap uit de mouw:
 
Dit verantwoorde (sic) ook de aanstelling van een extern syndicus die ik bekomen heb via het Vredegerecht mits hulp van een advocate.”
 
Wij stellen dat, zodra een beroep gedaan wordt, terecht, op een gespecialiseerde raadsman de noodzaak om een beroep te doen op een buitenstaander, die per definitie NIET in het bezit is van het volledig dossier en zelfs niet de mogelijkheid heeft het te doen vervolledigen, vervalt.
 
U hebt misbruik gemaakt van de belangloze, vrijwillige inzet en tijdsgebruik van deelnemers op dit forum.
 
Het advies van uw advocaat kan nooit gesteld worden boven het antwoord van een onverantwoordelijke, anonieme scribent.
 

 
John Doe
Offline
Uw advies
Beste Siebe,


Ik heb uw advies gevolgd, heb de syndicus medegedeeld dat ik een kleine aanpassing doe in mijn toegeving die ik met hem overeen gekomen was.

Mijn deel van de waterfactuur niet betaal tot deze uitgeklaard is.

De Karcher rioolslang twv. 99,95€ inhoud op de factuur en het resterende bedrag van 200,25€ op 499,01€ onmiddelijk betaal, wat reeds gebeurd is.

Héél hard bedankt voor de raad. :D

 
John Doe
Offline
Beste,Deze syndicus werd
Beste,

Deze syndicus werd aangesteld in maart 2019.

De aanstelling van de syndicus heeft het gedrag van de mede-eigenaars niet veranderd, integendeel...

De boekhouding die in handen was van een "vruchtgebruiker" werd leeggemaakt

Daarna zag men de kans om de verdeelsleutel in twijfel te trekken, waar de aanvankelijk syndicus onvoorbereid in meeging.

De grondoppervlakte van mijn eigendom werd in twijfel getrokken, omdat ik beslis wat ik toelaat en wat niet.

U claimt dat ik misbruik zou gemaakt hebben van dit forum!?, u mag uw woorden inslikken!!

2019 is reeds lang voorbij, ik heb toen een advocaat dienen consulteren en aanstellen om het toenmalige wanbeheer te beeindigen!

Zoals ik aangaf, is de situatie er niet op gebeterd, heb ik met wat hulp op dit forum tot tweemaal toe klacht neergelegd bij het B.I.V. en een derde klacht was in ontwikkeling, om dan plots de volledige medewerking te krijgen van de syndicus.

Deze syndicus, tast, gezien de verduisterde boekhouding in het donker. Ik heb tevens een inventaris gevraagd van de hem overgemaakte stukken, waar ik nog steed op wacht.

Oordeel niet te snel Nescio1, uw aanvallende karakter kan ik niet apprecieren! :(

Mijn situatie, doet zich ook bij andere mede-eigenaars in andere gebouwen voor, en heeft degelijk een nut, zulks aan de kaak te stellen.
Baton
Offline
nescio1


#nescio1
U hebt misbruik gemaakt van de belangloze, vrijwillige inzet en tijdsgebruik van deelnemers op dit forum.

John Doe heeft zeker géén misbruik gemaakt van het forum. Het siert de deelnemers die reageren om John Doe , "wegwijs" te maken en "advies" geven. De meeste deelnemers die antwoorden op dit forum hebben ofwel soortgelijke "problems" of zijn ervaringsdeskundigen. 
 
Het advies van uw advocaat kan nooit gesteld worden boven het antwoord van een onverantwoordelijke, anonieme scribent.

Begrijp u niet : advies van uw advocaat kan nooit gesteld worden .......boven het antwoord....
Meestal is het advies van een advocaat juist, maar soms ook niet volledig juist en onvolledig , al dan niet gestoeld op persoonlijke interpretatie .....en het gebeurt al eens dat bij de vrederechter die advocaat totaal de bal mis slaat...

Het antwoord van een onverantwoordelijke , anonieme scribent , die we allemaal zijn op dit forum (uitgezonderd mevr. Clabots , die niet anoniem is) heeft echter het voordeel :
namelijk men krijgt advies men wil helpen....en de "vrager" denkt 2 keer na over het gegeven antwoord/advies.

Aan John Doe , indien de syndicus het beheer niet naar behoren doet , moet u reageren u kan niet anders want het is de VME die verantwoordelijk is voor het beheer en de syndicus "slechts" aansprakelijk.


https://www.adlex.be/nl/artikels/2225-aansprakelijkheid-van-de-vme-en-de...

In de eerste plaats de VME, doch secundair ook de syndicus wegens een regresvordering, riskeren aansprakelijkheid voor fouten en nalatigheden in het beheer van het appartementsgebouw.

Twisten tussen derden, mede-eigenaars en syndici/VME's verzieken immers al snel de sfeer, hetgeen extra delicaat is in een appartementsgebouw. Helaas komen ze steeds vaker voor. Een syndicus die voeling heeft met de bewoners én onregelmatigheden stipt opvolgt, is dan ook onontbeerlijk.

  

John Doe
Offline
Een laattijdige dank u voor
Een laattijdige dank u voor de gegeven steun Baton.

Ik mijdde dit forum, vanwege het aanvallende karakter van één welbepaald iemand.

Kortelings zal er een AV in openlucht plaatsvinden, dit vanwege de hoogdringendheid van de zaken.

Aanhoudend vochtprobleem slaapkamer (ik kamp met COPD Gold II) slaap in een luchtvochtigheid van 80%, vochtigheid muur 150%.

Terrassen van 2de en 3de verdiep daarvan vallen als sinds 2010 stukken beton naar beneden.

Septische tank is lek, zeker gekend sinds 2010, optie meerder malen laten ledigen per jaar is volgens sommige mede-eigenaars beter dan herstelling, ik heb nu schade in mijn mijn living, opstijgend vocht, luchtvochtheid living 60%.

Gezien ik deze wantoestanden aanklaag, is er een front tegen mij gevormd.

Ik zie mij in deze eerder als slachtoffer van de nalatigheid van eerdere en huidige mede-eigenaars.
SIEBE
Offline
PROBLEMEN
In ieder geval zou ik per direct uw persoonlijke verzekering en og rechtsbijstandsverzekering aanspreken ( betrek er uw makelaar bij, hij ontvangt de commissie ). Indien u weet welke blokpolis en makelaar ook deze op de hoogte brengen en aanklagen, kunt u ook doen buiten de syndicus om. En vragen om een verzekeringsinspectie. 
Ook uw gezondheidsperikelen ( omtrent ook de vochtigheid ) aankaarten en vermelden. En syndicus en andere eigenaars er op attent maken dat voortkomende kosten uit gezondheidszorg voor hun rekening worden. Daarom van belang verzekeringsmij. er bij te betrekken.

Kunt ook mogelijks een klacht indienen bij het college van burgemeester en schepenen in uw gemeente, om een inspecteur de situatie te laten beoordelen.
SIEBE
Offline
PROBLEMEN
x
John Doe
Offline
Dag Siebe,Morgen is er
Dag Siebe,


Morgen is er eigenaarsvergadering in openlucht met in achtneming van de Covid maatregelen, dit vanwege de hoogdringendheid van herstellingswerken.

Ik heb vandaag de syndicus attest N°5 van een arts dat duid op de ernst van de zaak aangaande de vochtproblemen in de slaapkamer en living.

Ook heb ik in 2018 de "vruchtgebruiker" die syndicus was voor de periode 2016-2019 aangetekend aangeschreven inzake het verwaarlozen van het gebouw, de vernielingen die door een eigenaar werden aangericht (en nu zijn het de voormalige huurders van die eigenaar).

De vochtproblematiek sleept al zeker sinds 2015 (zelfs eerder 2013?) aan. 

Toen ik het beheer in handen van "Vruchtgebruiker" via het Vredegerecht heb laten beeindigen ontkende deze ooit syndicus geweest te zijn, doch de door mij aangevoerde bewijsstukken ontkrachtte deze leugen, tevens werd er een bedenkelijk document aan de heer Vrederechter afgegeven waaruit blijk van frontvorming kenbaar word en de leugen niet geschuwd werd. (Het doel heiligt de middelen).

Op de AV van 2015 heb ik met zekerheid dit vochtprobleem aangekaart (staat in een verslag dat ik nog bezit), en tevens op een eerdere vergadering (2013). Het verduisteren van de historiek van het gebouw had dan ook een reden, gedaagd(en) vroegen zich af waarom ik NU (2019) pas de vochtproblematiek kenbaar maakte? De door mij opgevraagde inventaris van aan de officiele syndicus overgemaakte historiek (of wat er nog van over was) verklaart de mogelijke afwezigheid van de verantwoordelijke.

Ik post hier morgen het vervolg, alvast dank voor het gegeven advies.
SIEBE
Offline
benieuwd naar morgen
Oef eindelijk een AV.

Een syndicus is wettelijk verplicht om de volledige boekhouding en documenten ( mails, brieven, contracten ... ) bij te houden in zijn archief. Bij overdracht archief is hij wettelijk verplicht alles over te dragen aan zijn opvolger binnen de 30 dagen.

Uw situatie en omstandigheden klinken mij als muziek ( boenk ke boenk ) in de oren.eze syndicus ( indien deontologisch en rechtschapen ) zal uw klachten ernstig moeten nemen.
Zeker indien er gezondheidsperikelen zijn ten gevolge van niet oplossen problemen welke deze teweeg brengen. De RVM op het hart drukken dat zij wettelijk verplicht zijn ( als enige opdracht volgens de wetgever ) de beslissingen van de AV te laten uitvoeren door de syndicus.

De mede-eigenaars, syndicus, RVM er op wijzen en benadrukken zij zullen verantwoordelijk gesteld worden voor ud gezondsproblemen en gevolgen indien zij niet akkoord gaan met de herstellingen.
In geval van de AV dit agendapunt wil negeren of negatief beoordelen; zeker tegen stemmen.

Ik wens u veel succes.

Gezondheid primeert in deze tijden ( en ook gezond verstand ).
Baton
Offline
#Siebe


# Siebe , Inderdaad gezondheid primeert en ook gezond verstand.
# John Doe , laat u niet afschepen op die AV met loze beloften ect....duidelijkheid .....het is genoeg geweest....succes.

John Doe
Offline
Verslag noodzakelijke AV
De AV heeft in openlucht plaatsgevonden met 2 eigenaars en 1 persoon met 2 volmachten (broer van "vruchtgebruiker/voormalig syndicus" 2de verdiep).   

Een van de volmachtgevers is in quarantaine maar dat hield haar niet tegen zich op de gemeenschappelijke hall te begeven om een pakje aan te nemen.

Syndicus heeft de persoon met de 2 volmachten meerdere malen ter orde moeten roepen omdat deze in een voor de andere aanwezigen onverstaanbare taal communiceerde met één van de volmachtgevers, deze telkens het vergaderen verstoorde en tegen hield.

Ook werd duidelijk dat deze volmachthouder mijn persoon viseerde en alles wat mij aanbelangde tegenstemde in overleg met zijn telefonische contact en ook op voorhand geïnstrueerd was door de volmachtgevers.

De leugen(s) werden niet geschuwd, ook al heb ik schriftelijke bewijsstukken die deze leugens ontkrachtten, ik lag onder voortdurende aanvallen en spervuur, van de volmachthouder, tevens trachtte deze persoon, degene die zich in héél het verhaal neutraal opstelde, tegen mij op te zetten en in het NEE stemmende kamp te krijgen, waar deze niet in geslaagd is.

De voorgevel, ooit werd hiervoor door mij 2 offertes aangeleverd, eentje van 600€ en eentje van 3000€. Op de AV van 2018 werd de goedkoopste aanvaard (heeft het probleem niet opgelost). Ik heb van de verzekering 500€ gekregen voor 1 muur te bepleisteren, behangen en schilderen. Tevens heb ik naar mijn aandeel de factuur van de herstelling van de voorgevel meebetaald en alsook mijn aandeel in de schade. Volmachthouder valt mij aan met te zeggen dat ik geld heb gekregen om de herstelling te bekostigen en geld heb gekregen van de verzekering. Het nieuwe onderzoek door Polygon werd door volmachthouder betwist! Ook de schade die groter is dan door de verzekering begroot, de door mij reeds uitgevoerde reparaties werden betwist (thans heb ik foto's genomen van de reeds door mij uitgevoerde werken en werden deze aan de syndicus overgemaakt via e-mail). (80% luchtvochtigheid en 150% vocht in de muren). Tevens kreeg ik naar het hoofd geslingerd dat ik moest verluchten?, ik dacht in 2015 nieuwe ramen geplaatst te laten hebben in de hoop dat dit het probleem zou oplossen, doch was dit niet het geval, maar blijkbaar een verwaarloosbaar feit.

De toenmalige "vruchtgebruiker" die toen syndicus was heeft blijkbaar géén weet van het door mij betaalde aandeel, maar ik kan hier bankafschriften van voorleggen, tevens de klachten van de uitvoerende firma dat deze door deze vruchtgebruiker/syndicus niet betaald werd. Ook werd nogmaals duidelijk gemaakt dat er géén syndicus in de periode 2016 - 2019 (Vrederechter besloot destijds op basis van aangeleverde bewijsstukken anders) maar ik vermoed dat deze ontkenning eerder te maken had met het feit dat ik een inventaris van de overhandigde stukken heb gevraagd. Ook leverde deze "vruchtgebruiker/syndicus" nooit een schriftelijke eindafrekening voor en was dit beheer op basis van vertrouwen.

Komt ter sprake:

De voorgevel/vochtprobleem slaapkamer, 2 tegenstemmers (meerderheid aandelen). Syndicus wijst op de ernst en dat deze een advocaat zal dienen raadplegen + een expert wat extra kosten zal meebrengen. Tegenstemmers blijven volharden, om op het einde dan toch toe geven maar moeite hebben toe te geven dat ze buigen, en mij nog naar het hoofd te smijten dat dit niet zeker is!

Aparte watermeters/tellers: 3 voor en 1 tegenstemmer (Tegenstemmer ontkent dat haar huurster samenwoonde, doch twee namen op de deurbel zeggen genoeg), momenteel 1 watermeter voor het gehele gebouw.

Terrassen 2de en 3de verdiep: Protest (Ondanks het beton al sinds 2010 naar beneden komt), willen andere en goedkopere offertes. Een terras eigenaar wil alléén betonherstellingen laten doen en géén waterdicht maken/nieuwe vloer en balustrade. Ik protesteer dat dit niet halfslachtig mag uitgevoerd worden. Ik neem niet dezelfde houding aan als de eigenaars van deze terrassen zoals zij doen in met mijn probleem met de voorgevel. Ik heb trouwens géén overhangend terras maar wel een tuintje waar ik met regelmaat brokken beton mag vinden.

Septische tank: 1 tegenstemmer, 3 stemmen voor reparatie van deze tank.

Dakrand: Dringende betonherstelling! Ik moet mijn afdak hiervoor afbreken, wat géén probleem is (ik wil dit vernieuwen). Volmachthouder valt mij weer aan met wat als ik dat niet wil afbreken, de werken aan de dakrand niet kunnen doorgaan?! Ik antwoord daar op dat ik al héél lang mijn afdak wil vernieuwen, maar daar het nut niet van inzie zo lang ik brokstukken beton naar beneden zie komen.

Inventaris overgemaakte historiek: Hier wilde de syndicus de kerk in het midden houden en zei mij dat deze ter inzage klaar zouden liggen eens de Covid crisis voorbij was.

Onnodig veroorzaken van extra kosten: Meerdere malen septische tank laten ledigen ipv. deze te laten herstellen. Ik mag genieten van rioolvliegen in mijn appartement, mijn CV ketel in de kelder is kapot. Deze septische tank is gescheurd, bij mijn weten al voor 2010!

Licht van de gemeenschappelijke hal, telemetrie is kapot, dan word er besloten van deze uit te schakelen en het licht dag en nacht te laten branden, wat ik een halt heb toegeroepen en dit heb laten herstellen.

Uit de muur gerukte lichtschakelaar is een risico voor brand en electrocutiegevaar, eigenaar die dit veroorzaakte heeft nagelaten hier iets aan te doen, dit heb ik laten herstellen. De lichtschakelaar die evenwel niet werkt, kan ik laten vervangen voor 10€, wat op protest stuitte van degene met 2 volmachten, volgens hem kon ik met de plaatser onderling overeen komen van die 10€ te verdelen!! (Dit is echt verontrustend!).

Mede-eigenaars die schade veroorzaken aan gemeenschappelijke delen en géén verantwoordelijkheid nemen.

Syndicus heeft moeten verduidelijken dat zaken in het gebouw zo lang verwaarloosd zijn geweest dat alles nu bij wijze van spreken in een flessenhals is geraakt en er nu reparaties moeten gebeuren.

Volmachthouder heeft mij op deze vergadering meerdere malen aangevallen, proberen de buurman die neutraal bleef op te stoken. Kortom weer de zoveelste nare vergadering, ik moet de syndicus bewonderen voor zijn kalmte. Ook liet deze weten dat ik niet te vertrouwen was... Tiens, heb ik niet het beheer door zijn zus laten beeidigen via gerechterlijke weg en dit vanwege een partijdige houding, frontvorming en onregelmatigheden?... en dat als "syndicus"?!!, dan moet men wel lef hebben om de partij die kosten noch moeite heeft bespaard om een extern syndicus te laten aanstellen met de hulp van een advocaat, onbetrouwbaar te noemen. Ik verwacht een eerlijke en correcte houding van demede-eigenaars, en de Afrikaanse mede-eigenaar buiten beschouwing gelaten, zijn het hier letterlijk marginalen...

Kortom sommige mede-eigenaars zijn zelf verklaarde artsen, elektriciens, vochtspecialisten en bouwkundig overlegd, achten zich bekwaam attesten van voornoemden te weerleggen, je zou voor minder verkopen en verhuizen.

Hopelijk voor de geinteresseerden, verstaanbaarbaar leesvoer en zonder schrijffouten?...

En ik wens NIEMAND zulke mede-eigenaars toe....