Financieel
Energie
Wetgeving
July 18, 2022

Wet op mede-eigendom – Aankoop en verkoop van appartementen

De wet op mede-eigendom brengt ook nieuwigheden en wijzigingen wat betreft het aankopen en het verkopen van een appartement. Zo wordt onder andere de koper beter beschermd, rusten er meer verplichtingen op de syndicus en dient de eigenaar bepaalde regels te respecteren.

Informatieplicht tegenover potentiële koper 

Door de wet op mede-eigendom dient de eventuele koper ook op de hoogte gebracht te worden van eventuele gebreken wat betreft de VME. Vroeger was dit niet het geval, waardoor de koper vaak te weinig zicht had op gebreken bij de VME. Door de wetgeving dient de mogelijke koper hier van op de hoogte gebracht te worden. 

Alle zaken die je dient na te kijken, kan je ook hier terugvinden.  

Precontractuele informatie voor de koper

De professionele tussenpersoon, zijnde bijvoorbeeld de notaris of de makelaar, zal aan de syndicus zelf de nodige gegevens moeten opvragen en die informatie aan de potentiële koper moeten bezorgen. Dit kan op eenvoudig verzoek en moet voordat de koper zich engageert en bijvoorbeeld de overeenkomst ondertekent. 

De volgende informatie dient meegedeeld te worden: 

Met deze voorwaarden is de koper volledig geïnformeerd en dit zorgt ervoor dat toekomstige geschillen makkelijker vermeden kunnen worden. De professionele of vrijwillige syndicus is ertoe gehouden dit dossier binnen de 15 dagen te bezorgen aan de verkoper of de tussenpersoon die er om vraagt. Indien de syndicus dit niet binnen de 15 dagen bezorgt, stelt de aanvrager alle partijen hiervan in kennis.

Belangrijk is wel dat de wet geen sanctie oplegt indien de syndicus dit niet doet. In dat geval is het aan de koper om te beslissen wat die wel of niet wenst te doen. Zo kan die zich bijvoorbeeld uit het verkoopproces terugtrekken. 

Informatie bij overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht van een kavel (ook indien bij overlijden) 

Het geven van informatie vindt op dit moment plaats op het moment van de overdracht zelf, maar de syndicus krijgt hiervoor 30 dagen de tijd. De details kan je terugvinden in de wet, onder artikel 577-11 §2

Welke informatie is nodig in dit geval: 

Bovenstaande informatie dient gegeven te worden om duidelijkheid te verschaffen in de verdeling van de lasten tussen koper en verkoper. Hierbij moet de aanvraag wel per aangetekende brief gebeuren. De kosten van de informatieoverdracht zijn in beide gevallen voor de verkoper.

Overgang van de kosten tussen verkoper en koper

De nieuwe mede-eigenaar draagt de kosten van onderstaande acties tenzij contractueel anders vastgelegd: 

De gewone lasten van het gebouw draagt deze vanaf de dag waarop deze effectief gebruik heeft gemaakt van de gemeenschappelijke delen. Het is ook mogelijk dat de koper de overeenkomst sluit en dat er in de periode tussen de ondertekening en het verlijden van de authentieke akte nog een algemene vergadering plaatsvindt, waar beslist wordt tot bijkomende kapitaalinbreng. Hier geldt de regel dat deze kosten ten laste zijn van de koper, indien die over een volmacht van de verkoper beschikte om aan de vergadering te kunnen deelnemen aangezien die wel de kans kreeg om te stemmen tijdens de algemene vergadering.

Het is een goed idee om bij de verkoop van je appartement de koper een volmacht te bezorgen. Indien er nog een algemene vergadering zou plaatsvinden, kan je op deze manier vermijden dat je zelf opdraait voor beslissingen die daar genomen worden.

Communicatie van de gegevens van de partijen

De optredende notaris moet onderstaande gegevens meedelen aan de syndicus: 

Inhouden van achterstallen

De VME heeft met de wetgeving op mede-eigendom meer mogelijkheden tot het innen van achterstallige betalingen indien sommige mede-eigenaars zouden weigeren te betalen. Dat is belangrijk, aangezien de notaris de verschuldigde achterstallen op de prijs van de overdracht dient af te houden bij ondertekening van de authentieke akte. 

Wel kan de verkoper de achterstallen betwisten, waarna de notaris binnen 3 werkdagen na ontvangst van de akte de syndicus hiervan op de hoogte brengt. Deze moet dan binnen de 20 werkdagen een kennisgeving van bewarend of uitvoerend beslag doen, zo niet kan de notaris het bedrag van de achterstallen aan de verkoper betalen. Omdat de gelden voorlopig wel al door de notaris ingehouden zijn, is men dus wel zeker dat het beslag leggen ook effectief zin heeft.

Meer artikels

Financieel
Wetgeving
Energie
Vergoeding raad van mede-eigendom: wat zijn de regels?

Wie in de raad van mede-eigendom zit, doet een extra inspanning ten voordele van de vereniging van mede-eigenaars en het hele gebouw. Maar hoort er ook een vergoeding bij die inspanning? Wij leggen het uit.

Lees verder
Financieel
Wetgeving
Energie
Kandidatuur en verkiezing raad van mede-eigendom: hoe werkt het?

Een raad van mede-eigendom is verplicht voor appartementen met meer dan 20 kavels. Maar hoe kom je precies in deze raad en wat zullen je taken zijn?

Lees verder
Financieel
Wetgeving
Energie
Verschil vereniging van mede-eigenaars (VME) en raad van mede-eigendom (RvME)

Wie nieuw is in de wereld van de mede-eigendom, ziet soms door de bomen het bos niet meer. In deze blog verduidelijken we daarom het verschil tussen de vereniging van mede-eigenaars (VME) en de raad van mede-eigendom (RvME).

Lees verder