Voorwaarden

We heten je alvast graag welkom bij Quimmo. In deze overeenkomst worden alle afspraken opgelijst die voldaan dienen te zijn voordat een gebruiker het platform kan en mag gebruiken.

Definities

Telkens in onderstaande gebruiksvoorwaarden “Quimmo” gebruikt wordt, worden hiermee tevens ook quimmo.be en onze verbonden ondernemingen bedoeld.

Door gebruik te maken van de diensten en informatie op Quimmo ga je akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden, alsook met de algemene regels van de websites van onze verbonden ondernemingen.

De website “quimmo.be” is het exclusief eigendom van SNDQ bv (BE0766.825.679). SNDQ is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het volgende adres: Joossensgang 8A, 2060 Antwerpen.

Voordat je lid wordt van Quimmo of gebruikmaakt van de informatie op deze site dien je alle bepalingen en voorwaarden die in deze gebruikersovereenkomst en het privacybeleid staan, of deze waarnaar wordt verwezen in deze gebruikersovereenkomst, te lezen en te aanvaarden. Indien je niet akkoord gaat met ons beleid, specifieke bepalingen of voorwaarden, kan je onze sites en diensten niet gebruiken.

Door het aanvaarden van de gebruiksovereenkomst stem je in met het feit dat bepaalde quimmo.be-websites of hierdoor beheerde websites onderworpen kunnen zijn aan een andere gebruiksovereenkomst. Welke gebruikersovereenkomst dit exact is, staat steeds weergegeven in de voettekst van de website in kwestie. Deze overeenkomst is van kracht vanaf 1 mei 2010 voor huidige gebruikers, en voor nieuwe gebruikers zodra ze deze aanvaard hebben.

Bovendien stem je door het aanvaarden van deze gebruiksvoorwaarden in met het feit dat persoonlijke informatie die je vrijwillig aan ons doorgeeft door ons kan worden verzameld en opgeslagen en dat je benaderd kan worden door campagnes van onze adverteerders. Dit uiteraard steeds in overeenstemming met de GDPR-wetgeving.

Wat betreft de cookie-instellingen en het opslaan van gegevens krijg je bij registratie steeds een melding te zien waarbij je kan aanduiden welke cookie-instellingen voor jou wenselijk zijn. Het staat je ook steeds vrij in je persoonlijk account aan te duiden hoeveel data je wil vrijgeven.

Noch Quimmo, noch SNDQ kan aansprakelijk gesteld worden voor communicatie via de aangeboden instrumenten en de mogelijke gevolgen die hieruit voortkomen.  

Algemeen

Alle hierna genoemde functionaliteiten worden aangeboden en geleverd door Quimmo en haar website(s).

Indien een bepaling van deze overeenkomst als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal dergelijke bepaling niet meer van toepassing zijn, terwijl de resterende bepalingen van kracht blijven. Wij kunnen de overeenkomst, na eigen goedkeuring, overdragen mits het naleven van de bepalingen over kennisgevingen. Je gaat ermee akkoord dat de rechten en plichten ontstaan uit deze gebruiksovereenkomst alsook uit alle documenten die er bij verwijzing in opgenomen zijn, vrij en van rechtswege door quimmo.be kunnen worden overgedragen in geval van fusie of overname of andere gebeurtenis.

De artikels van deze gebruikersovereenkomst reiken verder dan de titels aangeven; deze zijn aldus niet beperkend en dienen enkel ter referentie. De titels van de verschillende secties in deze gebruiksovereenkomst zijn louter indicatief en geven niet noodzakelijk een precieze aanduiding van de inhoud van de artikelen waarnaar ze verwijzen.

Wij kunnen niet garanderen dat wij actie zullen ondernemen tegen alle schendingen van deze overeenkomst. Indien iemand een regel schendt en hier niet meteen gevolg aan wordt gegeven, betekent dit desalniettemin niet dat Quimmo het recht om in te grijpen verliest in het geval van volgende of gelijkaardige schendingen.

Deze gebruiksovereenkomst kan altijd aangepast worden. Dat gebeurt door de aangepaste voorwaarden op Quimmo te plaatsen. Tenzij elders bepaald, zullen alle aangepaste bepalingen automatisch van kracht zijn 10 dagen nadat ze worden meegedeeld. Wij stellen je ook op de hoogte hieromtrent via gepaste communicatie. De overeenkomst kan enkel aangepast worden zoals hiervoor beschreven. De enige uitzondering is een geschreven document, dat zowel door de gebruiker als door Quimmo ondertekend dient te worden.

Indien je niet akkoord gaat met de wijzigingen aan ons beleid of aan specifieke bepalingen of voorwaarden, kan je de overeenkomst ten allen tijde beëindigen door je account kosteloos af te sluiten.

Ook na het einde van de overeenkomst blijven volgende onderdelen gevrijwaard: kosten en diensten (met betrekking tot kosten die u verschuldigd bent voor het gebruik van onze diensten), vrijwaring, inhoud licenties, aansprakelijkheid, schadeloosstelling en geschillenbeslechting, en alle andere bepalingen die redelijkerwijs deze gebruiksvoorwaarden dienen te overleven.

Je bent als gebruiker steeds eindverantwoordelijk  en aansprakelijk voor de rechtmatigheid van je gedrag. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid verbonden met een eventuele gevaarlijkheid of gebrekkigheid van de op de site gebruikte functionaliteiten die je gezondheid of je lichamelijke integriteit kunnen aantasten. Hetgeen geregeld is in de artikelen met titel: Kosten, Uw gegevens, Vrijwaring, Licentie, Toegang en verstoring, Beperking van aansprakelijkheid, Bescherming en Toepasselijk recht, Algemeen blijft voortbestaan na het beëindigen of verstrijken van deze overeenkomst.

Gebruiksvoorwaarden

Enkel personen die juridisch bekwaam geacht worden om bindende overeenkomsten te sluiten mogen gebruikmaken van onze diensten. Dit houdt in dat zij niet toegankelijk zijn voor minderjarigen, evenals voor personen die reeds tijdelijk of definitief geschorst werden vanwege misbruik van onze website(s). Een minderjarig persoon mag onze diensten enkel gebruiken onder toezicht van een volwassene of van een wettige begeleider. Indien je niet voldoet aan voorgaande voorwaarden, zal je geen toegang verkrijgen tot het gebruik van onze diensten.

Je Quimmo-account is in geen geval overdraagbaar. Indien je inschreef als bedrijf en je dus beschikt over een professioneel account, dien je te verklaren dat je geautoriseerd bent om de rechtspersoon te verbinden aan deze gebruiksovereenkomst.

Om je inschrijving te finaliseren dien je een wachtwoord en een gebruikersnaam te kiezen. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en het valt onder jouw verantwoordelijkheid om deze te beschermen en geheim te houden.

Bij het gebruikmaken van Quimmo zijn onderstaande gedragingen en feiten in geen geval toegestaan:

We behouden ons het recht voor onze diensten en gebruikersaccounts te beperken, schorsen of beëindigen, de toegang tot onze website te weigeren, het plaatsen van inhoud te vertragen of geplaatste inhoud te verwijderen en om juridische en technische stappen te ondernemen om gebruikers van onze site(s) te weren wanneer zij:

Bovendien behouden we ons ook het recht voor niet-bevestigde accounts of accounts die lange tijd inactief zijn te annuleren. Dit zonder verdere verplichtingen.

Vergoedingen en diensten

De inschrijving op Quimmo is gratis. Voor bepaalde gegevenstoegang of functionaliteiten kunnen er kosten in rekening gebracht worden, zoals voor extra opslagruimte. Wel heb je uiteraard steeds de mogelijkheid om deze kosten op voorhand na te kijken en te accepteren.

We hebben het recht om onze regels en de kosten te wijzigen omwille van (bijvoorbeeld) economische redenen. Deze wijzigingen zullen een week nadat de gebruikers hiervan op de hoogte gebracht werden via een publicatie op onze website(s) effectief worden. Ook hebben we het recht om kosten tijdelijk te wijzigen op basis van een nieuwe promotie of nieuwe diensten. Deze wijzigingen gaan in vanaf het ogenblik vermeld in de voorwaarden van de tijdelijke promotie of de nieuwe dienst. Promoties zijn niet geldig voor aanbiedingen die reeds aanwezig zijn op onze website(s). Ons dienstenpakket kan op elk moment gewijzigd worden. Wanneer Quimmo een nieuwe dienst introduceert, worden de bijbehorende kosten meteen van kracht.

Ben je niet akkoord met de nieuwe voorwaarden? Dan kan je op elk moment je account opzeggen zonder bijkomende kosten. In dat geval komen de rechten en verplichtingen tussen beide partijen te vervallen, tenzij anders beschreven in deze gebruiksovereenkomst.

Je bent steeds zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van alle kosten (alsook eventuele belastingen, heffingen en commissies) die voortkomen uit het gebruik van onze sites en diensten. Deze dienen te gebeuren volgens een geldige betalingsmethode. Kosten kunnen aangerekend worden bij een mislukte betaling of een laattijdige betaling. Eventuele andere kosten, zoals het inschakelen van een incassobureau en juridische adviseurs, kunnen alsook gedebiteerd worden. Dit wil zeggen dat je het verschuldigde bedrag zal dienen te betalen bovenop het bedrag dat werd betaald om het verschuldigde bedrag te kunnen innen. Quimmo.be wijst elke verantwoordelijkheid voor de heffingen op acties die verricht worden op de website aldus af.

Alle kosten worden steeds beschreven in euro. Facturen worden elektronisch opgemaakt en verzonden.

Meer over Quimmo.be

Wat?

Quimmo.be doet dienst als online platform rond mede-eigendom waar geregistreerde gebruikers kunnen deelnemen door gebruik te maken van de aangeboden functionaliteiten. Inhoud wordt gegenereerd door de gebruikers die ook zelf verantwoordelijk zijn voor de moderatie hiervan. Wij voorzien enkel het platform waarop inhoud geplaatst kan worden en wijzen alle verdere verantwoordelijkheid omtrent de controle over kwaliteit, veiligheid, legaliteit van gevoerde discussies en bevoegdheid van gebruikers, af. Als gebruiker dien je er zelf op toe te zien dat je gedrag strookt met de huidige wetgeving.

Veilig communiceren

Aangezien gebruikersverificatie op het internet een zeer moeilijk gegeven is, is het voor Quimmo niet mogelijk de juistheid van informatie of de gebruikte identiteit van gebruikers te verifiëren.  

Bescherming

In het geval van een aanspraak, vordering of geschil tegen een gebruiker, naar aanleiding van het gebruik van onze website, dien je zowel te verklaren als te garanderen dat je dit onafhankelijk zal beslechten. Er kan in dit geval niets verhaald worden op Quimmo. Zij blijft aldus in zijn geheel, samen met elke instantie en persoon die verbonden is aan de website, vrij van

Controleren van gegevens

Quimmo heeft geen controle over de gegevens die haar gebruikers op het platform plaatst en is hiervoor aldus niet verantwoordelijk. De inhoud wordt niet door Quimmo gecontroleerd en bijgevolg staan wij aldus ook niet garant voor de kwaliteit en de veiligheid van de door andere gebruikers geplaatste informatie.

Met bovenstaande ga je akkoord door het gebruik van de website.

We vertrouwen op het gezonde verstand en het beheerste gedrag van onze gebruikers om een omgeving te creëren die vrij is van onnauwkeurige, beledigende, schadelijke en bedrieglijke informatie.

Derden

Quimmo is niet aansprakelijk voor informatie die aan de lezer wordt meegedeeld die leidt naar inhoud van derden of websites beheerd door derden. Eventuele links zijn puur informatief en de beheerders van desbetreffende websites/inhoud zijn aldus aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en het hierbij naleven van bestaande wetgeving.

Fraude en misbruik

Leden dienen steeds geregistreerd te zijn om actief deel uit te kunnen maken van en deel te kunnen nemen aan de website.

Verder zijn verschillende acties en feiten niet toegestaan tijdens het gebruik van Quimmo en kunnen deze leiden tot gelegitimeerde acties van Quimmo. Deze kan je bovenaan terugvinden onder de “gebruiksvoorwaarden”. Hieronder kan je dit ook nogmaals terugvinden.

We behouden ons namelijk het recht voor onze diensten en gebruikersaccounts te beperken, schorsen of beëindigen, de toegang tot onze website te weigeren, het plaatsen van inhoud te vertragen of geplaatste inhoud te verwijderen en om juridische en technische stappen te ondernemen om gebruikers van onze site(s) te weren wanneer zij:

Gedeelde informatie

Definitie

Hieronder wordt alle informatie verstaan die je aan Quimmo of andere gebruikers doorgeeft. Die informatie dient steeds betrekking te hebben op diensten van Quimmo. Enkele van deze diensten zijn je inschrijving, je berichten op prikborden of andere informatie die je op de site plaatst. Quimmo is niet verantwoordelijk voor de gedeelde informatie, aangezien het slechts een platform is bedoeld voor het verspreiden van informatie.

Beperkingen

De informatie die gebruikers op het platform plaatsen, mag niet/geen:

Wanneer het gaat om een gebouw en om een privaat gedeelte, dient de moderator van het gebouw te beslissen wat kan en wat niet.

Bij het niet naleven van deze voorwaarden, zal je account worden verwijderd. Bij ernstige overtredingen kan toegang je mogelijks ook in de toekomst geweigerd worden. Quimmo mag gebruikers zonder reden weigeren en/of verwijderen.

Licentie

Eenmaal je informatie deelt met Quimmo, geef je ons het recht hiervan levenslang gebruik te maken, ongeacht locatie of het eisen van royalty’s. Bovendien mogen wij auteursrechten, handelsmerken, publiciteits-, database- en intellectuele eigendomsrechten uitoefenen op deze informatie, evenals alle andere rechten die noodzakelijk zijn om het platform te hosten. Je ziet bovendien af van de morele rechten in verband met de informatie die je deelt, zoals toegestaan door de wet.

Uw gebruik van informatie van een andere gebruiker

Alle gebruikers hebben beperkte toegang tot beperkte contactinformatie van andere gebruikers. Dit om de interactie tussen de leden soepel te laten verlopen.

Deze contactinformatie mag je echter enkel in onderstaande gevallen gebruiken:

Indien aan bovenstaande voorwaarden werd voldaan, dient uiteraard ook de huidige en toepasselijke wetgeving, inclusief de GDPR-wetgeving, gerespecteerd te worden. Wanneer je gegevens van anderen verzameld hebt, blijven zij beschikken over het vergeetrecht en kunnen zij om inzage van deze gegevens vragen.

De persoonlijke informatie van anderen mag enkel met derden gedeeld worden mits:

Quimmo kan persoonlijke informatie meedelen aan derden indien:

Gebruikers en werknemers van Quimmo kunnen niet aan mailinglijsten toegevoegd worden zonder hun uitdrukkelijke en geschreven toestemming, evenals een duidelijke kennisgeving. Bovendien mogen Quimmo’s functies die focussen op het doorsturen van e-mails ook niet gebruikt worden om SPAM of andere inhoud te versturen.

Toegang tot en storen van de website

De informatie op Quimmo is beschermd en er mag aldus door gebruikers geen software gebruikt worden op deze gegevens omwille van eender welk doel. Indien je dit wenst, dient Quimmo hier eerst uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor te geven.

Je gaat ook akkoord met onderstaande voorwaarden:

Schending van regels

Gebruiksvoorwaarden

Quimmo heeft het recht je onmiddellijk te waarschuwen, je lidmaatschap tijdelijk of voor onbepaalde duur op te schorten, de dienstverlening te weigeren en je account stop te zetten indien er sprake is van onderstaande gevallen:

Naleving van de wet

Je gedrag op de website dient overeen te stemmen met alle toepasselijke nationale, Europese en internationale wetgeving.

Waarborgen

Quimmo kan niet garanderen dat de toegang tot haar website steeds ononderbroken en veilig zal kunnen plaatsvinden. Dit kan beïnvloed worden door zeer veel factoren en exact hierdoor kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor zover de wet ons dit toestaat sluiten we in dit geval aldus alle expliciete of impliciete garanties uit.

Je kan Quimmo en al haar diensten en functionaliteiten steeds terugvinden op quimmo.be. Bijgevolg sluiten wij, binnen de door de wet toegestane beperkingen, alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen uit, dan wel impliciet bij wet of anders, met inbegrip van voorwaarden van kennis en zorg of tijdigheid van dienstverlening. Bepaalde jurisdicties laten bepaalde uitsluitingen van garanties niet toe; in dergelijk geval zullen deze niet op jou van toepassing zijn.

Quimmo blijft het recht behouden om op eender welk moment bepaalde functionaliteiten te beëindigen. Hiervoor dienen wij geen reden aan te geven. Bovendien behouden we ook het recht om de toegang tot de site op eender welk moment te onderbreken en dit omwille van technische redenen of mogelijks andere oorzaken. Hiervoor is er geen voorafgaande waarschuwing vereist en Quimmo kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, noch kan dit leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen.

Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het (verstoorde) gebruik van onze diensten.

Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring

Ben je een consument? Dan word je beschermd door de dwingende bepalingen die neergeschreven zijn in het consumentenrecht. Niettegenstaande kunnen Quimmo en haar leveranciers niet aansprakelijk gesteld worden voor:

Bovenstaande voorwaarden gelden ongeacht of het verlies of de schade te wijten is aan een nalatigheid of een andere oorzaak.

Je kan geen rechten ontlenen aan de prijsinformatie over immobiliën en werken die je op Quimmo terugvindt. Dit noch tegenover Quimmo, noch tegenover derden.

Wat betreft het plaatsen en downloaden van inhoud legt de eindverantwoordelijkheid op het beveiligen en het controleren van deze inhoud bij de gebruiker zelf. Quimmo is hiervoor niet verantwoordelijk.

Indien we door de bevoegde rechtsmacht toch aansprakelijk geacht worden, loopt onze aansprakelijkheid slechts tot de volgende voorwaarden:

of

Voorwaarden die dienen tot het beperken van aansprakelijkheid, het uitsluiten of het vaststellen die door leveranciers aan Quimmo kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door Quimmo aan de gebruiker worden tegengeworpen.

Indien je een geschil hebt met een medegebruiker of je er eenvoudigweg verband mee houdt, draag je hiervoor de verantwoordelijkheid. Quimmo blijft gevrijwaard van dit geschil en wordt door jou vergoed voor alle claims, aanspraken en schade die voortvloeien uit geschillen indien je verantwoordelijk bent voor of bijdraagt aan dit geschil.

Je helpt Quimmo beschermen tegen aanspraken en vorderingen en hen schadeloos te stellen door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

Communicatie met de gebruiker

Mededelingen die per mail dienen te gebeuren dien je naar de gegevens die op de contactpagina vermeld staan te versturen.

Informatie die aan de gebruikers dient meegedeeld te worden, zal per mail worden geadresseerd aan het e-mailadres dat Quimmo van de gebruiker in kwestie ontvangt. Indien nodig, kan Quimmo ook een aangetekende zending per post versturen. Deze zal verstuurd worden naar het adres dat je meegeeft aan Quimmo.

Toepasselijk recht

Deze gebruiksovereenkomst is conform de Belgische wetgeving en de Belgische rechtbanken hebben aldus de bevoegdheid om zich uit te spreken over alle geschillen waarvan de gebruikersovereenkomst het subject is.

Indien je een ander land van herkomst hebt, is het mogelijk dat de regelgeving van je land van herkomst verschilt met de wetgeving waarop de gebruikersovereenkomst gebaseerd is in de vorm van bijvoorbeeld aanvullende, wettelijke verplichtingen. Deze dien je zelf bij te houden en op te volgen, aangezien het voor Quimmo niet mogelijk is om al deze verschillende wetgevingen bij te houden en continu bij te werken. Ga er dus niet van uit dat elke actie van andere gebruikers geoorloofd is, eveneens van het feit dat Quimmo dit niet automatisch valideert.

In het geval van een geschil tussen Quimmo en een gebruiker, raden we de gebruiker aan ons eerst te contacteren vooraleer een gerechtelijke procedure wordt opgestart. Op deze manier kunnen we het geschil aanpakken op andere manier, zoals onder andere door middel van bemiddeling of arbitrage.

Beleidsregels

Voorgaande beleidsregels zijn niet limitatief; indien nodig kunnen nieuwe regels opgesteld worden en toegevoegd worden aan de gebruikersovereenkomst. Indien aanpassingen gebeuren, wordt je hiervan uiteraard steeds op de hoogte gebracht.

Wat betreft de privacyregels is het zo dat aanpassingen hieraan in werking treden 10 dagen nadat deze online worden geplaatst. Indien je hiermee niet akkoord bent, kan je ons dit in deze voorgaande 10 dagen laten weten. Na deze termijn zal je account op Quimmo aldus automatisch stopgezet worden.

De gebruikers dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het modereren van inhoud en berichten. Huidige moderators kunnen hun rol overdragen naar andere gebruikers binnen dezelfde groep. Indien er discussie ontstaat over de rol van moderator dient Quimmo hiervan op de hoogte gebracht te worden via de algemene vergadering. Bovendien kan Quimmo eender wanneer en zonder voorafgaande waarschuwing de rol van moderator overdragen op een andere gebruiker naar keuze.

In het geval van een klacht dienen gebruikers deze eerst intern op te lossen in hun groep. In het geval van extreme kan de klacht ook voorgelegd worden aan Quimmo zelf. Echter houdt dit niet in dat Quimmo een bemiddelingskantoor is en dat dit kosteloos dient te gebeuren.

Privacy

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor een goede werking van het platform en het kunnen aanbieden van een efficiënte ervaring. Uiteraard wordt steeds de GDPR-wetgeving hierbij in acht genomen. Ook gebruikers dienen deze wetgeving bij het gebruik van het platform in acht te nemen.

Indien je akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, stem je eveneens in met het bewaren en gebruiken van je persoonsgegevens om:

Quimmo doet het nodige om elk gebouw te beschermen tegen toegang door onbevoegden wat betreft de private delen. Zo is elke private zone enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers van een gebouw. Indien dit niet helemaal correct gewaarborgd wordt, kan Quimmo hier echter niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Bovendien heeft Quimmo en haar medewerkers toegang tot het volledige systeem. Indien Quimmo deze gegevens wenst te gebruiken, dient zij hiervoor expliciet toestemming te vragen. Hierna kunnen deze gegevens verwerkt worden, weliswaar allemaal geanonimiseerd.

Quimmo raadt af om bankgegevens te communiceren op het platform of deze zelfs via privéberichten te versturen op het platform.

Indien er een onderzoek wordt opgestart naar strafbare feiten is Quimmo gerechtigd om gegevens door te spelen aan de politie en of justitie indien zij hierom vragen.

Indien derden je gegevens gebruiken, is Quimmo nooit aansprakelijk voor de manier waarop deze gebruikt worden. Indien je op een link klikt die gepubliceerd werd op Quimmo en op deze pagina je gegevens verzameld worden, kan Quimmo hier aldus nooit verantwoordelijk voor geacht worden. Elke gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid die samenkomt met het bezoeken van andere websites en het klikken op andere links.

Indien gewenst kan je steeds je gegevens raadplegen en wijzigen.  

Eindnoot

Deze gebruiksovereenkomst, vergezeld van de bij verwijzing opgenomen documenten en beleidsregels, vormen de volledige overeenkomst tussen Quimmo en haar gebruikers. De gebruiksvoorwaarden zorgen echter niet voor het ontstaan van een contract tussen de gebruikers en Quimmo zelf; elke partij is onafhankelijk en handelt voor eigen rekening.